Skip to main content
Most King County offices will be closed on Monday, for Memorial Day.  
King County logo

እዋናዊ ሓበሬታ መጋቢት (March) 30, 2022፡ ቀዳማይን ካልኣይን መሐየሊታት ዓቐን

ኩሎም 12 ዓመትን ካብኡ ንላዕሊን ዝኾኑ ምሉእ ምክልኻል ክህልዎም 1ይ መሐየሊ ክረኽቡ ኣለዎም፡

 • 5 ኣዋርሕ ድሕሪ ካልኣይ ዓቐን ፋይዘር ወይ ሞዴርና (Pfizer or Moderna)
 • 2 ኣዋርሕ ብድሕሪ ሓደ ዓቐን ናይ ጄ ኤንድ ጄ (J&J)

2ኣይ መሐየሊታት ዓቐን ንሰባት፡

 • 50 ዓመትን ልዕሊኡን
 • 12 ዓመትን ልዕሊኡን ዝዕድሜኦም ኮይኖም ብመጠኑ ወይ ብጣዕሚ ንትሑት ናይ ሕማም ምክልኻል ዝተቓልዑ (moderately or severely immunocompromised) ተፈቒዱ ኣሎ።
 • 18ን ካብኡ ንላዕሊዝዕድሜኦምን ናይ ጄ ኤንድ ጄ (J&J) ክታበት ከም ቀዳማይን መሐየሊን ዝወሰዱ

ብቕዓት እንትሃሊዩኩም፡ነቲ 2ኣይ መሐየሊ ብውሑዱ 4 ኣዋርሕ ድሕሪ’ቲ ቀዳማይ መሐየሊ ክትወስድዎ ትኽእሉ።


ክታበት COVID-19 ኩሉ ግዜ ነጻ'ዩ። ነፍሲ ወከፍ 5 ዓመትን ካብኡ ንላዕሊ ዝዕድሚኡን ክኽተብ ይኽእል'ዩ። ካብ 5-17 ዓመት ዝዕድሚኦም መንእሰያት ናይ ፋይዘር ክታብት ጥራሕ ይወስዱ። ካብ 18 ዓመት ንላዕሊ ዝዕድሚኦም ሰባት ግን ፋይዘር፥ ሞደረና ወይ J&J ክወስዱ ይኽእሉ።

ነዚ ዋሽንግተን ናይ ክታበት ሓባሪ ተጠቐሙ ወይ ኣማራጺታት ንምርካብ ብኸመይ ክታበት ትረኽቡ ዝብል ኣብ ታሕቲ ዘሎ ጽሑፍ ተመልከቱ።

ናይ ስልኪ ሓገዝ አሎ

ትርጉም ቋንቋ ወይ ብኢንተርኔት ሓገዝ ዘድልየካ እንተድኣ ኮይኑ እዚ ዝስዕብ መራኸቢ ብዙሓን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ክትራኸቡ ከለኹም በጃኹም ነቲ ዝመረጽኩምዎ ቋንቋ ተዛረብዎ።

 • ብናይ WA State ኮቪድ-19 ሓበሬታ መስመር: 1-800-525-0127 / 1-888-856-5816 (ድሕሪኡ ነዚ ምልክት # ጽቐጡ) ሰኑይ ካብ 8 ፡ 00 ቅ/ ቀ ክሳብ 10 ምሸትን (ካብ ሰሉስ ክሳብ ሰንበት) ካብ 8 ፡ 00 ቅ/ ቀ ክሳብ 6 ድ/ቀ።
 • ኪንግ ካውንቲ ኮቪድ-19 መጸዋዕታ ማእከል: 206-477-3977 ካብ ሰዓት 8ቅ/ ቀ - 7 ድ/ቀ ሰዓት

ስንክልና እንተደኣ ሃልዩኩም እሞድማ ክታበት ኮቪድ-19 (COVID-19 ) ንክትወስዱ ምምችቻእ (ሓገዝ) እንተደሊኹም፡ ብኽብረትኩም ኣብ’ዚ ዝስዕብ 206-477-3977 (8 ቅ.ቀ.-7 ድ.ቀ. ናይ ትርጉም ሓገዝ ኣሎ) ወይድማ publichealthaccommodations@kingcounty.gov ርክብ ግበሩ።

ብኸመይ ክታበት ክትወስዱ ከምእትኽእሉ ዝውሃብ/ዝቐርብ ሓበሬታ ብቐጻሊ ለውጢ ይግበረሉ እዩ። ነቲ በብእዋኑ ዝተገብረ ለውጢ ብዝተኻእለ መጠን ቀልጢፍና ንምትርጓሙ ንጽዕር ኣለና፡ እንተኾነ ግን ንምትርጓሙን ኣብ ወብሳይት ንምዝርግሑን ግዜ ስለዝወስድ ምድንጓይ ከጋጥም ይኽእል እዩ። ንትዕግስትኹም ኣዚና ነመስግን።

እቲ ኣዝዩ እዋናዊ፡ ተመሓይሹ ዝቐረበ ሓበሬታ፡ ብእንግሊዝኛ ኣብ kingcounty.gov/vaccine ቀሪቡ ኣሎ።

ክትባት ኸመይ ትረኽቡ

ናይ ውሕስነትን ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ኩነታት ብዘይ ኣገድስ፡ ነጻ ቀረብ ክታበት ኣሎ። ንክታበት ዝምልከት ክፍሊት የለን።

ቀዳማይ ደረጃ ክታበት ኣበይ ወሲድካ ብዘይ ኣገድስ፥ ኣብ ዝበዝሕ ናይ ክታበት ቦታታት ናይ ፋይዘርን ሞደረናን ካልኣይ ደረጃ ክታበት ክውሰድ ይከኣል። ብኽብረትኩም ንክታበት ኣብ እትመጽእሉ ግዜ ናይ ቀዳማይ ደረጃ ክታበት መረጋገጺ ካርድኹም ወይ ስእሊ ናይ ካርድኹም ኣምጽኡ።

ጽሑፍ ወረቐት (PDF):

Drive through vaccination site

እዞም ዝስዕቡ ክተምጽኡ ይግብኣኩም፡

 • ወረቐት መንነት ዕለት ዕለት ልደት ዘለዎ፡ ስቴት፡ ዓሌት፡ ወይ ብፈደራል ዝተዋህበ ታሴራ፡ ከምኡ 'ውን ብስምን ኣድራሻን ናይ ቢል ወይኻዓ ናይ ባንክ መግለጺ ምጥቃም ይካኣል።

 • ኣብ ምናት ኢድኩም ክታበት ምእንቲ ክትረኽቡ ብቐሊሉ ካሚቻኹም ክትስብስብዎ ትኽእሉሉ ወይ  ሓጸርቲ እጅገታት ዘለዎም ካሚቻታት ኣለኩም።

 • ዕድሜኹም ትሕቲ 18 ዓመት ምስዝኸውን፡ ክታበት ንኽትወስዱ ሓላፍነትኩም ናይ ዝወስድ ፍቓድ የድልየኩም ይኸውን። እንድሕር ነጻ ዝወጻኹም፡ ምስ በጽሒ ሓዳር ዝገበርኩም ወይ እቲ ነቚጣ ክታበት እኹል ትሕትቲ-ዕድመ (ብእንግሊዝኛ) ምዃንኩም ኣረጋጊጹ ናይ ነብስኹም ሓላፍነት ወሲድኩም ባዕልኹም ከተፍቅዱ ትኽእሉ ኢኹም። ኩለን ነቚጣታት ክታበት ከምዚ ዓይነት ውሳኔ እኹል ትሕቲ-ዕድመ ክወስዳ ይኽእላ እየን ማለት ኣይኮነን። ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ቆልዑን ትሕቲ ዕድመ መእንሰያትን ከምኡ’ውን ሓላፍነት ዝወስድ በጽሒ (authorized adult) ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ይርከብ። ክታበት ኣብ እትወስዱሉ፡ ሓላፍነትኩም ዝወስድ በጽሒ ምሳኹም ኣብ’ቲ ቆጸራ ክታበት ዘይርከብ እንተኾይኑ፡ ሓላፍነትኩም ዝወስድ በጽሒ ከምዘፍቀደ ወይ ሕጋዊ ነጻነት ከምዘለኩም ብኸመይ መልክዕ መረጋገጺ ከተቕርቡ ከምእትኽእልይ ንምፍላጥ ምስቶም ክታበት ዝህቡኹም ተዘራረቡ።

ብኸመይ ናብኡ ትበጽሑ:

እንድሕሪ ኣብ ኪንግ ካውንቲ ትነብሩ ኮይንኩምን፡ ናብ ናይ ክታበት ቆጸራኹም መጎዓዓዚ የድሊየኩም ኾይኑ፡ ብዙሕ ኣማራጺታት ኣለውኹም፡

 • መጎዓዓዚ ርኸቡ፡ ንሓበሬታ መጎዓዓዚን፡ ወለንተናዊ ፕሮግራማትን፡ ውጥን ጉዕዞኹምን፡ ኣብ ዌብ ሳይት www.findaride.org. ተወከሱ። ንናይ ብቕዓት ሕቶታትን፡ ተውሳኺ ሓበሬታን ኣብ ዌብ ሳይት www.findaride.org/covid. ተወከሱ። ድሕረ ገጽ(ዌብሳይት) ብእንግዝልዝኛ ጥራይ (Websites in English only).

 • ሊፍትን ኡበርን ነጻ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ካብን ናብን ማእከላት ክታበት ይህባ ኣለዋ። ብዛዕባ መደባት ሊፍት ከምኡ’ውን መደባት ኡበር ኣብ’ዚ ተወከሱ። (ሓበሬታ ብእንግሊዝኛ)

 • ኣገልግሎት ኣውቶቡስ ኪንግ ካውንቲ ሜትሮ፡ ናብ ነቑጣ ክታበት ከብጽሓ ዝኽእላ ከም ኣውቶቡስ፡ ኣክሰስ ፓራትራንዚት ከምኡ'ውን ኮሙኒቲ ቫን ሻትል ዝርከብዎም ዝተፈለለዩ ኣማራጺታት መጓዓዝያ ኣለዉዎ። ብዛዕባ ኣማራጺታት ቀረብ መጓዓዝያ ኪንግ ካውንቲ ሜትሮ ዝያዳ ንምፍላጥ ኣብ'ዚ ተወከሱ ወይ ከአ ኣብ 206-553-3000 ደውሉ።

  ኣስተውዕሉ፡ ብማኪና እናዘወርኩም ኣገልግሎት ኣብ ዝዋሃቦ ቦታ ብእግሪ ንዝመጹ ዓማዊል ኣይቅበሉን እዮም። መኪና ክትጥቀሙ ግድን ስለዝኾነ ህዝባዊ መጓዓዝያ ምጥቃም ጽቡቕ ኣማራጺ ኣይኮነን። ቅድሚ ኣብ ቦታ ቆጸራ ምኻድካ ብቐሊሉ ክትኣትዎ ትኽእል ምዃንካን ዘይምዃንካ ንወሃብቲ ኣገልግሎት ሕተት።

 • ሜዲኬይድ ወይ ኣፕል ሄልዝ ካርድ ኣለኩም ዶ?፡ ንሆፕሊንክ ሜዲካል ኣብ 1-800-923-7433 ደውሉ። (ብቕዓት ከምዘለኩም ኣረጋግጹ)

 • ሽማግለ ዲኹም ወይ ስንክልና ኣለኩም ዶ?፡ ንሜትሮ ኣክሰስ ኣብ 206-205-5000 ደውሉ። (ብቕዓት ከምዘለኩም ኣረጋግጹ)

 • ንካብ ሓደ ሰብ ንላዕሊ ቆጸራ ክትወስዱ ትፍትኑ ደለኹም? ነዚ ቅጥዒ ምልኡሞ፡ (Fill out this form) ናይ ሆፕ ሊንክ ሞቢሊቲ ምምሕዳር ኣባል ክካታተሎ ኢዩ። ድሕረ ገጽ(ዌብሳይት) ብእንግዝልዝኛ ጥራይ (Websites in English only)

በቴሌፎን ሓገዝ ወይ ድማ ናይ ትርጉም ሓገዝ ደሊኹም፡ ዘተውሃሃደ ናይ መጎዓዓዚ ንኽታበት ናይ ሓገዝ ኣገልግሎት፡ ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 8:30 ቅ፡ቀ – 4:00 ድ፡ቀ ኣብ ቁጽሪ ቴለፎን 425-943-6706፡ ደዊልኩም፡ ንናይ ቋንቋ ሓገዝ ቁጽሪ 5 ጠውቑ።

ንኻልኣይ ዓቐን ክታበት ንምውሳድ ቆጸራ ውሰዱ

ክልተ ግዜ ዝዋሃብ ክታበት እንተተዋሂቡካ፡ እቲ ቀዳማይ ክታበት ምስወሰድካ፡ ኣብቲ ነቑጣ ክታበት ከለኻ ነቲ ካልኣይ እትወስደሉ ቆጸራ ሓዝ። ቀዳማይ ክታበት ምስወሰድካ ድሕሪ 21 መዓልታት (Pfizer-BioNTech እንተኾይኑ) ወይ ድሕሪ 28 መዓልታት (Moderna እንተኾይኑ) ነቲ ካልኣይ ክታበት ክትወስድ ይግብኣካ።

ጆንሰን ኤንድ ጆንሰን ክታበት COVID-19 እንተወሲድካ ግን ካልኣይ ምውሳድ ኣየድልየካን እዩ - ሓደ ዓቐን ምሉእ ውሕስነት’ዩ ይህብ።

ን V-safe ተመዝገቡ

ማእከል ምቁጽጻር ሕማም (CDC) ናይ ከታበት ድሕነት ንምቁጽጻር V-safe ዝበሃል መሳርሒ ምሂዙ ኣሎ። V-safe ብድሕሪ ክታበት ምውሳድ፡ ስማርት ሞባይል ቴሌፎን መሰረት ብምግባር፡ ብቴክስት መልእኽቲን ብኮምፒተር ዌብ ፔጅ ገምጋም መውሰዲ ውልቃዊ ጥዕና መቆጻጸሪ ኢዩ። ድሕሪ ክታበት COVID-19 ምውሳድኩም፡ ጎድናዊ ጸገም እንተጌሩልኩም፡ ንማእከል ምቁጽጻር ሕማም (CDC) ብቕልጡፍ ከተፍልጡ የኽእለኩም። ማእከል ምቁጽጻር ሕማም (CDC) ዚያዳ ሓበሬታ ንምርካብ ክትትል ይገብር ይኸውን። ኣድላዪ እንተኾይኑ፡ V-safe ካልኣይ ዓቐን ክታበት COVID-19 ክትወስዱ ከዘኻኽረኩም ኢዩ።

ብዛዕባ ጎድናዊ ሳዕቤን እንታይ ክትገብሩ ኣለኩም

ተሪር  ኣለርጂ ወይ ቍጥዐ ኣካላት እንተ'ጓኒፉም 9-1-1 ደውሉ ወይ ናብ ዝቐርበኩም ሆስፒታል ኪዱ። እንድሕሪ ዝኾነ ጎድናዊ ሳዕቤን ሃልዩኩምን ምኻድ እንተኣብዩ ንናይ ሕክምና ክንክን ወሃቢኹም ደውሉ።

ናብ FDA/CDC Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) (ጸብጻብ ኣሉታዊ ተርእዮታት ስርዓት ክታበት) ጐድናዊ ሳዕቤን ጸብጻብ አቅርብ። ናብ (VAERS) (ጸብጻብ ኣሉታዊ ተርእዮታት ስርዓት ክታበት) 1-800-822-7967 ደውሉ፡ ወይከአ ኣብ https://vaers.hhs.gov/reportevent.html  እተዉ፡ ሽም ዝተወሃበኩም ክታበት ኣብ ሳጹን ቁጽሪ #18 ናይቲ ጸብጻብ ቅጥዒ (ፎርም) ኣእትውዎ።

ናይ COVID-19 ቅድመ ጥንቃቐ ምግባር ቀጽሉ

ምሉእ ብምሉእ ክሳብ ትኽተቡ (ማለት ክልተ ሰሙን ድሕሪ ናይ መወዳእታ ዓቐን ክታበትኩም)፡ ካልኦት ከይሕዞም ምክልኻል ኣድላዪ እዩ። ማስክ ምልባስ ኣይተቋርጹ፡ ካብ ገዛኹም ወጻኢ ኣብ ውሽጢ ኣባይቲ ኣብ ዝካየድ ምንቅስቓሳት ካብ ምስታፍ ተቖጠቡ፡ ሰብ ዝበዝሖ ውሽጢ-ኣባይቲ ኣይተዘውትሩ፡ ምስ ካልኦት እትገብርዎ ርክብ ሓጺርን ርሕቀት ዝሓለወን ይኹን፡ ኣብ ውሽጢ ኣባይቲ ልዑል ዑደት ኣየር ከምዝህሉ ግበሩ፡ ከምኡ’ውን ኣዘውቲርኩም ኣእዳውኩም ተሓጸቡ።

እቲ ጽቡቕ ነገር፡ ሓንሳብ ምሉእ ብምሉእ ምስተኸተብኩም፡ ብሰንኪ ለበዳ ጠጠው ኣቢልኩሞ ዝነበርኩም ነገራት ከም እንደገና ክትገብርዎ ትኸእሉ ኢኹም።

ሰባት ምሉእ ብምሉእ ተኸቲቦም ዝበሃል፡

 • 2 ሰሙናት ድሕሪ ካልኣይ ዓቕን ናይ 2 ትኸታተልቲ ዓቐናት ከም Moderna ወይ Pfizer ክታበታት ምውሳድ ወይ
 • 2 ሰሙናት ድሕሪ ናይ ሓደ ዓቐን ክታበት፡ ከም ናይ Johnson & Johnson ክታበት ምውሳድ

ምሉእ ብምሉእ ዝተኸትቡ ሰባት ብዛ'ዞም ዝስዕቡ ነገራት ክፈልጡ ይግባእ፡

 • ብናይ ዋሽንግተን ስቴት ናይ ማስክ ትእዛዝ፡ ኣብ ገለገለ ቦታታት፡ ከም ቤት ትምህርትታትን መዋእለ ሕጻናትን፡ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ዝወሃበሉ ቦታ፡ ናይ ግዳም ሓደር ኣገልግሎት ዝወሃበሉ ቦታ፡ ቤት ማእሰርቲን፡ ህዝባዊ መጓዓዝያን፡ ኩሉ ሰብ ማስክ ክገብር ኣለዎ። 
 • ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ህንጻ፡ ወይ’ውን ብዝሒ ህዝቢ ኣብ ዘለዎ ግዳም ኣብ እትህልዉሉ እዋን፡ ለበዳ ኮቪድ-19 ንምዕጋት፡ ዋላ እቶም ዝተኸተብኩም ውልቀሰባት ማስክ ክትለብሱ ይምረጽ።
 • ክትገሹ እንተሓሲብኩም (ኣብ ውሽጢ ዓዲ ወይ ናብ ወጻኢ) ናይ ሲዲሲ (ማእከል ምቁጽጻር ሕማማት) መምርሒ ክትክተሉ ኣለኩም። (ናይ CDC ናይ ጉዕዞ መምርሒ) (ብእንግሊዝኛ)
 • ንምልክት ሕማም COVID-19 ኣስተብህሉሉ፡ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ዝሓመመ ሰብ እንተኒርኩም። ናይ COVID-19 ምልክት ሕማም እንተሃልዩኩም፡ ተመርመሩን ካብ ሰብ ርሒቕኩም ኣብ ገዛ ጽንሑ።
 • ኮቪድ-19 ከምዘለዎ ዝተረጋገጸ ሰብ ተቓሊዕኩም እንተዄንኩም፡ ንሰለስተ ወይ ክብ ኡ ንላዕሊ መዓልታት ተጸቢኹም ተመርመሩ። ኣካላዊ ምርሕሓቕ ግበሩ ንክልተ ሰሙን ዝኸውን ድማ ምልክታትኩም ተኸታተሉ። ዝኾነ ምልክት ክሳብ ዘይሃለወኩም ምውሻብ ኣየድልየኩምን ይኸውን። ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ (መምርሒ ምግላልን ምውሻብን) ኣንብቡ። (ብእንግሊዝኛ)
 • ኣብ ናይ ስራሕ ቦታኹም ዘሎ መምርሒ ተኸተሉ። ኣስራሕቲን ማሕበራትን ቅድሚ ስራሕ ምጅማርኩም ወይ ቅድሚ ኣብ ኣኼባታት ምስታፍኩም፡ ከምዝተኸተብኩም መረጋግጺ ይሓቱ ይኾኑ። ብስንክልና ወይ ካልእ ምኽንያታት ክኽተቡ ንዘይክእሉ፡ ርትዓዊ መሳለጥያታት የድልዩ ኢዮም።
 • ኣብ ውሽጢ ገዛ ብጽቡቕ ናይ ኣየር መተሓላለፊን መጽረዪን ጌርካ ምምሕያሽ፡ ንኩላትና COVID-19 ይከላኸለልና። ዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ምምሕያሽ ናይ ውሽጢ ገዛ ኣየር (Improving Indoor Air) ክርከብ ይከኣል። (ብእንግሊዝኛ)

ዝተኸትቡ ሰባት ከማን ኣብ ህዝቢ ዝእከቦ ቦታ ማስክ ምግባር ይመርጹ ይኾኑ። ገለ ገለ ሰባት ድማ ኣብ ቀጻሊ ናይ ረኽሲ ሓደጋ እንተሃልዮም፡ ቀጻሊ ሕማም እንተለዎም፡ ወይ ድማ ምስ ከቢድ ሕማም ዘለዎ ሰብ ቅርበት እንተሃሊዩዎም፡ ማስክ ምግባር ክቕጽሉ ይመርጹ ይኾኑ። ካልኦት ማስክ ምግባር ዝመርጹ፡ ንዘይተኸተቡ ሰባት ማስክ ንኽገብሩ ንምትብባዕ፡ ወይ ድማ እንድሕሪ ጌሮም ጽቡቕ ስለዝስምዖም ኢዩ። ገለ ገለ ሰባት ድማ ካብ ካልእ ናይ ምስትንፋስ ሕማም ወይ ካብ ኣለርጂ ከከላኸለሎም ማስክ ምግባር ይመርጹ።

ሕጂውን ክታበት COVID-19 ክሳብ ክንደይ ውጽኢታዊ ምዃኑ ኣብ ምክትታል ንርከብ ኣለና፡ ከምኡ'ውን ብቀጻሊ ምዕብልናታት ይርኤ ኣሎ። ንናይ ቀረባ እዋን መምርሒ ብዛዕባ ምሉእ ብምሉእ ዝተኸትቡ ሰባት ንማእከል ምቁጽጻር ሕማማት ዌብሳይት ተወከሱ።(Check out the CDC's website for the latest guidance for people fully vaccinated).

መን እዩ ብቑዕ?

ኣብዚ እዋን እዚ ወዲ 5 ዓመትን ካብኡ ንላዕሊን ዝኾነ ይኹን ሰብ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ክረክብ ብቑዕ እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ክታበት ኮቪድ-19 ነቶም ካብ 5 ዓመት ንታሕቲ ዝዕድሚኦም ቆልዑ ኣይፍቀደሎምን እዩ፡፡ ንቁልዑ ሕክምናዊ ፈተናታት/ሽግራት የጋጥሞም እዩ።

ብዛዕባ ክታበት ንመንእሰያት፡ ከምኡውን ናይ ስምምዕ ቅድመ - ኩነት ዝያዳ ንኽትፈልጡ kingcounty.gov/youthvaccine/tigrinya ተወከሱ።

ኣብዚ እዋን’ዚ ክታበት ኣበይ’ዩ ዝርከብ?

 • ኣብ ናይ ነዊሕ ግዜ ክንክን ዘድልዮም ቦታ ዘለዉ (Long-Term Care Facilities) ኣብ ነርሲንግ ሆም ዝነብሩ፡ ክንክን እንዳተገብረሎም ዝነብሩ ከምኡ’ውን ካልኦት ንነዊሕ ግዜ ክንክን ዝግበረሉ ቦታ ዝነብሩ ኣብቲ ዝነብሩሉ ቦታ ብናሽናል ፓርትነርሺፕ (national partnership) ምስ ፋርማሲ ቸይን (pharmacy chains) ብምውህሃድ ክታበት ኣብ ምውሳድ ይርከቡ።

 • ስርዓት ክንክን ጥዕና (Health Care Systems) ከም ሓኻይም፡ ሆስፒታላት፡ ከምኡ’ውን ኣካባብያዊ ክሊኒካት መብዛሕትኦም ኣረጋውያን ኣብ ኪንግ ካዉንቲ ክታበት ክረኽቡለን ዝኽእላ መባእታዊ መንገዲ ኢየን።

 • ተንቃሳቐስቲ ጉጅለ ክታበት (Mobile Vaccination Teams) ብምትሕብባር ህዝባዊ ጥዕናን ክፍሊ መጥፋእቲ ሓዊን ኣብ ብርቱዕ ሓደጋ ንዘለዉ ኣረጋዉያን እንተላይ ኣብ ኣዳልት ፋሚሊ ሆም ዝነብሩ ከምኡ’ውን ተመጣጣኒ ዋጋ ዘኽፍላ ትካላት ክንክን (affordable senior living facilities) ዝነብሩ ኣረጋውያን እንዳበጽሕዎም ይርከቡ።

 • ልዑል መጠን ክታበት፡ ብህዝባዊ ጥዕና ዝተወሃሃደ ፡ ኣብ ደቡብ ኪንግ ካውንቲ ናብ ዝርከባ ጕጅለታት ይበጽሕ አሎ። ዝለዓለ መጠን ናይ ሆስፒታልን ሞትን ኮቪድ-19 ፡ እንተላይ ብዕድመ ዝደፍኡ ዓበይትን ብገዛእ ርእሶም ክነብሩ ዘይክእሉ ውልቀ-ሰባትን ፡ ኣለይቶምን ክበጽሕ እዩ ።

 • ፋርማሲታት፡ ልክዕ ከም’ቲ ኣብ ከባቢኹም ኬድኩም ፍሉ ሾት ትወስድዎ፡ ብዙሓት ኣብያተ መድሃኒት- ትካላት ሸቐጣ ሸቐጥ (ግሮሰሪ) ወሲኽካ - ብምኻድ ክታበት COVID-19 ንምውሳድ ቆጸራ ክትሕዙ ትኽእሉ።

 • ኮምዩኒቲ ወይ ሃይማኖት ዝመሰረተን ክሊኒካት፡ ቦታታት መግቢ፡ ማእከላት ኣረጋዉያን ከምኡ’ውን መሰረተን ኣብ እምነት ዝገበራ ዉድባት ኣብነታት ናይ ቅልቅል ዝብላ ክሊኒካት መደብ ተታሒዙለን ካብ ዘለዋ ኢየን። ክታበት ምስተረኽበ ብኡንብኡ።

 • ካብ ገዛ ክወጽኡ ንዘይኽእሉ ዓበይቲ (ኣዛውንቲ) ሰባት፡ብተንቀሳቐስቲ ናይ ክታበት ወሃብቲ ኣሃዱን፡ ብኣብ ገዝ ገዛ እንዳኸዱ ሕክምናዊ ክንክን ዝህቡ መዝነት ዘለዎም ክኢላታትን፡ ኣብ ገዝኦም ክታበት ምርካብ ሓደ ኣማራጺ ኢዩ።


ብመሰረት ናይ ፌደራላዊ መንግስቲ መሰል ወድ'ሰብ ሕጊ - ሲያትልን ኪንግ ካውንቲን ኣብ ዝኾኑ ፕሮግራማትን ወይ ንጥፈታት፡ከም ናይ ውልቀ ሰባት ፍሉይ መሰል፡ ከም ዓሌት፡ ሕብሪ ቆርበት፡ ካበይ መበቆል፡ ጾታዊ መለለዪ(ጾታዊ መግለጺ)፡ ናይ ገብረ ሰጋ ምርጫ፡ ሰንክልና፡ ዕድሜን፡ ኹነታት ሓዳር (ምርዑዋት ወይ ዘይምርዑዋት)፡ ኣፈላላይ ኣይገብሩን ኢዮም። ብዛዕባ ዝኾነ ኣፈላላይ ጥርዓን ወይ ቅርታ ምስ ዝህልወኩም፡ ወይ ሕቶ ምስ ዝህልወኩም፡ ንናይ ኪንግ ካውንቲ ፕሮግራም መሰል ወድ ሰብ፡ ኣብ ኮምፒተር civil-rights.OCR@kingcounty.gov; ወይ ኣብ ቁጽሪ ስልኪ 206-263-2446 (ብኽብረትኩም ሽምኩም ግለጹ)፡ TTY Relay 7-1-1; ወይ ድማ ብደብዳቤ ኣብ ኣድራሻ (401 5th Ave, Suite 800, Seattle, WA 98104) ተወከሱ።


Link/share our site at kingcounty.gov/vaccine/tigrinya