Skip to main content
King County logo

6 ወርሒ ዝዕድሜኦም ቆልዕን ሕጻናትን ናይ COVID-19 ክታበት ክረኽቡ ይኽእሉ ኢዮም

ዝኾኑ ካብ 6 ወርሒን ካብኡ ንላዕሊ ዝዕድሚኦም ሰባት፡ ናይ ህጹጽ ግዜ ናይ ሞዴርናን ፋይዘርን(Moderna and Pfizer) ናይ COVID-19 ክታበት ክረኽቡ ይኽእሉ ኢዮም።

 ናይ ስልኪ ሓገዝ አሎ

ትርጉም ቋንቋ ወይ ብኢንተርኔት ሓገዝ ዘድልየካ እንተድኣ ኮይኑ እዚ ዝስዕብ መራኸቢ ብዙሓን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ክትራኸቡ ከለኹም በጃኹም ነቲ ዝመረጽኩምዎ ቋንቋ ተዛረብዎ።

 • ብናይ WA State ኮቪድ-19 ሓበሬታ መስመር: 1-800-525-0127 ወይ 1-888-856-5816 (ድሕሪኡ ነዚ ምልክት # ጽቐጡ) ሰኑይ ካብ 8 ፡ 00 ቅ/ ቀ ክሳብ 10 ምሸትን (ካብ ሰሉስ ክሳብ ሰንበት) ካብ 8 ፡ 00 ቅ/ ቀ ክሳብ 6 ድ/ቀ።
 • ኪንግ ካውንቲ ኮቪድ-19 መጸዋዕታ ማእከል: 206-477-3977 ካብ ሰዓት 8ቅ/ ቀ - 5 ድ/ቀ ሰዓት

ስንክልና እንተደኣ ሃልዩኩም እሞድማ ክታበት ኮቪድ-19 (COVID-19 ) ንክትወስዱ ምምችቻእ (ሓገዝ) እንተደሊኹም፡ ብኽብረትኩም ኣብ’ዚ ዝስዕብ 206-477-3977 (8 ቅ.ቀ.-5 ድ.ቀ. ናይ ትርጉም ሓገዝ ኣሎ) ወይድማ publichealthaccommodations@kingcounty.gov ርክብ ግበሩ።

  ናይ ዋሽንግተን ስተይት ሓባሪ ቦታ ክታበት (vaccine locator) ቆጸራ ንክትረኽቡ ክሕግዘኩም ይኽእል’ዩ (ቋንቋኹም ካብ’ቲ ዝርዝር ቋንቋታት ምረጹ)


ብኸመይ ክታበት ክትወስዱ ከምእትኽእሉ ዝውሃብ/ዝቐርብ ሓበሬታ ብቐጻሊ ለውጢ ይግበረሉ እዩ። ነቲ በብእዋኑ ዝተገብረ ለውጢ ብዝተኻእለ መጠን ቀልጢፍና ንምትርጓሙ ንጽዕር ኣለና፡ እንተኾነ ግን ንምትርጓሙን ኣብ ወብሳይት ንምዝርግሑን ግዜ ስለዝወስድ ምድንጓይ ከጋጥም ይኽእል እዩ። ንትዕግስትኹም ኣዚና ነመስግን።

እቲ ኣዝዩ እዋናዊ፡ ተመሓይሹ ዝቐረበ ሓበሬታ፡ ብእንግሊዝኛ ኣብ kingcounty.gov/covid/vaccine ቀሪቡ ኣሎ።

ክትባት ኸመይ ትረኽቡ

ናይ ውሕስነትን ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ኩነታት ብዘይ ኣገድስ፡ ነጻ ቀረብ ክታበት ኣሎ። ንክታበት ዝምልከት ክፍሊት የለን።

ቀዳማይ ደረጃ ክታበት ኣበይ ወሲድካ ብዘይ ኣገድስ፥ ኣብ ዝበዝሕ ናይ ክታበት ቦታታት ናይ ፋይዘርን ሞደረናን ካልኣይ ደረጃ ክታበት ክውሰድ ይከኣል። ብኽብረትኩም ንክታበት ኣብ እትመጽእሉ ግዜ ናይ ቀዳማይ ደረጃ ክታበት መረጋገጺ ካርድኹም ወይ ስእሊ ናይ ካርድኹም ኣምጽኡ።

ጽሑፍ ወረቐት (PDF):

Drive through vaccination site

እዞም ዝስዕቡ ክተምጽኡ ይግብኣኩም፡

 • ወረቐት መንነት ዕለት ዕለት ልደት ዘለዎ፡ ስቴት፡ ዓሌት፡ ወይ ብፈደራል ዝተዋህበ ታሴራ፡ ከምኡ 'ውን ብስምን ኣድራሻን ናይ ቢል ወይኻዓ ናይ ባንክ መግለጺ ምጥቃም ይካኣል።
 • ኣብ ምናት ኢድኩም ክታበት ምእንቲ ክትረኽቡ ብቐሊሉ ካሚቻኹም ክትስብስብዎ ትኽእሉሉ ወይ  ሓጸርቲ እጅገታት ዘለዎም ካሚቻታት ኣለኩም።
 • ዕድሜኹም ትሕቲ 18 ዓመት ምስዝኸውን፡ ክታበት ንኽትወስዱ ሓላፍነትኩም ናይ ዝወስድ ፍቓድ የድልየኩም ይኸውን። እንድሕር ነጻ ዝወጻኹም፡ ምስ በጽሒ ሓዳር ዝገበርኩም ወይ እቲ ነቚጣ ክታበት እኹል ትሕትቲ-ዕድመ (ብእንግሊዝኛ) ምዃንኩም ኣረጋጊጹ ናይ ነብስኹም ሓላፍነት ወሲድኩም ባዕልኹም ከተፍቅዱ ትኽእሉ ኢኹም። ኩለን ነቚጣታት ክታበት ከምዚ ዓይነት ውሳኔ እኹል ትሕቲ-ዕድመ ክወስዳ ይኽእላ እየን ማለት ኣይኮነን። ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ቆልዑን ትሕቲ ዕድመ መእንሰያትን ከምኡ’ውን ሓላፍነት ዝወስድ በጽሒ (authorized adult) ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ይርከብ። ክታበት ኣብ እትወስዱሉ፡ ሓላፍነትኩም ዝወስድ በጽሒ ምሳኹም ኣብ’ቲ ቆጸራ ክታበት ዘይርከብ እንተኾይኑ፡ ሓላፍነትኩም ዝወስድ በጽሒ ከምዘፍቀደ ወይ ሕጋዊ ነጻነት ከምዘለኩም ብኸመይ መልክዕ መረጋገጺ ከተቕርቡ ከምእትኽእልይ ንምፍላጥ ምስቶም ክታበት ዝህቡኹም ተዘራረቡ።
 • እንተደኣ ካልኣይ ዓቐን ክታበት ወይ ድማ መሐየሊ ክታበት ትወስድ እንተኾይንካ ናይ ማእከላት ምቁጽጻርን ምክልኻልን ሕማማት ክታበት ካርድኻ። እቲ ናይ ሓድሽ ዓቐን ክታበት መዝገብ ኣብ ካርድኻ ኽምዝገብ ኢዩ።

ብኸመይ ናብኡ ትበጽሑ:

እንድሕሪ ኣብ ኪንግ ካውንቲ ትነብሩ ኮይንኩምን፡ ናብ ናይ ክታበት ቆጸራኹም መጎዓዓዚ የድሊየኩም ኾይኑ፡ ብዙሕ ኣማራጺታት ኣለውኹም፡

 • መጉዓዝያ ርኸብ፡ ናብ ቆጸራ ክታበት መጉዓዝያ እንተደሊኻ፡ ኣብ’ዚ ዝስዕብ ተወከስ www.findaride.org ወይ ናብ መስመር ሓገዝ መጉዕዝያ 425-943-6760 ደዉል (ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ፡ ካብ 8:30 ቅ.ቀ. ክሳብ 4 ድ.ቀ. ንትርጉም ቁጽሪ 5 ጠውቕ)። እንተደኣ ኣስተርጓሚ ደሊኻ፡ እቲ ትደልዮ ቋንቋ ተዛረብ።
 • ኣገልግሎት ኣውቶቡስ፡ ኪንግ ካውንቲ ሜትሮ ናብ ቆጸራ ክታበት ንምኻድ ነዞም ዝስዕቡ ማለት ባስ ትራንዚት፡ ኣክሰስ ፓራትራንዚት፡ ከምኡ ድማ ናይ ከባብያዊ ቫን ሻትላት ሓዊስካ ብዙሕ ናይ መጉዓዝያ ኣማራጺታት ይህብ። ብዛዕባ ኣማራጺታት ቀረብ መጓዓዝያ ኪንግ ካውንቲ ሜትሮ ዝያዳ ንምፍላጥ ኣብ'ዚ ተወከሱ ወይ ከአ ኣብ 206-553-3000 ደውሉ
 • ሜዲኬይድ ወይ ኣፕል ሄልዝ ካርድ ኣለኩም ዶ?፡ ንሆፕሊንክ ሜዲካል ኣብ 1-800-923-7433 ደውሉ። (ብቕዓት ከምዘለኩም ኣረጋግጹ)
 • ሽማግለ ዲኹም ወይ ስንክልና ኣለኩም ዶ?፡ ንሜትሮ ኣክሰስ ኣብ 206-205-5000 ደውሉ። (ብቕዓት ከምዘለኩም ኣረጋግጹ)
 • ንካብ ሓደ ሰብ ንላዕሊ ቆጸራ ክትወስዱ ትፍትኑ ደለኹም? ነዚ ቅጥዒ ምልኡሞ፡ (Fill out this form) ናይ ሆፕ ሊንክ ሞቢሊቲ ምምሕዳር ኣባል ክካታተሎ ኢዩ። ድሕረ ገጽ(ዌብሳይት) ብእንግዝልዝኛ ጥራይ (Websites in English only)

ንኻልኣይ ዓቐን ክታበት ንምውሳድ ቆጸራ ውሰዱ

2 ዓቐን መድሃኒት ትቕበል እንተ ኣሊኻ ናይ መጀመርታ ዓቐን መድሃኒት ምስ ተቐበልካ ነቲ ኻልኣይ ዓቐን ቘጸራ ግበር። ድሕሪ እቲ ቐዳማይ ዓቐን እቲ ኻልኣይ ዓቐን 21 መዓልቲ (Pfizer-BioNTech) ወይ 28 መዓልቲ (ሞደርና) ክትወስድ ኣለካ። ስርዓተ ምክልኻል ሕማምካ ብዝበለፀ ምእንቲ ክከላኸለልካ ፡ ክልተ ዓቐን ክታበት ነተን ናይ መጀመርታ ተኸታተልቲ ክታበት ይዛዝማ ።

ኣብ ናይ መጀመርታ ተኸታታልቲ ክታበታት ናይ ጆንሰን ኤንድ ጆንሰን ክታበት ኮቪድ-19 እቲ ካልኣይ ዓቐን ክታበት ምውሳድ ኣየድልየካን ኢዩ።

መሐየሊ ዓቐን ክታበት ንምውሳድ መደብ ግበር

መሐየሊ ዓቐን ክታበት ናይ ምክልኻል ዓቕምና ንምሕያልን ግዜኡ ንምንዋሕን ዝውሰድ ተወሳኺ ዓቐን ክታበት ኢዩ። ብሕልፊ ዕድሚኦም ልዕሊ 50 ዓመት ዝኾኖም ዓበይቲ ሰባትን ናይ ጥዕና ጸገም ዘለዎምን ነዚ ክታበት እዚ ምውሳድ ኣገዳሲ ኢዩ።

ምስ ንውሓት ግዜ እቶም ናይ መጀመርታ ተኸታተልቲ ክታበትታት ናይ ምክልኻል ዓቕሞም እንዳሃሰሱ/እንዳደኸሙ ምኻድ እንድሕር ጀሚሮም ዝኾነ ሰብ ዕድሚኡ 5 ዓመትን ልዕሊኡን ዝኾነ ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ክብ ምእንታን ክብል ናይ መሐየሊ ዓቐን ክታበት ክወስድ ኣለዎ፡

 • ሓሙሽተ ኣዋርሕ ብድሕሪ ፋይዘርን ሞዴርናን (Pfizer or Moderna) ምርካቦም፡(ኣስተብህሉ፡ ሕማም ናይ ምክልኻል ትሑት ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት ዚያዳ ዓቐን ክታበት ክወስዱ ክወስዱ ኣለዎም።መሐየሊ ክታበት 3 ኣዋርሕ ብድሕሪ ናይ መጨረስታ ዝወሰዱዎ ክታበት ይውሰዱ።)
 • 2 ኣዋርሕ ብድሕሪ ሓደ ዓቐን ናይ ጄ ኤንድ ጄ (J&J)

ካልኣይ ክታበታት ቡስተር

ናይ ፋይዘርን ሞደርናን ናይ ኮቪድ/ COVID ካልኣይ ክታበት ቡስተርስ ክወስዱ ዝግብኦም ሰባት፡

ካብዚ ብተወሳኺ፥-

 • ናይ ጆንሰን ኤንድ ጆንሰን ቀዳማይን ቡስተርን ዝተኸተቡ ልዕሊ 18 ዓመት ዝኾኖምውን ብቑዓት እዮም።

ብቅዓት እንተሓሊዩኩም፡ 2ኣይ መሐየሊ ብውሑዱ 4 ኣዋርሕ ድሕሪ ናይ 1ታ መሐየሊ ክትረኽቡ ትኽእሉ።

ን V-safe ተመዝገቡ

ማእከል ምቁጽጻር ሕማም (CDC) ናይ ከታበት ድሕነት ንምቁጽጻር V-safe ዝበሃል መሳርሒ ምሂዙ ኣሎ። V-safe ብድሕሪ ክታበት ምውሳድ፡ ስማርት ሞባይል ቴሌፎን መሰረት ብምግባር፡ ብቴክስት መልእኽቲን ብኮምፒተር ዌብ ፔጅ ገምጋም መውሰዲ ውልቃዊ ጥዕና መቆጻጸሪ ኢዩ። ድሕሪ ክታበት COVID-19 ምውሳድኩም፡ ጎድናዊ ጸገም እንተጌሩልኩም፡ ንማእከል ምቁጽጻር ሕማም (CDC) ብቕልጡፍ ከተፍልጡ የኽእለኩም። ማእከል ምቁጽጻር ሕማም (CDC) ዚያዳ ሓበሬታ ንምርካብ ክትትል ይገብር ይኸውን። ኣድላዪ እንተኾይኑ፡ V-safe ካልኣይ ዓቐን ክታበት COVID-19 ክትወስዱ ከዘኻኽረኩም ኢዩ።

ብዛዕባ ጎድናዊ ሳዕቤን እንታይ ክትገብሩ ኣለኩም

ተሪር  ኣለርጂ ወይ ቍጥዐ ኣካላት እንተ'ጓኒፉም 9-1-1 ደውሉ ወይ ናብ ዝቐርበኩም ሆስፒታል ኪዱ። እንድሕሪ ዝኾነ ጎድናዊ ሳዕቤን ሃልዩኩምን ምኻድ እንተኣብዩ ንናይ ሕክምና ክንክን ወሃቢኹም ደውሉ።

ናብ FDA/CDC Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) (ጸብጻብ ኣሉታዊ ተርእዮታት ስርዓት ክታበት) ጐድናዊ ሳዕቤን ጸብጻብ አቅርብ። ናብ (VAERS) (ጸብጻብ ኣሉታዊ ተርእዮታት ስርዓት ክታበት) 1-800-822-7967 ደውሉ፡ ወይከአ ኣብ https://vaers.hhs.gov/reportevent.html  እተዉ፡ ሽም ዝተወሃበኩም ክታበት ኣብ ሳጹን ቁጽሪ #18 ናይቲ ጸብጻብ ቅጥዒ (ፎርም) ኣእትውዎ።

ናይ COVID-19 ቅድመ ጥንቃቐ ምግባር ቀጽሉ

ምሉእ ብምሉእ ክሳብ ትኽተቡ (ማለት ክልተ ሰሙን ድሕሪ ናይ መወዳእታ ዓቐን ክታበትኩም)፡ ካልኦት ከይሕዞም ምክልኻል ኣድላዪ እዩ። ማስክ ምልባስ ኣይተቋርጹ፡ ካብ ገዛኹም ወጻኢ ኣብ ውሽጢ ኣባይቲ ኣብ ዝካየድ ምንቅስቓሳት ካብ ምስታፍ ተቖጠቡ፡ ሰብ ዝበዝሖ ውሽጢ-ኣባይቲ ኣይተዘውትሩ፡ ምስ ካልኦት እትገብርዎ ርክብ ሓጺርን ርሕቀት ዝሓለወን ይኹን፡ ኣብ ውሽጢ ኣባይቲ ልዑል ዑደት ኣየር ከምዝህሉ ግበሩ፡ ከምኡ’ውን ኣዘውቲርኩም ኣእዳውኩም ተሓጸቡ።

እቲ ጽቡቕ ነገሩ እቲ ግቡእን እዋናዊን ክታበታት እንድሕር ወሲድካ፡ በቲ ለበዳ ምኽንያት ተቛሪጾም ዝነበሩ ብዙሓት ነገራት እንደገና ምስራሕ ክትጅምር ትኽእል ኢኻ።

ግቡእን እዋናዊን ክታበት ከምዝወሰድካ ዝቑጸር፡ ናይ መጀመርታ ተኻታተልቲ ክታበታትን ኩሎም ንክትወስዶም ብቑዕ ንዝኾንካሎም መሐየሊ ክታበታት ምስእትወስድ ኢዩ።

መን እዩ ብቑዕ?

ኣብዚ እዋን እዚ ወዲ 6 ወርሕን ልዕሊኡን ዝዕድሚኡ ዝዀነ ይኹን ሰብ ናይ COVID-19 ክትከላኸለሉ ብቑዕ ኢዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ደቂ 5ን ልዕሊኡን ዝዕድሚኦም ሰባት ነቲ COVID-19 ዚብሃል መጕልሒ ኺረኽቡ ይኽእሉ እዮም።

ብዛዕባ ክታበት ንመንእሰያት፡ ከምኡውን ናይ ስምምዕ ቅድመ - ኩነት ዝያዳ ንኽትፈልጡ kingcounty.gov/youthvaccine/tigrinya ተወከሱ።

ኣብዚ እዋን’ዚ ክታበት ኣበይ’ዩ ዝርከብ?

 • ኣብ ናይ ነዊሕ ግዜ ክንክን ዘድልዮም ቦታ ዘለዉ (Long-Term Care Facilities) ኣብ ነርሲንግ ሆም ዝነብሩ፡ ክንክን እንዳተገብረሎም ዝነብሩ ከምኡ’ውን ካልኦት ንነዊሕ ግዜ ክንክን ዝግበረሉ ቦታ ዝነብሩ ኣብቲ ዝነብሩሉ ቦታ ብናሽናል ፓርትነርሺፕ (national partnership) ምስ ፋርማሲ ቸይን (pharmacy chains) ብምውህሃድ ክታበት ኣብ ምውሳድ ይርከቡ።

 • ስርዓት ክንክን ጥዕና (Health Care Systems) ከም ሓኻይም፡ ሆስፒታላት፡ ከምኡ’ውን ኣካባብያዊ ክሊኒካት መብዛሕትኦም ኣረጋውያን ኣብ ኪንግ ካዉንቲ ክታበት ክረኽቡለን ዝኽእላ መባእታዊ መንገዲ ኢየን።

 • ተንቃሳቐስቲ ጉጅለ ክታበት (Mobile Vaccination Teams) ብምትሕብባር ህዝባዊ ጥዕናን ክፍሊ መጥፋእቲ ሓዊን ኣብ ብርቱዕ ሓደጋ ንዘለዉ ኣረጋዉያን እንተላይ ኣብ ኣዳልት ፋሚሊ ሆም ዝነብሩ ከምኡ’ውን ተመጣጣኒ ዋጋ ዘኽፍላ ትካላት ክንክን (affordable senior living facilities) ዝነብሩ ኣረጋውያን እንዳበጽሕዎም ይርከቡ።

 • ልዑል መጠን ክታበት፡ ብህዝባዊ ጥዕና ዝተወሃሃደ ፡ ኣብ ደቡብ ኪንግ ካውንቲ ናብ ዝርከባ ጕጅለታት ይበጽሕ አሎ። ዝለዓለ መጠን ናይ ሆስፒታልን ሞትን ኮቪድ-19 ፡ እንተላይ ብዕድመ ዝደፍኡ ዓበይትን ብገዛእ ርእሶም ክነብሩ ዘይክእሉ ውልቀ-ሰባትን ፡ ኣለይቶምን ክበጽሕ እዩ ።

 • ፋርማሲታት፡ ልክዕ ከም’ቲ ኣብ ከባቢኹም ኬድኩም ፍሉ ሾት ትወስድዎ፡ ብዙሓት ኣብያተ መድሃኒት- ትካላት ሸቐጣ ሸቐጥ (ግሮሰሪ) ወሲኽካ - ብምኻድ ክታበት COVID-19 ንምውሳድ ቆጸራ ክትሕዙ ትኽእሉ።

 • ኮምዩኒቲ ወይ ሃይማኖት ዝመሰረተን ክሊኒካት፡ ቦታታት መግቢ፡ ማእከላት ኣረጋዉያን ከምኡ’ውን መሰረተን ኣብ እምነት ዝገበራ ዉድባት ኣብነታት ናይ ቅልቅል ዝብላ ክሊኒካት መደብ ተታሒዙለን ካብ ዘለዋ ኢየን። ክታበት ምስተረኽበ ብኡንብኡ።

 • ካብ ገዛ ክወጽኡ ንዘይኽእሉ ዓበይቲ (ኣዛውንቲ) ሰባት፡ብተንቀሳቐስቲ ናይ ክታበት ወሃብቲ ኣሃዱን፡ ብኣብ ገዝ ገዛ እንዳኸዱ ሕክምናዊ ክንክን ዝህቡ መዝነት ዘለዎም ክኢላታትን፡ ኣብ ገዝኦም ክታበት ምርካብ ሓደ ኣማራጺ ኢዩ።


ብመሰረት ናይ ፌደራላዊ መንግስቲ መሰል ወድ'ሰብ ሕጊ - ሲያትልን ኪንግ ካውንቲን ኣብ ዝኾኑ ፕሮግራማትን ወይ ንጥፈታት፡ከም ናይ ውልቀ ሰባት ፍሉይ መሰል፡ ከም ዓሌት፡ ሕብሪ ቆርበት፡ ካበይ መበቆል፡ ጾታዊ መለለዪ(ጾታዊ መግለጺ)፡ ናይ ገብረ ሰጋ ምርጫ፡ ሰንክልና፡ ዕድሜን፡ ኹነታት ሓዳር (ምርዑዋት ወይ ዘይምርዑዋት)፡ ኣፈላላይ ኣይገብሩን ኢዮም። ብዛዕባ ዝኾነ ኣፈላላይ ጥርዓን ወይ ቅርታ ምስ ዝህልወኩም፡ ወይ ሕቶ ምስ ዝህልወኩም፡ ንናይ ኪንግ ካውንቲ ፕሮግራም መሰል ወድ ሰብ፡ ኣብ ኮምፒተር civil-rights.OCR@kingcounty.gov; ወይ ኣብ ቁጽሪ ስልኪ 206-263-2446 (ብኽብረትኩም ሽምኩም ግለጹ)፡ TTY Relay 7-1-1; ወይ ድማ ብደብዳቤ ኣብ ኣድራሻ (401 5th Ave, Suite 800, Seattle, WA 98104) ተወከሱ።


Link/share our site at kingcounty.gov/vaccine/tigrinya