Skip to main content

Lynnwood Link Connections (Tagalog) - Programs & Projects

Lynnwood Link Connections

Kasabay ng pagpapalawak sa Link light rail hanggang sa Lynnwood, ang proyekto sa mobilidad ng Lynnwood Link Connections ay binuo upang matugunan ang mga nagbabago–bagong pangangailangan sa transit at mapabuti ang mga opsiyon sa mobilidad para sa mga komunidad sa hilagang–kanlurang King County at timog–kanlurang Snohomish County. Nakikipagtulungan ang Metro sa Sound Transit (Sa wikang Ingles) at Community Transit (Sa wikang Ingles), bukod sa iba pang mga kaakibat, upang isaayos ang mga ruta ng bus batay sa feedback mula sa mga komunidad.

Pangkalahatang–ideya ng Proyekto

Kasabay ng pagpapalawak sa Link light rail hanggang sa Lynnwood, ang proyekto sa mobilidad ng Lynnwood Link Connections ay binuo upang matugunan ang mga nagbabago–bagong pangangailangan sa transit at mapabuti ang mga opsiyon sa mobilidad para sa mga komunidad sa hilagang-kanlurang King County at timog–kanlurang Snohomish County. Nakikipagtulungan ang Metro sa Sound Transit at Community Transit, bukod sa iba pang kaakibat, upang isaayos ang mga ruta ng bus batay sa feedback mula sa mga komunidad. Sa 2024 at 2026, palalawakin ng Sound Transit ang Link light rail upang maisama ang limang bagong istasyon sa Seattle, Shoreline, Mountlake Terrace, at Lynnwood. Bukod pa sa mga bagong istasyon ng light rail, maaaring baguhin ng Sound Transit ang ST 522 Express route upang maitugma sa nakaplanong serbisyo ng Bus Rapid Transit sa pagitan ng Bothell at Shoreline nang pinakamaaga sa 2025.

Upang mapaghandaan ang pagpapalawak ng serbisyo ng Link light rail hanggang sa Lynnwood Transit Center at ang posibleng pagbabago sa serbisyo ng ST 522 Express, matugunan ang mga nagbabago–bagong pangangailangan sa mobilidad, at mapabuti ang access sa mobilidad para sa mga populasyon na batay sa kasaysayan ay hindi sapat na napaglilingkuran, may sinisimulang proyekto sa mobilidad ang Metro sa hilagang–kanlurang King County, na pangkalahatang maglilingkod sa mga komunidad sa loob ng North Seattle, Shoreline, Lake Forest Park, Kenmore, Bothell, at Mountlake Terrace. Maghahatid ang proyektong ito ng updated na network para sa mobilidad na ikokonekta sa Sound Transit Link light rail at isasama sa mga serbisyo ng Sound Transit at Community Transit. Isasagawa ang proyekto sa pakikipagtulungan sa Sound Transit, Seattle Department of Transportation (SDOT, Kagawaran ng Transportasyon ng Seattle), City of Shoreline, Community Transit, at iba pang kaakibat.

Mga layunin ng proyekto

Sa tulong ng proyektong Lynnwood Link Connections, layunin ng Metro na:

 1. Pagbutihin ang mobilidad para sa mga priyoridad na populasyon (tulad ng tinutukoy sa Mobility Framework – Sa wikang Ingles), na mahalagang bahaging bumubuo sa ating mga kasalukuyan at potensyal na kostumer.
 2. Pantay–pantay na mabigyan ng kaalaman, pagkakataong sumali, at kakayahan ang mga kasalukuyan at potensyal na kostumer na naglalakbay sa lugar ng proyekto.
 3. Makapaghatid ng pinag–isang serbisyong akma sa pagpapalawak ng Link, sa mga pagbabago sa network ng transit at sa mga pangangailangan ng komunidad.
 4. Gawing mas mahusay, mabisa, at may malasakit sa kapaligiran ang sistema ng transit.

Equity Impact Review

Ang proyekto ng Lynnwood Link Connections ay gagawa ng pag-aaral na Equity Impact Review (EIR, Pagsusuri sa Epekto ng Pagkakapantay-pantay) upang tiyaking mapapabuti ng mga panukalang pagbabago sa ruta ang mobilidad at paggamit ng transportasyon para sa mga priyoridad na populasyon sa King County. Sa bawat phase ng proseso ng pagpaplano, susuriin ng Metro ang mga teknikal na datos at resulta mula sa pakikipag-ugnayan sa mga priyoridad na populasyon upang maunawaan ang inaasahang epekto sa mga komunidad na hindi sapat na napaglilingkuran at mahusay na makapagpasya para sa pagpaplano. Ibabahagi ang mga buod ng pakikipag-ugnayan sa publiko at EIR pagkatapos ng pakikipag-ugnayan sa Phase 3 sa ilalim ng seksiyong Proseso at Timeline na nasa ibaba.

Impormasyon tungkol sa ruta

Pag-aaralan ang mga sumusunod na ruta at aalamin ang mga kailangang pagbabago bilang bahagi ng Proyektong Lynnwood Link Connections.

Mga ruta ng Metro: 5, 16X, 20, 28, 45. 64, 65, 67, 73, 75, 301, 302, 303, 304, 320, 322, 330, 331, 345, 346, 347, 348, 372

Ruta ng Sound Transit Express: 522

Mga Mapa

Mga Priyoridad ng Mobility

Sa Phase 1, nakatanggap kami ng direktang feedback mula sa mga survey, pakikipag–usap sa Community–Based Organizations (CBOs, Mga Organisasyon sa Komunidad), at input mula sa aming mga Partner Review at Mobility Board. Tiningnan namin ang mga feedback, hinanap ang magkakaparehong tema, at ibinuod ang sumusunod na priyoridad na ginamit upang magawa ang mga posibleng bagong ruta ng bus.

Gumawa ng mga bago at pinabuting koneksiyon ng transit pasilangan at pakanluran.

Maglaan ng transit papunta/paalis sa mahahalagang destinasyong tinukoy ng komunidad kung saan nakatira ang mga priyoridad na populasyon, at mga lokasyong planong pagtayuan ng maraming pabahay sa 2026.

Pagbutihin ang panggabing serbisyo ng transit na nagsisilbi sa mga pangunahin at mahalagang destinasyon.

Panatilihing madalas at gawing mas madalas pa ang biyahe sa mga rutang nagkokonekta papunta/paalis sa mga pangunahing destinasyon at/o transit na madalas gamitin at maraming sumasakay (RapidRide, Link, Route 522 BRT, atbp.)

Pagbutihin ang serbisyo ng transit tuwing weekend na nagsisilbi sa mga pangunahin at mahalagang destinasyon.

Tiyaking maginhawa, accessible, maaasahan, at walang patid hangga’t maaari ang pagpapalipat–lipat sa transit para sa lahat ng sumasakay, lalo na ang mga priyoridad na populasyon.

Mga Panukalang Ruta

Inilalahad ng Metro ang mga panghuling mungkahi ng ruta para sa hilagang–kanlurang King County at sa bahagi ng timog Snohomish County. Makatutulong ang iyong feedback upang tapusin ang network ng bus, na magbubukas sa tabi ng Link light rail na palalawakin hanggang sa Lynnwood simula sa taong 2024.

Lynnwood Link Connections – Mungkahi para sa Serbisyo sa Phase 3

Buksan ang mapa sa PDF

Maiikling kahulugan

 • Priyoridad na Lugar para sa Pagkakapantay–pantay: Isang heograpikong lugar na may mataas na proporsiyon ng mga priyoridad na populasyon.
 • Dalas: Ang bilang ng minuto sa pagitan ng mga biyahe sa bus.
 • Madalas na serbisyo: Ang mga antas ng serbisyo ng bus na nakaiskedyul na paandarin sa halos kada 15 minuto o mas mabilis pa mula 6 am hanggang 7 pm tuwing Lunes hanggang Biyernes, at kada 30 minuto o mas mabilis pa tuwing gabi at weekend.
 • Metro Flex: Isang on–demand na serbisyo ng transit na nagbibigay ng mga biyahe sa loob nang maraming kapitbahayan sa King County. Puwedeng mag–book ng mga biyahe ang mga sumasakay gamit ang smartphone app ng Metro Flex o sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono para sa reserbasyon.
 • Serbisyong para lang sa abalang oras: Serbisyo ng transit na pinatatakbo sa mga abalang panahon ng pagbiyahe (mula 6 hanggang 9am at mula 3hanggang 7pm tuwing Lunes hanggang Biyernes).
 • Mga Priyoridad na Populasyon: Ang mga miyembro ng komunidad na Black, Indigenous, at may kulay; may mababa o walang kinikita; imigrante o refugee; may kapansanan; o gumagamit ng ibang wika.

Sa Phase 2, nakatanggap ang Metro ng feedback tungkol sa mga ideya para sa ruta at kung paano tinutugunan ng mga ito ang mga priyoridad na pangangailangan sa mobility. Bumuo ang Metro ng isang listahan ng mga pangunahing lugar na may isyu sa Phase 2 gamit ang feedback mula sa isang survey para sa publiko, mga organisasyon sa komunidad, pagpupulong ng focus group, personal na outreach, online at personal na pagpupulong sa komunidad, at input mula sa mga kaakibat na lungsod at organisasyon.

Nakipagtulungan ang Metro sa Mobility Board (Lupon para sa Mobilidad) at Partner Review Board (Lupon para sa Pagsusuri ng mga Kaakibat) sa komunidad ng mga tagalabas na interesadong partido upang magtalaga ng mga ranking sa priyoridad (mula sa pinakahindi gaanong mahalaga hanggang sa pinakamahalaga) sa mga pangunahing lugar na may isyu na tinukoy sa panahon ng pakikipag–ugnayan. Nakatulong ang mga ranking para makatuon muna ang Metro sa mga lugar na may pinakamalaking pangangailangan. Ginawa ang proseso sa ranking na ito gamit ang feedback ng komunidad, pagkakapantay-pantay, at mahuhusay na kasanayan sa pagdisenyo ng sistema ng transit.

Sa Buod ng Pakikipag-ugnayan sa Phase 2, marami pang impormasyon tungkol sa mga pangunahing lugar na may isyu ang tinukoy sa panahon ng pakikipag–ugnayan sa Phase 2.

Noong binubuo ang mungkahi para sa Phase 3, nagtuon ang Metro sa pagtugon sa mga pangangailangang tinukoy ng komunidad at pinanatili nito ang serbisyong nakatanggap ng positibong feedback sa Phase 2. Nagbigay ang Mobility Board at Partner Review Board ng karagdagang feedback para mapabuti at matapos ang mungkahi sa Phase 3.

Kasama sa mga itinatampok sa mungkahi sa Phase 3 ang sumusunod.

 • Magbibigay ang Link light rail ng napakadalas na serbisyong hilagang–timog na magbibigay–daan para sa mas maraming serbisyo ng bus sa silangang–kanluran na wala pa sa ngayon.
 • Gagawa ng mga bago at nirebisang koneksiyong silangang–kanluran sa buong lugar ng proyekto.
 • Pananatilihin o pagagandahin ang maginhawang access sa transit para sa Mga Priyoridad na Lugar para sa Pagkakapantay-pantay at mga priyoridad na populasyon, kasama na ang Linden Ave at sa kapitbahayan ng Lake City.
 • Mapanatili o Bubuo ng mga bagong koneksiyon sa mga paaralan at destinasyon sa komunidad, lalo na sa Seattle at Shoreline.
 • Ipagpapatuloy ang pagbabago tungo sa pambuong araw at madalas na network na mas marami ng serbisyo ng bus sa gabi at weekend, at mas kaunting serbisyo na para lamang sa abalang oras.
 • Isang bagong lugar ng serbisyong on–demand na Metro Flex sa hilagang Kenmore, Lake Forest Park na kumukonekta sa Mountlake Terrace Link light rail station.
 • Pinaganda ang koneksiyon sa silangan/kanluran, na may bago, madalas sa buong araw na serbisyo sa N 145th (Route 72, 333, at 522 BRT), bago at tuloy-tuloy na serbisyo sa 125th hanggang 130th (bagong Route 77), at bagong koneksiyon sa pagitan ng Lake City, Northgate, at Greenwood (bagong Route 61).
 • Kasama sa maraming bagong koneksiyon sa pagitan ng Lake City at Link ang sumusunod:
  • Shoreline South/148th: Routes 65, 72 at 522 BRT
  • NE 130th Street Station: Route 77
  • Northgate Station: Routes 61, 67, 75, 322 at 348
  • Roosevelt Station: Routes 67 at 77
  • University of Washington Station: Routes 65, 67, 72, 75 at 77.
 • Bagong pambuong araw na serbisyo sa Lake City Way, na kumukonekta sa Roosevelt Station at sa University of Washington (bagong Route 77).
 • Ipinagpapatuloy na koneksiyon mula sa hilagang Lake City hanggang sa Nathan Hale High School at Jane Addams Middle School (Route 65), at bagong koneksiyon mula sa Pinehurst (bagong Route 77).
 • Ipinagpapatuloy na serbisyo hanggang sa Sanford Hildebrant Towers, na may bagong koneksiyon hanggang sa Shoreline Place at sa Shoreline South/148th Station (nirebisang Route 345).
 • Direktang serbisyo sa Ingraham High School (bagong Route 365).
 • Madalas na serbisyo mula sa Northgate hanggang sa North Seattle College at Northwest Hospital (nirebisang Route 345 at bagong Route 365).
 • Ipinagpapatuloy nang madalas ang serbisyo hanggang sa kabayanan ng Seattle sakay ng Link, route 5, 40, 62, at RapidRide D at E Line.
 • Ang ilang ruta sa lugar na ito ay kailangan ng higit pang koordinasyon sa City of Seattle.
 • Pinaganda ang koneksiyon sa silangan/kanluran, na may bago, madalas sa buong araw na serbisyo sa N 145th (route 72, 333, at 522 BRT) at N 175th (Route 333), at pinagandang serbisyo sa N 185th (Route 348) at N 155th (Route 345).
 • Ipinagpapatuloy nang madalas ang serbisyo hanggang sa kabayanan ng Seattle sakay ng Link, Route 5 at RapidRide E Line.
 • Mga bago, madalas sa buong araw na rutang nagbibigay ng mga koneksiyon sa Link (route 72, 333, 348, at 522 BRT).
 • Pinaganda ang koneksiyon sa Shoreline Community College sa bagong Route 333 na nag–aalok ng madalas at pambuong araw na serbisyo mula sa Shoreline South/148th Station, at nirebisang Route 331 na nag-aalok ng koneksiyon mula sa Mountlake Terrace Station at serbisyo nang hanggang sa mas gabi pa kaysa sa ngayon.
 • IMas magandang serbisyo sa Shorewood High School (bagong Route 333 at nirebisang Route 331) at Shorecrest High School (nirebisang Route 65).
 • Ipinagpapatuloy na serbisyo sa 5th Ave NE sa pagitan ng Shoreline South/148th Station at Shoreline Nort/185th Station, na nag–aalok ng direktang koneksiyon sa Link (bagong Route 365).
 • Mas direktang serbisyo sa Shoreline Place at NW School for Deaf and Hard–of–Hearing (nirebisang Route 345).
 • Ipinagpapatuloy sa buong araw ang mga koneksiyon sa Northwest Hospital at North Seattle College (nirebisang Route 345 at bagong Route 365).
 • Ipinagpapatuloy na serbisyo sa abalang oras sa pagitan ng Aurora Village, Northgate, kabayanan ng Seattle, at First Hill (Route 303).
 • Bagong koneksiyon sa Mountlake Terrace Station na pinalawak hanggang University of Washington Bothell, at mas magandang serbisyo sa gabi at weekend (nirebisang Route 331).
 • Bago, mabilis, at madalas ang koneksiyon mula sa Bothell, Kenmore, at Lake Forest Park hanggang sa Shoreline South/148th Link Station (Sound Transit Route 522 Bus Rapid Transit).
 • Bagong lugar ng serbisyo ng Metro Flex sa hilagang Kenmore, hilagang Lake Forest Park, at timog–silangang Mountlake Terrace. Ang serbisyong on–demand na ito ay mag–aalok ng mga koneksiyon sa Mountlake Terrace Station, Route 522 BRT, Lake Forest Park Town Center, Kenmore Park–and–Ride, at marami pang iba.
 • Bagong pambuong araw, at madalas ang serbisyo mula sa Mountlake Terrace hanggang sa mga pangunahing destinasyon sa Shoreline (Route 333).
 • Serbisyo para sa abalang oras sa pagitan ng Kenmore, Lake City, Northgate, kabayanan ng Seattle, at First Hill (nirebisang Route 322).
 • Magkakaroon nang mas madalas at mas mabilis na serbisyo sa pagitan ng University of Washington Bothell at mga campus sa Seattle sakay ng Route 522 BRT na may transfer sa Link light rail sa Shoreline South/148th Station o transfer sa bago at madalas na Route 72 sa 145th.

Batay sa mga priyoridad sa feedback na ito, kasama sa bawat sheet sa ibaba ang mga panghuling mungkahing mapa at detalye ng ruta.

Kung sasakay ka sa rutang ito: Panukalang pagbabago: Pag–aralan ang mga rutang ito (PDFs):
5 5
16 5
20 44 45 61 62
28 5 28 77
45 31 32 45 75
64 62 65 link light rail iconLink
65 65
67 67
73 45 67 72 77 348
75 75
301 303 333 348
302 303 322 331 348
303 303
304 333 345 348
320 61 322 522 BRT link light rail icon Link
322 77 322
330 65 72 333 345
331 331
345 5 333 345
346 303 345 348 365
347 333 348 365
348 348
372 72 331 522 BRT link light rail icon Link
Metro Flex Metro Flex
ST 522 72 77 522 BRT link light rail icon Link
Link link light rail icon Link light rail

Proseso at Iskedyul

 • Pagpaplano bago ang Pakikipag–ugnayan sa
 • Pagsusuri sa Pangangailangan sa Phase 1 sa
  Inuuna ng Mobility Board ang mga pangangailangan
 • Mga Konsepto ng Serbisyo sa Phase 2
  Pag–aaralan ng Mobility Board ang mga rekomendasyon
 • Panukalang Serbisyo sa Phase 3 sa
  Pag–aaralan ng Mobility Board ang panghuling panukala
 • Konseho ng King County sa

Sa unang phase na ito ng pakikipag–ugnayan, ipapaalam ng Metro sa pangkalahatang publiko–kasama na ang mga sumasakay sa mga apektadong komunidad–ang tungkol sa saklaw at mithiin ng proyekto, at mangangalap ng impormasyon tungkol sa mga pangangailangan sa serbisyo mula sa publiko, mga sumasakay, at mga pangunahing stakeholder. Makakatulong ang impormasyong ito sa Mobility Board at kawanihan ng Metro sa kanilang magkasamang paggawa ng draft na konsepto ng serbisyo na hihingan ng feedback mula sa publiko sa pakikipag–ugnayan sa Phase 2.

Buod ng Pakikipag-ugnayan sa Phase 1 (PDF)

Sa ikalawang phase na ito ng pakikipag–ugnayan, ibabahagi ng Metro ang tungkol sa saklaw at mithiin ng proyekto, at mga mungkahing ruta ng bus na mabubuo gamit ang impormasyong makakalap sa Phase 1 sa pangkalahatang publiko, kabilang ang mga sumasakay sa mga apektadong komunidad. Mangongolekta kami ng feedback tungkol sa mga mungkahing pagbabago sa ruta upang malaman pa kung ano ang mga priyoridad ng komunidad at kung paano mapahuhusay ng mga ito ang panghuling mungkahi ng mga ruta ng bus.

Maaaring kasama ang sumusunod sa mga aktibidad na gagamitin upang ipaalam sa mga komunidad ang tungkol sa mga oportunidad sa pakikipag–ugnayan:

 • Makikipagtulungan sa mga Community–Based Organizations (CBOs)
 • Magho–host ng mga open house sa maraming wika
 • Press release at blog post sa maraming wika
 • Mga Alerto sa Transit, mga Alerto sa Sumasakay, at mga poster sa coach
 • Mamamahagi ng mga digital at/o naka-print na materyal sa maraming wika
 • Maglalagay sa website ng Metro ng impormasyon sa maraming wika
 • Personal na makikipag–usap sa mga himpilan ng bus, transit center, at event sa komunidad

Buod ng Pakikipag-ugnayan sa Phase 2 (PDF)

Pagre-record ng ating mga sesyon ng impormasyon sa virtual na komunidad:

Kung gusto mong pakinggan ang recording sa ibang wika, ipaalam sa amin! Mag-email sa amin (gamit ang iyong napiling wika) sa: haveasay@kingcounty.gov

Sa huling phase ng pakikipag–ugnayan, haharap ng Metro sa publiko ang mungkahing serbisyo ng bus at ipaliliwanag kung paano naapektuhan ang mga update na ito ng input ng komunidad mula sa Phase 2. Manghihingi kami ng feedback tungkol sa mga paraan kung paano mapabubuti ang mungkahi para sa serbisyo bago ito tapusin. Pagkatapos, susuriin namin kung paano naapektuhan ng input, priyoridad, at pagkakapantay–pantay sa komunidad ang panghuling mungkahi para sa serbisyo at ipaliliwanag namin ang anumang iba pang mahalagang susunod na hakbang.

Paano ka Makakalahok

Pakikipag–ugnayan sa Komunidad

Sa pamamagitan ng proseso ng pakikipag–ugnayan sa komunidad na may tatlong phase, tutuunan ng Metro ang pakikinig sa mga pangangailangan sa mobilidad, pag–alam tungkol sa mga nakakasagabal sa mga sumasakay at mga pagkakataong mapabuti ang transit sa hilagang–kanlurang King County. Patuloy na ipapaalam sa amin ng mga lokal na komunidad ang tungkol sa mga nagbabago–bagong kondisyong nagdudulot ng mga hamon sa mobilidad, at pag–aaralan namin ang mga benepisyo at kailangang isakripisyo sa mga opsiyon sa mobilidad sa hinaharap kasama ng mga miyembro ng komunidad at stakeholder.

Pagre-record ng ating mga sesyon ng impormasyon sa virtual na komunidad:

 • Hulyo 24, 2023

  (Available ang interpretasyon sa Spanish at Mandarin sa ilalim ng icon)

 • Agosto 15, 2023

  (Available ang interpretasyon sa Spanish at Mandarin sa ilalim ng icon)

 • Agosto 15, 2023

  (Available ang interpretasyon sa Spanish at Mandarin sa ilalim ng icon)

Mobility Board

Bumuo ang Metro ng Lynnwood Link Connections Mobility Board na may 15 miyembro para pantay–pantay na kumatawan sa mga grupo ng mga tao na batay sa kasaysayan ay hindi naisasali sa pagpapasya para sa transit at hindi balanseng naaapektuhan ng mga pasyang ito. Ang pangunahing tungkulin ng Mobility Board ay makipagtulungan sa mga kawani ng Metro upang makabuo at magpahusay ng maayos na panrehiyong network ng transit sa hilagang–kanlurang King County.

Partner Review Board

Bukod pa sa indibiduwal na pakikipag–ugnayan ng Metro sa mga kaakibat at stakeholder sa proyekto, bumuo rin ang Metro ng team ng mga tagalabas na stakeholder para maglingkod bilang lupon para sa pagsusuri ng konsepto, na tinatawag na Partner Review Board. Kasama sa Board ang mga kinatawan mula sa mga hurisdiksyon at pangunahing institusyon sa lugar ng proyekto, namumuno sa mga organisasyon sa komunidad, at kinatawan mula sa mga kaakibat na ahensiya ng transit. Ang pangunahing tungkulin ng Partner Review Board ay magbigay–impormasyon, magsuri, at magkomento tungkol sa mga konsepto ng serbisyo na binubuo ng Mobility Board. Alamin pa ang tungkol sa Partner Review Board

Makipag–ugnayan sa amin

Sa pamamagitan ng email (sa wikang gusto mo) sa: haveasay@kingcounty.gov

Pangkalahatang Komento

Kung may pangkalahatang komento ka o feedback sa mga serbisyo ng Metro, tumawag sa (206) 553-3000. May available na tagapagsalin!

Mag–sign up upang makatanggap ng mga update (Sa wikang Ingles)

Mga bagong subscriber

Makatanggap ng mga update sa proyekto at anunsyo tungkol sa mga kaganapan at mahahalagang pangyayari. Upang mag–subscribe, ilagay ang iyong impormasyon sa pakikipag–ugnayan. (Upang matanggap ang alerto sa email at text, kailangan mong mag–sign up nang dalawang beses.)

Mga kasalukuyang subscriber

Upang mapamahalaan ang mga kagustuhan mo, ilagay ang iyong email o numero sa mobile


Translation disclaimer

expand_less