Skip to main content

Bản Khảo Sát về Sự Khởi đầu Tốt Nhất Dành Cho Sức Khỏe Trẻ Em

Bản Khảo Sát về Sự Khởi đầu Tốt Nhất Dành Cho Sức Khỏe Trẻ Em

Một cuộc khảo sát về các gia đình tại quận King có con em đang học ở trường tiểu học hoặc thấp hơn.

Sự Khởi Đầu Tốt Nhất Dành Cho Trẻ Em tiếp tục đầu tư vào các cộng đồng trong toàn Quận King. Sự khởi đầu tốt nhất cho cuộc khảo sát sức khỏe trẻ em giúp chúng tôi hiểu được những điểm mạnh và nhu cầu lớn nhất đối với con em của chúng ta, và những thay đổi trong cộng đồng của chúng ta.

Việc nuôi dạy con cái là một công việc khó khăn, và chúng tôi hy vọng rằng việc tìm hiểu về trải nghiệm của quý vị với tư cách là cha mẹ, sức khỏe của con cái, động lực trong gia đình và sự hỗ trợ cộng đồng sẽ giúp tất cả trẻ em ở Quận King, bao gồm con cái của quý vị, phát triển trong sự vui vẻ và khỏe mạnh.

Sự Khởi ĐầuTốt Nhất Dành Cho Trẻ Em đồng hành với Phòng nghiên cứu Khảo sát Công tác Xã hội của Trường Đại học Washington, để tiến hành bản Khảo sát Sức khỏe Trẻ em. Những người tham gia sẽ được liên lạc thông qua thư hoặc các cuộc gọi điện thoại và Khảo sát sức khỏe của trẻ em có thể được hoàn thành trực tuyến hoặc qua điện thoại.

Con tôi được chọn ngẫu nhiên như thế nào?

Nếu gia đình bạn nhận được một lá thư gởi về qua bưu điện cũng đồng nghĩa là con bạn được chọn ngẫu nhiên để tham gia.

 • Tên con của bạn và thông tin liên lạc của cha mẹ/người giám hộ của chúng được thu thập được một cách an toàn và an toàn bởi Sức khỏe cộng đồng - Seattle & King County hợp tác với Bộ Y tế Tiểu bang Washington và các khu học chánh công cộng King County.
 • Thông qua lựa chọn ngẫu nhiên, có nhiều khả năng kết quả sẽ phản ánh ý kiến và kinh nghiệm của tất cả các gia đình trong Quận King có trẻ nhỏ.

Làm thế nào để nghiên cứu giữ cho thông tin của tôi an toàn và bảo mật?

 • Tất cả các câu trả lời của bạn là bí mật. Chỉ những nhân viên được đào tạo có quyền làm việc với thông tin bí mật mới có thể thấy phản hồi và tất cả dữ liệu được lưu cẩn thận bằng công nghệ an toàn.
 • Tên trẻ em được xóa để giữ câu trả lời được bảo mật và chỉ có kết quả tóm tắt sẽ được chia sẻ công khai. Không một gia đình hoặc cá nhân nào có thể được xác định và dữ liệu được thu thập chỉ để thông báo cho các khởi đầu tốt nhất cho công việc trẻ em.
 • Thông tin của bạn là an toàn để cung cấp qua internet. Tất cả thông tin khảo sát được thu thập bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn mã hóa và bảo mật nghiêm ngặt.
 • Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn hoặc con bạn:
  • Số An sinh Xã hội
  • Thông tin thẻ tín dụng
  • Thông tin tài khoản ngân hàng
  • Tiền hoặc quyên góp

Đế biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc

Đặng Thanh Tâm

Vietnamese.BSK@KingCounty.gov

Contact Us

Phone 206-263-9105

TTY Relay: 711

Fax: 206-296-5260

expand_less $('#dchs-calendar').eventsCalendar({ calNum: 'ihej-kxp4', //Socrata database number *Required numItems: 4, title: 'Events', titleIcon: 'fa-calendar', allItemsUrl: 'https://kingcounty.gov/depts/community-human-services/about/events-calendar.aspx', allItemsText: 'See all events', url: 'https://data.kingcounty.gov/resource/ihej-kxp4.json?', version: 2 });