Skip to main content
King County logo

ብደልታ ዝፍለጥ ዘርኢ COVID-19 ብቕልጡፍ ይላባዕ ኣሎ። ኣብ ኪንግ ካውንቲ ካብ መስከረም (ሴፕቴምበር) 7 ጀሚሩ፡ ንኹሉ ካብ 500 ወይ ካብኡ ንላዕሊ ሰባት ዝሳተፍዎ ኣብ ግዳም ንዝካየዱ ንጥፈታትን ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ህንጻታትን ማስኬራ ምግባር ናይ ግድን ኮይኑ ኣሎ። ብዝሒ ሰብ ኣብ ዝርከጉሉ ግዳም፡ ናይ ሽድሽተ ፊት ርሕቐት ምግባር ምስዘይክኣል፡ ማስክ እንተገበርኩም ይምረጽ (ናይ ግድን ኣይኮነን)።  ንዝያዳ ሓበሬታ፡ ናይ ኪንግ ካውንቲ ትእዛዝን፡ ናይ ናይ ማስክ መምርሒ ገጽን ተወከሱ። (ወብ ሳይት ብእንግሊዘኛ ጥራይ)። ናይ ኮቪድ-19 ( COVID-19) ምርመራ ክትገብሩ ትኽእሉ እንተድኣ፤

 • ካብዞም ዝስዕቡ ምልክታት ማለት፤ ሰዓል፣ ናይ ምስትንፋስ ጸገም፣ ረስኒ፣ ቁሪ ቁሪ ምባል፣ ናይ ጭዋዳታት ቃንዛ፣ ቃንዛ ጎረሮ፣ ወይ ድማ መቐረትን ጨናን ዘይምህላው እንተልይኩም፡

  ወይ ድማ

 • ኮቪድ-19 (COVID-19) ምስዝሓዞ ሰብ ቀሪብኩም እንተኔርኩም፡

ወላ ፍኹስ ዝበለ ምልክታት ዘለኩም ሰባት ውን ክትምርመሩ ኣለኩም። ንክትምርመሩ ንሓኪምኩም ተወከሱ። እንተድኣ ሓኪም ዘይብልኩም ኴንኩም ወይ ድማ ሓኪምኩም ክምርምረኩም ዘይክእል እንተኾይኑ፡ ንሕና ክንሕግዘኩም ንኽእል ኢና። ካብ ሰዓት 8፡00 ቅ.ቀ.---7፡00 ድ.ቀ. ናብ ቁጽሪ ተለፎን 206-477-3977 ደውሉ። ኣስተርጓሚ ንምርካብ እትደልይዎ ቋንቋ ጥቐሱ። ኮቪድ-19 (COVID-19) ከምዘይብልካ ክሳብ ተረጋግጽ ካብ ካልኦት ሰባት ርሒቕካ ጽናሕ። ሕማም ክስመዓካ እንከሎ ቀልጢፍካ ምምርማር፡ ንቤተ-ሰብካ፡ መሓዙትካ፡ የዕሩኽትኻን ሕብረተ-ሰብካን ካብ ሕማም ከተድሕኖም ትኽእል ኢኻ።

ኣመሓዳሪ ጀይ ኢንስሊ (Jay Inslee) ኣብ ገዛኹም ብምጽናሕ ጥዕናኹም ኣውሕሱ (Stay Home, Stay Health) ዚብል ትእዛዝ ኣብ ምሉእ ግዝኣት ዋሽንግተን ዝጸንዕ መጋቢት 23/2020 ኣውጺኡ።

እዚ ኣዋጅ'ዚ ከም'ዚ ስዕብ ይኸውን፡

 • ነብሲወከፍ ነባሪ ዋሽንግተን ግድነታዊ ንጥፈታት እንተዘይሃልይዎ ኣብ ገዝኡ ክጸንሕ ይግደድ።
 • ንመንፈሳዊ ይኹን ንምዝንጋዕ ዕላማ ተባሂሎም ዝግበሩ ምትእኽኻባት ተኣጊዶም ኣለዉ።
 • ብዘይካ ኣገደስቲ ሞያታት ኩሎም ካልኦት ሞያታት ዕጹዋት ይኾኑ። ነገር ግን ኣብ ርሑቕ ኴንካ ብተሌፎን ወይ ድማ ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ዝሰርሑ ስርሖም ክቕጽሉ ይኽእሉ ኢዮም። ኣገደስቲ ሞያታት ዚበሃሉ ድኳናት (ናይ መግቢ)፡ ፋርማሲታት፡ ባንክታት፡ ትካላት ጥዕና፡ ህዝባዊ ኣገልግሎት ዝህባ፡ መጉዓዚያ፡ክንክን ህጻናት ወዘተ ...

እንታይ ኢዩ ዝፍቀድ

 • ናብ ግሮሰሪ ኬድካ ሸቐጥ ምግዛእ፡ ሒዝካዮ እትኸይድ መግቢ ምእዛዝ፡ (መግቢ ኣዚዝካ ናብ ገዛኻ ከምጽኡልካ ፍቑድ አዩ።)
 • ናብ ቆጸራ ሕክምና ከምኡ’ውን ናብ ፋርማሲ ምኻድ
 • ብእግርኻ ምዝዋር/ walk ምግባር፡ ምጉያይ፡ ብሽግለታ ምዝዋር ከምኡ’ውን ናይ ጀርዲን ስራሓት ምስራሕ ይከኣል፡ እንተኾነ ግን ካብ ገዛ ወጻኢ ዝካየድ ንጥፈታት ካብ ካልኦት ሰባት 6 ፊት ተረሓሒቕካ ክኸውን ይግባእ።
 • ናብ እንዳ ነዳዲ፡ ባንክ መግቢ፡ንህዝባዊ ኣገልግሎት ዚዉዕል መኽዘን፡ ባንክ፡ ከም’ውን መሕጸብ ክዳውንቲ ምኻድ ይከኣል
 • ናይ’ዘን ኣገደስቲ ቢዝነሳት ኣባል/ሰራሕተኛ እንተዄንካ ስራሕ ምቕጻል ይከኣል’ዩ።

እንታይ ኢዩ ዘይፍቀድ

 • ብኣካል ተረኺብካ ዝካየድ ምዝንጋዕ፡ ዝንባለ ወይ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ክለባት ምስታፍ
 • ኣብ ስፖርታዊ ግጥማትን ልምምድን ምስታፍ
 • ናብ መርዓን፡ ቀብርን ምኻድ
 • ኣብ ሃይማኖታዊ ኣገልግሎታት ብኣካል ተረኺብካ ምስታፍ
 • ምብጻሕ ኣብ ቤተ-መዘክራት፡ ትያትራት፡ ምርኢት ኣሳእል፡ ወይ ድማ ንውህለላ/ዉጽኢት ገንዘብ ምኻድ
 • ናብ ምርኢት ሙዚቃ፡ ጽምብላት፡ ሰልፍታት ምኻድ
 • ናብ ጂም ወይ ድማ ምውስዋስ ኣካላት ዚግበረሉ ቦታ ምኻድ
 • ናብ ጽባቐ ጽፍሪ ዚግበረሉ፡ እንዳ ቀምቃማይ፡ ወይ ድማ ዉቃጦ ዚካየደሉ ቦታ ምኻድ
 • ናብ ኣብያተ-መስተ ምኻድ ከምኡ’ውን ኣብ ቤት መግቢ ኣዚዝካ ኣብኡ ኴንካ ምምጋብ (ክልቲኦም ኣቐድም ኣቢሎም ተኣጊዶም ኢዮም)

ኮቪድ-19 (COVID-19) እንታይ ኢዩ?

ኮቪድ-19 (COVID-19)( ወይ ድማ ሓድሽ ኮረና ቫይረስ ዝበሃል) ሓድሽ ቫይረስ ኮይኑ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዚመሓላለፍ ኢዩ። ኣብዚ እዋን’ዚ ኣብ ዩናይትድ ስተይትስን ኣብ ብዙሓት ካልኦት ሃገራትን ይርከብ።

ሓድሽ ኮረና ቫይረስ( COVID-19) ብከመይ ይመሓላለፍ?

ክኢላታት ጥዕና ብከመይ ከምዝመሓላለፍ ተወሳኺ መጽናዕቲ ይገብሩኳ እንተሃለዉ አብዚ እዋን’ዚ ዝመሓላለፈሉ እዮም ተባሂሎም ዝእመኑ፡

 • ካብ አካላት መተንፈሲ ሕሙማት ብምህንጣስ ወይ ብምስዓል ዝወጽእ ነጠብጣብ፡
 • ኣብ መንጎ ነንሕድሕዶም ተቐራሪቦም ዝርከቡ ሰባት(ኣብ ከባቢ ትሕቲ 6 ፊት)
 • ቫይረስ ዘለዎም ኣቑሑት ወይ ቦታ ሒዝካ/ኪ መሊስካ ኣፍካ፡ ኣፍንጫኻ ወይ የዒንትኻ ምሓዝ።

እቶም ምልክታት እንታይ ኢዮም?

ሕማም ሓድሽ ኮረና ቫይረ ከምዘለዎም ዝተረጋገጸ ሰባት ከምዝሕብርዎ ነቲ ቫይረስ ካብ ዝተቓልዕሉ እዋን ጀሚሩ እንተወሓደ 2 መዓልቲ እንተበዝሐ ድማ ክሳብ 14 መዓልቲ ምልክታት ናይቲ ሕማም ከምዝርአ ይሕብሩ።

እቶም ምልክታት እንታይ ኢዮም?

ህዝባዊ ጥዕና (ፓብሊክ ሄልዝ) ኣብሓደጋ ብርቱዕ ሕማም ዝርከቡ ሰባት ኣብ ገዝኦም ከምዝጸንሑ ከምኡ'ውን ብዝተኻእለ መጠን እኩብ ሰብ ካብ ዘለዎ ክርሕቁ ይላቦ። ኣብ ከቢድ ሓደጋ ዝርከቡ ሰባት እዞም ዚስዕቡ ሓዊስካ ኢዩ።

 • ዕድሚኦም ልዕሊ 60 ዓመት ዝኾነ
 • ሕዱር ሓደገኛ ኩነታት ጥዕና ዘለዎም ነዞም ዚስዕቡ ሓዊስካ’ዩ ሕማም ልቢ፡ ሕማም ሳንቡእ፡ሕማም ሽኮር ዘለዎም
 • ድኹም ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዘለዎም
 • ነብሰጾራት ዝኾና

ነብሰ ጾራት ዝኾና፡ ከምኡ'ውን ዝኾና ዝኾነ ሰብ ኩነታት ጥዕንኡ ንሓደጋ ሕማም ኮቪድ -19 (COVID-19) ዝተቓልዐ መሲሉ እንተተራእይዎ ምስ ሓኪሙ ክመክር ኣለዎ።

ነቲ ሓደጋ ንነብስኻ ከተጉድሎ ትኽእል ኢኻ፡ብዝያዳ ድማ ነቶም ንኮቪድ-19 (COVID-19) ተቓሊዖም ዘለዉ።

እንተሓሚምካ ኣብ ገዛኻ ጽናሕ ናብ ህዝቢ’ውን ኣይትተሓወስ።

 • ብሓፈሻ ግድን እንተዘይኮይኑ ናብ ቦታት ሕክምና ዘይምኻድ። እንተሓሚምኩም ግን ቅድሚ ንሕክምና ምኻድኩም ንሓኪምኩም ደውሉ።
 • ዋላ እንተዘይሓመምኩም ብዝተኻእለ መጠን ናብ ሆስፒታል፡ ሎንግ ተርም ኬር ፋሲሊቲ፡ ነርሲንግ ሆም ምኻድ ኣወግዱ። እንተኾነ ግን ናይ ግድን ናብዘን ዝተጠቕሳ ትካላት ክትከዱ እንተኼንኩም ግዜ ጻንሖትኩም የሕጽርዎ ከምኡ’ውን ካብ ሕሙማት 6 ፊት ርሓቑ።
 • ግድን እንተዘይኮይኑ ናብ ህጹጽ ሕክምናዊ ረድኤት ዝወሃበሉ ክፍሊ ኣይትኺዱ። ህጹጽ ሕክምናዊ ረድኤት ዝወሃብ መጀመርታ ነቶም ኣዝዮም ዝሓመሙ ወይ ድማ ውጹዓት ኢዩ። ሰዓል፡ ረስኒ ወይድማ ካልእ ምልክታት እንተሃልዩኩም መጀመርታ ናብ ምዱብ ሓኪምኩም ደውሉ።
 • ልምዲ ዉልቃዊ ጽሬትኩም ኣማዕብሉ፡እንተላይ ኣእዳውኩም ብሳሙናን ማይን ኣዘውቲርካ ምሕጻብ፡ክትስዕሉ ከለኹም ኣብ ቲሹ ወይ ኤልቦ (ዕጻፍ ኩርናዕ ኢድ) ኮይኑ ዓይንኹም ኣፍንጫኹም ወይ ኣፍኩም ዘይምሓዝ።
 • ካብ ዝሓመሙ ሰባት ርሓቑ ፡ብፍላይ ኮሮና ቫይረስ ብቐሊሉ ከጥቅዓኩም ዝኽእል እንተኾይኑ።
 • ዝተተንከፉ ቦታትትን ኣቑሑትን ኣዘውቲርካ ምጽራይ (ከም ለዓት መዓጹ፡ መወልዕን መጥፍእን መብራህቲ)፡፡ ስሩዕ ንዘቤታዊ ጽሬት እንጥቀመሎም መጽረይታት ብቑዓት ኢዮም።
 • እኹል ዕረፍቲ ምግባር፡ እኹል ፈሳሲ ምስታይ፡ንጥዕና ሓገዝቲ ዝኾኑ መግብታት ምምጋብ፡ ከምኡ’ውን ዘጋጥመካ ስትረስ/ ወጥሪ ምቁጽጻር፡ ንተጻዋርነትካ የሐይሉ ኢዮም።
 • ማእከል ጻውዒት ተሌፎን ኪንግ ካውንት ሓድሽ ኮረና ቫይረስ 206-477-3977 ደውሉ።እዚ መስመር ሓገዝ እዚ ካብ 8 ቅ.ቀ. —7 ድ.ቀ. መዓልታዊ ክፉት ኢዩ።
 • ማእከል ጻውዒት ተለፎን ዋሽንግተን ስተይት ኖቨል ኮረና ቫይረስ 1-800-525-0127 ደዊልኩም፡ ድሕሪኡ ምልክት # ጽቐጡ። እዚ መስመር ሓገዝ እዚ ካብ 6 ቅ.ቀ.— 10 ድ.ቀ. መዓልታዊ ክፉት ኢዩ።

ኦፐረይተራት ተለፎን ምስ ሳልሳይ ኣካል ኣስተርጓሚ ከራኽባኹም ኢየን።ብምንታይ ቋንቋ ክትርጎመልኩም ከም ትደልዩ ብእንግሊዝኛ ጌርኩም ንገርወን።ነዊሕ ምጽባይ ከጋጥመኩም ይኽእል ኢዩ።


Signs to print and post to help establishments communicate with their customers and staff the steps they are taking to minimize the risk of COVID-19

Posters for customers and staff for reopening businesses in Tigrinya

ነንሕድሕድኩም ንምትሕግጋዝ ድሉዋት ኩኑ። ሓያል ማሕበረሰባዊ ምትሕልላይ ሓያል ግዜ ንምስጋር ሓጋዚ ኢዩ።


Link/share our site at www.kingcounty.gov/covid/tigrinya