Skip to main content
King County logo

21 Sune, 2022: Kuo ʻatā ke maʻu ʻe he fanga kiʻi pēpeé mo e fānau māhina ʻe 6 mo lahi angé ʻa e huhu maluʻi COVID-19

Kuo fakamafaiʻi he taimí ni ʻa hono ngāueʻaki ʻo ka fiemaʻu fakavavevave ʻo e huhu maluʻi COVID-19 Moderna mo e Pfizer ki ha taha pē ʻoku ʻi he taʻu motuʻa ʻo e māhina 6 ki he motuʻa angé.

 'Oku 'i ai 'a e Tokoni 'i he Telefoni

Kapau ʻoku ke fie maʻu ha fakaʻuhinga ki he lea fakafonua pe tokoni ʻi he ʻInitaneti, ʻe lava ke maʻu ʻa e hotlines ko ʻeni. Kātaki ʻo lea ʻaki e lea fakafonua ʻokú ke fie fakaʻaongaʻí ʻi he taimi ʻokú ke.

 • Telefoni Tokoni COVID-19 'a e WA State: 1-800-525-0127 or 1-888-856-5816 (pea lomi'i 'a e #), 6 pongipongi – 10 efiafi Mōnite, 6 pongipongi – 6 efiafi (Tusite – Sāpate)
 • Senitā Telefoni COVID-19 'a e King County: 206-477-3977, 8 pongipongi – 5 efiafi

Kapau ‘oku ‘i ai hao faingata’a’ia fakaesino pea ke fiema’u ha feitu’u nofo’anga kae malava ke ma’u ‘a e huhu malu’i COVID-19, kātaki fetu’utaki ki he 206-477-3977 (8 pongipongi - 5 efiafi, ‘oku ‘i ai e tokoni ki he lea fakafonua) pe publichealthaccommodations@kingcounty.gov.

  ʻE lava ke tokoni atu ʻa e konga ki hono kumi ʻo e Siteiti Uasingatoni pe kumi ʻo e huhu maluʻi ke ke maʻu ha ngaahi ʻapoinimeni


Ko e ngaahi fakakmatala ki he ma'u atu 'o e huhu malu'í 'oku fakafo'ou atu ma'u pē. 'Oku mau lolotonga ngāue ke 'oatu 'a e ngaahi fakatonulea 'o e fakamatala ni 'i he vave taha, ka 'e 'i ai pē ha ngaahi toloi si'i 'i he taimi ke fakatonulea'i mo tuku hake (post) ki he peesi 'initaneti (website). Mālō 'aupito ho'omou kei tatali.

Ko e ngaahi fakamatala fakamuimui tahá he lea fakapilitānia 'i he: kingcounty.gov/covid/vaccine.

Founga ke ma’u ai ‘a e huhu malu’í

'Oku ta'etotongi 'a e huhu malu'i, pea 'oku 'atā pē 'a e huhu malu'i 'o tatau aipē 'a e tu'unga 'oku 'i ai ho'o malu'i mo'ui, nofo fonua pe tu'unga faka'imikuleisoni. 'E 'ikai 'oatu ha tohi mo'ua pe 'eke ha totongi ki he huhu malu'i.

'E lava ke ke ma'u ha huhu tu'o ua 'o e Moderna pe Pfizer 'i he ngaahi feitu'u lahi, tatau ai pē pe na ke huhu 'uluaki he feitu'u kehe. Kātaki 'o 'omi hao kaati pe la'itā 'o ho'o kaati 'uluaki huhu malu'i.

Laʻipepa Tufa (PDF):

Drive through vaccination site

‘E fiema’u ke ke ha’u mo e:

 • Fakamo’oni ‘oku ‘asi ai ‘a e ‘aho fā’ele’i: fakapule’anga, matakali, pe kaati ID na’e ‘oatu ‘e he puleʻangá. ʻE malava pē ke fakaʻaongaʻi ha siteitimeni pangikē ʻoku ʻasi ai ʻa e hingoa pea mo e tuʻasilá.
 • Tui ha falani nima mutu pe falani ʻoku ʻataʻatā ʻa e nimá koeʻuhí ke faingofua hono pelu hake kae lava ʻo huhu ʻa hoʻo nimá ʻi he konga ki ʻolungá.
 • Fakangofua ʻa e kakai lalahí kuo fakamafaiʻi: Kapau ʻokú ke taʻu siʻi hifo ʻi he taʻu 18, mahalo ʻe fie maʻu ha fakangofua mei ha taha lahi kuo fakamafaiʻi ke ne maʻu e huhu maluʻí. Te ke lava ʻo fakangofua maʻau kapau ʻoku ke fakatauʻatainaʻi koe, mali mo ha taha lahi, pe ʻoku fakapapauʻi ʻe he saiti huhu maluʻi ko e matuʻotuʻa ange (ʻi he lea faka-Pilitania). ʻOku ʻikai lava ʻe he ngaahi feituʻu huhu maluʻi kotoa pe ʻo fai ha fanga kiʻi loto fakapapau matuʻotuʻa. ʻOku ʻoatu ʻi lalo ha fakamatala lahi ange maʻá e fānaú mo e toʻu tupú, kau ai e ngaahi fakaʻuhinga ʻa e kakai lalahí kuo fakamafaiʻí. Kapau he ʻikai ʻalu ha taha lahi kuo fakamafaiʻi ki he huhu maluʻi mo koe, vakaiʻi mo hoʻo kautaha huhu maluʻi fekauʻaki mo e ngaahi fie maʻu ki hono fakahaaʻi ha fakamoʻoni ʻo e fakangofua ʻa e kakai lalahi kuo fakamafaiʻi pe fakatauʻatainaʻi fakalao.
 • Ko hoʻo kaati huhu maluʻi Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Senitā ki he Mapuleʻi mo Taʻofi ʻo e Mahakí) kapau te ke maʻu ʻa e huhu hono uá pē huhu tānaki hono tolú. ʻE tānaki ki hoʻo kaatí ʻa e lēkooti ʻo hoʻo huhu foʻoú.

Fakasio ha’o me’alele:

Kapau ‘oku ke nofo ‘i King County, pea ‘oku ke fiema’u ha me’alele ke ke fononga ai ki ho’o ‘apoinimeni huhu malu’i, ‘oku lahi pē ‘a e ngaahi me’a ke ke fili mei ai:

 • Kumi ha Me’alele: Ka ʻoka ke ka fiemaʻu ke ʻave koe ki hoʻo ʻapoinimeni huhú, vakai ki he www.findaride.org pe tā ki he Laine Maʻuʻanga Fefonongaʻakí ʻi he 425-943-6760 (Mōnite ki he Falaite, 8:30 pongipongí ki he 4 efiafí. Taila e 5 ki ha fakatonulea). Kapau te ke fie maʻu ha fakatonulea, tala ʻa e lea faka-Fonua ʻokú ke fiemaʻú ʻi he taimi ʻe tali atu aí.
 • Ngaahi Sēvesi Pasí: ‘Oku lahi ‘a e ngaahi founga fefonongaʻaki ‘a e King County Metro ki he ‘apoinimeni huhu malu’i, kau ki ai ‘a e pasi transit, Access ki he paratransit mo e meʻalele Community Van (Veeni ʻa e Komiunitií). 'Ilo lahi ange ki he King County Metro 'i heni (peesi 'initaneti uepisaiti 'i he lea Fakapilitānia pē) pe tā ki he 206-553-3000.
 • 'Oku 'i ai ha'o Kaati Medicaid pe Apple Health? Tā ki he Hopelink Medicaid 'i he 800-923-7433. (Vakai'i 'a e malava ke ke kau mai)
 • Ko ha toko taha lahi matu'otu'a koe pe 'oku 'i ai ha'o faingata'a'ia? Tā ki he Metro Access 'i he 206-205-5000. (Vakai'i 'a e malava ke ke kau mai)
 • ‘Oku ke feinga nai ke taimi tēpile’i ha me’alele ki ha kakai tokolahi? Fakafonu 'a e foomu ko eni ('i he lea faka pālangi pē) pea 'e toki fetu'utaki atu ha taha 'o e timi ko ia 'a e Hopelink Mobility Management Team ki he hoko atu.

Puka ho’o huhu malu’i hono ua

Kapau ʻoku ke huhu malu’i tu’o 2, puka ai pē ho ʻapoinimení ki he huhu maluʻi hono uá ʻi he taimi ʻoku ke fuofua huhu malu’i aí. ‘Oku totonu ke ke huhu malu’i hono ua hili ha ‘aho ‘e 21(Pfizer-BioNTech) pe ‘aho ‘e 28 (Moderna) mei he ‘uluaki huhu malu’í. ʻOku fakakakato ʻe he huhu ʻe uá ʻa e hokohoko ʻo hoʻo ʻuluaki huhu maluʻí koeʻuhi ke lava lelei hono maluʻi koe ʻe hoʻo sisitemi maluʻí.

‘Oku 'ikai fiema’u ke huhu tu’o ua ‘a e huhu malu’i COVID-19 Johnson & Johnson - ‘oku malu’i kakato pē ‘a e huhu ‘e tahá.

Seti ha taimi huhu tānaki atu

Ko e huhu malu’i booster ko ha huhu malu’i ‘oku toe tānaki atu ke tokoni ke mālohi mo fuoloa ange ‘a e malu’í. ʻOku matuʻaki mahuʻinga ki he kakai lalahi matuʻotua ange he 50 mo e kakai ʻoku ʻi ai haʻanau fiemaʻu fakafaitoʻó ke maʻu honau huhu tānaki atú.

Ko e taha kotoa pē ʻoku taʻu 5+ ʻoku totonu ke fakahoko ki ai ʻa e huhu maluʻi fakalahí koeʻuhi ke maʻu ʻa e maluʻi kakató:

 • Māhina ʻe nima hili ʻa e huhu Pfizer pe Moderna hono uá (FAKATOKANGAʻI ANGE: ʻE lava ke lahi ange ʻa e ngaahi huhu maʻá e kakai ʻoku uesia ʻa honau sisitemi ivi maluʻí. Fakahoko ʻa e huhu maluʻi fakalahí hili ʻa e māhina ʻe 3 hoʻo huhu fakamuimui ʻi he ngaahi huhu ʻo e kalasi huhu maluʻi ʻokú ke huhu aí.)
 • Mahina ‘e 2 hili e huhu tu’o taha ‘aki e J&J

Ngaahi huhu maluʻi fakalahi hono uá

ʻOku totonu ke fakahoko ʻe he kakaí ʻa e ngaahi huhu fakalahi hono ua ʻo e ongo kalasi huhu maluʻi Pfizer mo e Moderna ki he COVID-19:

ʻE lava foki ʻo kau mai:

 • Taʻu 18 mo e lahi angé ʻa ia kuó nau maʻu ʻa e J&J ʻi heʻenau ngaahi fuofua huhú mo e huhu fakalahí

Kapau ʻoku ke malohi fe’unga, te ke lava ʻo maʻu ʻa e huhu malu’i fakamalohia 2 ʻo ʻoua naʻa toe siʻi hifo he mahina ʻe 4 hili hoʻo huhu malu’i fakamalohiai 1.

Lēsisita ki he V-safe

Kuo fa’u ‘e he Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Senitā ki hono Pule’i mo Faka’ehi’ehi ‘o e Ngaahi Mahakí) ha me’angāue V-safe (peesi 'initaneti uepisaiti 'i he lea Fakapilitānia pē), ke ne siofi ‘a e malu ‘o e huhu malu’í. Ko e V-safe ko e me’angāue ke ngāue’aki ‘a e telefoni ke ne savea ‘initaneti ke malava ‘o vakai’i fakataautaha ‘a e tu’unga mo’uilelei hili ‘a e huhu malu’i COVID-19. ‘Oku ke malava ‘o vakai’i vave ai ‘a e CDC pe ‘oku ‘i ai ha ngaahi uesia kovi (side effects) hili ‘a e huhu malu’i COVID-19. ‘E ala fetu’utaki atu pē ‘a e CDC ki ha ngaahi fakamatala. ‘Oku tokoni ‘a e V-safe ke ne fakamanatu ‘a e huhu malu'i COVID-19 hono ua ‘o ka fiema’u.

Ko e me’a ke fai ‘o ka hoko ‘a e ngaahi uesia tamaki

Kapau ‘oku ke ongo’i ‘oku ‘i ai ha fu’u uesia lahi (severe allergic reaction), ta ki he 9-1-1 pe ko ho’o ‘alu ki he falemahaki ofi taha. Tā ki ho’o toketā kapau ‘oku ‘i ai ha ngaahi uesia ‘oku ke fai’gāta'a’ia ai pea ‘ikai ke toe lava ‘o mole.

Lipooti ‘a e ngaahi uesia tamaki kotoa ki he FDA/CDC Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS, Sistemi Lipooti ki he Uesia ‘o e Huhu Malu’i). Tā ki he VAERS ‘i he fika telefoni 1-800-822-7967 pe lipooti ‘i he ‘initaneti ‘i he https://vaers.hhs.gov/reportevent.html (peesi 'initaneti uepisaiti 'i he lea Fakapilitānia pē). Fakahu ‘a e hingoa ‘o e huhu malu’i na’a ke huhu malu’i ai ‘i he ‘uluaki laine ‘o e puha #18 ‘o e foomu lipooti.

Hokohoko atu ‘a e ngaahi founga malu’i COVID-19

‘Oku mahu’inga ke malu’i ‘a e kakai kehé, kae’oleva kuo ke huhu malu’i kakato (hili ha uike ‘e ua mei hono huhu faka’osi koé). Hokohoko atu pē ‘a e tui me’amalu’í (masks) fakasi’isi’i ha ngaahi ngāue ‘oku mavahe mei ‘api, fakamama’o mei he fakataha’anga ‘o e kakai tokolahi ‘i loto ‘i ha fale, fakanounou pē ‘a e feohi mo e kakai kehe mo tauhi e va mama’o, tauhi ‘a e falé ke ‘ea lelei pē, pea fanofano ma’u pē ho nima.

Ko e ongoongo fakafiefiá ko e taimi ʻoku taimi tonu ai ho ngaahi huhu maluʻí, te ke lava ʻo kamata fakahoko ha toe ngaahi meʻa lahi ne taʻofi koeʻuhi koe fokoutua fakaemamanilahí ni.

Kuo fakapapauʻi kuo ke maau ʻi he taimi ʻoku kakato ai e kamataʻanga hokohoko ʻo hoʻo ngaahi huhu maluʻí pea mo e ngaahi huhu kuo fokotuʻu kuó ke taau ke maʻú.

Ko hai ʻoku feʻunga?

ʻOku lolotonga feʻunga ʻa e mahina ʻe 6 mo e motuʻa ange kotoa pe ki he huhu maluʻi COVID-19. ʻOku lolotonga feʻunga ʻa e taʻu 5 mo e motuʻa ange kotoa pe ke fai ha huhu ʻoku ʻikai ke ʻi ai ha meʻa.

Ako lahi ange ki he huhu faito’o malu’i ki he to’utupu, kau ai e ngaahi makatu’unga ‘o e fakahā loto (consent) ‘i he kingcounty.gov/youthvaccine/tongan.

ʻOku maʻu ʻi fē ʻa e huhu maluʻí ʻi he taimí ni?

 • Fale Tauhi Taimi-lōloa ki hono Tokangaekina ʻo e Kau Toulekeleká, ko e niʻihi ʻoku nofo ʻi he ngaahi ʻapi ki he toulekeleká, ngaahi fale tokonia e niʻihi kehé pea mo e fale taimi lōloa ki hono tokangaekiná ʻoku maʻu ʻenau huhu maluʻi ʻi he ngaahi fale pē ko iá ʻo fakafou ʻi ha ngaahi fengāueʻaki fakataha mo ha ngaahi kautaha fakafalemahaki.

 • Ngaahi Polokalama Tokangaekina ʻo e Moʻui Leleí, kau ai e kau toketaá, ngaahi falemahakí, pea mo e ngaahi kiliniki fakakoló, ko ha ngaahi feituʻu tefito ia ʻe maʻu ai ʻe he kakai lalahi ʻi King County ʻenau huhu maluʻí.

 • Ngaahi Timi Huhu Maluʻi ʻoku Fefonongaʻaki Holo (Mobile Vaccination Teams), fokotuʻutuʻu ʻe he Potungāue Moʻuí pea mo e Ngaahi Potungāue Tāmate Afí ke aʻu atu ki he kakai lalahi ʻoku lavea ngofuá, kau ai ʻa e niʻihi ʻoku nofo ʻi he Ngaahi ʻApi Fakafāmili maʻá e Kakai Lalahí.

 • Ngaahi Feituʻu Huhu Maluʻi Māʻolungá, fokotuʻutuʻu ʻe he Potungāue Moʻuí, ʻoku nau fetuʻutaki ki he ngaahi kulupu ʻi he faka-tonga ʻo King County ʻoku lahi ange ʻenau tuʻunga tokoto falemahakí mo e mate ʻi he COVID-19, kau ai ʻa e kakai lalahi mo e niʻihi fakafoʻituitui ʻoku ʻikai ke nau lava ʻo nofo ʻiate kinautolu peé, pea mo ʻenau kau tauhí.

 • Ngaahi Kilinikí: Hangē pē ko hono maʻu ʻo ha huhu maluʻi flu ʻi hoʻo kiliniki fakalotofonuá – kau ai e ngaahi falekoloá – ʻe malava ke maʻu ha taimi-tēpile ki he huhu maluʻi COVID-19.

 • Ngaahi Kilīniki Komiunitī pe Kilīniki Fakasiasi: ʻOku kau ʻa e ngaahi feituʻu maʻuʻanga meʻatokoní, ngaahi senitā ki he kau toulekeleká, pea mo e ngaahi kautaha tui fakalotú ʻa e fakatātā lelei ki hen gaahi feituʻu ʻe ʻi ai ha ngaahi kiliniki fokotuʻu fakataimi, ʻi he vave taha pē ʻi he taimi ʻe maʻu ai ʻa e huhu maluʻí.

 • ‘Oku malava mo e Huhu Malu’i ‘i api ki he mātu’a/finemātu’a toulekeleka ‘ikai lava ‘o mavahe mei ‘api. ‘Oku ‘i ai ‘a e timi ngāue ‘ōfisa mo’ui ‘oku nau malava ke ‘a’ahi atu ki ho ‘api ‘o fakahoko ai ‘a e huhu malu’i.


Fakatatau ki he lao Fetulolo totonu fakasivile, Public Health – Seatle & King County (Potungāue Mo'ui – Kaunitī Siato & King) ʻoku ʻikai fakamavahe'i ʻi ha faʻahinga polokalama pe ʻekitivitī ʻo makatuʻunga ʻi ha kalasi maluʻi ʻo ha taha, kau ai kae ʻikai fakangatangata pē ki he matakali, lanu, fonua tupuʻangá, tui fakalotu, tangata pe fefine (kau ai ʻa e fakahā 'o e tangatá pe fefiné), fakataukei fakasekisuale, faingataʻaʻia fakaesino, taʻu motuʻa, mo e tuʻunga fakamali. Kapau 'oku 'i ai hao lāunga pe 'oku ke loto ke faile ha'o mamahi 'i ha me'a, pe 'oku 'i ai ha'o fehu'i fekau'aki mo ha me'a ngalingali ko e fakamavahe'i, kātaki 'o fetu'utaki ki he King County Civil Rights Program (Polokalama Totonu Fakasivile Kaunitī King) 'i he civil-rights.OCR@kingcounty.gov; 206-263-2446 (kātaki lea ma'i 'aki ho lea fakafonua ki ha fakatonulea); TTY Relay 7-1-1; pe ko e meili (401 5th Ave, Suite 800, Seattle, WA 98104).


Link/share our site at kingcounty.gov/vaccine/tongan