Skip to main content
King County logo

Ngày 14 tháng 12 năm 2022: Hiện đã có liều vắc-xin tăng cường mới nhất. Các liều tăng cường mới nhất sẽ nhắm vào các biến thể Omicron đang lây lan cũng như chủng vi-rút COVID ban đầu.

Quý vị sẽ được tiêm liều tăng cường mới nhất nếu:

  • Quý vị từ 6 tháng tuổi trở lên,
  • Quý vị đã hoàn thành loạt vắc-xin chính (2 liều đầu tiên của Moderna/Pfizer/Novavax hoặc 1 liều của Johnson & Johnson) và ,
  • Đã được ít nhất 2 tháng kể từ ngày tiêm liều cuốI (liều cuốI cùng của quý vị có thể là liều chính hoặc là liều tăng cường).

Tất cả những người đủ điều kiện nên tiêm liều tăng cường mới nhất này, và đặc biệt là những người trên 50 tuổi hoặc những người có hệ thống miễn dịch suy yếu hoặc có các tình trạng sức khỏe như tiểu đường hoặc bệnh tim.

Lưu ý: Trẻ em từ 6 tháng đến 4 tuổi nhận các liều vắc-xin chính của Pfizer sẽ được nhận tổng cộng 3 liều. Nếu chưa hoàn thành loạt vắc-xin này, trẻ sẽ nhận vắc-xin lưỡng trị của Pfizer như là liều chính thứ ba. Nếu con quý vị đã hoàn thành loạt 3 liều chính của Pfizer thì trẻ sẽ không nhận thêm liều tăng cường lưỡng trị.

Truy cập Tiêm vắc-xin ở Quận King để xem thông tin về địa điểm tiêm vắc-xin và đặt lịch hẹn.

Tờ rơi (PDF): Liều Tăng cường COVID-19 Mới

Tiêm vắc-xin COVID-19 là miễn phí và không cần bảo hiểm. Mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên đều có thể tiêm ngừa vắc-xin COVID-19. CDC khuyến nghị tiêm vắc-xin Pfizer hoặc Moderna thay vì J&J cho các mũi tiêm ban đầu và mũi tiêm vắc-xin tăng cường. Tìm hiểu thêm về tiêm chủng cho thanh thiếu niên tại kingcounty.gov/youthvaccine/vietnamese

Không cần hẹn trước: hầu hết các nhà thuốc, phòng khám, và trung tâm Y Tế Công Cộng hiện nay đều cung cấp vắc-xin COVID-19. Nhập mã zip của quý vị vào Địa Điểm Tiêm Vắc-Xin của Washington (chọn ngôn ngữ của quý vị từ menu ngôn ngữ) để tìm địa điểm tiêm chủng gần quý vị.

Thông tin về cách tiêm chủng được cập nhật thường xuyên. Chúng tôi cố gắng dịch các thông tin nhanh nhất có thể, nhưng vì thời gian có hạn nên việc dịch và đăng thông tin lên trang web có thể bị chậm trễ. Cảm ơn và mong quý vị thông cảm.

Quý vị có thể xem các thông tin mới nhất bằng tiếng Anh tại kingcounty.gov/covid/vaccine.

  Làm cách nào để tôi có thể chủng ngừa COVID-19 ở Quận King?

Tất cả mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên hiện đủ điều kiện để tiêm vắc-xin COVID-19. Tất cả mọi người từ 5 tuổi trở lên hiện đủ điều kiện để tiêm mũi tăng cường.

Tìm hiểu thêm về các điều kiện và cách được chủng ngừa ở Quận King.

Tài nguyên:

Hướng dẫn hiện tại về những người nào có thể tiêm liều tăng cường, khi nào nên tiêm và loại cần tiêm:

CDC khuyến nghị bất cứ ai từ 5 tuổi trở lên có hệ thống miễn dịch suy yếu vừa phải hoặc nghiêm trọng (suy giảm miễn dịch) nên tiêm liều vắc-xin thứ 3. Liều thứ 3 là một phần của loạt vắc-xin ban đầu của họ, không phải là liều tăng cường.

Trẻ em và người lớn bị suy giảm hệ miễn dịch cũng nên tiêm liều tăng cường khi đủ điều kiện.

Truy cập Tiêm vắc-xin ở Quận King để xem thông tin về địa điểm tiêm vắc-xin và đặt lịch hẹn.

Vắc-xin được miễn phí cho tất cả người dân, với mọi tình trạng nhập cư và bảo hiểm y tế. Vắc-xin sẽ được Medicare, Medicaid và hầu hết các bảo hiểm tư nhân chi trả, và chi phí của vắc-xin sẽ được chi trả đối với những người không có bảo hiểm.

Các nhà cung cấp vắc-xin COVID-19 không thể:

  • Tính phí chích ngừa cho quý vị
  • Tính phí trực tiếp cho quý vị với bất kỳ phí quản lý, phí đồng thanh toán hoặc phí đồng bảo hiểm nào
  • Từ chối chích ngừa cho bất kỳ ai không có bảo hiểm y tế, không có bảo hiểm hoặc ngoài mạng lưới bảo hiểm của nhà cung cấp vắc-xin
  • Tính phí đến văn phòng hoặc các phí khác nếu dịch vụ duy nhất được cung cấp là chích ngừa COVID-19
  • Yêu cầu các dịch vụ bổ sung để một người đủ điều kiện tiếp nhận được vắc-xin COVID-19; tuy nhiên, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bổ sung có thể được cung cấp cùng lúc và được lập hóa đơn khi thích hợp

Các nhà cung cấp vắc-xin COVID-19 có thể:

  • Tìm kiếm khoản bồi hoàn thích hợp từ chương trình hoặc gói bảo hiểm của người nhận (ví dụ: bảo hiểm y tế tư nhân, Medicare, Medicaid) cho phí chích vắc-xin. Tuy nhiên, các nhà cung cấp không thể tính phí trực tiếp người được chích vắc-xin.

Sở Y Tế Công Cộng - Seattle & Quận King và các cơ quan khác đang cung cấp các phòng chích ngừa miễn phí. Phân phối vắc-xin một cách công bằng là ưu tiên của các phòng khám này. Quý vị có thể tìm thêm thông tin trên trang Chích Ngừa ở Quận King của chúng tôi.

Thông tin thêm về vắc-xin ngừa COVID-19


Theo luật dân quyền của Liên Bang, Sở Y Tế Công Cộng - Seattle & Quận King tuyệt đối không phân biệt đối xử trong bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào trên tầng lớp được bảo vệ của một cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, bản dạng giới (bao gồm thể hiện bản thân theo giới tính), xu hướng tính dục, khuyết tật, tuổi tác, và tình trạng hôn nhân. Nếu quý vị có khiếu nại và muốn nộp đơn khiếu nại, hoặc có câu hỏi về trường hợp phân biệt đối xử, vui lòng liên hệ với Chương Trình Dân Quyền Quận King tại civil-rights.OCR@kingcounty.gov; 206-263-2446 (vui lòng nói ngôn ngữ quý vị cần thông dịch); TTY Relay (Dịch Vụ Chuyển Tiếp Viễn Thông) 7-1-1; hoặc qua đường bưu điện (401 5th Ave, Suite 800, Seattle, WA 98104).


Link/share our site at kingcounty.gov/covid/vaccine/vietnamese