Skip to main content
King County logo

14 Tīsema 2022: ʻOku lava ke maʻu atu he taimí ni ʻa e ngaahi huhu maluʻi ʻoku ʻikai ke ʻi ai ʻE fakataumuʻa ʻa e ngaahi huhu fakamuimuitaha ʻo e Omicron fakakeheʻi ʻoku mafola pea mo e ʻuluaki mafasia ʻo e vailasi COVID.

ʻOku totonu ke ke maʻu ʻa e fakamatala fakamuimuitaha ʻo e fakaʻaiʻai kapau:

  • ʻOkú ke māhina ʻe 6 pe motuʻa ange ai,
  • Kuo ke fakakakato hoʻo Palaimeli ngaahi huhu maluʻi hokohoko (ko e ʻuluaki huhu ʻe 2 ʻo Moderna/Pfizer/Novavax pe 1 huhu ʻo Johnson & Johnson), pea mo
  • Ko e mahina ʻeni ʻe 2 mei hoʻo huhu fakaʻosi (naʻe mei lava pe ke hoko hoʻo huhu fakaʻosi ko ha tefitoʻi huhu pe ko ha huhu ʻoku ʻikai ke ʻi ai ha meʻa).

ʻOku totonu ke maʻu ʻe he tokotaha kotoa pe ʻoku feʻunga ʻa e fakaʻaiʻai fakamuimuitaha, kae tautautefito ki he kakai ʻoku laka hake he taʻu 50 pe ko kinautolu ʻoku ʻi ai haʻanau founga maluʻi pe tuʻunga moʻui lelei hange ko e suka pe mahaki mafu.

Fakatokangaʻi ange: ʻE maʻu ʻe he fanau taʻu ʻi he mahina ʻe 6 ki he taʻu 4 ʻa ia ʻoku nau maʻu ʻa e pfizer Palaimeli ha faitoʻo fakakatoa ʻe 3 huhu Kapau kuo teʻeki ai ke nau fakaʻosi ʻa e ngaahi fakamatala, te nau maʻu ha huhu maluʻi Pfizer bivalent ko ʻenau tefitoʻi huhu hono tolu. Kapau kuo ʻosi fakakakato ʻe hoʻo fanau ʻa e huhu ʻe 3 Pfizer Palaimeli, ʻoku ʻikai ke nau maʻu ha huhu bivalent.

Ke maʻu ha fakamatala lahi ange ki he huhu maluʻi, ʻalu ki he CoVID-19 peesi ʻo e huhu maluʻí mei he Washington State Department of Health(Vaʻa ʻo e Moʻui Leleí).

Ko e ngaahi fakakmatala ki he ma'u atu 'o e huhu malu'í 'oku fakafo'ou atu ma'u pē. 'Oku mau lolotonga ngāue ke 'oatu 'a e ngaahi fakatonulea 'o e fakamatala ni 'i he vave taha, ka 'e 'i ai pē ha ngaahi toloi si'i 'i he taimi ke fakatonulea'i mo tuku hake (post) ki he peesi 'initaneti (website). Mālō 'aupito ho'omou kei tatali.

Ko e ngaahi fakamatala fakamuimui tahá he lea fakapilitānia 'i he kingcounty.gov/covid/vaccine.

ʻOku lolotonga feʻunga ʻa e mahina ʻe 6 mo e motuʻa ange kotoa pe ki he huhu maluʻi mo e huhu maluʻi ʻe 19.

Ako lahi ange fekauʻaki mo e taau mo e Huhu Malu'i 'i King County.

‘Oku tapou ‘a e CDC (Peesi ‘initaneti ‘i he lea fakapilitāniá pē) kia kinautolu ta’u 5 mo lahi ange ‘oku faka’alongaua pe fakatu’utamaki ange ‘a e vavai honau ivi malu’i fakaenatula (immunocompromised) kenau huhu tolu ki he malu’i ni. Ko e huhu tolu, ko e konga pe ia ‘o e huhu ‘uluaki, ‘ikai ko ha huhu fakamalohia (booster) ia.

Te ke ma’u ‘i he Huhu Malu’i ‘i he King County ‘a e ngaahi feitu’u fai’anga huhu malu’i pea mo e taimi te ke lava ‘alu ai kiai.

'Oku ta'etotongi 'a e huhu malu'i COVID-19, tatau ai pē pe ko e ha ho'o tu'unga nofo fonuá mo e 'i ai ha'o malu'i mo'ui pe 'ikai (health insurance). Ko e huhu malu'í, 'e totongi pe ia 'e he Medicare, Medicaid mo e ngaahi kautaha malu'i tāutaha, pea 'e totongi 'a e huhu malu'i 'a kinautolu 'oku 'ikai ha maluí (uninsured).

'Oku 'ikai ngofua kia kinautolu 'oku nau fai 'a e huhu malu'í COVID-19 ke nau:

  • Fekau ke ke totongi 'a e huhu malu'í.
  • Fekau ke ke totongi ha toe fa'ahinga fakamole kehe ki he'enau ngāué pe ko e malu'i mo'ui (health insurance).
  • Ta'etali ke huhu malu'i ha taha koe'uhi ko e 'ikai 'i ai ha'anau malu'i mo'ui (health insurance) pe ko e 'ikai ke nau kau ki he feitu'u fai'anga huhu malu'i ko iá.
  • Fekau ke totongi ha fakamole ki he 'a'ahi atu ki honau 'ofisí 'o kapau ko e ō atu pe 'i he 'uhinga ko e fiema'u 'a e huhu malu'i COVID-19.
  • Fiema'u ke toe fai ha ngaue kehe kimu'a pea toki lava ke ma'u 'a e huhu malu'i COVID-19; ka neongo ia, 'e lava pe ke toe fai ha ngaue tokoni kehe 'o ka fiema'u 'i he taimi pē ko iá, pea 'e toki tuku atu hono tohi mo'ua mavahe.

'Oku ngofua kia kinautolu 'oku nau fai 'a e huhu malu'í COVID-19 ke:

  • Fekumi ki ha totongi fakafoki meí he polokalama 'a e tokotaha 'oku 'oatu ki ai 'a e huhu malu'í (hangē ko e: malu'i mo'ui fakataautaha (private health insurance), Medicare, Medicaid) ke ma'u 'a e totongi ngāue ki hono tuku atu 'o e huhu malu'í. Ka neongo ia, 'oku 'ikai ngofua ke nau fakamo'ua 'a e tokotaha 'oku 'oatu ki ai 'a e huhu malu'í ke ne totongi 'a e palanisi 'o e mo'uá.

'Oku lolotonga tuku atu 'e he Public Health – Seattle & King County mo ha ngaahi kautaha kehe 'a e ngaahi kiliniki huhu malu'i ta'etotongi. 'Oku mu'omu'a 'a e vahevahe tatau 'i he ngaahi kiliniki ni. 'Oku 'i ai 'a e ngaahi fakamatala kehe 'i he'emau peesi Huhu Malu'i 'i King County

'U to e Fakamatala ange Fekau'aki mo e huhu malu'i 'o e COVID-19:


Fakatatau ki he lao Fetulolo totonu fakasivile, Public Health – Seatle & King County (Potungāue Mo'ui – Kaunitī Siato & King) ʻoku ʻikai fakamavahe'i ʻi ha faʻahinga polokalama pe ʻekitivitī ʻo makatuʻunga ʻi ha kalasi maluʻi ʻo ha taha, kau ai kae ʻikai fakangatangata pē ki he matakali, lanu, fonua tupuʻangá, tui fakalotu, tangata pe fefine (kau ai ʻa e fakahā 'o e tangatá pe fefiné), fakataukei fakasekisuale, faingataʻaʻia fakaesino, taʻu motuʻa, mo e tuʻunga fakamali. Kapau 'oku 'i ai hao lāunga pe 'oku ke loto ke faile ha'o mamahi 'i ha me'a, pe 'oku 'i ai ha'o fehu'i fekau'aki mo ha me'a ngalingali ko e fakamavahe'i, kātaki 'o fetu'utaki ki he King County Civil Rights Program (Polokalama Totonu Fakasivile Kaunitī King) 'i he civil-rights.OCR@kingcounty.gov; 206-263-2446 (kātaki lea ma'i 'aki ho lea fakafonua ki ha fakatonulea); TTY Relay 7-1-1; pe ko e meili (401 5th Ave, Suite 800, Seattle, WA 98104).


Link/share our site at kingcounty.gov/covid/vaccine/tongan