Skip to main content
King County logo

Qajeelchi haguuggiii fuulaa mana keessaa kan Kiing Kaawuntii Bitootessa 11 ni dhuma/ni dhaabbata

Kana jechuun Bitootessa 12 calqabee maal ta’a jechuudhaa?

Bakkeewwan uummataa mana keessaa heddu keessatti kanaan booda haguuggiin fuulaa barbaachisaa miti:

  • Manneen Barnootaa, bakkeewwan oolmaa daa’immanii, fi manneewwan dubbisaa
  • Manneen nyaataa fi mana bunaa
  • Bakkeewwan sagadaa
  • Jiimii, wiirtuuwwan bashannanaa fi bakkeewwan atileetiksii mana keessaa
  • Bakkeewwan waanti nyaataman itti bitaman, bakkeewwan daldalaa, fi bakkeewwan qeenxabaan itti gurguramu

Bakkeewwan haguuggiin fuulaa amma illee barbaachisaa itti ta’e:

  • Bakkeewwan kunuunsa fayyaa fi maneen yaalaa, hoospitaalaa, hospitaalaan alaa, bakkeewwan ilkaan itti yaalamu, fi manneewwan qorichaa dabalatee
  • Bakkeewwan kunuunsaa/yaalaa yeroo dheeraa
  • Bakkeewwan amala sirreessaa/mana hidhaa

Manneen daldalaa kan dhuunfaa, dhaabbileewwan, maneen barnootaa fi bakkeewwan eegumsi daa’immanii tarii uulagaalee haguuggii fuulaa kan mataa isaanii filatanii hojii irra oolchuu ni danda’u. Maaloo haguuggii fuulaa koowwachuu ittifufuudhaaf filannoowwan namootaa eegaafii.

To’annaa faca’iinsa Koronavayirasii gargaaruu fi nageenya walii eeguuf tarkaanfiiwwan kana fudhadhaa

Hayyisni ykn dahannoon inni gaariin talaallii argachuudha. Namoonni talaallii gutumaan guututti fudhatan yeroo ammaan kana waantoolii heddu nageenyaan hojjachuu ni danda’u akkasumas hawaasa keessatti COVID-19 xiqqeessuuf gargaaraa jiru.

Bakkeewwan saaxilamuuf carraa guddaa qaban (bakkeewwan uummanni itti baay’atu) keessatti haguuggee (mask) keewwachuun hunda eeguuf ni gargaara. Keessattuu namoota talaallii irraa eegumsa guutuu argachuu hin dandeenyeef, kan akka daa’imman xixiqqoo fi namoota haalli fayyaa isaanii vaayirasicha loluudhaaf dandeettii xiqqaa qabuuf barbaachisaadha.

Mallattoowan COVID-19 yoo qabaattan ykn nama qoratamee poozatiivii ta’e wajjin dhiyeenyaan yoo walquunnamtan ta’e qoratamaa.

COVID-19 f qoratamtanii poozatiivii yoo taatan ykn dhibichatti saaxilamuuf carraa guddaa yoo qabaattan, daftanii yaalii COVID-19 yeroodhaan argachuun (odeeffannoon Ingiliffa qofaan) dukubbii hammaataa fi hospitaala seenuu irraa ittisuudhaan gargaarsa kennuu ni danda’a.

Namoonni talaallii hin fudhanne kan irratti hirmaatan yoo ta’e, sochiiwwan adda addaa xixiqqaa fi kan manaa alatti raawwataman qofa taasisaa. Vaayirasichi mana keessatti haala salphaadhaan kan faca’uu/darbu ijaa ta’eef daldaaloonnii fi dhabbileewwan sochii qilleensa mana keessaa garii ta’ee fi gingilchaa (filter) qilleensaa (Toorri Interneetii Ingiliffaan) qabaachuudhaan vaayirasii qilleensa keessa jiru xiqqeessuu ni danda’u.Infoografiikii (saxaatoo)

Walgargaaruf qophaayaa. Hawaassummaa jabeeffachuun yeroo jabduu keessa darbuuf nu gargaara.


Link/share our site at www.kingcounty.gov/covid/oromo