Skip to main content
King County logo

Kuo fakamafai'i 'a e huhu malu'i COVID-19 Pfizer ki he tamaiki ta'u 12 pe lahi ai. 'Oku taau ke kau 'a e tokotaha kotoa pē 'i Uasingatoni 'oku ta'u 12 pe lahi ai ki he huhu faito'o malu'i COVID-19.

Kuo faingofua ange 'a hono ma'u 'o e huhu malu'i! 'Oku ma'u atu 'a e ngaahi faito'o malu'i 'i he feitu'u kehekehe 'i King County 'i he ngaahi feitu'u fai'anga huhu malu'i tokolahi, ngaahi fāmasī mo e ngaahi kiliniki (pea ko e lahi ai 'oku 'ikai ke toe fiema'u 'apoinimeni ia). Sio ki he "Founga ke ma'u e huhu malu'i" ki ha ngaahi me'a ke fili mei ai.

Ako lahi ange ki he huhu faito'o malu'i ki he to'utupu 'i he https://kingcounty.gov/youthvaccine/tongan.


Fakatonutonu ʻi he ʻaho 15 ʻo ʻEpeleli

Kuo to'o 'a e ta'ota'ofi ko ia 'o e ('I he lea faka pālangi pē) faito'o malu'i Johnson & Johnson (J&J) 'e he CDC mo e FDA ki he kakai kotoa pē kuo ta'u 18 pe lahi ai, pea kuo ngofua ke hoko atu hono ngaue'aki 'o e faito'o malu'i ni 'i 'Amelika.

Na'e ta'ofi hono ngaue'aki 'o e faito'o malu'i J&J 'i he 'aho 13 'o 'Epeleli, 2021, koe'uhi ko e ngaahi liipooti 'a e CDCs ('I he lea faka pālangi pē) 'oku 'i ai ha ngaahi mahaki hāhāmolofia 'oku hoko ai e me'a 'ikai angamaheni hangē ko e fakafatufatu 'o e toto pea mapuni ai e halanga toto, na'e 'asi 'i he kakai fefine 'i he vaha'a 'o e ta'u 18 ki he 49. 'I he hili ko ia hono toe sivisivi'i 'o e ngaahi fakatotolo ni, na'e fakahoko mai mei he CDC 'oku ma'ulalo 'aupito 'a e faingamālie 'o e mahaki hāhāmolofia ni ke hoko.

Kapau kuo ke 'osi ma'u 'a e faito'o malu'i J&J, ko e faingamālie ke hoko ha palopalema 'oku ma'ulalo 'aupito. 'E 'i ai 'a e ngaahi fakamatala lahi ange 'e toki tuku atu 'i he hili hono fakahū e ngaahi fakamatala fakamuimui taha ki he 'emau uepisaiti mo e ngaahi pepa 'e pulusi.

Ko e ngaahi fakakmatala ki he ma'u atu 'o e huhu malu'í 'oku fakafo'ou atu ma'u pē. 'Oku mau lolotonga ngāue ke 'oatu 'a e ngaahi fakatonulea 'o e fakamatala ni 'i he vave taha, ka 'e 'i ai pē ha ngaahi toloi si'i 'i he taimi ke fakatonulea'i mo tuku hake (post) ki he peesi 'initaneti (website). Mālō 'aupito ho'omou kei tatali.

Ko e ngaahi fakamatala fakamuimui tahá he lea fakapilitānia 'i he kingcounty.gov/covid/vaccine.

ʻOku lolotonga feʻunga ʻa e taʻu 12 mo e motuʻa ange ʻo e tokotaha kotoa pe ki he huhu maluʻi COVID-19. ʻI he taimi ko ʻeni, ʻoku ʻikai fakamafaiʻi ʻa e COVID-19 vaccines ki he fanau ʻoku siʻi hifo he taʻu 12. ʻOku lolotonga fakahoko e ngaahi ʻahiʻahi kiliniki ki he fanau iki.

Learn more about eligibility and Huhu Malu'i 'i King County.

'Oku ta'etotongi 'a e huhu malu'i COVID-19, tatau ai pē pe ko e ha ho'o tu'unga nofo fonuá mo e 'i ai ha'o malu'i mo'ui pe 'ikai (health insurance). Ko e huhu malu'í, 'e totongi pe ia 'e he Medicare, Medicaid mo e ngaahi kautaha malu'i tāutaha, pea 'e totongi 'a e huhu malu'i 'a kinautolu 'oku 'ikai ha maluí (uninsured).

'Oku 'ikai ngofua kia kinautolu 'oku nau fai 'a e huhu malu'í COVID-19 ke nau:

 • Fekau ke ke totongi 'a e huhu malu'í.
 • Fekau ke ke totongi ha toe fa'ahinga fakamole kehe ki he'enau ngāué pe ko e malu'i mo'ui (health insurance).
 • Ta'etali ke huhu malu'i ha taha koe'uhi ko e 'ikai 'i ai ha'anau malu'i mo'ui (health insurance) pe ko e 'ikai ke nau kau ki he feitu'u fai'anga huhu malu'i ko iá.
 • Fekau ke totongi ha fakamole ki he 'a'ahi atu ki honau 'ofisí 'o kapau ko e ō atu pe 'i he 'uhinga ko e fiema'u 'a e huhu malu'i COVID-19.
 • Fiema'u ke toe fai ha ngaue kehe kimu'a pea toki lava ke ma'u 'a e huhu malu'i COVID-19; ka neongo ia, 'e lava pe ke toe fai ha ngaue tokoni kehe 'o ka fiema'u 'i he taimi pē ko iá, pea 'e toki tuku atu hono tohi mo'ua mavahe.

'Oku ngofua kia kinautolu 'oku nau fai 'a e huhu malu'í COVID-19 ke:

 • Fekumi ki ha totongi fakafoki meí he polokalama 'a e tokotaha 'oku 'oatu ki ai 'a e huhu malu'í (hangē ko e: malu'i mo'ui fakataautaha (private health insurance), Medicare, Medicaid) ke ma'u 'a e totongi ngāue ki hono tuku atu 'o e huhu malu'í. Ka neongo ia, 'oku 'ikai ngofua ke nau fakamo'ua 'a e tokotaha 'oku 'oatu ki ai 'a e huhu malu'í ke ne totongi 'a e palanisi 'o e mo'uá.
 • Fekumi ki ha totongi fakafoki atu mei he Health Resources mo e Services Administration's COVID-19 Uninsured Program ki he huhu malu'i 'o kinautolu 'oku 'ikai 'i ai ha'anau malu'i mo'ui.

'Oku lolotonga tuku atu 'e he Public Health – Seattle & King County mo ha ngaahi kautaha kehe 'a e ngaahi kiliniki huhu malu'i ta'etotongi. 'Oku mu'omu'a 'a e vahevahe tatau 'i he ngaahi kiliniki ni. 'Oku 'i ai 'a e ngaahi fakamatala kehe 'i he'emau peesi Huhu Malu'i 'i King County

Ko e huhu malu'i COVID-19 kotoa pē, kuo pau ke fou ia 'i ha founga toutou sivi'i fakakiliniki 'o laui afe 'a kinautolu 'oku nau kau ki ai 'o ma'u 'a e huhu malu'í. Ko e Food and Drug Administration (FDA, Ngāue Pule ki he Me'atokoni mo e Faito'ó) 'oku nau vakai'i 'a e ngaahi ola fakasaienisi mei he ako fekumi ko eni ke fakapapau'i 'a e malu mo ola lelei 'a e huhu malu'i takitaha. 'Oku falala 'a e FDA ki he 'analaiso mo e fale'i 'a e kulupu fale'i 'o e kau saienisi mo e kau mataotao tau'atāina, ko e Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee (VRBPAC, Komiti Fale'i ki he Huhu Malu'i mo e Ngaahi Naunau Paiolosia). Ko e ngaahi fakataha VRBPAC 'oku 'ata pē ki he kakai.

'O ka a'usia leva 'e ha huhu malu'i 'a e tu'unga 'o e FDA ki he tu'unga malu mo ola leleí, 'e faka'atā leva 'e he FDA 'a e huhu malu'í ke ngāue'aki 'i 'Amelika 'i he founga ma'u laiseini angamaheni pē pe ko hono fakamafai'i fakavavevave.

Hili hono fakapapau'i 'e he FDA 'ene fai tu'utu'uní, 'e hoko mai ha sino fale'i tau'atāina hono ua, 'o ha kau mataotao he huhu malu'í Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP, Komiti Faifale'i ki hono Fakahoko 'o e Huhu Malu'í), 'o vakai'i 'a e ngaahi fakamatala ki he malu mo e ola lelei 'a e huhu malu'í. Te nau 'oatu ha ngaahi fale'i ki he CDC mo e fakahinohino ki he kau ngāue ki he mo'uileleí mo e kakaí foki 'a hono ngāue'aki 'o e huhu malu'í.


Tokangaekina 'a e Malu mo e Hao 'o e Huhu Malu'i

Hili hono fakamafai'i 'a e huhu malu'i ke ngāue'aki, kau ki ai 'a e huhu malu'i COVID, ko e ngaahi fa'unga tokangaekina 'o e malu mo haó kuo 'osi maau ke siofi ha ngaahi uesia tamaki (side effects) 'e malava ke hoko. Ka 'ilo ha uesia tamaki na'e 'ikai ke ai ha 'amanaki ki ai, 'e ngāue 'a e kau mataotao 'i he vave taha ke fakapapau'i ko ha tokanga ki he'ene malú. 'Oku siofi hokohoko 'a e malu neongo kuo 'osi fakakakato 'a e ngaahi 'ahi'ahi fakakilinikí. Ko e huhu malu'i COVID-19 ní, kuo fakalahi 'e he CDC mo e FDA 'a e ngaahi fa'unga tokangaekina 'o e malu mo haó ke ne tokanga'i 'o siofi 'a e hao 'o e huhu malu'i COVID-19 'i he taimi lolotonga mo fakapapau'i 'oku 'i he malu taha 'oku ala lavá.

Ngaahi fakamatala: Fakapapau'i 'a e hao mo malu 'o e Huhu Malu'i COVID-19 'i 'Amelika, CDC


Ko kinautolu pē kuo ma’u ‘enau laiseni mo ‘osi ako’i fakataukei ‘e lava ke nau fakahoko ‘a e ngaahi huhu malu’i

Ko kinautolu pē kuo 'osi laiseni mo ako'i ke tokanga'i 'a e huhu malu'i 'e lava ke nau fakahoko e huhu malu'i. Ko 'ene faka'atā lahi pē 'a e huhu malu'i ki he kakai, 'e malava 'e he ngaahi potungāue kehekehe ki he mo'uileleí 'o 'oatu 'a e huhu malu'i kia kinautolu 'oku nau fiema'ú. Ko e ngaahi potungāue ko eni 'e ala lava ke nau tokanga'i 'a e huhu malu'í 'o tatau pē 'i ha kiliniki pe falemahaki pe ko ha feitu'u 'oku fai'anga huhu malu'i 'i he ngaahi koló.

 • Ko ha huhu malu’i COVID-19 ‘oku malu mo ola leleí, ko ha makamaile lahi ia. ‘E ‘ikai lava ‘e he huhu malu’i ‘ata’atā pē ‘o fakangata ‘a e mahaki faka’auha he taimi pē koiá.

 • ʻOku mau toe ako foki ki he tuʻunga lelei ʻo e huhu maluʻi ʻi hono taʻofi e kakai kuo huhu maluʻi mei he mafola COVID-19 ki he niʻihi kehe pea mo e lelei ʻene ngāue ʻi fotunga kehe ‘o e kolona vailasi (coronavirus variant), ʻa ia ʻoku ʻiloa ke ʻave holo ʻi he King County.

 • Neongo kuo ‘osi huhu malu’i, ‘oku kei mahu’inga pē ke malu’i mo e kakai kehe. Hokohoko atu pē ‘a e tui me’amalu’í (masks) fakasi’isi’i ha ngaahi ngāue ‘oku mavahe mei ‘api, fakamama’o mei he fakataha’anga ‘o e kakai tokolahi ‘i loto ‘i ha fale, fakanounou pē ‘a e feohi mo e kakai kehe mo tauhi e va mama’o, tauhi ‘a e falé ke ‘ea lelei pē, pea fanofano ma’u pē ho nima.

 • Ko e ongoongo leleí, ko 'ene kakato pē ho'o huhu malu'í, 'oku ke malava leva 'o fakahoko ha ngaahi me'a na'e ta'ofi koe'uhi ko e tō mai 'a e mahaki faka'auhá. Te ke toe 'ilo lahiange meí he peesi Huhu Malu'i 'i King County.