Skip to main content
King County logo

Gosti COVID-19 deltaa saffisaan daddarbaati jira. Fulbaana 7 jalqabee King Kaawuntii keessatti, taateewwan manaa alaa namoota 500 ykn olii haguuggiiwwan eenyufuu ni gaafatamu, akkasumas bakkeewwan mana keessaa hawaasaa tti barbaachisummaan itti fufa. Haalawwan namni baay'atee jiru namoonni faana 6 walirraa fagaachuu hindandeenyetti, haguuggiiwwan haalan gorfamu (garuu hin gaafataman). Ajaja King Kaawuntii fi fuula Qajeelcha Haguuggii (marsaaritiiwwan Ingiliffa qofaan) keenyaa ilaalaa.


COVID-19 fi laallama yoo

 • Mallattoowwan kana kamiiyyuu qabaattan: qofaa, afuura baafachuun yoo isinitti ulfaate, hoo'a, qorra, dhukkubbii irree, dhukkubbii qoonqoo, ykn dhandhamachuu ykn fuunfachuu dhabuu.

  yookaan

 • Nama COVID-19 qabameen dhiyeenyatti walqunnamte.

Warroonni mallattoowwan laafaallee qaban qoratamuu ykn laallamuu qabu. Qorannoodhafi ykn aallamuudhaaf hakima kee gaafadhu. Yoo haakima qabaachuu baatte ykn haakimni kee si qoruu hin dandeenye, nuti isin gargaaruu ni dandeenya. Sa'aa 8 AM hanga 7 PM tti 206-477-3977 bilibilaa. Nama afaan naafi hiiku naa fidaa jedhii gaafadhu. Hamma COVID-19 hinqabuu beeytu nama irra fagaadhu. Akkumma dhukkubsatteen daftee laallamuun maatii kee, hiriyyoota keeti fi hawaasa kee ni tiiysa.

Mana taa'ii, Fayyaa ta'i

Bulchaa Jay Insleen ajaja naannoo guutuu ilaallatu (Stay Home, Stay Healthy) jedhu gaafa Bitootessa 23 baase. Labsiin kun kan jedhu:s

 • Jiraatan Washington martuu mana taa'u qabu yoo gocha barbaachisa hordofuuf ta'e malee.
 • Dhimma hawaasaa, amantii fi bashanaanatif walitti qabamuun hunduu dhowwame.
 • Daldalootin hundu warra daldala barbaachisoo ta'an malee chufamuu qabu. Daldalootin mana ta'anii dalaguu danda'ani itti fufuu ni danda'u. Daldalootin barbaachisoo ta'an dukaana meeshotii nyaataa, mana qorichaa, bankii, mana yaalaa, tajaajiloota (bishaanii, koreentii fi kkf), geejjiba, kununsa da'immanii kkf kan dabalatu dha.

Maaltu eeyyamame:

 • Waan nyaataa bitachuu fi nyaacha bilchate mana nyaachatii fudhatanii galan ajajachuu (nyaata qaqabsiisunis ni eeyyamama).
 • Bellama mana yaalaa dhaquufi mana qorichaa deemuu.
 • Lukaan deemuu, kaachuu, biskileeta oofuu fi manduube ofii keessa dalaguu. Yeroo waantota manaa alaa gootan, faana jaha walirraa fagachuutu isinirraa jira.
 • Buufata boba'aa, bankii nyaataa, dukaana olla keessaa, bankota fi iddoo uccuu itti miicatan.
 • Qaama "daldaltoota barbaachisoo" yoo taatan dalagaa ittifufuu.

Maaltu hin eeyyamamne:

 • Bashanana qaaman ykn kilabii uummatan wajjin irratti hirmaachuu
 • Tapha fi shaakala ispoortii irratti hirmaachu ykn doowachuuf seenuu.
 • Cidha ykn awaalcha deemu
 • Tajaajila amantii irratti hirmaachuu
 • Muuziyemii, mana-tiyaatirii, bakka-do'ii artii ykn sagantaa mallaqni irratti sassaabamu daawwachuu.
 • Konsartii, kabaja ayyana addaa dhaquu
 • Gidugaleessa ispootiitti (jiimiitti) dalaguu
 • Mana qeensa itti miidhagfatan, mataa muratan ykn iddoo qaama itti tumatan dhaquu
 • Mana dhugaatii ykn nyaataa dhaquu (gochi lachuuyyuu dhowwaman)
 • Yeroo namni dhukkubni kun qabe qufa'u yokiin haxxifatu karaa biifiinsa hafuuraatiin
 • Namoota waliitti dhiyaatanii jiran walakaa (faana 6 gadi)
 • Meeshaa yokaan gubbaa wayii vaayrasii kana qabu xuqanii eeggasii moo afaan, funyaani ykn ijoota tuquudhan.

Mallattoowwan maali?

Nomoonni dhukkuba novel coronavirus kanaan qabaman, mallattoon isaa erga vaayirasiitti saaxila bayanii guyyaa 2irraa hanga 14 keeysatti irratti akka muldhatu gabaafame.

Mallattoowwan maali?

Dhaabbanni Fayya Hawaasaa namoota dhibee kanaaf haalan saaxilamoo tahani akka mana ta'an fi anga danda'anitti bakka namni walitti heddummaaturraa fagaatan gorsa. Namooni akkan saaxilamoo ta'an:

 • Umrii/waggaa 60 oli
 • Nommota dhibee biroo qaban kan akka dhibee onnee, sombaa fi shukkaraa dabalatee .
 • Kan qaamni dhibee ofirra ittisun isaa laaffate.
 • Dubartii ulfa qabdu

Namni kamuu haalli isanii dhukkubbii COVID-19 akkan saaxilamoo nutaasisa kan jedhu irratti gaafii yoo qabaatani ogeeyyii fayyaa isaaniitiin mariyatu qabu.

Rakkina COVID-19 kana irraa dhufu ofirraa fi kan irra caalummoo warra akkan qabamuudhaaf saaxilamaa ta’an irraa hirrisuu ni dandeeysa.

 • Mana taa'i fi yo dhukkubsatte ummata keessatti gad hin bahin
 • Bakka tajaajila fayyaa itti kennan irra fagaadhuu yo barbaachisaa tahe malee. Yo haaluma taheenuu kan dhukkusatte, dura haakima kee bira bilbili odoo hin deemin.
 • Yo dhukkubsachuullee baatte, mana yaalaa, iddoo wallaansi yaroo dheeraa itti godhamuufi mannee ykn mana manguddoota haga dandayametti dhaquurra of eegi. Yo manneen akkasii kan dhaqxu taatellee yaroo xiqqeeysi ammallee faana 6 dhukkubsatootaarraa fagaadhu
 • Yo akkaan barbaachisaa tahe malee mana Yaala Hatattamaa hin deemin. Yaalin Hatattamaa warra haalan yaalli barbachisuuf dura tajaajilu qaba. Yoo qufaa, o'ina qaamaa, ykn mallatoo biraa qabaatte, dura hakima kee kan yeroo maraatti bilbili.
 • Amaloota qulqulina dhuunfaa sirriitti gaarii fayyadami kan akka harka dhiqachuu bishaaniifii saabunaan amma ammatti, waraqaan/carqiin ykn ciqileen keenyan dayeeffannee qufa'uu, fi ija, funyaani fi afaan ofii tuquu dhiisuu dabalatu.
 • Nama dhukubaan qabame irraa fagaadhaa, keeysattuu ati koronavaayirasi dhaf haalan saaxilamaa yoo taate.
 • Bakkaafi meeshaallee ammaa amma xuqaman ( kan akka qabannoo hula, waan ibsaan dhamsanii) qulqulleessa. Wantonni yeroo maraa manaan qulquleessan ni ta'u.
 • Boqonnaa gahaa qabaadhu, waan yaa'aa gahaa dhugi, Nyaata fayyaa namaatif faa'idaa qabu nyaadhu,daangaa ol yaadurraa of toohadhu akka jabeenya qamni kee dhibeerra ofi ittisuu heegamuuf.
 • Lakkoofsa Bilbilaa jiddugala king county Novel Coronavirus 206-477-3977. Bilbil kun ganama sa'aa 8 w.d. irraa hanga galgala 7 w.b. guyyaa hunda banaadha
 • Lakkofsa bilbilaa kan jiddugala Naannoo Washington, 1800-525-0127 san booda mallattoo # tuqi. Sararri gargaarsa kun Saa'aa 6 w.d. – 10 w.b. guyyaa hunda banaadha.

Tajaajiltoonni bilbilaa nama saddaffaa kan afaan hiikun waliti hidhuu nidanda'u. Afaan Ingilifaatin afaan kamaiin akka siif hiikamu itti himuu danda'uu qabda. Yaroo dheertuu eeguu faatu mala

Walgargaaruf qophaayaa. Hawaassummaa jabeeffachuun yeroo jabduu keessa darbuuf nu gargaara.


Link/share our site at www.kingcounty.gov/covid/oromo