Skip to main content
King County logo

Pagbabago ngayong Mayo 5, 2022: Pagsasara ng mga testing sites (mga lugar ng pagsusuri)

Tinatapos na ng Public Health-Seattle & King County ang kanilang operasyon sa ating mga COVID-19 testing sites sa Tukwila at Federal Way. Salamat sa lahat ng mga tauhan, boluntaryo at kasamahang tumulong na maitayo at mapatakbo ang mga lugar na ito nang mabilis upang maprotektahan ang mga pinakanangangailangang komunidad.

 • Ang huling araw ng operasyon ng King County para sa Tukwila at Federal Way ay sa Mayo 27.
 • Dahil pababa na ang pondong pederal at pangangailangan para sa mga pagsusuri, nagbabago ang tuon ng Public Health mula sa pagtugon sa mga emerdyensya tungo sa pangmatagalang pag-iwas sa COVID. Ang tiyaking mayroong libreng pagsusuri sa COVID-19 na madaling makuha ay pangunahing prayoridad lalo na sa pinakananganganib na komunidad.
 • May mga libreng mabilisang pansariling pagsusuri (rapid self-tests) na makukuha sa pamamagitan ng mga sumusunod:
  • Kagawaran ng Kalusugan – www.sayyescovidhometest.org (ang website ay Ingles) o 1-800-525-0127
   Ang bawat tahanan ay maaaring umorder ng mga karagdagang pagsusuri kada buwan
  • Gobyernong pederal – www.covidtests.gov (ang website ay Ingles) o 1-800-232-0233
   Ang bawat tahanan sa U.S. ay maaaring umorder nang dalawang beses, o apat na libreng at-home tests (pagsusuri sa bahay) sa pangkalahatan
 • Maraming lugar ang patuloy na nagbibigay ng libreng testing sa King County. Magtungo sa kingcounty.gov/covidtesting (ang website ay Ingles) para sa pinakabagong listahan.

Gawin ang mga aksyong ito upang makatulong na supilin ang pagkalat ng coronavirus at panatilihing ligtas ang bawat isa.

Ang pinakamahusay na proteksyon ay ang mabakunahan (website sa Ingles). Ang mga taong ganap na nabakunahan ay maaari na ngayong gumawa ng mas maraming bagay nang ligtas (website sa Ingles) at nakakatulong silang mabawasan ang COVID-19 sa komunidad.

Ang pagsusuot ng maskara sa mga lugar na may mataas na peligro (gaya ng mga mataong lugar) ay nakakatulong na protektahan ang lahat. Lalong mahalaga na protektahan ang mga taong hindi makakakuha ng buong proteksyon mula sa bakuna, tulad ng mga bata at mga taong may kondisyong medikal na hindi gaanong kayang labanan ang bayrus.

Magpasuri (website sa Ingles) kung mayroon kang mga sintomas ng COVID-19 o nakisalamuha sa isang taong nagpositibo sa pagsusuri.

Panatilihing maliit at sa labas ang mga aktibidad kung sasali ang mga taong hindi nabakunahan. Ang bayrus ay madaling kumalat sa loob ng bahay, kaya ang mga negosyo at organisasyon ay maaaring mabawasan ang bayrus sa hangin sa pamamagitan ng pagkakaroon ng magandang daloy ng hangin sa panloob at paggamit ng mga air filter (website sa Ingles).

Caring for yourself or others

Pangangalaga ng iyong mga sintomas ng COVID-19 sa tahanan

Infographic

Ang Test to Treat ay isang bagong programang makakatulong sa mga nangangailangan ng pagsusuri at pangmadaliang libreng paggamot kung magpositibo sila sa COVID-19.

Karagdagang Kaalaman


Sentro ng Tawagan: Hilingin ang mga Serbisyo ng Tagapagsalin ng wika

May mga katanungan ka ba tungkol sa COVID-19? Ang mga tagapagsalin ng wika ay handang tumugon mula sa Sentrong Tawagan ng King County KoronaBayrus.

Kung kailangan ang tagapagsalin ng wika:

 1. Tumawag sa 206-477-3977
 2. Isang mensahe ang una mong maririnig. Hintayin ang opereytor ng sentro ng tawagan.
 3. Sabihin ang wikang nais mong gamitin sa salitang Ingles para dito. Halimbawa: sabihin ang “Tagalog o Filipino”.
 4. Ang opereytor ng sentro ng tawagan ay tatawag ng serbisyo ng Tagapagsalin ng wika. Huwag mong ibababa ang iyong linya. Manatili sa telepono hanggang ang tagapagasalin ng wika ay nasa linya na.
 5. Sabihin ang iyong mga katanungan sa tagapagsalin ng wika.

Infographic


Mga poster

Humandang tumulong sa isa't isa. Ang malakas na pandama ng komunidad ang makakatulong sa atin sa isang mahirap na panahon.


Link/share our site at www.kingcounty.gov/covid/filipino