Skip to main content
King County logo

Simula Setyembre 6 sa King County, kinakailangan ang mga maskara para sa lahat sa mga panlabas na kaganapan na may 500 o higit pang mga tao, at patuloy na kinakailangan sa mga pampublikong panloob na espasyo.

Simula Oktubre 25: Ang mga kostumer ay kinakailangang magpakita ng patunay ng pagbabakuna ng COVID-19 o negatibong pagsusuri upang pumasok:

 • Mga panlabas na kaganapan na may 500 mga tao o higit pa (kasama ang mga propesyonal at pangkolehiyong palakasan at mga kaganapan sa libangan)
 • Mga panloob na kaganapan sa libangan o establisyemento (kasama ang mga propesyonal na palakasan, libangan, sining pangganap, teatro, live na musika, gym at kumperensya)
 • Mga restawran at bar (kasama ang panloob na kainan). Ito ay hindi nalalapat sa panlabas na kainan, mga kostumer na kumukuha-palabas, at mga lugar na hindi pangunahing ginagamit bilang restawran tulad ng mga pamilihan.

Ito ay hindi nalalapat sa mga batang wala pang 12 taong gulang.

Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring tingnan ang order ng King County at ang aming pahina ng patnubay sa Pagmamaskara.

Poster ng Pagpapatunay ng Bakuna

Ang mga negosyo at kaganapan na kasama sa mga kinakailangan sa pagpapatunay ng bakuna ay dapat ipakita ang karatulang ito sa lahat ng mga pampublikong pasukan.

Sentro ng Tawagan: Hilingin ang mga Serbisyo ng Tagapagsalin ng wika

May mga katanungan ka ba tungkol sa COVID-19? Ang mga tagapagsalin ng wika ay handang tumugon mula sa Sentrong Tawagan ng King County KoronaBayrus.

Kung kailangan ang tagapagsalin ng wika:

 1. Tumawag sa 206-477-3977
 2. Isang mensahe ang una mong maririnig. Hintayin ang opereytor ng sentro ng tawagan.
 3. Sabihin ang wikang nais mong gamitin sa salitang Ingles para dito. Halimbawa: sabihin ang “Tagalog o Filipino”.
 4. Ang opereytor ng sentro ng tawagan ay tatawag ng serbisyo ng Tagapagsalin ng wika. Huwag mong ibababa ang iyong linya. Manatili sa telepono hanggang ang tagapagasalin ng wika ay nasa linya na.
 5. Sabihin ang iyong mga katanungan sa tagapagsalin ng wika.

Magpasuri ka ng COVID-19 kung ikaw ay:

 • May mga sintomas tulad ng mga sumusunod: Pag-ubo, hirap sa pag-hinga, lagnat, panginginig, pananakit ng mga kalamnan, pamamaga ng lalamunan o kawalan ng panlasa o pang-amoy.

  o

 • Ikaw ba ay nakasalamuha ng isang may COVID-19.

Kahit ang mga mayroong banayad na sintomas ay dapat mag-pasuri. Hilingin mo sa iyong doktor ang pag-susuri. Kung ikaw ay walang sariling doktor o ikaw ay hindi masuri ng iyong doktor, maari ka naming tulungan. Tumawag sa 206-447-3977 mula sa 8:00 ng umaga hanggang alas 7:00 ng gabi. Hilingin ang serbisyo ng tagapag-salin sa wikang kailangan mo. Iwasan muna ang pakikisalamuha sa iba hanggang iyong malaman na ikaw ay walang COVID-19. Ang mabilis na pagsusuri sa sandaling makaranas ka ng sakit ay magbibigay ng proteksyon sa iyong pamilya, mga kaibigan at ng pamayanan.

Walang Bayad at Madaling Puntahang Lokasyon Kung Saan Maaring Magpasuri ng COVID-19

Si Gobernador Jay Inslee ay naglabas ng pambuong-estadong kautusan (Stay Home, Stay Healthy) noong Marso 23. Itong pagpapahayag ay nagsasabi na:

 • Bawat residente ng Washington ay kailangang manatili sa bahay maliban kung kailangan nilang ituloy ang isang mahalagang gawain.
  Lahat ng pagtitipon para sa mga layuning panlipunan, espirituwal at libangan ay ipinagbabawal.
 • Lahat ng negosyo maliban sa mga mahahalagang negosyo ay dapat sarado. Ang mga negosyo na maaaring mapatakbo sa pamamagitan ng telework o pagtatrabaho mula sa bahay ay maaaring magpatuloy. Kabilang sa Mga mahahalagang negosyo ang mga tindahan ng groseri, mga parmasya, mga bangko, pangangalaga sa kalusugan, pangkalahatang serbisyo ng gas, koryente at tubig, transportasyon, pag-aalaga ng bata atbp.

Ano ang pinapayagan:

 • Pamimili ng groseri at pag-order ng pagkain mula sa mga restawran (mga pagkaing inihahatid ay pinahihintulutan din)
 • Pagdalo sa mga medikal appointment at pagpunta sa mga parmasya
 • Paglalakad, pagtatakbo, pagbibisikleta at paghahalaman. Kapag gumagawa ka ng mga aktibidad sa labas, kailangan mong manatili sa anim na talampakang kalayo sa iba.
 • Pagpunta sa mga istasyon ng gas, mga bangko ng pagkain, mga tindahan ng kaginhawaan, mga bangko at mga labandera
 • Pagpunta sa trabaho kung ikaw ay bahagi ng anumang “mga mahahalagang negosyo”

Ano ang hindi pinapayagan:

 • Paglahok sa anumang tao sa paglilibang, libangan o mga sosyal klab
 • Pagdalo o paglalaro ng mga larong pampalakasan at mga pagsasanay
 • Pagpunta sa mga kasal o mga libing
 • Pagdalo sa mga relihiyosong serbisyo
 • Pagbisita sa mga museo, mga teatro, mga galerya ng sining o pagkolekta ng mga pondo
 • Pagpunta sa mga konsiyerto, mga piyesta o mga parada
 • Pag-ehersisyo sa gym o sentro ng kaangkupan
 • Pagpunta sa mga salon ng kuko, mga gupitan ng barbero, o mga parlor ng tatuhan
 • Pagpunta sa mga inuman o pagkain sa mga restawran (ang parehong mga gawain ay ipinagbawal na)

Ano ang mga sintomas?

Ang mga taong nasuri na may bagong koronabayrus ay nag-ulat na ang mga sintomas ay maaaring lumitaw magmula sa 2 araw o hangga’t 14 araw matapos ang pagkakalantad sa mikrobyo:

Ano ang mga sintomas?

Ang pampublikong kalusugan ay nagrerekomenda na ang mga tao na nasa mas mataas na panganib ng malubhang sakit ay dapat manatili sa bahay at malayo sa malalaking grupo ng mga tao hangga't maaari. Kabilang sa mga tao na nasa mas mataas na panganib ay ang mga sumusunod:

 • Mahigit 60 taong gulang
 • Na may mga pangunahing kondisyon sa kalusugan kabilang ang mga sakit sa puso, sakit sa baga, o diyabetes
 • Na may mga mahinang resistensiya laban sa sakit
 • Mga nagdadalang tao

Ang sinumang may mga katanungan tungkol sa kung ang kanilang kalagayan ay nalalagay sa panganib para sa malubhang sakit na COVID-19 ay dapat kumunsulta sa kanilang mga tagapag-alaga sa kalusugan.

Ang mga employer ay dapat gumawa ng mga hakbang upang maging mas madali para sa kanilang empleyado na magtrabaho sa paraang mabawasan ang malapit na pakikipagkontak sa maraming tao.

Ang mga employer ay dapat:

 • Damihan hanggang sa maaari ang mga empleyadong may mga opsiyon na magtrabaho sa labas ng opisina.
 • Himukin ang mga empleyado na manatili sa bahay kapag sila ay may sakit.
 • Lawakan ang kakayahang umangkop sa mga benepisyo ng pagkakasakit para sa mga taong may karamdaman o kaya ay inirerekomenda na manatili sa bahay dahil sila ay nasa mataas na panganib.
 • Isaalang-alang ang pag-aayos ng ibat-ibang oras sa pagsisimula at pagtatapos upang mabawasan ang ma- laking bilang ng mga taong sabay sabay na darating sa parehong oras.

Noong Abril 6, inatasan ni Gobernador Inslee ang lahat ng mga pampubliko at pribadong gusali ng paaralang K-12 na manatiling sarado para sa natitirang taon ng eskuwela.

Maaari mong mabawasan ang panganib sa iyong sarili, at mahalaga, sa mga mas bulnerable sa COVID-19:

 • Manatili sa bahay at huwag lumabas sa publiko kapag ikaw ay may sakit.
 • Iwasan ang mga medikal na lugar sa pangkalahatan maliban kung kinakailangan. Kung ikaw ay may sakit sa anumang paraan tumawag muna sa opisina ng iyong doktor bago pumunta.
 • Kahit na wala kang sakit, iwasan ang pagbisita sa mga ospital, pangmatagalang pasilidad ng pag-aalaga o mga pag-aalagang tahanan hangga't maaari. Kung kailangan mong bisatahin ang isa sa mga pasilidad na ito limitahan ang iyong oras doon at panatilihin ang 6 na talampakan na layo mula sa mga pasyente.
 • Huwag pumunta sa emergency room maliban lang kung kinakailangan. Ang mga pang- emerhensiya na serbisyong medikal ay kailangang maglingkod muna sa pinaka-kritikal na
 • pangangailangan. Kung mayroon kang ubo, lagnat, o iba pang sintomas, tawagan muna ang iyong regular na doktor.
 • Magsanay sa mahusay na mga gawi sa kalinisan, kabilang ang madalas na paghugas ng iyong mga kamay gamit ang sabon at tubig, pag-ubo sa isang tissue o sa iyong siko, at iwasan na hawakan ang iyong mga mata, ilong, o bibig.
 • Lumayo sa mga taong may sakit, lalo na kung mas mataas ang panganib mo sa koronabayrus.
 • Linisin ang mga bagay na madalas hawakan at ang mga bagay-bagay (tulad ng mga hawakan
 • ng pintuhan at mga suwits ng mga ilaw). Ang mga regular na panglinis sa sambahayan ay
  epektibo.
 • Damihan ang pahinga, uminom ng maraming likido, kumain ng malusog na pagkain, at pangasiwaan ang iyong matinding pagod upang mapanatiling malakas ang iyong kaligtasan.
 • King County Novel Coronavirus Call Center, 206-477-3977. Itong linya ng tulong ay bukas mula 8 a.m. hanggang 7 p.m. araw araw.
 • Washington State Novel Coronavirus Call Center, 1-800-525-0127 at pindutin ang #. Itong linya ng tulong ay bukas mula 6 a.m. hanggang 10 p.m. araw araw.

Ang mga operator ay maaaring magkonekta sa isang ikatlong-partidong tagapagsalin. Kailangan mong sabihin sa kanila sa Ingles kung anong wika ang kailangan mo para sa interpretasyon. Maaari kang makaranas ng mahabang oras ng paghihintay.

Humandang tumulong sa isa't isa. Ang malakas na pandama ng komunidad ang makakatulong sa atin sa isang mahirap na panahon.


Link/share our site at www.kingcounty.gov/covid/filipino