Skip to main content

Tìm hiểu về những người Tham Luận Viên (CHA) của chúng tôi và các sự kiện của họ

Tìm hiểu về những người Tham Luận Viên (CHA) của chúng tôi và các sự kiện của họ

Tham Luận Viên (CHA) của Cơ Quan Y Tế Cộng Đồng có giá trị trong việc giúp cơ quan khuyến khích sự tiêu thụ hải sản an toàn trong cộng đồng của họ. Hiện nay, Cơ Quan Y Tế Cộng Đồng đang làm việc với các nhóm Tham Luận Viên (CHA) Campuchia, Latino và Việt Nam, đại diện cho những cộng đồng ngư dân có thể ăn hải sản bị ô nhiễm nhiều nhất từ Sông Duwamish (được xác định trong một nghiên cứu ngư dân Duwamish, EPA’s LDW Fisher Study).

Tìm hiểu thêm về mỗi nhóm Tham Luận Viên (CHA), xem phim chuyện ngắn của họ digital stories và lịch trình các sự kiện, hội chợ, và buổi họp sắp tới của họ bên dưới.

Gặp những người Tham Luận Viên (CHA) của chúng tôi!

Giới thiệu về mô hình đào tạo Tham Luận Viên (CHA)

Trong phần này của chương trình, Cơ Quan Y Tế Cộng Đồng và Just Health Action (JHA) đồng tác giả US EPA's Duwamish Seafood Consumption Institutional Controls Program Community Health Advocate Training Curriculum. Dựa vào mô hình Community Health Worker/Promotor Model, hướng dẫn các nhân viên y tế tiếp cận với các cộng đồng mà trước đây phải đối mặt với sự khó khăn để nhận được các nguồn tài nguyên lợi ích và dịch vụ trợ giúp. Khóa đào tạo Tham Luận Viên (CHA) của Cơ Quan Y Tế Cộng Đồng tạo thêm điểm mạnh, mỗi (CHA) là chuyên gia về văn hóa của họ và tự trao quyền, đồng thời nâng cao năng lực (kiến thức và kỹ năng) trong cộng đồng của họ.

Vai trò của người Tham Luận Viên (CHA) Ủng hộ

  • Dẫn đầu các nỗ lực tiếp cận cộng đồng, chẳng hạn như các cuộc trò chuyện trong phòng khách, lớp học nấu ăn tại nhà bếp cộng đồng, du thuyền trên Sông Duwamish, các cuộc thảo luận nhóm thanh thiếu niên và các cuộc tụ tập ở sân nhà.

  • Làm việc với Cơ Quan Y Tế Cộng Đồng để cùng thiết kế các chương trình khuyến khích sức khỏe và công cụ tiếp cận cộng đồng thích hợp với văn hóa của họ.

  • Đưa ra các khuyến nghị cho các đối tác của cơ quan và chương trình, chẳng hạn như buổi họp ở Healthy Seafood Consumption Consortium của EPA và Ban Tư Vấn Cộng Đồng của Cơ Quan Y Tế cho Chương Trình này.
expand_less