Skip to main content
King County logo

ວັນທີ 14 ທັນວາ 2022: ວັກຊີນກະຕຸ້ນ (booster vaccine) ທີ່ປັບປຸງໃໝ່ມີພ້ອມໃຫ້ບໍລິການແລ້ວໃນຂະນະນີ້. ວັກຊີນກະຕຸ້ນທີ່ປັບປຸງໃໝ່ຈະແນໃສ່ເປົ້າໝາຍສາຍພັນໂອມີຄຣອນ (Omicron) ທີ່ກຳລັງແຜ່ລະບາດ ແລະຍັງເປັນສາຍພັນດັ້ງເດີມຂອງໄວຮັສໂຄວິດ.

ທ່ານຄວນຈະໄດ້ຮັບວັກຊີນກະຕຸ້ນທີ່ປັບປຸງໃໝ່ຖ້າ:

  • ທ່ານມີອາຍຸ 6 ເດືອນ ຫຼື ສູງກວ່າ,
  • ທ່ານໄດ້ສັກວັກຊີນຊຸດ ຫຼັກ ຂອງທ່ານແລ້ວ (ວັກຊີນ Moderna/Pfizer/Novavax 2 ເຂັມທຳອິດ ຫຼື ວັກຊີນ Johnson & Johnson 1 ເຂັມ) ແລະ
  • ເປັນເວລາຢ່າງໜ້ອຍ 2 ເດືອນແລ້ວຕັ້ງແຕ່ທ່ານໄດ້ສັກຢາເຂັມສຸດທ້າຍ (ເຂັມສຸດທ້າຍອາດຈະເປັນວັກຊີນຫຼັກ ຫຼື ວັກຊີນກະຕຸ້ນກໍ່ໄດ້).

ທຸກໆຄົນທີ່ມີຄຸນສົມບັດຕາມເກນຄວນຈະໄດ້ຮັບວັກຊີນກະຕຸ້ນທີ່ປັບປຸງໃໝ່ ແລະໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 50 ປີຂຶ້ນໄປ ຫຼືຜູ້ທີ່ມີລະບົບພູມຕ້ານທານອ່ອນແອ ຫຼື ເຈັບປ່ວຍ ເຊັ່ນ ເປັນພະຍາດເບົາຫວານ ຫຼື ເປັນພະຍາດຫົວໃຈ.

ໝາຍເຫດ: ເດັກນ້ອຍອາຍຸ 6 ເດືອນຫາ 4 ປີທີ່ໄດ້ຮັບຊຸດເບື້ອງຕົ້ນ Pfizer ຈະໄດ້ຮັບທັງໝົດຈໍານວນ 3 ເຂັມ. ຖ້າພວກເຂົາຍັງສັກບໍ່ຄົບຊຸດເທື່ອ, ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບວັກຊີນ Pfizer ບາຍວາເລນເປັນເຂັມທີ່ສາມ. ຖ້າລູກຂອງທ່ານໄດ້ສັກສໍາເລັດຊຸດເບື້ອງຕົ້ນ Pfizer 3 ເຂັມແລ້ວ, ເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ຮັບເຂັມກະຕຸ້ນບາຍວາເລນແລ້ວ.

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກະລຸນາໄປທີ່ COVID-19 Vaccine page ຈາກພະແນກສາທາລະນະສຸກ ລັດວໍຊິງຕັນ.

ດຳເນີນການເຫຼ່ານີ້ເພື່ອຊ່ວຍຈັດການການແຜ່ລະບາດຂອງໂຣກພະຍາດໂຄໂຮນາໄວຣັສ ແລະ ຊ່ວຍຮັກສາຄວາມປອດໄພເຊິ່ງກັນແລະກັນ.

ການປ້ອງກັນທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນ ການໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນ. ປັດຈຸບັນນີ້ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນຄົບແລ້ວສາມາດ ເຮັດກິດຈະກຳຫຼາຍຢ່າງໄດ້ຢ່າງປອດໄພ (ເວັບໄຊເປັນພາສາອັງກິດ) ແລະກຳລັງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ໃນຊຸມຂົນ.

ການໃສ່ໜ້າກາກໃນບ່ອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ (ເຊັ່ນ ສະຖານທີ່ແອອັດ) ຈະຊ່ວຍປົກປ້ອງທຸກຄົນ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງສຳຄັນໂດຍສະເພາະໃນການປົກປ້ອງຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນຢ່າງເຕັມທີ່ຈາກວັກຊີນ ເຊັ່ນ ເດັກນ້ອຍ ແລະຄົນທີ່ມີອາການດ້ານສຸຂະພາບທີ່ບໍ່ສາມາດຕໍ່ສູ້ກັບເຊື້ອໄວຣັສໄດ້ດີ.

ກວດສອບການຕິດເຊື້ອ (ເວັບໄຊເປັນພາສາອັງກິດ) ວ່າທ່ານມີອາການຂອງໂຣກພະຍາດ COVID-19 ຫຼື ໄດ້ຕິດຕໍ່ພົວພັນໃກ້ຊິດກັບຜູ້ທີ່ມີຜົນກວດສອບວ່າຕິດເຊື້ອພະຍາດນີ້ຫຼືບໍ.

ຖ້າທ່ານກວດພົບການຕິດເຊື້ອ COVID-19 (ໂຄວິດ) ຫລືມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະຕິດພະຍາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານຄວນຮັບການປິ່ນປົວໂດຍດ່ວນເພື່ອຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນທ່ານບໍ່ໃຫ້ປ່ວຍໄຂ້ເຖິງຂັ້ນຮ້າຍແຮງຫລືຕ້ອງເຂົ້ານອນໂຮງພະຍາບານ. (ຄລິກທີ່ນີ້ເພື່ອອ່ານຂໍ້ມູນທີ່ເປັນພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ: ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ COVID-19 ແຕ່ໄວ.) ທ່ານຈົ່ງຖາມທ່ານໝໍປະຈຳຕົວຂອງທ່ານເບິ່ງວ່າທ່ານຄວນຮັບການປິ່ນປົວຫລືບໍ່.

ເຮັດກິດຈະກຳເປັນກຸ່ມນ້ອຍແລະເຮັດຢູ່ກາງແຈ້ງຖ້າຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນຈະເຂົ້າຮ່ວມ. ເຊື້ອໄວຣັສແຜ່ລາມໄດ້ງ່າຍໃນຮົ່ມ ດັ່ງນັ້ນທຸລະກິດຕ່າງໆ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນເຊື້ອໄວຣັສໃນອາກາດໄດ້ໂດຍການເຮັດໃຫ້ມີ ອາກາດຖ່າຍເທໄດ້ສະດວກໃນຮົ່ມ ແລະນຳໃຊ້ເຄື່ອງກອງອາກາດ (ເວັບໄຊເປັນພາສາອັງກິດ).


ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບ COVID-19


Link/share our site at www.kingcounty.gov/covid/lao