Skip to main content
King County logo

Lub Kaum Ob Hlis Ntuj Tim 14, 2022: Peb muaj cov koob tshuaj uas txhaj los tiv thaiv ntxiv tshiab tam sim no lawm. Cov koob tshuaj uas txhaj los tiv thaiv ntxiv tshiab yuav yog cov txhaj los tiv thaiv cov kab mob Omicron variants uas tab tom muaj kev sib kis ntau thiab kuj tseem muaj thawj yam kab COVID virus thiab.

Koj tsim nyog mus txhaj koob tshuaj uas txhaj los tiv thaiv ntxiv tshiab yog:

  • Koj muaj 6 hli los sis tshaj ntawd,
  • Koj twb txhaj tag cov koob tshuaj tiv thaiv uas txhaj thawj lwm lawm (thawj 2 koob tshuaj ntawm yam tshuaj Moderna/Pfizer/Novavax los sis 1 koob ntawm yam tshuaj Johnson & Johnson), thiab
  • Luv kawg los yog, nws yeej tau ntev li 2 lub hlis lawm thaum koj txhaj koob tom qab kawg (ib koob ntawm cov koob tshuaj txhaj thawj lwm los sis ib koob tshuaj uas txhaj los tiv thaiv ntxiv).

Txhua tus neeg uas muaj cai mus txhaj tsim nyog mus txhaj koob tshuaj uas txhaj los tiv thaiv ntxiv tshiab, thiab tshwj xeeb tshaj yog cov tib neeg uas muaj hnub nyoog siab tshaj 50 xyoo rov saum los sis cov uas lawv lub cev tsis muaj zog los tiv thaiv kab mob lawm los sis lawv muaj ib cov mob zoo li kab mob ntshav qab zib los sis kab mob plawv.

Cim Tseg: Cov me nyuam muaj 6 hli mus txog 4 xyoos tus uas tau txais thawj xuv tshuaj Pfizer yuav tau txais xam tag nrho 3 koob. Yog tias lawv tseem tsis tau txhaj tiav thawj xuv tshuaj, lawv yuav tau txais Pfizer npais vas lees los ua lawv koob tshuaj thib peb. Yog tias koj tus me nyuam twb txhaj tiav 3-koob xuv tshuaj Pfizer lawm, lawv yuav tsis tau txais koob tshuaj txhawb ntxiv npai vas lees lawm.

Yog xav paub ntxiv hais txog kev txhaj tshuaj tiv thaiv, mus rau ntawm phab ntawv vas sab rau Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob COVID-19 uas Washington State Department of Health (Xeev Washington Lub Chaw Tuav Dej Num Saib Xyuas Kev Noj Qab Nyob Zoo) muaj.

Ua raws li ntawm no los mus txwv kev sib kis ntawm tus kab mob coronavirus thiab thiaj li yuav los ceev tau kev noj qab haus huv ntawm peb ib leeg ib tug.

Yam kev tiv thaiv uas zoo tshaj plaws yog mus txhaj tshuaj. Cov uas txhaj tshuaj tas lawm ua tau ntau yam nyab xeeb dua (website yog lus Aaskiv xwb) thiab pab tau los mus txo kev sib kis ntawm COVID-19 hauv lub zej lub zos.

Thaum siv ntaub npog ncauj rau tej chaw uas muaj feem siab yuav sib kis (xws li chaw neeg coob) pab tau los mus tiv thaiv txhua tus. Yam no tseem ceeb rau cov uas tsis muaj hwv tsam tau txhaj tshuaj tiv thaiv, xws li me nyuam yaus thiab cov neeg uas muaj lwm yam mob uas lub cev yuav tawm tsam tsis yeej tus kab mob.

Mus kuaj yog koj muaj cov yam ntxwv kev mob thooj li COVID-19 los sis tau nyob ze ib tug neeg uas tau kuaj tias muaj tus mob lawm.

Yog tia koj kuaj tau raug kis tus kab mob COVID-19 lossis muaj kev pheej hmoo siab dua los ntawm tus kab mob, tau txais kev kho mob COVID-19 ntxov (cov ntaub ntaub ntawv tsuas muaj sau ua lus Askiv) tuaj yeem pab tiv thaiv los ntawm cov mob hnyav thiab kev mus pws kho mob hauv tsev kho mob. Thov koj tus kws kuaj mob los mus saib cov kev kho mob puas tau hais qhia rau koj.

Txwv tej kev uasi sib cuag kom neeg tsawg thiab coj mus ua rau sab nraud yog muaj cov neeg tuaj koom uas tsis tau txhaj tshuaj. Tus kab mob kis yooj yim thaum nyob sab hauv, yog vim li no tej laj kam thiab koos haum yuav tsum muaj cua tshiab nkag mus los huv si thiab siv cov tshuab lim cua (website yog lus Aaskiv xwb).

Chaw Teb Xuv Tooj: Kev Paab Txhais Lug

Yog muaj lug noog txug COVID-19? Muaj tuab neeg txhais lug paab rua King County Coronavirus Chaw Teb Xuv Tooj.

Yog xaav tau kev paab txhais lug:

  1. Hu rua 206-477-3977
  2. Yuav muaj ib cov suab lug teb koj. Tog tug tuab neeg teb xuv tooj.
  3. Siv lug Aaskiv has txug yaam lug kws koj xaav yuav kev paab txhais. Piv txwv le: has "Hmong" (tsis yog Hmoob).
  4. Tug tuab neeg teb xuv tooj yuav hu rua tug paab txhais lug. Txhob khwb xuv tooj. Nyob tog kuam tug tuab neeg txhais lug teb.
  5. Noog tug tuab neeg txhais lug txug koj cov lug noog.

Kev taw qhia txog COVID-19


Paaj kuam txhij lug sib paab. Kev nkag sab zoo ntawm zej zog yuav coj peb hla lub sijhawm muaj kev phom sij.


Link/share our site at www.kingcounty.gov/covid/hmong