Skip to main content

Lynnwood Link Connections Boards (Tagalog) - About Metro

Lynnwood Link Connections Boards

Mobility Board

Bumubuo ang Metro ng Lynnwood Link Connections Mobility Board na pantay-pantay na kakatawan sa mga grupo ng mga tao na batay sa kasaysayan ay hindi naisasali sa pagpapasya kaugnay ng transit at hindi balanseng naaapektuhan ng mga pasyang ito. Ang pangunahing tungkulin ng Mobility Board ay makipagtulungan sa mga kawani ng Metro upang makabuo at magpahusay ng maayos na panrehiyong network ng transit sa Hilagang-kanlurang King County.

Kasama sa mga miyembro ng Mobility Board ang:

  • Mga may lahing Itim, Katutubo, at mga Taong may Kulay; mga taong may mga kapansanang pisikal at/o may kinalaman sa pagkatuto; mga taong may mababa o walang kinikita; mga taong walang matirhan o walang tiyak na pabahay; mga imigrante at/o refugee; at mga taong may iba-ibang wika.
  • Mga sumasakay at posibleng sumakay sa transit na nakatira, nagtatrabaho, o bumibiyahe sa loob ng mga apektadong komunidad: Hilagang Seattle, Shoreline, Lake Forest Park, Kenmore, Bothell, at Mountlake Terrace.
  • Mga taong nagbibigay ng kanilang pananaw bilang indibidwal, nang hindi kinakatawan ang mga interes ng mas malaking grupo o organisasyon.
  • Mga taong naiuugnay ang mga usapin ng pagkakapantay-pantay ng lahi, mga problema sa transportasyon, at access sa mga pagkakataon.

Layunin ng Metro na bumuo ng Mobility Board na pantay-pantay na kakatawan sa mga grupo ng mga tao na batay sa kasaysayan ay hindi naisasali sa pagpapasya kaugnay ng transit at hindi balanseng naaapektuhan ng mga pasyang ito. Kasama sa mga grupong ito ng mga tao ang mga may lahing Itim, Katutubo, at mga Taong may Kulay; mga taong may mga kapansanang pisikal at/o may kinalaman sa pagkatuto; mga taong may mababa o walang kinikita; mga taong walang matirhan o walang tiyak na pabahay; mga imigrante at/o refugee; at mga taong may iba-ibang wika. Nauunawaan namin na ang mga tao ay maaaring maraming pagkakakilanlan na may hatid na pribilehiyo o kaya naman ay paghihirap, at hinihikayat namin ang mga taong kinikilala ang kanilang mga sarili bilang kasapi ng maraming hindi (sapat na) napagsisilbihang grupo na mag-apply upang manilbihan sa Lynnwood Link Connections Mobility Board.

Partner Review Board

Bukod pa sa indibidwal na pakikipag-ugnayan sa mga kaakibat at stakeholder sa proyekto, bumubuo rin ang Metro ng pangkat na magsisilbi bilang lupon para sa pagsusuri ng konsepto ng mga tagalabas na stakeholder. Ang pangunahing tungkulin ng Lynnwood Link Connections Partner Review Boarday magsuri at magkomento sa mga konsepto ng serbisyo na bubuuin ng Mobility Board at Metro, at magbigay ng patnubay sa mga pagkakataon sa pakikipag-ugnayan at plano sa pagpapatupad na sa huli ay magreresulta sa matagumpay na pagpapatibay at pagpapatupad ng pagbabago sa serbisyo.

Kasama sa lupon ang mga kinatawan mula sa mga hurisdiksyon at pangunahing institusyon sa lugar ng proyekto, namumuno sa mga organisasyon sa komunidad, at kinatawan mula sa mga kaakibat na ahensya ng transit.


Translation disclaimer

expand_less a