Skip to main content

Vắc-xin COVID-19 cho trẻ em và thiếu niên

Vắc-xin COVID-19 cho trẻ em và thiếu niên

Ngày 28 tháng 4 năm 2023: Một liều vắc-xin mới nhất (lưỡng trị) được khuyến nghị cho tất cả mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên.

Các khuyến nghị về vắc-xin COVID-19 của CDC tính tới thời điểm ngày 19 tháng 4 năm 2023:

Tất cả mọi người từ 6 tuổi trở lên nên tiêm thêm 1 liều vắc-xin COVID-19 mới nhất của Pfizer hoặc Moderna để được xem là tiêm chủng đầy đủ (trang web chỉ bằng tiếng Anh).

Một số người có thể tiêm thêm các liều tăng cường cho COVID-19:

 • Những người từ 65 tuổi trở lên có thể tiêm thêm 1 liều vắc-xin tăng cường COVID-19 mới nhất từ sau 4 tháng trở lên kể từ khi đã tiêm liều vắc-xin COVID-19 cập nhật lần đầu tiên.
 • Những người bị suy giảm miễn dịch ở mức độ vừa hoặc mức độ nặng có thể tiêm thêm 1 liều tăng cường COVID-19 mới nhất từ sau 2 tháng trở lên kể từ khi đã tiêm liều vắc-xin COVID-19 cập nhật lần đầu tiên.

Trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi có thể cần tiêm nhiều liều vắc-xin COVID-19 để được xem là tiêm chủng đầy đủ, bao gồm ít nhất 1 liều cập nhật của Pfizer hoặc Moderna. Điều này phụ thuộc vào số liều trẻ đã tiêm trước đó và số tuổi của trẻ.

Vui lòng kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị nếu quý vị có thắc mắc về số liều vắc-xin mình cần tiêm.

Truy cập Tiêm vắc-xin ở Quận King để xem thông tin về địa điểm tiêm vắc-xin và đặt lịch hẹn.

Ai đủ điều kiện?

Một liều vắc-xin mới nhất (lưỡng trị) được khuyến nghị cho tất cả mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên.

Trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi có thể cần tiêm nhiều liều vắc-xin COVID-19 để được xem là tiêm chủng đầy đủ, bao gồm ít nhất 1 liều cập nhật của Pfizer hoặc Moderna. Điều này phụ thuộc vào số liều trẻ đã tiêm trước đó và số tuổi của trẻ.

Vui lòng kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị nếu quý vị có thắc mắc về số liều vắc-xin mình cần tiêm.

young girl receiving vaccination

Quý vị cần mang theo những gì đến cuộc hẹn tiêm vắc xin

 • Giấy tờ để xác nhận tuổi: có thể sử dụng giấy tờ tùy thân do tiểu bang, bộ lạc hoặc liên bang cấp, giấy khai sinh, thẻ ID học sinh hoặc giấy tờ từ trường học hoặc y tế có tên và ngày sinh.

 • Mặc áo tay ngắn hoặc ống tay rộng, dễ cuộn lại khi tiêm vắc xin ở bắp tay.

 • Sự Đồng Ý Của Người Lớn: Nếu quý vị dưới 18 tuổi, quý vị có thể cần sự đồng ý của người lớn để được tiêm chủng. Quý vị có thể tự chấp thuận việc tiêm chủng nếu quý vị đã được phép quyền độc lập, kết hôn với một người trưởng thành, hoặc địa điểm tiêm chủng xác định quý vị là một trẻ vị thành niên trưởng thành (trang tiếng Anh). Không phải địa điểm tiêm chủng nào cũng có thể xác định một người trẻ là thành niên trưởng thành.

 • Những người lớn có thể đồng ý cho trẻ vị thành niên tiêm vắc-xin bao gồm:

  • Người lớn được tòa án cho phép ra quyết định về việc chăm sóc sức khỏe của quý vị (người giám hộ hợp pháp, người trông coi, người chăm sóc thay mặt cha mẹ do lệnh sống bên ngoài gia đình)
  • Cha mẹ
  • Người lớn được cha mẹ quý vị cho phép trên giấy tờ để đưa ra các quyết định về việc chăm sóc sức khỏe của quý vị
  • Người thân có trách nhiệm để chăm sóc sức khỏe của quý vị
  • Trong một số trường hợp, y tá của trường, người cố vấn của trường, hoặc người liên lạc cho học sinh vô gia cư

  Nếu một người lớn được ủy quyền không thể đến cuộc hẹn tiêm vắc-xin cùng với quý vị, hãy kiểm tra với nhà cung cấp vắc-xin của quý vị về các yêu cầu để xuất trình bằng chứng về sự đồng ý của người lớn hoặc giấy tờ cho phép quyền độc lập.

Đơn Đồng Ý Cho Trẻ Vị Thành Niên Tiêm Vắc-xin COVID-19 của Public Health (Bộ Y Tế Công Cộng) - Seattle & Quận King (PDF)

Mẫu đơn này được sử dụng tại các địa điểm tiêm chủng của Bộ Y Tế Công Cộng - Seattle & Quận King, bao gồm các địa điểm Tiêm Chủng Đối Tác ở Auburn và Kent và các phòng khám Y Tế Công Cộng. Nếu một người lớn được ủy quyền không thể đến cuộc hẹn tiêm vắc-xin cùng với quý vị, mẫu đơn này có thể được sử dụng để làm đơn đồng ý. Nhân viên Y Tế Công Cộng cũng có thể chấp nhận sự đồng ý bằng lời nói qua điện thoại hoặc trên giấy tờ từ người lớn được ủy quyền. Nếu cuộc hẹn tiêm vắc-xin của quý vị không phải tại một địa điểm của Bộ Y Tế Công Cộng, hãy kiểm tra với nhà cung cấp vắc-xin của quý vị về các yêu cầu để xuất trình bằng chứng về sự đồng ý của người lớn hoặc giấy tờ cho phép quyền độc lập.


Theo luật dân quyền của Liên Bang, Sở Y Tế Công Cộng - Seattle & Quận King tuyệt đối không phân biệt đối xử trong bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào trên tầng lớp được bảo vệ của một cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, bản dạng giới (bao gồm thể hiện bản thân theo giới tính), xu hướng tính dục, khuyết tật, tuổi tác, và tình trạng hôn nhân. Nếu quý vị có khiếu nại và muốn nộp đơn khiếu nại, hoặc có câu hỏi về trường hợp phân biệt đối xử, vui lòng liên hệ với Chương Trình Dân Quyền Quận King tại civil-rights.OCR@kingcounty.gov; 206-263-2446 (vui lòng nói ngôn ngữ quý vị cần thông dịch); TTY Relay (Dịch Vụ Chuyển Tiếp Viễn Thông) 7-1-1; hoặc qua đường bưu điện (401 5th Ave, Suite 800, Seattle, WA 98104).


Link/share our site at kingcounty.gov/youthvaccine/vietnamese

expand_less