Skip to main content
King County logo

ਕੋਵਿਡ-19 ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਗ ਕਾਊਂਟੀ ਵਿੱਚ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ, 500 ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮਾਸਕ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਪਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਹੀਂ)। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿੰਗ ਕਾਊਂਟੀ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸਕਿੰਗ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪੇਜ (ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ) ਦੇਖੋ।Link/share our site at www.kingcounty.gov/covid/punjabi