Skip to main content
King County logo

King County txoj kev tswj npog qhov ncauj rau hauv tuam tsev xaus rau lub Peb Hlis Ntuj Hnub Tim 11, Xyoo 2022

Ntawd txhais tau li cas thaum pib lub Peb Hlis Ntuj Hnub Tim 12?

Kev npog qhov ncauj yuav tsis muaj tswj txuas ntxiv rau ntau thaj chaw nyob rau sab hauv tej tuam tsev:

 • Tsev kawm ntawv, tsev zov me nyuam, thiab chaw nyeem ntawv
 • Khw noj mov thiab chaw haus dej cawv
 • Tsev teev hawm
 • Chaw xyab ib ce, chaw ua kislas hauv tsev
 • Khw muag khoom noj, chaw lag luam, thiab lag luam rau chaw muag khoom

Kev npog qhov ncauj tseem txwv ntawm:

 • Chaw ntsuam xyuas kev noj qab haus huv thiab chaw kuaj mob, chaw saib mob, chaw kuaj hniav thiab chaw muab tshuaj
 • Chaw tu neeg mob nyob ntev
 • Chaw kaw neeg

Kev lag luam ntawm qee leej, koos haum, tsev kawm thiab chaw zov me nyuam muaj cai tswj kev npog ncauj raws li qhov lawd pom zoo. Thov hwm lus tus txoj kev xaiv los npog ncauj tauj txuas ntxiv mus.

Ua raws li ntawm no los mus txwv kev sib kis ntawm tus kab mob coronavirus thiab thiaj li yuav los ceev tau kev noj qab haus huv ntawm peb ib leeg ib tug.

Yam kev tiv thaiv uas zoo tshaj plaws yog mus txhaj tshuaj (website yog lus Aaskiv xwb). Cov uas txhaj tshuaj tas lawm ua tau ntau yam nyab xeeb dua (website yog lus Aaskiv xwb) thiab pab tau los mus txo kev sib kis ntawm COVID-19 hauv lub zej lub zos.

Thaum siv ntaub npog ncauj rau tej chaw uas muaj feem siab yuav sib kis (xws li chaw neeg coob) pab tau los mus tiv thaiv txhua tus. Yam no tseem ceeb rau cov uas tsis muaj hwv tsam tau txhaj tshuaj tiv thaiv, xws li me nyuam yaus thiab cov neeg uas muaj lwm yam mob uas lub cev yuav tawm tsam tsis yeej tus kab mob.

Mus kuaj yog koj muaj cov yam ntxwv kev mob thooj li COVID-19 los sis tau nyob ze ib tug neeg uas tau kuaj tias muaj tus mob lawm.

Yog tia koj kuaj tau raug kis tus kab mob COVID-19 lossis muaj kev pheej hmoo siab dua los ntawm tus kab mob, tau txais kev kho mob COVID-19 ntxov (cov ntaub ntaub ntawv tsuas muaj sau ua lus Askiv) tuaj yeem pab tiv thaiv los ntawm cov mob hnyav thiab kev mus pws kho mob hauv tsev kho mob. Thov koj tus kws kuaj mob los mus saib cov kev kho mob puas tau hais qhia rau koj.

Txwv tej kev uasi sib cuag kom neeg tsawg thiab coj mus ua rau sab nraud yog muaj cov neeg tuaj koom uas tsis tau txhaj tshuaj. Tus kab mob kis yooj yim thaum nyob sab hauv, yog vim li no tej laj kam thiab koos haum yuav tsum muaj cua tshiab nkag mus los huv si thiab siv cov tshuab lim cua (website yog lus Aaskiv xwb).

Chaw Teb Xuv Tooj: Kev Paab Txhais Lug

Yog muaj lug noog txug COVID-19? Muaj tuab neeg txhais lug paab rua King County Coronavirus Chaw Teb Xuv Tooj.

Yog xaav tau kev paab txhais lug:

 1. Hu rua 206-477-3977
 2. Yuav muaj ib cov suab lug teb koj. Tog tug tuab neeg teb xuv tooj.
 3. Siv lug Aaskiv has txug yaam lug kws koj xaav yuav kev paab txhais. Piv txwv le: has "Hmong" (tsis yog Hmoob).
 4. Tug tuab neeg teb xuv tooj yuav hu rua tug paab txhais lug. Txhob khwb xuv tooj. Nyob tog kuam tug tuab neeg txhais lug teb.
 5. Noog tug tuab neeg txhais lug txug koj cov lug noog.

Paaj kuam txhij lug sib paab. Kev nkag sab zoo ntawm zej zog yuav coj peb hla lub sijhawm muaj kev phom sij.


Link/share our site at www.kingcounty.gov/covid/hmong