Skip to main content
King County logo

Tus kab mob COVID-19 delta variant kis ceev heev. Suav txij li lub Cuaj Hlis Ntuj Hnub tim 7 hauv King County, txhua tus yuav tsum tau siv daim ntaub npog ncauj thaum tua sib ntsib rau kev ua si sab nraud uas muaj tshaj 500 leej, thiab yuav tswj txuas ntxiv kom npog ncauj rau cov chaw sib ntsib ua si rau tej tuam tsev sab haud. Tsim nyog yuav tau siv ntaub npog ncauj (tsis raug tswj kom siv) rau tej chaw tawm rooj sab nraud uas neeg coob nyob sib nrug tsis tau deb tshaj li ntawm 6 feet. Xav paub ntau tshaj no, thov saib King County kev tswj thiab mus cuag Kev qhia txog Npog ncauj (websites tsuas yog muaj ua hais lus Aaskiv xwb).


Chaw Teb Xuv Tooj: Kev Paab Txhais Lug

Yog muaj lug noog txug COVID-19? Muaj tuab neeg txhais lug paab rua King County Coronavirus Chaw Teb Xuv Tooj.

Yog xaav tau kev paab txhais lug:

 1. Hu rua 206-477-3977
 2. Yuav muaj ib cov suab lug teb koj. Tog tug tuab neeg teb xuv tooj.
 3. Siv lug Aaskiv has txug yaam lug kws koj xaav yuav kev paab txhais. Piv txwv le: has "Hmong" (tsis yog Hmoob).
 4. Tug tuab neeg teb xuv tooj yuav hu rua tug paab txhais lug. Txhob khwb xuv tooj. Nyob tog kuam tug tuab neeg txhais lug teb.
 5. Noog tug tuab neeg txhais lug txug koj cov lug noog.

Mus kuaj txhawm rau Covid-19 yog koj:

 • Yog muaj cov tsos mob xws li: hnoos, nyuaj ua pa, ua npaws, mob taug tej leeg, mob qa, los sis ncauj tsis qab los thiab tsis hnov ntxhiab.

  los sis

 • Tau mus nyob ze ib tug neeg twg uas muaj Covid-19.

Txawm tias muaj cov tsos mob me los yuav tsum tau mus kuaj. Nug koj tus kws kho mob kom pab kuaj. Yog koj tsis muaj kws kho mob los sis koj tus kws kho mob kuaj tsis tau koj, peb tuaj yeem pab tau. Hu 206-477-3977 thaum 8 teev sawv ntxov los mus rau 7 teev tsaus ntuj. Xav tau kev pab txhais lus yuav tsum tau qhia tias koj yuav hom lus twg. Nyob nrug deb thiab cais lwm tus kom txog qhov koj paub meej tias koj tsis muaj Covid-19. Mus kuaj sai li sai tau thaum koj hnov dheev kev tsis xis neej yuav los mus pab tiv thaiv tau koj tsev neeg, phooj ywg, thiab lub zej zog.

Nom Tswb Xeev (Governor) Jay Inslee tau tawm ib tsaab cais kaav thoob plaws xeev “Nyob Huv Tsev, Nyob kuam  Noj Qaab Nyob Zoo” (Stay Home, Stay Healthy) rau 3 Hlis Ntuj, Hnub tim 23. Tsaab cais has sw le nuav:

Dlaab tsi yog yaam tso cai ua tau:

 • Cov chaw muag khoom noj khoom haus hab cov chaw noj mob kw qheb rua kev tsaav tsheb lug xaaj mov, los xaaj nqaa tawm (zaub mov xaaj tawm xaa rau tos tsev muaj cai)
 • Moog cov caij teem sijhawm khu mob lossis moog nkaas nstua
 • Moog taug kev, dhaav, caij lub tij hab ua laj ua teb. Thaum koj yuav tawm nraus zoov, koj yuav tsum nyob nrug le 6ft ntawm lwm tug tuab neeg.
 • Moog rau cov chaw muag roj saam tsheb, banks, muag zaub mov hab khoom yooj yim hab cov chaw ntxhua khaub ndlaug
 • Txuas ntxiv, yog koj yog ib tug ua haujlwm rau cov laag luam tseem ceeb.

Txwv tsis pub tso cai ua:

 • Koom ua ib paab ib phaw rau cov chaw lom zem ua si
 • Moog koom cov chaw xyum ua si (sports games)
 • koom kev paam tuag, kaab tshoob kev kug
 • kev dlaab qhuas lossis teev hawm
 • Moog ua si rau museums, ua yeeb yaam, art galleries, lossis kev khwv nyaj txag (fundraisers)
 • Moog koom cov chaw ua si hu nkauj ua kev lom zem lossis cov paaj nruag hab lwm yaam kev sib sau
 • Moog gym
 • Cov chaw tas ntiv teg, txav plaub hau hab ua tattoo
 • Moog ua si hau dlej caws hab noj mov (Ob yaam nuav tub yeej tswm lawm)

COVID-19 yog dlaab tsis?

COVID-19 (lossis novel coronavirus) yog ib yaam kaab mob vais les (virus) tshab sib kis ntawm tuab neeg. Taam sim nuav nws tau kis rau teb chaws mekas hab ntaus lub teb chaws.

Kaabmos novel coronavirus (lossis COVID-19) kis les caag?

Cov tuab neeg shoj ntsuam txug kaabmob tseem kawm txug tug kaabmob nuav saib nws kis les caag. Lub sijhawm nuav, xaav has tas kev siv kis yog:

 • tawm cov quav ncaug lug ntawm tug tuab neeg muaj kaabmob tau txaam hab nqu
 • sib kis vim ib leeg nyob ze tsaaj les 6ft ntawm ib leeg
 • thaum kov tes khoom los tes taaj chaws kw muaj tug kaabmob koj ho kov qhov ncuaj, qhov ntswg, hab qhov muag

Mob yuav tshwm sim les caag ntawm tug kaagmob nuav?

Cov tuab neeg kws kuaj tau muaj kaabmog novel coronavirus, tau has tas, mob tshwm sim les ntawm 2 hnub lossis 14 hnub tom qaab kis tau tug kaabmob:

Mob yuav tshwm sim les caag ntawm tug kaagmob nuav?

Chaws saib xyuas kev noj qaab haus huv (Public Health) lug cob qhas kuam cov tuab neeg muaj feem raug kaabmob nyaav tsaaj yuav tsum nyob tsev hab tsi txob koom nrug tuab neeg coob coob. Cov tuab neeg muaj feem raug kaabmob nuav nyaav tsaaj yog:

 • Cov muaj noob nyoog tshaaj 60 xyoo
 • Cov muaj kaabmob plawv, kaabmob ntsws, los ntshaav qaab zib
 • Cov kws roj ntshaa tiv thaiv kaabmob tsis muaj zug
 • Cov tuab neeg muaj mivnyuam nyob huv nplaab

Yog has tas koj txawj txug koj tug kheej vim koj muaj feem raug kaabmob nyaav tsaaj rau ntawm kaabmob COVID-19, hu tau rau koj tug kws khus mob.

Cov chaw haujlwm yuav tsum pib npaaj kev qhas rua cov tu neeg ua num tsi txog nyob sib ze lossis nyob coob coob ua ke.

Cov chaw haujlwm yuav tsum:

 • Npaaj xov tooj lossis lwm yaam kev saib laaj kuam hu rau cov tuab neeg ua haujlwm
 • Txawb cov tuab neeg ua haujlwm kws tsi zoo neej kuam nyob tsev
 • Npaaj sijhawm kuam hum rau cov tuab neeg kw nyob tsev tsi zoo neej lossis npaj rau cov tuab neeg muaj feem raug xwm txheej kaabmob nyaav tsaaj
 • Npaaj kaum cov xuabmoo tuab neeg ua num tsi txob muaj ua num ua ib paab ib phawg rau ib lub sijhawm

Lub 4 Hlis Ntuj, Hnub tim 6 no, Thawj Fwm Tsav Xeev Washington Jay Inslee tau xaaj cov tsev kawm ntawv dawb thiab ntiav kom kaw mus kom tas lub xyoo kawm ntawv no.

Koj paaj tau rau ntawm kev cheem sib kis kaabmob rua koj tus kheej, hab tshwj seem, paaj tau rau cov tuab neeg muaj feem raug kaabmob nyaav tsaaj rau ntawm COVID-19:

 • Nyob huv tsev hab tsis txob tawm moog saab nraus yog koj muaj mob.
 • Tsis txob moog rua huv tsev khu mob, yog has tas nthxim moog les mam moog. Yog koj muaj mob les caag, hu rau koj tus kws kho mob ua ntej yuav moog.
 • Txawm yog koj tsis muaj mob los, tswv tsi txob moog rua ntawm tsev khu mob, lossis cov chaw tu tuab neeg mob ntev hab cov tsev laug. Yog has tas koj yuav tsum tau mus xws, txwv koj lub sijhawm nyob ntawd hab nyob kuam muaj les 6ft ntawm cov neeg mob.
 • Tsis txob moog rua chav khu mob ceev(ER) tsim nyog mam les moog. Cov kws khu mob yuav tsum tau paab cov muaj mob luj hab nyaaj tsaaj ua ntej. Yog has tas koj nqu, ua npaws, los lwm yaam mob, hu rau koj tus kws khu mob ua ntej.
 • Xyuam sim tus kheej kev nyaam huv, sw les, kev ntxuav tes nrug xub npu hab dlej txua lub sijhawm, qhu rua huv lauj tsib lossis dlaam ntaub so ntwg tshab, hab tsis txhob kov qhov muag, qhov ntswg, lossis qhov ncauj.
 • Txav dleb ntawm cov tuab neeg muaj mob, tshwj xeeb yog has tas koj muaj feem ntau yuav muaj mob nyaav tsaaj rua kaabmob coronavirus.
 • Ntxuav cov khoom kov hab cov khoom siv taag les (pib les lub qhov rooj hab lub pob taw teeb). Cov tshuaj siv ntxuav tsev zoo siv hab muaj cheem.
 • Su kuam txaus, haus dleeg kuam ntau, noj zaubmov kuam zoo, hab tswv kev ntxhuv sab kuam koj lub cev hab roj ntsaas muaj zuj tiv thaiv kev kis kaabmob.
 • King County Novel Coronavirus Call Center, 206-477-3977. Huv tau rua tus xuv tooj nuav tau 8 a.m. txug 7 p.m. txhua hnub.
 • Washington State Novel Coronavirus Call Center, 1-800-525-012 nas #. Huv tau rua tus xuv tooj nuav tau 6 a.m. txug 10 p.m. txhua hnub.

Cov tuab neeg ua num tes xuv tooj muaj peev xwm txuas kev sib taag nrug tus neeg txhais lug ua line 3. Koj yuav tsum muaj peev xwm qhas rua puab ua lus Askiv yaam lug koj xaav tau rua kev txhaas lug. Teej zaag koj yuav tau toj ntev.

Paaj kuam txhij lug sib paab. Kev nkag sab zoo ntawm zej zog yuav coj peb hla lub sijhawm muaj kev phom sij.


Link/share our site at www.kingcounty.gov/covid/hmong