Skip to main content
Most King County offices will be closed on Monday, for Indigenous Peoples' Day.  
King County logo

ຄຳສັ່ງກຽ່ວກັບການສວມໜ້າກາກ ພາຍໃນອາຄານຢູ່ King County ສິ້ນສຸດລົງໃນວັນທີ່ 11 ມິນາ(3), 2022

ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ່ 12 ມິນາເປັນຕົ້ນໄປ ຈະເປັນຄືແນວໃດ?

ຈະບໍ່ມີການບັງຄັບໃຫ້ສວມໜ້າກາກ ຢູ່ພາຍໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ເຊັ່ນ:

  • ໂຮງຮຽນ, ສະຖານທີ່ລ້ຽງເດັກ, ແລະຫໍສະມຸດ
  • ຮ້ານອາຫານແລະບາຣ
  • ສະຖານທີ່ກາບໄຫວ້ຕ່າງໆ
  • ສູນອອກກຳລັງກາຍ, ສູນຜັກຜອ່ນແລະໃນສະຖານທີ່່ກິລາຕ່າງໆ
  • ຮ້ານຂາຍເຄື່່ອງຍອ່ຍ, ສະຖານທີ່ທຸລະກິດຕ່າງໆ, ແລະບອ່ນສ້າງຕັ້ງຮ້ານຄ້າຂາຍຍ່ອຍ

ບ່ອນທີ່ຍັງບັງຄັບໃຫ້ສວມໜ້າກາກ:

  • ສະຖານດູແລສຸກຂະພາບແລະຫອ້ງການແພດ, ລວມທັງໂຮງໝໍ, ຄົນເຈັບນອກ,ໂຮງໝໍປົວແຂ້ວ, ແລະຮ້ານຂາຍຢາ
  • ສະຖານທີ່ດູແລໄລຍະຍາວ
  • ສະຖານທີ່ດັດສ້າງ (ຄຸກ)

ທຸລະກິດສ່ວນຕົວ, ອົງການຈັດຕັ້ງ,ໂຮງຮຽນແລະບ່ອນລ້ຽງເດັກອາດຈະຍັງເລືອກປະຕິບັດການບັງຄັບໃນການສວມໜ້າກາກຂອງເຂົາເຈົ້າເອງຢູ່. ກະລຸນາເຄົາລົບທາງເລືອກຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການສືບຕໍ່ສວມໜ້າກາກ.

ດຳເນີນການເຫຼ່ານີ້ເພື່ອຊ່ວຍຈັດການການແຜ່ລະບາດຂອງໂຣກພະຍາດໂຄໂຮນາໄວຣັສ ແລະ ຊ່ວຍຮັກສາຄວາມປອດໄພເຊິ່ງກັນແລະກັນ.

ການປ້ອງກັນທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນ ການໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນ. ປັດຈຸບັນນີ້ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນຄົບແລ້ວສາມາດ ເຮັດກິດຈະກຳຫຼາຍຢ່າງໄດ້ຢ່າງປອດໄພ (ເວັບໄຊເປັນພາສາອັງກິດ) ແລະກຳລັງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ໃນຊຸມຂົນ.

ການໃສ່ໜ້າກາກໃນບ່ອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ (ເຊັ່ນ ສະຖານທີ່ແອອັດ) ຈະຊ່ວຍປົກປ້ອງທຸກຄົນ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງສຳຄັນໂດຍສະເພາະໃນການປົກປ້ອງຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນຢ່າງເຕັມທີ່ຈາກວັກຊີນ ເຊັ່ນ ເດັກນ້ອຍ ແລະຄົນທີ່ມີອາການດ້ານສຸຂະພາບທີ່ບໍ່ສາມາດຕໍ່ສູ້ກັບເຊື້ອໄວຣັສໄດ້ດີ.

ກວດສອບການຕິດເຊື້ອ (ເວັບໄຊເປັນພາສາອັງກິດ) ວ່າທ່ານມີອາການຂອງໂຣກພະຍາດ COVID-19 ຫຼື ໄດ້ຕິດຕໍ່ພົວພັນໃກ້ຊິດກັບຜູ້ທີ່ມີຜົນກວດສອບວ່າຕິດເຊື້ອພະຍາດນີ້ຫຼືບໍ.

ຖ້າທ່ານກວດພົບການຕິດເຊື້ອ COVID-19 (ໂຄວິດ) ຫລືມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະຕິດພະຍາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານຄວນຮັບການປິ່ນປົວໂດຍດ່ວນເພື່ອຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນທ່ານບໍ່ໃຫ້ປ່ວຍໄຂ້ເຖິງຂັ້ນຮ້າຍແຮງຫລືຕ້ອງເຂົ້ານອນໂຮງພະຍາບານ. (ຄລິກທີ່ນີ້ເພື່ອອ່ານຂໍ້ມູນທີ່ເປັນພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ: ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ COVID-19 ແຕ່ໄວ.) ທ່ານຈົ່ງຖາມທ່ານໝໍປະຈຳຕົວຂອງທ່ານເບິ່ງວ່າທ່ານຄວນຮັບການປິ່ນປົວຫລືບໍ່.

ເຮັດກິດຈະກຳເປັນກຸ່ມນ້ອຍແລະເຮັດຢູ່ກາງແຈ້ງຖ້າຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນຈະເຂົ້າຮ່ວມ. ເຊື້ອໄວຣັສແຜ່ລາມໄດ້ງ່າຍໃນຮົ່ມ ດັ່ງນັ້ນທຸລະກິດຕ່າງໆ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນເຊື້ອໄວຣັສໃນອາກາດໄດ້ໂດຍການເຮັດໃຫ້ມີ ອາກາດຖ່າຍເທໄດ້ສະດວກໃນຮົ່ມ ແລະນຳໃຊ້ເຄື່ອງກອງອາກາດ (ເວັບໄຊເປັນພາສາອັງກິດ).


Link/share our site at www.kingcounty.gov/covid/lao