Skip to main content
King County logo

14 ታሕሳስ 2022፡ ሕጂ እዋናዊ ክታበት ተዳልዩ ኣሎ። እቲ እዋናዊ መሐየሊ ክታበት ንኦሚክሮን ነቲ ዝስፋፍሑ ዘሎው መልክዓት ከምኡውን ነቲ ናይ መጀመርታ ናይ ኮቪድ ቫይረስ ዒላማ ክገብር እዩ።

ነዚ እዋናዊ ክታበት ክትወስድ ኣለካ እንድሕር፡

 • ዕድሜኻ/ኺ 6 ኣዋርሕ ወይ ልዕሊኡ እዩ፣
 • መባእታዊ ተኸታታሊ ክታበታት ወሲድካ እንተኾይንካ (እተን ቀዳሞት 2 ሞደርና /ፋይዘር / ኖቫክስ ወይ 1 ዓቀን ጆንሰን ኤንድ ጆንሰን)
 • እቲ ናይ መወዳእታ ዓቀን ካብትወስድ ብውሑዱ 2 ወርሒ እንተጌርካ። (እቲ ናይ መወዳእታ ዓቀን መባእታዊ ዓቀን ወይከአ እቲ መሐየሊ ክኸውን ይኽእል እዩ)

ኩሉ ሰብ እዋናዊ መሐየሊ ክወስድ ይግባእ ፡ ብፍላይ ዕድሚኦም ልዕሊ 50 ዓመት ዝኾኑ ሰባት ወይከኣ ዝተዳኸመ ስርዓተ ምክልኻል ዘሎዎም ሰባት ወይከአ ፣ከም ሽኮርያ ወይ ሕማም ልቢ ናይ ጥዕና ኩነታት ዘለዎም ሰባት።

መዘኻኸሪ፥ ካብ 6 ኣዋርሕ ክሳብ 4 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ናይ Pfizer መባእታዊ ተኸታተሊ ክታበት ዝወስዱ ብድምር 3 ዶዛት/ዓቐናት ትታበት ክወስዱ እዮም። ነቲ ተኸታተሊ ክታበት ገና ዘይወድእዎ ምስ ዝኾኑ፡ ከም ሳልሳይ መባእታዊ ዓቐን ክታበቶም Pfizer ባይቫለንት ክታበት ክወስዱ እዮም። ዉላድኩም ነቲ ናይቲ 3-ዶዝ ናይ Pfizer መባእታዊ ተኸታተሊ ክታበት ድሮ ወዲእዎ ምስ ዝህሉ፡ Pfizer ባይቫለንት ቡስተር/መበራትዒ ኣይወስዱን እዮም።

ንዝያዳ ሓበሬታ ካብ ክፍሊ ጥዕና ሃገር ዋሽንግተን COVID-19 Vaccine page ኪድ።

 ናይ ስልኪ ሓገዝ አሎ

ትርጉም ቋንቋ ወይ ብኢንተርኔት ሓገዝ ዘድልየካ እንተድኣ ኮይኑ እዚ ዝስዕብ መራኸቢ ብዙሓን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ክትራኸቡ ከለኹም በጃኹም ነቲ ዝመረጽኩምዎ ቋንቋ ተዛረብዎ።

 • ብናይ WA State ኮቪድ-19 ሓበሬታ መስመር: 1-800-525-0127 ወይ 1-888-856-5816 (ድሕሪኡ ነዚ ምልክት # ጽቐጡ) ሰኑይ ካብ 8 ፡ 00 ቅ/ ቀ ክሳብ 10 ምሸትን (ካብ ሰሉስ ክሳብ ሰንበት) ካብ 8 ፡ 00 ቅ/ ቀ ክሳብ 6 ድ/ቀ።
 • ኪንግ ካውንቲ ኮቪድ-19 መጸዋዕታ ማእከል: 206-477-3977

ስንክልና እንተደኣ ሃልዩኩም እሞድማ ክታበት ኮቪድ-19 (COVID-19 ) ንክትወስዱ ምምችቻእ (ሓገዝ) እንተደሊኹም፡ ብኽብረትኩም ኣብ’ዚ ዝስዕብ 206-477-3977 ወይድማ publichealthaccommodations@kingcounty.gov ርክብ ግበሩ።

  ናይ ዋሽንግተን ስተይት ሓባሪ ቦታ ክታበት (vaccine locator) ቆጸራ ንክትረኽቡ ክሕግዘኩም ይኽእል’ዩ (ቋንቋኹም ካብ’ቲ ዝርዝር ቋንቋታት ምረጹ)


ብኸመይ ክታበት ክትወስዱ ከምእትኽእሉ ዝውሃብ/ዝቐርብ ሓበሬታ ብቐጻሊ ለውጢ ይግበረሉ እዩ። ነቲ በብእዋኑ ዝተገብረ ለውጢ ብዝተኻእለ መጠን ቀልጢፍና ንምትርጓሙ ንጽዕር ኣለና፡ እንተኾነ ግን ንምትርጓሙን ኣብ ወብሳይት ንምዝርግሑን ግዜ ስለዝወስድ ምድንጓይ ከጋጥም ይኽእል እዩ። ንትዕግስትኹም ኣዚና ነመስግን።

እቲ ኣዝዩ እዋናዊ፡ ተመሓይሹ ዝቐረበ ሓበሬታ፡ ብእንግሊዝኛ ኣብ kingcounty.gov/covid/vaccine ቀሪቡ ኣሎ።

ክትባት ኸመይ ትረኽቡ

ናይ ውሕስነትን ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ኩነታት ብዘይ ኣገድስ፡ ነጻ ቀረብ ክታበት ኣሎ። ንክታበት ዝምልከት ክፍሊት የለን።

ቀዳማይ ደረጃ ክታበት ኣበይ ወሲድካ ብዘይ ኣገድስ፥ ኣብ ዝበዝሕ ናይ ክታበት ቦታታት ናይ ፋይዘርን ሞደረናን ካልኣይ ደረጃ ክታበት ክውሰድ ይከኣል። ብኽብረትኩም ንክታበት ኣብ እትመጽእሉ ግዜ ናይ ቀዳማይ ደረጃ ክታበት መረጋገጺ ካርድኹም ወይ ስእሊ ናይ ካርድኹም ኣምጽኡ።

ጽሑፍ ወረቐት (PDF):

Drive through vaccination site

እዞም ዝስዕቡ ክተምጽኡ ይግብኣኩም፡

 • ወረቐት መንነት ዕለት ዕለት ልደት ዘለዎ፡ ስቴት፡ ዓሌት፡ ወይ ብፈደራል ዝተዋህበ ታሴራ፡ ከምኡ 'ውን ብስምን ኣድራሻን ናይ ቢል ወይኻዓ ናይ ባንክ መግለጺ ምጥቃም ይካኣል።
 • ኣብ ምናት ኢድኩም ክታበት ምእንቲ ክትረኽቡ ብቐሊሉ ካሚቻኹም ክትስብስብዎ ትኽእሉሉ ወይ  ሓጸርቲ እጅገታት ዘለዎም ካሚቻታት ኣለኩም።
 • ዕድሜኹም ትሕቲ 18 ዓመት ምስዝኸውን፡ ክታበት ንኽትወስዱ ሓላፍነትኩም ናይ ዝወስድ ፍቓድ የድልየኩም ይኸውን። እንድሕር ነጻ ዝወጻኹም፡ ምስ በጽሒ ሓዳር ዝገበርኩም ወይ እቲ ነቚጣ ክታበት እኹል ትሕትቲ-ዕድመ (ብእንግሊዝኛ) ምዃንኩም ኣረጋጊጹ ናይ ነብስኹም ሓላፍነት ወሲድኩም ባዕልኹም ከተፍቅዱ ትኽእሉ ኢኹም። ኩለን ነቚጣታት ክታበት ከምዚ ዓይነት ውሳኔ እኹል ትሕቲ-ዕድመ ክወስዳ ይኽእላ እየን ማለት ኣይኮነን። ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ቆልዑን ትሕቲ ዕድመ መእንሰያትን ከምኡ’ውን ሓላፍነት ዝወስድ በጽሒ (authorized adult) ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ይርከብ። ክታበት ኣብ እትወስዱሉ፡ ሓላፍነትኩም ዝወስድ በጽሒ ምሳኹም ኣብ’ቲ ቆጸራ ክታበት ዘይርከብ እንተኾይኑ፡ ሓላፍነትኩም ዝወስድ በጽሒ ከምዘፍቀደ ወይ ሕጋዊ ነጻነት ከምዘለኩም ብኸመይ መልክዕ መረጋገጺ ከተቕርቡ ከምእትኽእልይ ንምፍላጥ ምስቶም ክታበት ዝህቡኹም ተዘራረቡ።
 • እንተደኣ ካልኣይ ዓቐን ክታበት ወይ ድማ መሐየሊ ክታበት ትወስድ እንተኾይንካ ናይ ማእከላት ምቁጽጻርን ምክልኻልን ሕማማት ክታበት ካርድኻ። እቲ ናይ ሓድሽ ዓቐን ክታበት መዝገብ ኣብ ካርድኻ ኽምዝገብ ኢዩ።

ብኸመይ ናብኡ ትበጽሑ:

እንድሕሪ ኣብ ኪንግ ካውንቲ ትነብሩ ኮይንኩምን፡ ናብ ናይ ክታበት ቆጸራኹም መጎዓዓዚ የድሊየኩም ኾይኑ፡ ብዙሕ ኣማራጺታት ኣለውኹም፡

 • መጉዓዝያ ርኸብ፡ ናብ ቆጸራ ክታበት መጉዓዝያ እንተደሊኻ፡ ኣብ’ዚ ዝስዕብ ተወከስ www.findaride.org ወይ ናብ መስመር ሓገዝ መጉዕዝያ 425-943-6760 ደዉል (ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ፡ ካብ 8:30 ቅ.ቀ. ክሳብ 4 ድ.ቀ. ንትርጉም ቁጽሪ 5 ጠውቕ)። እንተደኣ ኣስተርጓሚ ደሊኻ፡ እቲ ትደልዮ ቋንቋ ተዛረብ።
 • ኣገልግሎት ኣውቶቡስ፡ ኪንግ ካውንቲ ሜትሮ ናብ ቆጸራ ክታበት ንምኻድ ነዞም ዝስዕቡ ማለት ባስ ትራንዚት፡ ኣክሰስ ፓራትራንዚት፡ ከምኡ ድማ ናይ ከባብያዊ ቫን ሻትላት ሓዊስካ ብዙሕ ናይ መጉዓዝያ ኣማራጺታት ይህብ። ብዛዕባ ኣማራጺታት ቀረብ መጓዓዝያ ኪንግ ካውንቲ ሜትሮ ዝያዳ ንምፍላጥ ኣብ'ዚ ተወከሱ ወይ ከአ ኣብ 206-553-3000 ደውሉ
 • ሜዲኬይድ ወይ ኣፕል ሄልዝ ካርድ ኣለኩም ዶ?፡ ንሆፕሊንክ ሜዲካል ኣብ 1-800-923-7433 ደውሉ። (ብቕዓት ከምዘለኩም ኣረጋግጹ)
 • ሽማግለ ዲኹም ወይ ስንክልና ኣለኩም ዶ?፡ ንሜትሮ ኣክሰስ ኣብ 206-205-5000 ደውሉ። (ብቕዓት ከምዘለኩም ኣረጋግጹ)
 • ንካብ ሓደ ሰብ ንላዕሊ ቆጸራ ክትወስዱ ትፍትኑ ደለኹም? ነዚ ቅጥዒ ምልኡሞ፡ (Fill out this form) ናይ ሆፕ ሊንክ ሞቢሊቲ ምምሕዳር ኣባል ክካታተሎ ኢዩ። ድሕረ ገጽ(ዌብሳይት) ብእንግዝልዝኛ ጥራይ (Websites in English only)

ንኻልኣይ ዓቐን ክታበት ንምውሳድ ቆጸራ ውሰዱ

2 ዓቐን መድሃኒት ትቕበል እንተ ኣሊኻ ናይ መጀመርታ ዓቐን መድሃኒት ምስ ተቐበልካ ነቲ ኻልኣይ ዓቐን ቘጸራ ግበር። ድሕሪ እቲ ቐዳማይ ዓቐን እቲ ኻልኣይ ዓቐን 21 መዓልቲ (Pfizer-BioNTech) ወይ 28 መዓልቲ (ሞደርና) ክትወስድ ኣለካ። ስርዓተ ምክልኻል ሕማምካ ብዝበለፀ ምእንቲ ክከላኸለልካ ፡ ክልተ ዓቐን ክታበት ነተን ናይ መጀመርታ ተኸታተልቲ ክታበት ይዛዝማ ።

ኣብ ናይ መጀመርታ ተኸታታልቲ ክታበታት ናይ ጆንሰን ኤንድ ጆንሰን ክታበት ኮቪድ-19 እቲ ካልኣይ ዓቐን ክታበት ምውሳድ ኣየድልየካን ኢዩ።

መሐየሊ ዓቐን ክታበት ንምውሳድ መደብ ግበር

መሐየሊ ዓቐን ክታበት ናይ ምክልኻል ዓቕምና ንምሕያልን ግዜኡ ንምንዋሕን ዝውሰድ ተወሳኺ ዓቐን ክታበት ኢዩ። ብሕልፊ ዕድሚኦም ልዕሊ 50 ዓመት ዝኾኖም ዓበይቲ ሰባትን ናይ ጥዕና ጸገም ዘለዎምን ነዚ ክታበት እዚ ምውሳድ ኣገዳሲ ኢዩ።

ምስ ንውሓት ግዜ እቶም ናይ መጀመርታ ተኸታተልቲ ክታበትታት ናይ ምክልኻል ዓቕሞም እንዳሃሰሱ/እንዳደኸሙ ምኻድ እንድሕር ጀሚሮም ዝኾነ ሰብ ዕድሚኡ 5 ዓመትን ልዕሊኡን ዝኾነ ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ክብ ምእንታን ክብል ናይ መሐየሊ ዓቐን ክታበት ክወስድ ኣለዎ።


ብመሰረት ናይ ፌደራላዊ መንግስቲ መሰል ወድ'ሰብ ሕጊ - ሲያትልን ኪንግ ካውንቲን ኣብ ዝኾኑ ፕሮግራማትን ወይ ንጥፈታት፡ከም ናይ ውልቀ ሰባት ፍሉይ መሰል፡ ከም ዓሌት፡ ሕብሪ ቆርበት፡ ካበይ መበቆል፡ ጾታዊ መለለዪ(ጾታዊ መግለጺ)፡ ናይ ገብረ ሰጋ ምርጫ፡ ሰንክልና፡ ዕድሜን፡ ኹነታት ሓዳር (ምርዑዋት ወይ ዘይምርዑዋት)፡ ኣፈላላይ ኣይገብሩን ኢዮም። ብዛዕባ ዝኾነ ኣፈላላይ ጥርዓን ወይ ቅርታ ምስ ዝህልወኩም፡ ወይ ሕቶ ምስ ዝህልወኩም፡ ንናይ ኪንግ ካውንቲ ፕሮግራም መሰል ወድ ሰብ፡ ኣብ ኮምፒተር civil-rights.OCR@kingcounty.gov; ወይ ኣብ ቁጽሪ ስልኪ 206-263-2446 (ብኽብረትኩም ሽምኩም ግለጹ)፡ TTY Relay 7-1-1; ወይ ድማ ብደብዳቤ ኣብ ኣድራሻ (401 5th Ave, Suite 800, Seattle, WA 98104) ተወከሱ።


Link/share our site at kingcounty.gov/vaccine/tigrinya