Skip to main content
King County logo

‘Oku fakapapau’i ‘e he Washington State Department of Health (DOH, Potungāue Mo’ui ‘o e Vahefonua Washington), ‘a e tufaki ‘o e huhu malu’i ‘i hotau vahefonuá (peesi 'initaneti uepisaiti 'i he lea Fakapilitānia pē) mo e tu’unga ‘oku lava kau ki he huhu malu’i ‘o fakakongokonga (phases).

Liliu Fakamuimui taha (31 ‘o Mā’asi): ‘Oku fakakau ki he ngaahi kulupu fo’ou ‘oku taau ‘a kinautolu ko ia kuo ta’u 60 pe lahi ai, kakai ‘oku ‘i ai honau mahaki tauhi ‘e 2 pe lahi ai, mo e kakai ‘i he ngāue’anga faka langa, ngāue’anga faka fa’u (fa’u’anga me’akai, vala, me’alele, mīsini mo e ngaahi me’a pehē), pea mo e ngaahi falekai mo e sēvesi faka me’akai. Sio ki he “Ko hai ‘e lava ke huhu malu’i he taimi ni” ‘i lalo ki hono fakaikiiki.

Kātaki ‘o sio ki he “Founga ki he huhu malu’i” ‘i lalo ki he ngaahi fili ki hono faka-taimi tēpile’i ha’o ‘apoinimeni, ‘o kau ki ai mo e ngaahi King County Vaccination Partnership sites (ngaahi feitu’u hoa huhu malu’i pea mo King County) ‘i Auburn, Kent, Redmond mo Seattle.

‘Oku ‘i ai ‘a e Tokoni ‘i he Telefoni

Kapau ʻoku ke fie maʻu ha fakaʻuhinga ki he lea fakafonua pe tokoni ʻi he ʻInitaneti, ʻe lava ke maʻu ʻa e hotlines ko ʻeni. Kātaki ʻo lea ʻaki e lea fakafonua ʻokú ke fie fakaʻaongaʻí ʻi he taimi ʻokú ke.

 • Telefoni Tokoni COVID-19 ‘a e WA State: 1-800-525-0127 or 1-888-856-5816 (pea lomi’i ‘a e #), 6 pongipongi – 10 efiafi Mōnite, 6 pongipongi – 6 efiafi (Tusite – Sāpate)

 • Senitā Telefoni COVID-19 ‘a e King County: 206-477-3977, 8 pongipongi – 7 efiafi

Ko e ngaahi fakakmatala ki he ma’u atu ‘o e huhu malu’í ‘oku fakafo’ou atu ma’u pē. ‘Oku mau lolotonga ngāue ke ‘oatu ‘a e ngaahi fakatonulea ‘o e fakamatala ni ‘i he vave taha, ka ‘e ‘i ai pē ha ngaahi toloi si’i ‘i he taimi ke fakatonulea’i mo tuku hake (post) ki he peesi ‘initaneti (website). Mālō ‘aupito ho’omou kei tatali.

Ko e ngaahi fakamatala fakamuimui tahá he lea fakapilitānia ‘i he kingcounty.gov/vaccine.

Founga ke ma’u ai ‘a e huhu malu’í

‘Oku ‘atā pē ‘a e huhu malu’i ‘o tatau a ipē ‘a e tu’unga maluʻí, nofo fonuá, tangataʻifonuá pe faka’imikuleisoni. ‘E ‘ikai ‘oatu ha tohi mo’ua pe ‘eke ha totongi ki he huhu mlau’i. Ko e huhu malu’í, ‘e totongi pe ia ‘e he Medicare, Medicaid mo e ngaahi kautaha malu’i tāutaha, pea ‘e totongi ‘a e huhu malu’i ‘a kinautolu ‘oku ‘ikai ha maluʻí. (uninsured).

ʻOku lolotonga fakangatangata pe ʻa e ngaahi naunau ki he huhu maluʻi mo e ngaahi ʻapoinimeni. Mahalo ʻe ʻi ai ha ngaahi fakatoloi ʻi hono fakataimi-tepileʻi. ʻE faingofua ange hono maʻu ʻo e huhu maluʻi ʻi he taimi ʻoku maʻu ai ʻe he kau Tokonaki ha ngaahi faitoʻo lahi ange mo e ngaahi feituʻu huhu maluʻi maʻolunga.

Laʻipepa Tufa: Fakaleleiʻi e founga hono fakataimi-tepileʻi ʻo ha COVID-19 ʻapoinimeni (PDF)

Laʻipepa Tufa: Ongo ʻi he ngaahi feituʻu ʻo e huhu maluʻi ʻa e tuʻi (PDF)


‘I he ‘aho 31 ‘o Ma’asi, 2021, kuo faka’atā ‘e he Washington State Department of Health ‘a e tufaki ‘o e huhu malu’i ‘i he Phase 1b4.

‘Oku ‘atā pē ‘a e huhu malu’i ‘o tatau ai pē ‘a e tu’unga ʻo e maluʻī, nofo fonuá pe faka’imikuleisoni. ‘E ‘ikai ‘oatu ha tohi mo’ua pe ‘eke ha totongi ki he huhu malu’i. Ko e huhu malu’í, ‘e totongi pē ia ‘e he Medicare, Medicaid mo e ngaahi kautaha malu’i tāutaha, pea ‘e totongi ‘a e huhu malu’i ‘a kinautolu ‘oku ‘ikai ha maluʻí (uninsured).

Ni’ihi taau fo’ou/fakamuimui taha (‘i he ‘aho 31/3/21)

 • Ha taha pē he vaha'a 'o e ta'u 60 mo e 64

 • Taau ki he Konga 1b3: Kakai ta'u 16 pe lahi ai 'oku mo'ua 'i ha mahaki tauhi 'e 2 pe lahi ai, pe ko ha ngaahi mahaki tauhi kehe 'o hangē ko ia 'oku hā 'i he CDC's list of the conditions [ngaahi makatu'unga 'a e CDC]  ('i he lea faka pālangi pē).

 • Taau ki he Konga 1b4:
  • Kakai (kau nofo, kau ngāue, kau ngāue pole/volenitia) 'oku 'i he ngaahi nofo'anga/fakataha'anga faka tokolahi 'a ia 'oku tu'u lavea ngofua 'aupito:
   • Ngaahi 'api nofo'anga fakatokolahi ma'a kinautolu 'oku faingata'a'ia fakaesino, 'o hangē koe ngaahi mahamahaki faka'atamai mo e fakaesino, pea pehē foki ki he ngaahi feitu'u 'oku ne tokanga'i 'a hono ngāue hala 'aki 'o ha ngaahi me'a (hangē ko e faito'o konatapu, 'olokaholo moe ngaahi me'a pehē) 'a ia 'oku 'ikai 'asi 'i he lisi 'o e Konga 1.
   • Ngaahi pilisone, 'api pōpula, mo e ngaahi fale pehē
   • Ngaahi feitu'u 'oku tokonia ai 'akinautolu 'oku 'ikai 'i ai ha'anau 'api [homeless] (hangē koe ngaahi nofo'anga fakataimi, fale Hūfanga)
   • Ngaahi fale Hūfanga ma'a kinautolu 'oku mo'ua 'i he ngaahi fakamamahi 'i 'api
  • Kau ngāue tu'u lavea ngofua 'aupito 'i he ngaahi ngāue'anga faka tokolahi ko eni:
   • Ngaahi falekai mo e ngāue'anga faka me'akai
   • Ngaahi ngāue'anga faka fa'u (fa'u'anga me'akai, vala, me'alele, mīsini mo e ngaahi me'a pehē)
   • Ngaahi ngāue'anga faka langa

   Fakatokanga'i ange: 'Oku 'uhinga 'a e Ngaahi feitu'u fakataha'anga fakatokolahi ki ha ngāue 'oku fakahoko 'i ha feitu'u/'ātakai malu, 'o ngāue fakataha ai pea mo e kakai kehe, 'o 'ikai lava ke fai ha nofo fakamavahevahe. 'Oku 'ikai ke kau heni 'a e ni'ihi ko ia 'oku lava pē 'o ngāue mavahevahe 'i he ngaahi feitu'u ni.

‘Oku ‘ata’ataa foki mo e huhu malu’i ki he kakai ‘oku:

 • Malava ke kau ki he Phase 1a (peesi 'initaneti uepisaiti 'i he lea Fakapilitānia pē): kotoa ’o e kau ngāue ‘oku nau tu’u lavea ngofua ke ma’u pe fe’ave’aki ‘a e COVID-19 ‘i he ngaahi feitu’u fakafalemahaki; kau ngāue ‘i he ngaahi ‘api nofo’anga tauhi taimi lōlōa (long-term care) mo e kinautolu ‘oku nofo ai; kau tauhi ‘i ha ngaahi ‘api nofo’anga ‘oku fakahoko ai ha tauhi fakamo’uilelei.

 • Malava ke kau ki he Phase 1b1:
  • Ta'u 65 pe lahi hake
  • Ta'u 50 pe lahi hake kapau 'oku nofo 'i ha 'api nofo'anga 'oku nofo ai ha to'utangata 'e ua pe lahi hake, (hangē ko ha toulekeleka mo ha mokopuna), pea 'oku nau ma'u 'a e ngaahi me'a ni:
   • 'Ikai ke lava 'o nofo tokotaha pea 'oku fiema'u tokoni mei hono fāmili ke tauhi ia (totongi pe ta'etotongi) pe ko ha taha 'oku 'ikai ke ngāue 'i hono 'api
   • Nofo fakataha mo tokanga'i ha ki'i leka, hangē ko ha kui mo ha mokopuna.
  • Kau faiako mo e ngāue ‘apiako PreK - 12
  • Kau ngāue ki he longa’i fānau (child care) ‘a ia ‘oku kau ki ai:
   • Fāmili laiseni ‘i ‘api ‘a e tokanga’i ‘o e longa’i fānau, pea mo e ngaahi fāmili ‘oku nau nofo ‘i ‘api.
   • Ngaahi fāmili kuo faka’atā pē ke ta’elaiseni, ngaahi kaume’a, ngaahi kaungā’api ‘oku nau tali ‘a e ngāue ‘a e Working Connections Child Care subsidy. ‘Oku malava ‘e he kau ngāue atu ki ‘api ko eni ‘o ngāue ki ha fānau ‘o a’u toko 6.
   • ECEAP, Washington ngaahi ‘apiako tokamu’a ‘oku fakapa’anga ‘e he siteitī. ‘Oku meimei tatau eni mo e polokalama fakafonua Head Start.
   • Ta’u ako ‘ikai fiema’u laiseni mo e toʻutupu kuo nau tokangaʻi ʻa e fānau taʻu fakaako talu mei he kamata ʻa e mahaki faka’auha pea tāpuni mo e ngaahi ʻapiako pea hiki ki he ʻInitaneti pe hybrid faiako.

 • Malava ke kau ki he Phase 1b2:
  • Kau ngāue mahu’inga ‘oku mā’olunga ‘enau tu’u lavea ngofua ‘i he ngaahi feitu’u fakatokolahi ‘i he ngaahi ngāue’anga ko eni:
   • Ngoue
   • Kau kauvaka ‘i he ngaahi vaka toutai
   • Ngaahi me’atokoní
   • Fale fakatau/Pangikē Me’atokoní (Food Bank)
   • Ngaahi fale fakatonutonu fakalao (pilisone, pilisone, senitā fakahū pilisone)
   • Fakamaau’anga
   • Fefononga’aki ‘a e kakai (public transit)
   • Kau tokoni ‘uluaki (first responders) na’e ‘ikai ke nau kau ki he ngaahi tier kimu’a (tuku kehe ‘a e kau ngāue ‘ofisi pe ko kinautolu ‘oku malava pē ‘o ngāue mei ‘api)
   • Kau tokoni ‘uluaki (first responders) na’e ‘ikai ke nau kau ki he ngaahi tier kimu’a (tuku kehe ‘a e kau ngāue ‘ofisi pe ko kinautolu ‘oku malava pē ‘o ngāue mei ‘api)

   ‘Oku ‘uhinga ‘a e ngaahi feitu’u tokolahi ko e ngāue ‘i ha fale fakataha mo ha kakai kehe pea ‘oku ‘ikai malava ke tauhi ‘a e vā mama’ó.

  • Kinautolu ‘oku feitama
  • Kinautolu ‘oku ‘i ai ha nau faingata’a’ia pea ‘oku mā’olunga ‘enau tu’u lavea ngofua ke nau puke lahi ‘i he COVID-19

'Ilo lahi ange ki he Fakahinohino 'o e fakahokohoko e huhu malu'i 'i Washington (peesi 'initaneti uepisaiti 'i he lea Fakapilitānia pē).

‘E fiema’u ke ke ha’u mo e:

 • Fakamo’oni ‘oku ‘asi ai ‘a e ‘aho fā’ele’i: fakapule’anga, matakali, pe kaati ID na’e ‘oatu ‘e he puleʻangá. ʻE malava pē ke fakaʻaongaʻi ha siteitimeni pangikē ʻoku ʻasi ai ʻa e hingoa pea mo e tuʻasilá. ‘Oku malava pē ke ngāue’aki ‘a e ID ngāué ʻi he taimi ʻoku malava ai ke kau atu ʻi he Phase 1a.

 • Tui ha falani nima mutu pe falani ʻoku ʻataʻatā ʻa e nimá koeʻuhí ke faingofua hono pelu hake kae lava ʻo huhu ʻa hoʻo nimá ʻi he konga ki ʻolungá.

 • Fakangofua ʻa e mātuʻá pe tauhi fānaú: Kapau ʻokú ke taʻu 16 pe 17, ʻe ala fie maʻu ha fakangofua mei hoʻo mātuʻá pe tauhi fānaú ke maʻu ʻa e huhu maluʻí, tukukehe kapau ʻokú ke fakatauʻatainaʻi fakalao koe. Kapau he ʻikai ʻalu ha matuʻa pe tauhi fanau ki he huhu maluʻi mo koe, vakaiʻi mo hoʻo kautaha huhu maluʻi fekauʻaki mo e ngaahi fie maʻu ki hono fakahaaʻi ha tohi fakamoʻoni ʻo e fakangofua ʻa e matuʻa/tauhi fanau pe fakatauʻatainaʻi fakalao.

Fakasio ha’o me’alele:

Kapau ‘oku ke nofo ‘i King County, pea ‘oku ke fiema’u ha me’alele ke ke fononga ai ki ho’o ‘apoinimeni huhu malu’i, ‘oku lahi pē ‘a e ngaahi me’a ke ke fili mei ai:

 • Fakasio ha’o me’alele: Ki he fefononga'aki, ngaahi polokalama pole, pea mo e palani ha'o fononga, 'a'ahi ki he www.findaride.org ('i he lea faka pālangi pē). Ki ha ngaahi fehu'i fekau'aki mo ho'o taau ki he polokalama ni pe ko ha toe ngaahi fakamatala lahi ange, 'a'ahi ki he www.findaride.org/covid. ('i he lea faka pālangi pē)

 • Ngaahi Sēvesi Pasi: 'Oku lahi 'a e ngaahi founga 'a e King County Metro ke a'u ki he 'apoinimeni huhu malu'i, kau ki ai 'a e transit pasi, malava e 'a e paratransit mo e shuttle Community Van. 'Ilo lahi ange ki he King County Metro 'i heni (peesi 'initaneti uepisaiti 'i he lea Fakapilitānia pē) pe tā ki he 206-553-3000.

  Fakatokanga'i, ko e fai'anga huhu malu'i faka'uli mai (drive-through) 'e 'ikai ke tali 'a e kalaieni 'oku lue mai pē pea 'oku fiema'u 'a e kā pe me'alele, 'a ia 'e 'ikai ke sai ke transit ki he ngaahi feitu'u ko eni. 'Uluaki vakai'i 'a e fakaikiiki 'o e founga a'u ki ai pea toki 'apoinimeni.

 • 'Oku 'i ai ha'o Kaati Medicaid pe Apple Health? Tā ki he Hopelink Medicaid 'i he 800-923-7433. (Vakai'i 'a e malava ke ke kau mai)

 • Ko ha toko taha lahi matu'otu'a koe pe 'oku 'i ai ha'o faingata'a'ia? Tā ki he Metro Access 'i he 206-205-5000. (Vakai'i 'a e malava ke ke kau mai)

 • ‘Oku ke feinga nai ke taimi tēpile’i ha me’alele ki ha kakai tokolahi? Fakafonu 'a e foomu ko eni ('i he lea faka pālangi pē) pea 'e toki fetu'utaki atu ha taha 'o e timi ko ia 'a e Hopelink Mobility Management Team ki he hoko atu.

Kapau 'oku ke fiema'u tokoni 'i he telefoni, pe ko ha fiema'u fakatonu lea, tā ki he telefoni tokoni 'a e Coordinated Vaccine Transportation Helpline 'i he 425-943-6706 Mōnite ki he Falaite mei he 8:30 pongipongi ki he 4:00 efiafi, pea lomi'i 'a e 5 ki ha tokoni fakatonu lea.

Laʻipepa Tufa: Fakaongoongolelei mei he Potungāue Moʻuí: Hili ʻa e Huhu Malu’i COVID-19 (PDF)


Puka ho’o huhu malu’i hono ua

Kapau ‘oku ke huhu malu’i tu’o 2, puka aipē ho ‘apoinimeni ki he huhu malu’i hono ua ‘i he taimi ‘oku ke fuofua huhu malu’i aí. ‘Oku totonu ke ke huhu malu’i hono ua hili ha ‘aho ‘e 21(Pfizer-BioNTech) pe ‘aho ‘e 28 (Moderna) mei he ‘uluaki huhu malu’í. ‘E malu’i kakato ‘e he huhu hono ua mei he vailasi.

‘Oku 'ikai fiema’u ke huhu tu’o ua ‘a e huhu malu’i COVID-19 Johnson & Johnson - ‘oku malu’i kakato pē ‘a e huhu ‘e tahá.


Lēsisita ki he V-safe

Kuo fa’u ‘e he Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Senitā ki hono Pule’i mo Faka’ehi’ehi ‘o e Ngaahi Mahakí) ha me’angāue V-safe (peesi 'initaneti uepisaiti 'i he lea Fakapilitānia pē), ke ne siofi ‘a e malu ‘o e huhu malu’í. Ko e V-safe ko e me’angāue ke ngāue’aki ‘a e telefoni ke ne savea ‘initaneti ke malava ‘o vakai’i fakataautaha ‘a e tu’unga mo’uilelei hili ‘a e huhu malu’i COVID-19. ‘Oku ke malava ‘o vakai’i vave ai ‘a e CDC pe ‘oku ‘i ai ha ngaahi uesia kovi (side effects) hili ‘a e huhu malu’i COVID-19. ‘E ala fetu’utaki atu pē ‘a e CDC ki ha ngaahi fakamatala. ‘Oku tokoni ‘a e V-safe ke ne fakamanatu ‘a e huhu malu'i COVID-19 hono ua ‘o ka fiema’u.


Ko e me’a ke fai ‘o ka hoko ‘a e ngaahi uesia tamaki

Kapau ‘oku ke ongo’i ‘oku ‘i ai ha fu’u uesia lahi (severe allergic reaction), ta ki he 9-1-1 pe ko ho’o ‘alu ki he falemahaki ofi taha. Tā ki ho’o toketā kapau ‘oku ‘i ai ha ngaahi uesia ‘oku ke fai’gāta'a’ia ai pea ‘ikai ke toe lava ‘o mole.

Lipooti ‘a e ngaahi uesia tamaki kotoa ki he FDA/CDC Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS, Sistemi Lipooti ki he Uesia ‘o e Huhu Malu’i). Tā ki he VAERS ‘i he fika telefoni 1-800-822-7967 pe lipooti ‘i he ‘initaneti ‘i he https://vaers.hhs.gov/reportevent.html (peesi 'initaneti uepisaiti 'i he lea Fakapilitānia pē). Fakahu ‘a e hingoa ‘o e huhu malu’i na’a ke huhu malu’i ai ‘i he ‘uluaki laine ‘o e puha #18 ‘o e foomu lipooti.


Hokohoko atu ‘a e ngaahi founga malu’i COVID-19

'E 'oatu 'e he huhu malu'i ha malu'i levolo mā'olunga mei he mahakí, tokoto falemahaki, mo e mate mei he COVID-19. 'A ia ko e ha 'a e 'uhinga 'oku kei fiema'u ai ke tau tui malu'i fofonga mo e tauhi vā mama'o mei he kakai kehe?

ʻI he taimi ni, ko e tokolahi taha ʻo e kakai ʻoku teʻeki ai ke huhu maluʻi – ʻoku tau ʻi he kamataʻanga pē ʻo e huhu maluʻi ʻoku fakangatangata pē hono tufaki. ʻOku mau toe ako foki ki he tuʻunga lelei ʻo e huhu maluʻi ʻi hono taʻofi e kakai kuo huhu maluʻi mei he fakamafola e COVID-19 ki he niʻihi kehe, mo e lelei ʻene ngāue ki he fotunga kehe ‘o e kolona vailasi (coronavirus variant), ʻa ia ʻoku ʻiloa ke ʻave holo ʻi he King County.

Neongo kuo ‘osi huhu malu’i, ‘oku kei mahu’inga pē ke malu’i mo e kakai kehe. Hokohoko atu pē ‘a e tui me’amalu’í (masks) fakasi’isi’i ha ngaahi ngāue ‘oku mavahe mei ‘api, fakamama’o mei he fakataha’anga ‘o e kakai tokolahi ‘i loto ‘i ha fale, fakanounou pē ‘a e feohi mo e kakai kehe mo tauhi e va mama’o, tauhi ‘a e falé ke ‘ea lelei pē, pea fanofano ma’u pē ho nima.

Ko e ongoongo leleí ko’ene kakato pē ho’o huhu malu’í, ‘oku ke malava ‘o fakahoko ha ngaahi me’a na’e ta’ofi koe’uhi ko e to mai ‘a e mahaki faka’auhá.

'Oku lau kuo kakato 'a ho'o huhu malu'í 'i he:

 • Uike 'e 2 hili 'a ho'o tousi (dose) hono 2, hangē ko e huhu malu'i Moderna pe Pfizer PE
 • Uike 'e 2 hili 'a ho'o huhu malu'i tu'o taha, hangē ko e huhu malu'i Johnson & Johnson.

Kapau 'oku te'eki uike 'e 2 'a ho'o huhu malu'í, pe 'oku ke kei fiema'u ke fakahoko 'a ho'o tousi hono ua, 'oku TE'EKI AI ke malu'i kakato koe. Hokohoko atu pē 'a ho'o tauhi 'a e ngaahi founga malu'i kotoa kae 'oleva ke kakato 'a ho'o huhu malu'í.

Kapau 'oku te'eki ke kakato 'a ho'o huhu malu'í, te ke lava:

 • Fakataha 'i loto 'i ha fale mo ha kakai kuo kakato honau huhu maluí 'o 'ikai ke tui ha malu'i ki he fofongá (mask)
 • Fakataha 'i loto 'i ha fale mo ha kakai te'eki huhu malu'i 'o 'ikai ke tui malu'i fofonga 'o 'ikai ke laka hake mei he 'api 'e taha. 'Oua 'e fakataha 'i loto 'i ha fale 'oku 'ikai ke ke tui ha me'a malu'i fofonga, kapau 'oku 'i ai ha kakai pe ko ha taha 'oku nau nofo fakataha mo ia, 'oku ne tu'u lavea ngofua ki he puke lahi 'i he COVID-19 (hangē ko kinautolu 'oku vaivai ange 'a e malu'i honau sino, ta'u 65+)
 • Kapau 'oku ke 'ilo na'a ke feohi vāofi mo ha taha 'oku COVID-19, ngalingali 'e 'ikai ke fiema'u koe ia ke ke kolonitini kapau na'a ke feohi va ofi, tukukehe ka kuo ke ma'u 'a e ngaahi faka'ilonga puke. Fakapapau'i, vakai'i 'a e fakahinohino ki he kolonitinī 'i heni.

Ko kinautolu kuo kakato honau huhu malu'í 'e fiema'u ke mou hokohoko atu:

 • Tui me'a malu'i fofonga pea tauhi e vā mama'o 'i he feitu'u public.
 • Faka'ehi'ehi mei he fakataha'anga kakai tokolahi tatau pē ko e ha tokolahi.
 • Toloi atu ha ngaahi folau fakalotofonua pe fakavaha'a pule'anga. Kapau te ke kei folau pē, 'oku kei fiema'u ke ke muimui ki he CDC (peesi 'initaneti uepisaiti 'i he lea Fakapilitānia pē).
 • Tokanga ki he ngaahi faka'ilonga 'o e COVID-19, tautau tefito kapau na'a ke feohi vāofi mo ha taha 'oku puke. Kapau 'oku ke ma'u 'a e ngaahi faka'ilonga 'o e COVID-19, 'alu 'o sivi pea ke nofo ma'u 'i 'api 'o fakamama'o mei he kakai kehe.
 • Muimui ki he ngaahi fakahinohino 'a ho'o 'api ngāue.

'Oku mau kei ako ke 'ilo lelei 'a e founga 'oku ta'ofi ai 'e he huhu malu'i 'a e mafola 'a e COVID-19 pea ko e ngaahi fakamatala fakamumuitahá 'oku hokohoko pē. Vakai ki he uepisaiti CDC ki he ngaahi fakahinohino fakamuimuitaha ma'ae kakai kuo kakato honau huhu malu'í (peesi 'initaneti uepisaiti 'i he lea Fakapilitānia pē).

ʻOku maʻu ʻi fē ʻa e huhu maluʻí ʻi he taimí ni?

 • Fale Tauhi Taimi-lōloa ki hono Tokangaekina ʻo e Kau Toulekeleká, ko e niʻihi ʻoku nofo ʻi he ngaahi ʻapi ki he toulekeleká, ngaahi fale tokonia e niʻihi kehé pea mo e fale taimi lōloa ki hono tokangaekiná ʻoku maʻu ʻenau huhu maluʻi ʻi he ngaahi fale pē ko iá ʻo fakafou ʻi ha ngaahi fengāueʻaki fakataha mo ha ngaahi kautaha fakafalemahaki.

 • Ngaahi Polokalama Tokangaekina ʻo e Moʻui Leleí, kau ai e kau toketaá, ngaahi falemahakí, pea mo e ngaahi kiliniki fakakoló, ko ha ngaahi feituʻu tefito ia ʻe maʻu ai ʻe he kakai lalahi ʻi King County ʻenau huhu maluʻí.

 • Ngaahi Timi Huhu Maluʻi ʻoku Fefonongaʻaki Holo (Mobile Vaccination Teams), fokotuʻutuʻu ʻe he Potungāue Moʻuí pea mo e Ngaahi Potungāue Tāmate Afí ke aʻu atu ki he kakai lalahi ʻoku lavea ngofuá, kau ai ʻa e niʻihi ʻoku nofo ʻi he Ngaahi ʻApi Fakafāmili maʻá e Kakai Lalahí.

 • Ngaahi Feituʻu Huhu Maluʻi Māʻolungá, fokotuʻutuʻu ʻe he Potungāue Moʻuí, ʻoku nau fetuʻutaki ki he ngaahi kulupu ʻi he faka-tonga ʻo King County ʻoku lahi ange ʻenau tuʻunga tokoto falemahakí mo e mate ʻi he COVID-19, kau ai ʻa e kakai lalahi mo e niʻihi fakafoʻituitui ʻoku ʻikai ke nau lava ʻo nofo ʻiate kinautolu peé, pea mo ʻenau kau tauhí.

 • Ngaahi Kilinikí: Hangē pē ko hono maʻu ʻo ha huhu maluʻi flu ʻi hoʻo kiliniki fakalotofonuá – kau ai e ngaahi falekoloá – ʻe malava ke maʻu ha taimi-tēpile ki he huhu maluʻi COVID-19.

 • Ngaahi Kilīniki Komiunitī pe Kilīniki Fakasiasi: ʻOku kau ʻa e ngaahi feituʻu maʻuʻanga meʻatokoní, ngaahi senitā ki he kau toulekeleká, pea mo e ngaahi kautaha tui fakalotú ʻa e fakatātā lelei ki hen gaahi feituʻu ʻe ʻi ai ha ngaahi kiliniki fokotuʻu fakataimi, ʻi he vave taha pē ʻi he taimi ʻe maʻu ai ʻa e huhu maluʻí.

 • ‘Oku malava mo e Huhu Malu’i ‘i api ki he mātu’a/finemātu’a toulekeleka ‘ikai lava ‘o mavahe mei ‘api. ‘Oku ‘i ai ‘a e timi ngāue ‘ōfisa mo’ui ‘oku nau malava ke ‘a’ahi atu ki ho ‘api ‘o fakahoko ai ‘a e huhu malu’i.