Skip to main content
King County logo

14 ታሕሳስ 2022፡ ሕጂ እዋናዊ ክታበት ተዳልዩ ኣሎ። እቲ እዋናዊ መሐየሊ ክታበት ንኦሚክሮን ነቲ ዝስፋፍሑ ዘሎው መልክዓት ከምኡውን ነቲ ናይ መጀመርታ ናይ ኮቪድ ቫይረስ ዒላማ ክገብር እዩ።

ነዚ እዋናዊ ክታበት ክትወስድ ኣለካ እንድሕር፡

 • ዕድሜኻ/ኺ 6 ኣዋርሕ ወይ ልዕሊኡ እዩ፣
 • መባእታዊ ተኸታታሊ ክታበታት ወሲድካ እንተኾይንካ (እተን ቀዳሞት 2 ሞደርና /ፋይዘር / ኖቫክስ ወይ 1 ዓቀን ጆንሰን ኤንድ ጆንሰን)
 • እቲ ናይ መወዳእታ ዓቀን ካብትወስድ ብውሑዱ 2 ወርሒ እንተጌርካ። (እቲ ናይ መወዳእታ ዓቀን መባእታዊ ዓቀን ወይከአ እቲ መሐየሊ ክኸውን ይኽእል እዩ)

ኩሉ ሰብ እዋናዊ መሐየሊ ክወስድ ይግባእ ፡ ብፍላይ ዕድሚኦም ልዕሊ 50 ዓመት ዝኾኑ ሰባት ወይከኣ ዝተዳኸመ ስርዓተ ምክልኻል ዘሎዎም ሰባት ወይከአ ፣ከም ሽኮርያ ወይ ሕማም ልቢ ናይ ጥዕና ኩነታት ዘለዎም ሰባት።

መዘኻኸሪ፥ ካብ 6 ኣዋርሕ ክሳብ 4 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ናይ Pfizer መባእታዊ ተኸታተሊ ክታበት ዝወስዱ ብድምር 3 ዶዛት/ዓቐናት ትታበት ክወስዱ እዮም። ነቲ ተኸታተሊ ክታበት ገና ዘይወድእዎ ምስ ዝኾኑ፡ ከም ሳልሳይ መባእታዊ ዓቐን ክታበቶም Pfizer ባይቫለንት ክታበት ክወስዱ እዮም። ዉላድኩም ነቲ ናይቲ 3-ዶዝ ናይ Pfizer መባእታዊ ተኸታተሊ ክታበት ድሮ ወዲእዎ ምስ ዝህሉ፡ Pfizer ባይቫለንት ቡስተር/መበራትዒ ኣይወስዱን እዮም።

ንዝያዳ ሓበሬታ ካብ ክፍሊ ጥዕና ሃገር ዋሽንግተን COVID-19 Vaccine page ኪድ።

መን እዩ ብቑዕ?

ኣብዚ እዋን እዚ ወዲ 6 ወርሕን ልዕሊኡን ዝዕድሚኡ ዝዀነ ይኹን ሰብ ናይ COVID-19 ክትከላኸለሉ ብቑዕ ኢዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ደቂ 5ን ልዕሊኡን ዝዕድሚኦም ሰባት ነቲ COVID-19 ዚብሃል መጕልሒ ኺረኽቡ ይኽእሉ እዮም።

ቈጸራ ኽትገብር መደብ ከተውጽእ ከለኻ ንዕድመ ውሉድካ እተፈቕደ ክትክን ከም ዚህቡኻ ኣረጋግጽ።

young girl receiving vaccination

ናብ ቆጸራ ክታበት እንታይ ሒዝካ ከም እትመጽእ

 • ዕድሜኻ ዘረጋግጽ ሰነድ: መንግስቲ፣ ቀቢላ ወይ በፌደራል ዝተዋህበ መንነት፣ ናይ ልደት ምስክር ወረቐት፣ ናይ ቤት ትምህርቲ መንነት፣ ወይ ከኣ ስምን ዕለትን ልደት ዘለዎ ወረቐት ሕክምና ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ።

 • ሓጺር እጅገ ተኸደን ወይ ብቀሊሉ ክትጥቅልሎ እትኽእል ልሕሉሕ እጅገ ኣብ ላዕለዋይ ቅልጽምካ ክታበት ክትወስደሉ እትኽእል ግበር።

 • ፍቓድ ሓላፍነካ ዝወስድ በጽሒ: ዕድሜኹም ትሕቲ 18 ዓመት ምስዝኸውን፡ ክታበት ንኽትወስዱ ሓላፍነትኩም ናይ ዝወስድ ፍቓድ የድልየኩም ይኸውን። እንድሕር ነጻ ዝወጻኹም፡ ምስ በጽሒ ሓዳር ዝገበርኩም ወይ እቲ ነቚጣ ክታበት እኹል ትሕቲ-ዕድመ (ብእንግሊዝኛ) ምዃንኩም ኣረጋጊጹ ናይ ነብስኹም ሓላፍነት ወሲድኩም ባዕልኹም ከተፍቅዱ ትኽእሉ ኢኹም። ኩለን ነቚጣታት ክታበት ከምዚ ዓይነት ውሳኔ እኹል ትሕቲ-ዕድመ ክወስዳ ይኽእላ እየን ማለት ኣይኮነን።

 • ንትሕቲ ዕድመ ብዝምልከት ፍቓድ ክህቡ ሓላፍነት ዘለዎም ኣባጽሕ እዞም ዝስዕቡ ይርከብዎም:

  • ብጉዳይ ጥዕናኻ ክውስኑ ብቤት ፍርዲ ፍቓድ ዝተዋህቦም (ሕጋውያን መዕበይቲ፡ ኣለይቲ (custodian)፡ ካብ-ገዛኻ-ወጻኢ ትእዛዝ መንበሪ (out-of-home placement order)
  • ወለዲ
  • ብጉዳይ ጥዕናኻ ውሳኔ ክወስዱ ካብ ስድራቤትካ ብጽሑፍ ዝተሰነየ ፍቓድ ዝተዋህቦም በጽሒታት
  • ብጉዳይ ጥዕናኻ ሓላፍነት ዝወስድ በጽሒ ቤተሰብ
  • Iኣብ ገለ ገለ ኣጋጣሚታት ከኣ ናይ ቤት ትምህርትኻ ነርስ፡ ናይ ቤት ትምህርቲኻ ኣማኻሪ ወይ ናይ መንበሪ ቤት ኣልቦ ተማሃራይ መንጎኛ

  ሓላፍነትካ ዝወስድ በጽሒ ምሳኻ ኣብ’ቲ ቆጸራ ክታበት ዘይርከብ እንተኾይኑ፡ ሓላፍነትኩም ዝወስድ በጽሒ ከምዘፍቀደ ወይ ሕጋዊ ነጻነት ከምዘለኩም ብኸመይ መልክዕ መረጋገጺ ከተቕርቡ ከምእትኽእሉ ንምፍላጥ ምስቶም ክታበት ዝህቡኹም ተዘራረቡ።

ህዝባዊ ሓለዋ ጥዕና – ስያትልን ኪንግ ካውንቲን ናይ ክታበት COVID-19 ቅጥዒ ፍቓድ ትሕቲ ዕድመ (PDF)

እዚ ቅጥዒ፡ ኣብ ኦበርንን ኬንትን ዝርከባ ነቚጣታትን ክሊኒካት ህዝባዊ ጥዕናን ወሲኽካ፡ ነቚጣታት ክታበት ህዝባዊ ሓለዋ ጥዕና - ስያትልን ኪንግ ካውንቲን፡ ዝጥቀማሉ እዩ። ሓላፍነትካ ዝወስድ በጽሒ ምሳኻ ኣብ’ቲ ቆጸራ ክታበት ዘይርከብ እንተኾይኑ፡ እዚ ቅጥዒ ከም ናይ ጽሑፍ ፍቓድ ኮይኑ ከገልግል ይኽእል። እቲ ናይ ህዝባዊ ሓለዋ ጥዕና ሰራሕተኛ፡ ሓላፍነካ ካብ ዝወስዱ ኣባጽሕ ብስልኪ ወይ ናይ ኢድ ጽሑፍ (note) ፍቓድ ክቕበል ይኽእል። ቆጸራ ክታበትካ ኣብ ነቚጣ ህዝባዊ ሓለዋ ጥዕና እንተዘይኮይኑ፡ ሓላፍነትኩም ዝወስድ በጽሒ ከምዘፍቀደ ወይ ሕጋዊ ነጻነት ከምዘለኩም ብኸመይ መልክዕ መረጋገጺ ከተቕርቡ ከምእትኽእሉ ንምፍላጥ ምስቶም ክታበት ዝህቡኹም ተዘራረቡ።


ብመሰረት ናይ ፌደራላዊ መንግስቲ መሰል ወድ'ሰብ ሕጊ - ሲያትልን ኪንግ ካውንቲን ኣብ ዝኾኑ ፕሮግራማትን ወይ ንጥፈታት፡ከም ናይ ውልቀ ሰባት ፍሉይ መሰል፡ ከም ዓሌት፡ ሕብሪ ቆርበት፡ ካበይ መበቆል፡ ጾታዊ መለለዪ(ጾታዊ መግለጺ)፡ ናይ ገብረ ሰጋ ምርጫ፡ ሰንክልና፡ ዕድሜን፡ ኹነታት ሓዳር (ምርዑዋት ወይ ዘይምርዑዋት)፡ ኣፈላላይ ኣይገብሩን ኢዮም። ብዛዕባ ዝኾነ ኣፈላላይ ጥርዓን ወይ ቅርታ ምስ ዝህልወኩም፡ ወይ ሕቶ ምስ ዝህልወኩም፡ ንናይ ኪንግ ካውንቲ ፕሮግራም መሰል ወድ ሰብ፡ ኣብ ኮምፒተር civil-rights.OCR@kingcounty.gov; ወይ ኣብ ቁጽሪ ስልኪ 206-263-2446 (ብኽብረትኩም ሽምኩም ግለጹ)፡ TTY Relay 7-1-1; ወይ ድማ ብደብዳቤ ኣብ ኣድራሻ (401 5th Ave, Suite 800, Seattle, WA 98104) ተወከሱ።


Link/share our site at kingcounty.gov/youthvaccine/tigrinya