Skip to main content
King County logo

Ko e tu’utu’uni tui mask ‘i loto ‘i fale ‘a e King County ‘e ngata ia ‘i he ‘aho 11 Ma’asi, 2022

‘Oku ‘uuhinga leva ia ki he ha ‘i ‘aho 12 ‘o Ma’asi?

’E ‘ikai ke toe fiema’u ke tui mask ‘i fale ‘i ha ngaahi feitu’u e ni’ihi ‘oku kakai tokolahi:

  • Ngaahi ‘apiako, ngaahi feitu’u tauhi fānau iiki, mo e ngaahi laipeli
  • Ngaahi falekai mo e ngaahi pā
  • Ngaahi feitu’u fai’anga lotu
  • Fale fakamalohisino, ngaahi senitā fai’anga fakafiefia mo e ngaahi fale sipoti
  • Ngaahi fale fakatau lalahi, ngaahi pisinisí mo e ngaahi fale fakatau taautaha

’E kei fiema’u pē ‘a e mask ki he:

  • Ngaahi feitu’u fakafaito’o ki he mo’ui lelei, ngaahi falemahaki, kau mahaki, ngaahi fale nifo mo e fale talatala
  • Ngaahi Fale Tauhi Taimi-Lōlōa (Long-Term Care Facilities)
  • Ngaahi Fale Tauhi Fakalao

’E malava pē ke kei fili ‘a e ngaahi pisinisi taautaha, ngaahi kautaha, ngaahi ‘apiako mo e feitu’u tauhi fānau iiki, ke nau fakahoko pē ‘e kinautolu ha ngaahi tu’utuni ke tui mask. Kātaki ‘o faka’apa’apa’i ‘a e fili pē ‘a ha kakai ke nau tui mask.

Muimui ki he ngaahi me’a ni ke tokoni ki hono mapule’i e mofele ‘a e kolonavailasi mo tau malu.

Ko e malu’i lelei taha ko e huhu malu’i. ‘Oku malava he taimi ni ‘e he ni’ihi ne huhu malu’i kakato ‘o fai ha ngaahi me’a toe lahi ‘i he founga malu (uepisaiti he lea faka-Pilitania) pea nau tokoni ki hono fakasi’isi’i e COVID-19 ‘i he kolo.

Ko hono tui e me’a malu’i ‘i he ngaahi feitu’u tu’u-lavea ngofua (hangē ko e ngaahi feitu’u kakai’ia) ‘okú ne tokoni ke malu’i e taha kotoa. ‘Oku mahu’inga tautefito ki hono malu’i e kakai ‘oku ‘ikai lava ke ma’u e malu’i kakato mei he huhu malu’i, hangē ko e fanau iiki pea mo e kakai ‘oku ai hanau mahaki tauhi ‘a ia ‘oku si’isi’i ha’anau malava ke tau’i e vailasi.

Sivi kapau ‘oku ne ma’u e ngaahi faka’ilonga ‘o e COVID-19 pe fetu’utaki vaofi mo ha taha ne ma’u ‘oku positivi ‘ene sivi.

‘O kapau te ke sivi positivi ki he COVID-19 pe ko e ma’olunga ho’o tu’u laveangofua ki hono ma’u ‘o e mahakí ni, ko hono faito’o vave ‘o e COVID-19 (‘I he lea fakaPilitānia pē) ‘e lava ke tokoni ke malu’I kita meí he puke lahiange pe tokoto falemahaki. ‘Eke ki ho’o toketaá pe ko e hā ‘a e faito’o ‘oku nau pehē ‘e lelei ma’au.

Fakahoko pē ha ngaahi ngāue iiki mo ‘i tu’a kapau ‘oku ‘ikai huhu malu’i kinautolu ‘e kau. ‘Oku faingofua ke mafola e vailasi ‘i fale, pea ‘e malava ke fakasi’isi’i ‘e he ngaahi pisinisi mo e ‘ū kautaha ‘a e vailasi he ‘ea ‘i ha ‘i ai ha fetafeaki lelei ‘a e ‘ea mo ha ngāue’aki e e me’a sivi ‘ea (uepisaiti ‘i he lea faka-Pilitania).Fakamatala ki he ngaahi taá

Mateuteu ke fetokoni’aki. 'E hanga 'e ha ongo'i mālohi he kolo 'o fataki kitautolu 'i ha taimi faingata'a.


Link/share our site at www.kingcounty.gov/covid/tongan