Skip to main content
King County logo

ውሳኔ ኣተዓዳድላ ክታበት ናይ ስቴትና፡ በብደረጃ መን ብቑዕ ከምዘኾነ ዝውስን ክፍሊ ጥዕና ዋሺንግተን ስቴት ኢዩ።

ሓደሽቲ ናይ ብቕዓት ጉጅለ፡ ዝኾነ ልዕሊ 60 ዓመት ዝዕድሚኦምን ካብኡ ንላዕሊ ዝኾኑን፡ 2 ወይ ካብኡ ንላዕሊ መሰረታዊ ሕማም ዘለዎም፡ ኣብ ምሕናጽን ምስናዕን፡ (ቀረብ መግቢን መስተን) ሬስቱራንትን፡ ዝተዋፈሩ ሰራሕተኛታትን።

“ሕጂ መን ክታበት ክረክብ ከም ዝኽእል” ንዝርዝር ሓበሬታ ኣብ ታሕቲ ተወከሱ።

ናይ ስልኪ ሓገዝ አሎ

ትርጉም ቋንቋ ወይ ብኢንተርኔት ሓገዝ ዘድልየካ እንተድኣ ኮይኑ እዚ ዝስዕብ መራኸቢ ብዙሓን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ክትራኸቡ ከለኹም በጃኹም ነቲ ዝመረጽኩምዎ ቋንቋ ተዛረብዎ።

 • ብናይ WA State ኮቪድ-19 ሓበሬታ መስመር: 1-800-525-0127 1888-856-5816 (ድሕሪኡ ነዚ ምልክት # ጽቐጡ) ሰኑይ ካብ 8 ፡ 00 ቅ/ ቀ ክሳብ 10 ምሸትን (ካብ ሰሉስ ክሳብ ሰንበት) ካብ 8 ፡ 00 ቅ/ ቀ ክሳብ 6 ድ/ቀ።

 • ኪንግ ካውንቲ ኮቪድ-19 መጸዋዕታ ማእከል: 206-477-3977 ፡ ካብ ሰዓት 8ቅ/ ቀ - 7 ድ/ቀ ሰዓት

ብኸመይ ክታበት ክትወስዱ ከምእትኽእሉ ዝውሃብ/ዝቐርብ ሓበሬታ ብቐጻሊ ለውጢ ይግበረሉ እዩ። ነቲ በብእዋኑ ዝተገብረ ለውጢ ብዝተኻእለ መጠን ቀልጢፍና ንምትርጓሙ ንጽዕር ኣለና፡ እንተኾነ ግን ንምትርጓሙን ኣብ ወብሳይት ንምዝርግሑን ግዜ ስለዝወስድ ምድንጓይ ከጋጥም ይኽእል እዩ። ንትዕግስትኹም ኣዚና ነመስግን።

እቲ ኣዝዩ እዋናዊ፡ ተመሓይሹ ዝቐረበ ሓበሬታ፡ ብእንግሊዝኛ ኣብ kingcounty.gov/vaccine ቀሪቡ ኣሎ።

ክትባት ኸመይ ትረኽቡ

መድሕን፣ዜግነት ወይ ናይ ኢሚግሬሽን ኩነታት ብዘየገድስ ክታበት ንብቑዓት ውልቀ-ሰባት ክዉሃብ እዩ ንክታበት ኣይትኸፍሉን ኢኹም እቲ ክታበት ብMedicare ፣ Medicid ከምኡ 'ውን ብናይ ግሊ ውሕስና ኢንሹራንስ ክሽፈን እዩ ፤ ከምኡ' ውን ውሕስና ኢንሹራንስ ዋጋ ክታበት ንዘይብሎም ሰባት።

ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ቀረብን ቆጸራታትን ክታበት ዉሱን’ዩ። መደብ ንምዉጻእ ምድንጓያት ክህሉ ይኽእል’ዩ። ወሃብቲ ኣገልግሎት ዓቐን (doses) ክታበት ብብዝሒ ምስረኸቡን ገፋሕቲ ቦታታት ክታበት ምስተኸፍታን ክታበት ምርካብ ቀሊል ክኸውን ኢዩ።

ጽሑፍ ወረቐት፡ ንቆጸራ ክታበት ኮቪድ-19 ብኸመይ መደብ ከምትገብር (PDF)

ጽሑፍ ወረቐት፡ ተኣታታውነት ኣብ ሽርክነት ናይ ክታበት ቦታታት ክታበት ኪንግ ካውንቲ (PDF)


ካብ 31መጋቢት, 2021 ጀሚሩ ክፍሊ ሓለዋ ጥዕና ዋሽንግተን ስቴት ደረጃ 1ቢ4 (1b4) ክሳብ ዝውዳእ ናይ ክታበት መካፋፈሊ (መዐደሊ) ከፊቱሎ።

ክታበት ናይዞም ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሮም ዘለዉ ጕጅለታት መድሕን ፡ ዜግነት ፡ ወይ ናይ ኢሚግሬሽን ኩነታት ብዘየገድስ ተዳልዩ ኣሎ። እቲ ክታበት ብMedicare ፣ Medicaid ከምኡ 'ውን ብናይ ግሊ ውሕስና ኢንሹራንስ ክኽፈሎ እዩ ፤ ከምኡ' ውን ዋጋ ክታበት ውሕስና ንዘይብሎም ሰባት ክኽፈለሎም (ነፃ) እዩ ።

ቅድሚ ሓጺር እዋን ብቁዓት ዝኾኑ ( ካብ 31/3/21):

 • ዝኾኑ ካብ 60 ክሳብ 64 ዝዕድምኦም ሰባት

 • ንገጽ 1ቢ3 (1b3)ብቑዓት ዝኾኑ: 16 ዓመት ወይ ካብኡ ንላዕሊ ዝኾኑ፡ ወይ ምስ ስእነት ጥዕና ዘለዎም ኣረጋውያን ዝነብሩ፡ ብ CDC's list of the conditions. መሰረታዊ ሕማም ዘለዎም፡ ድሕረ ገጽ(ዌብሳይት) ብእንግዝልዝኛ ጥራይ (Websites in English only)

 • ንገጽ 1ቢ4 (1b4) ብቑዓት ዝኾኑ:
  • ኣብ ገለ እኩባት ሰባት (ነበርቲ፡ ኣባላት፡ወለንተኛታትን) ዝቕመጡሉ ንሓደጋ ዝያዳ ቅሉዓት፡
   • ናይ እኩባት መንበሪ ንውልቀ ሰባትን፡ ኣካለ ስንኩላንን፡ ንናይ ኣኣምሮ ሕማም ዘለዎዎም ዘጠቓልልን፡ ናይ ዕብየትን ናይ ቀልባዊን ናይ ኣካላዊ ስንክልና፡ ዘለዎምን ኣብ ናይ ቀዳማይ ገጽ ዘይተኻተቱ፡ ኣብ እኩባት መንበሪ ናይ ዘይሕጋዊ ፍሉይ ነገራት ንዝጥቀሙ ዝሕግዙ ትካላትን
   • ቤት ማሕቡስ፡ ቤት ማእሰርቲ፡ ናይ መቕየዲን ተመሳሰልቲ ትካላትን፡
   • ግዳም ሓደራት ዝእለዩሉ ትካላት (ከም ግዝያዊ መንበሪን፡ መቖቢ ቦታታት)
   • ንግዳያት ዕግርግር ስድራ መዕቆቢ (Domestic violence shelters)
  • ኣብዞም ዝስዕቡ ኢንድስትሪታት ዝሰርሑ ንሕማም ልዑልን፡ ማከእከላዊን ተቓላዕነት ዘለዎም ሰባት፡
   • ቀረብ መግቢን መስተን፡ ሬስቱራንትን፡
   • ፋብሪካታት
   • ምህናጽ

   ኣስተውዕሉ፡ ኣቃማምጣ ናይ እኩባት ክበሃል ከሎ ኣብ ሓደ ዕጹው ቦታ (ኣብ ውሽጢ ገዛ) ምስ ካልኦት ሰባት ማሕበራዊ ርሕቕት ክህልው ዘይከኣለሉ ማለት ኢዩ። ነገር ግን ብርሑቕ ክሰርሑ ዝኽእሉን፡ ማሕበራዊ ርሕቐት ክሕልዉ ዝኽእሉን፡ወይ ካብቲ ቦታ ርሒቖም ዝሰርሑን ኣብዚ ኣይእቱዋትን ኢዮም። ድሕረ ገጽ(ዌብሳይት) ብእንግዝልዝኛ ጥራይ (Websites in English only)

ኽታበት ድማ ኣብ ንዝተገለጹ ሰባት፡

 • ንደረጃ 1ኤ (1a) ብቑዓት ዝኾኑ፣ ኩሎም ሰራሕተኛታት ኣብ ሓደጋ ምቅላዕን ምትሕልላፍን ኮቪድ19 (COVID-19) ኣብ ዝተፋላለየ ወሃብቲ ኣገልግሎት ጥዕና (healthcare settings)፡ ኣብ ናይ ነዊሕ ግዜ ረድኤት ዘድልዮም ቦታ ዘለዉ ሰራሕተኛታትን ነበርትን፡ ኣብ መንበሪኦም ዝወሃብ ጥዕናዊ ረድኤት: ከምኡ'ውን ኣለይቲ ሕሙማት ኣብ ገዝኦም care aides)።

 • ንደረጃ 1ቢ1 (1b1) ብቑዓት ዝኾኑ፣
  • ዕድሚኦም 65 ዓመትን ልዕሊኡን
  • ዕድሚኦም 50 ዓመትን ልዕሊኡን ኮይኑ ኣብቲ ቤተሰብ ክልተ ወይ ልዕሊኡ ትውልዲ ዘለዎም ሰባት ዝነብሩ እንተኾይኖም (ንኣብነት ሽማግለን ደቂ ደቁን) ነዞም መምዘኒታት ድማ ዘማልኡ።
   • ነብሱ ክኢሉ ክነብር ዘይክእልን ካብ ቤተ-ሰብ ወይ ካብ ወሃቢ ክንክን (caregiver) (ዝኽፈሎ ወይ ዘይክፈሎ) ወይድማ ዝኾነሰብ ካብቲ ገዛ ወጻኢ ዝሰርሕ
   • ምስ ንእሽቶ ቆልዓ ዝነብርን ነቲ ቆልዓ ድማ ዝከናኸኖን፡ ከም ኣባሓጎ/ እነሓጎ ምስ ወዲ/ ጓል ወዶም/ጓሎም
  • መምህራን ናይ K- 12 ክፍሊን ሰራሕተኛታት ቤ/ትምህርትን
  • ሰራሕተኛታት መዋእለ-ሕጻናት፤ ከምኡ'ውን እዞም ዝስዕቡ
   • ፍቓድ ዝተዋህቦ ስድራቤታዊ ውሃብቲ ኣገልግሎት መዋእለ-ሕጻናት ከምኡ ድማ እቶም ኣብ'ቲ ቦታ ዝነብሩ ኣባላት ስድራቤት
   • ካብ ፍቓድ ነጻ ዝኾነ ብዎርኪንግ ኮነክሽንስ ዝወሃብ ድጎማ መዋእለ-ሕጻናት ዝቕበሉ ውሃብቲ ኣገልግሎት ዝኾኑ ስድራቤት፡ ፈተውቲን ጐረባብትን። እዞም ኣብ ውሽጢ ገዝኦም ኣገልግሎት ዝህቡ፡ ክሳብ 6 ህጻናት ከገልግሉ ይኽእሉ።
   • ECEAP ብዋሽንግተን ስተYት ዝተመወለ ውሃብቲ ኣገልግሎት መዋእለ-ሕጻናት። እዚ ምስ'ቲ ሃገራዊ መደብ ሄድ ስታርት (Head start) ተመሳሳሊ እዩ ።
   • ካብ ፍቓድ ነጻ ዝኾኑ ኣብ ዕድመ-ትምህርቲ ዝርከቡ ቆልዑ ከምኡ'ውን ኣብ ምዕባለ መንእሰያት ዝነጥፉ እሞ እዚ ዓለም-ለኸ ለበዳ ካብ ዝጅምርን ኣብያተ ትምህርትታት ተዓጽየን ብኦንላይን ወይ ሃይብሪድ ትምህርቲ ምሃብ ካብ ዝጅምራን ኣትሒዞም ዕድሚኦም ንትምህርቲ ንዝኣኸሉ ቆልዑ ኣገልግሎት ክህቡ ዝጸንሑ።

 • ኣብዘን ዝስዕባ ትካላት ብእኩብ ዝሰርሑ ንሕማም ብቐሊሉ ዝተቓልዑ ሰራሕተኛታት
  • ሕርሻ
  • ሰራሕተኛታት መርበብ ዓሳ
  • ምድላው መግቢ
  • ድኳን / መኽዘን መግቢ
  • ቢት ማኣሰርቲ፡ ማሕቡስ፡
  • ቤት ፍርዲ
  • ህዝባዊ መጓዓዝያ
  • ቀዳማይ ወሃብቲ ምላሽ ፡ ኣብ ቀደማይ ደረጃ ዘይተኻተቱ (ብዘይካ ንኣመሓደርቲ ወይ ብርሕቀት ስራሕ ክሰርሑ ዝኽእሉ)
  • ወሃብቲ ኣገልግሎት ኣብ መዋእለ-ሕጻናት፡ ምዕባለ ቆልዑ፡ ካምፕታት ደረጃ ኣብ ደረጃ 1ቢ1(1b1) ዘይተኻተቱ

  እኩብ ኣሰራርሓ ማለት ፡ ኣብ ዕጹው ቦታ ኣካላዊ ርሕቀት ክህልወሉ ዘይክእለሉ፡ ምስ ብዙሓት ሰባት ምስራሕ ማለት ኢዩ

 • ነፍሰ ጾራት
 • ስንክልና ዘለዎም ሰባት ንብርቱዕ ሕማም ኮቪድ 19 ልዑል ተኽእሎ ኣለዎም።

ብዛዕባ መደብ ዕደላ ክታበት ናይ ዋሽንግተን vaccine prioritization guidance መረዳእታ ርኸቡ።

እዞም ዝስዕቡ ክተምጽኡ ይግብኣኩም፡

 • ወረቐት መንነት ዕለት ዕለት ልደት ዘለዎ፡ ስቴት፡ ዓሌት፡ ወይ ብፈደራል ዝተዋህበ ታሴራ፡ ከምኡ 'ውን ብስምን ኣድራሻን ናይ ቢል ወይኻዓ ናይ ባንክ መግለጺ ምጥቃም ይካኣል ። ናይ ስራሕ ታሴራ ንደረጃ 1ኤ ብቑዓት ዝኾኑ የገልግል ኢዩ።

 • ኣብ ምናት ኢድኩም ክታበት ምእንቲ ክትረኽቡ ብቐሊሉ ካሚቻኹም ክትስብስብዎ ትኽእሉሉ ወይ  ሓጸርቲ እጅገታት ዘለዎም ካሚቻታት ኣለኩም።

 • ወላዲ ወይ ፍቃድ ሞግዚት፡ ወዲ 16 ወይ 17 ዓመት እንተድኣ ኮንካ ብሕጋዊ መንገዲ ነጻ እንተዘይ ኮንካ ነቲ ክታበት ንምርካብ፣ ካብ ወለድኻ ወይ ካብ ሞግዚትካ ፍቃድ የድልየካ ይኸውን። ሓደ ወላዲ ወይ ሞግዚት ኣብቲ ቆጸራ ክታበት ምሳኻ እንተዘይተረኺቡ ፍቃድ ወላዲኻ ወይ ሞግዚትካ ወይ ሕጋዊ ፍቃድ ከም ዘለካ ዘርኢ መርትዖ ንምርኣይ ዘድሊ ብቕዓታት ምስቲ ወሃቢ ኣገልግሎት ኣረጋግጽ።

ብኸመይ ናብኡ ትበጽሑ:

እንድሕሪ ኣብ ኪንግ ካውንቲ ትነብሩ ኮይንኩምን፡ ናብ ናይ ክታበት ቆጸራኹም መጎዓዓዚ የድሊየኩም ኾይኑ፡ ብዙሕ ኣማራጺታት ኣለውኹም፡

 • መጎዓዓዚ ርኸቡ፡ ንሓበሬታ መጎዓዓዚን፡ ወለንተናዊ ፕሮግራማትን፡ ውጥን ጉዕዞኹምን፡ ኣብ ዌብ ሳይት www.findaride.org. ተወከሱ። ንናይ ብቕዓት ሕቶታትን፡ ተውሳኺ ሓበሬታን ኣብ ዌብ ሳይት  www.findaride.org/covid. ተወከሱ። ድሕረ ገጽ(ዌብሳይት) ብእንግዝልዝኛ ጥራይ (Websites in English only).

 • ኣገልግሎት ኣውቶቡስ   ኪንግ ካውንቲ ሜትሮ፡ ናብ ነቑጣ ክታበት ከብጽሓ ዝኽእላ ከም ኣውቶቡስ፡ ኣክሰስ  ፓራትራንዚት ከምኡ'ውን ኮሙኒቲ ቫን ሻትል ዝርከብዎም ዝተፈለለዩ ኣማራጺታት መጓዓዝያ ኣለዉዎ። ብዛዕባ ኣማራጺታት ቀረብ መጓዓዝያ ኪንግ ካውንቲ ሜትሮ ዝያዳ ንምፍላጥ ኣብ'ዚ ተወከሱ ወይ ከአ ኣብ 206-553-3000 ደውሉ።

  ኣስተውዕሉ፡ ብማኪና እናዘወርኩም ኣገልግሎት ኣብ ዝዋሃቦ ቦታ ብእግሪ ንዝመጹ ዓማዊል ኣይቅበሉን እዮም።  መኪና    ክትጥቀሙ ግድን ስለዝኾነ ህዝባዊ መጓዓዝያ ምጥቃም ጽቡቕ ኣማራጺ ኣይኮነን። ቅድሚ ኣብ ቦታ ቆጸራ ምኻድካ ብቐሊሉ ክትኣትዎ ትኽእል ምዃንካን ዘይምዃንካ ንወሃብቲ ኣገልግሎት ሕተት።

 • ሜዲኬይድ ወይ ኣፕል ሄልዝ ካርድ ኣለኩም ዶ?፡ ንሆፕሊንክ ሜዲካል ኣብ 1-800-923-7433 ደውሉ። (ብቕዓት ከምዘለኩም ኣረጋግጹ)

 • ሽማግለ ዲኹም ወይ ስንክልና ኣለኩም ዶ?፡ ንሜትሮ ኣክሰስ ኣብ 206-205-5000 ደውሉ። (ብቕዓት ከምዘለኩም ኣረጋግጹ)

 • ንካብ ሓደ ሰብ ንላዕሊ ቆጸራ ክትወስዱ ትፍትኑ ደለኹም? ነዚ ቅጥዒ ምልኡሞ፡ (Fill out this form) ናይ ሆፕ ሊንክ ሞቢሊቲ ምምሕዳር ኣባል ክካታተሎ ኢዩ። ድሕረ ገጽ(ዌብሳይት) ብእንግዝልዝኛ ጥራይ (Websites in English only)

በቴሌፎን ሓገዝ ወይ ድማ ናይ ትርጉም ሓገዝ ደሊኹም፡ ዘተውሃሃደ ናይ መጎዓዓዚ ንኽታበት ናይ ሓገዝ ኣገልግሎት፡ ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 8:30 ቅ፡ቀ – 4:00 ድ፡ቀ ኣብ ቁጽሪ ቴለፎን 425-943-6706፡ ደዊልኩም፡ ንናይ ቋንቋ ሓገዝ ቁጽሪ 5 ጠውቑ።

ጽሑፍ ወረቐት፡ ምሕጽንታት ሕዝባዊ ጥዕና፡ ድሕሪ ክታበት COVID-19 (PDF)


ንኻልኣይ ዓቐን ክታበት ንምውሳድ ቆጸራ ውሰዱ

ክልተ ግዜ ዝዋሃብ ክታበት እንተተዋሂቡካ፡ እቲ ቀዳማይ ክታበት ምስወሰድካ፡ ኣብቲ ነቑጣ ክታበት ከለኻ ነቲ ካልኣይ እትወስደሉ ቆጸራ ሓዝ። ቀዳማይ ክታበት ምስወሰድካ ድሕሪ 21 መዓልታት (Pfizer-BioNTech እንተኾይኑ) ወይ ድሕሪ 28 መዓልታት (Moderna እንተኾይኑ) ነቲ ካልኣይ ክታበት ክትወስድ ይግብኣካ።

ጆንሰን ኤንድ ጆንሰን ክታበት COVID-19 እንተወሲድካ ግን ካልኣይ ምውሳድ ኣየድልየካን እዩ - ሓደ ዓቐን ምሉእ ውሕስነት’ዩ ይህብ።

ን V-safe ተመዝገቡ

ማእከል ምቁጽጻር ሕማም (CDC) ናይ ከታበት ድሕነት ንምቁጽጻር V-safe ዝበሃል መሳርሒ ምሂዙ ኣሎ። V-safe ብድሕሪ ክታበት ምውሳድ፡ ስማርት ሞባይል ቴሌፎን መሰረት ብምግባር፡ ብቴክስት መልእኽቲን ብኮምፒተር ዌብ ፔጅ ገምጋም መውሰዲ ውልቃዊ ጥዕና መቆጻጸሪ ኢዩ። ድሕሪ ክታበት COVID-19 ምውሳድኩም፡ ጎድናዊ ጸገም እንተጌሩልኩም፡ ንማእከል ምቁጽጻር ሕማም (CDC) ብቕልጡፍ ከተፍልጡ የኽእለኩም። ማእከል ምቁጽጻር ሕማም (CDC) ዚያዳ ሓበሬታ ንምርካብ ክትትል ይገብር ይኸውን። ኣድላዪ እንተኾይኑ፡ V-safe ካልኣይ ዓቐን ክታበት COVID-19 ክትወስዱ ከዘኻኽረኩም ኢዩ።

ብዛዕባ ጎድናዊ ሳዕቤን እንታይ ክትገብሩ ኣለኩም

ተሪር  ኣለርጂ ወይ ቍጥዐ ኣካላት እንተ'ጓኒፉም 9-1-1 ደውሉ ወይ ናብ ዝቐርበኩም ሆስፒታል ኪዱ። እንድሕሪ ዝኾነ ጎድናዊ ሳዕቤን ሃልዩኩምን ምኻድ እንተኣብዩ ንናይ ሕክምና ክንክን ወሃቢኹም ደውሉ።

ናብ FDA/CDC Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) (ጸብጻብ ኣሉታዊ ተርእዮታት ስርዓት ክታበት) ጐድናዊ ሳዕቤን ጸብጻብ አቅርብ። ናብ (VAERS) (ጸብጻብ ኣሉታዊ ተርእዮታት ስርዓት ክታበት) 1-800-822-7967 ደውሉ፡ ወይከአ ኣብ https://vaers.hhs.gov/reportevent.html  እተዉ፡ ሽም ዝተወሃበኩም ክታበት ኣብ ሳጹን ቁጽሪ #18 ናይቲ ጸብጻብ ቅጥዒ (ፎርም) ኣእትውዎ።

ናይ COVID-19 ቅድመ ጥንቃቐ ምግባር ቀጽሉ

እዞም ክታበታት ብሰንኪ COVID-19 ካብ ዝስዕብ ረኽሲ፡ ኣብ ሆስፒታል ምድቃስ፡ ከምኡ’ውን ሞት ኣብ ምክልኻል ልዑል ብቕዓት ዘለዎም ክንሶም፡ ስለምንታይ ኢና ማስክ ክንለብስን ካብ ካልኦት ርሕቕ ክንብልን ዘሎና?

ዛጊት መብዛሕትኦም ሰባት ክታበት ኣይወሰዱን ዘለዉ - ብሰንኪ ድሩት ቀረብ ክታበት ገና ኣብቲ ናይ መጀመርታ ደረጃ ዝርገሐ ክታበት ኢና ዘለና። ብተወሳኺ፡ ክታበት ዝወሰዱ ሰባት COVID-19 ናብ ካልእ ካብ ምምሕልላፍ ናይ ምዕጋት ውጽኢታውነቱ፡ ከምኡውን ኣብቶም ኣብ ኪንግ ካውንቲ ተዘርጊሖም ዘለዉ ፍልይ ዝበሉ መልክዓት ኮቪድ ዘለዎ ብቕዓት ማዕረ ክንደይ ምዃኑ ኣብ ምምሃር ኢና ዘለና።

ዋላ ድሕሪ ምኽታብ ካልኦት ከይሕዞም ምጥንቃቕ ኣገዳሲ እዩ። ማስክ ምልባስ ኣይተቋርጹ፡ ካብ ገዛኹም ወጻኢ ኣብ ውሽጢ ኣባይቲ ኣብ ዝካየድ ምንቅስቓሳት ካብ ምስታፍ ተቖጠቡ፡ ሰብ ዝበዝሖ ውሽጢ-ኣባይቲ ኣይተዘውትሩ፡ ምስ ካልኦት እትገብርዎ ርክብ ሓጺርን ርሕቀት ዝሓለወን ይኹን፡ ኣብ ውሽጢ ኣባይቲ ልዑል ዑደት ኣየር ከምዝህሉ ግበሩ፡ ከምኡ’ውን ኣዘውቲርኩም ኣእዳውኩም ተሓጸቡ።

እቲ ዝሐጉስ ዜና ምሉእ ብምሉእ ምስተኸተብኩም እዚ ለበዳ ጠጠው ኣቢልኩሞ ዝነበርኩም ስራሓት ክትሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም።

ሰባት ምሉእ ብምሉእ ተኸቲቦም ዝበሃል፡

 • 2 ሰሙናት ድሕሪ ካልኣይ ዓቕን ናይ 2 ትኸታተልቲ ዓቐናት ከም Moderna ወይ Pfizer ክታበታት ምውሳድ ወይ
 • 2 ሰሙናት ድሕሪ ናይ ሓደ ዓቐን ክታበት፡ ከም ናይ Johnson & Johnson ክታበት ምውሳድ

ካብ ዝተኸተብኩም ትሕቲ 2 ሰሙናት እንተኾይኑ፡ ወይ ካልኣይ ዓቐን ምውሳድ እንተድሊዩኩም፡ ምሉእ ብምሉእ ናይ መከላኸሊ ውሕስነት የብልኩምን።
እንድሕሪ ምሉእ ብምሉእ ተኸቲብኩም

 • ኣብ ውሽጢ ምስ ካልኦት ምሉእ ብምሉእ ዝተኸትቡ ሰባት ብዘይ መሸፈኒ ገጽ (ማስኬራ) ክትእከቡ ትኽእሉ ኢኹም።
 • ምስ ካብ ሓደ ካብ ሓደ ስድራ ዘይበዝሑ ዘይተኸተቡ ሰባት፡ ብዘይ ሰባት ብዘይ መሸፈኒ ገጽ (ማስኬራ) ክትእከቡ ትኽእሉ ኢኹም። ነገር ግን ካብኦም ሓደ ወይ ምስኦም ዝቕመጥ፡ እንተድኣ ሃልዩን ጽዑቕ ሕማም COVID-19  እንተሃልይዎ፡ (ንኣብነት ከም ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዘይብሎም፡ ልዕሊ  65 ዝዕድሚኦም ኣረጋውያን) ኣይትትኣከብ።
 • እንተ ድኣ ፍሉጥ ቃልዕ ምስ COVID-19 ዘለዎ ሃልዩኩሞ፡ ተቓሊዕኩምሞ፡ ምልክት እንተዘይብልኩም፡ ምውሻብ ኣየድልየኩምን ኢዩ። ርግጸኛ ንምዃን ነዚ መምርሒ ብዛዕባ ምውሻብ ተወክከሱ።  

ምሉእ ብምሉእ ዝተኸተቡ ሰባት ብቕጻሊ፡

 • መሸፈኒ ግጽ(ማስኬራ) ክገብሩ ወኸኣ ኣብ እኩም ናይ ህዝቢ ቦታ ማሕበራዊ ርሕቐት ግበሩ
 • ማእከላይ ወይ ዕበይ ካብ ዝኾነ ምትአኽኻብ ተቖጠቡ
 • ናይ ውሽጢ ሃገር ይኹን ናይ ኣህጉራዊ ጉዕዞኹም ኣደናጉዩ። እንተድኣ ተጓዒዝኩም ናይ መምርሒ ማእከል ምቁጽጻር ሕማማት  (follow CDC requirements) ተኸተሉ።
 •  ንምልክታት COVID-19  ኣስተብህሉ፡ብፍላይ ኣብ ከባቢ ዝሓመመ ሰብ እንተኔርኩም። ናይ COVID-19  ምልክታት እንተሃልዩኩም፡ ተመርመሩ ወኸኣ፡ ካብ ሰብ ርሒቕኩም ኣብ ገዛኹም ጽንሑ።
 • ኣብ ትሰርሑሉ ቦታ ዝወሃበኩም መምርሒ ተኸተሉ።   

ሕጂውን ክታበት COVID-19 ክሳብ ክንደይ ውጽኢታዊ ምዃኑ ኣብ ምክትታል ንርከብ ኣለና፡ ከምኡ'ውን ብቀጻሊ ምዕብልናታት ይርኤ ኣሎ። ንናይ ቀረባ እዋን መምርሒ ብዛዕባ ምሉእ ብምሉእ ዝተኸትቡ ሰባት ንማእከል ምቁጽጻር ሕማማት ዌብሳይት ተወከሱ።(Check out the CDC's website for the latest guidance for people fully vaccinated).

ኣብዚ እዋን’ዚ ክታበት ኣበይ’ዩ ዝርከብ?

 • ኣብ ናይ ነዊሕ ግዜ ክንክን ዘድልዮም ቦታ ዘለዉ (Long-Term Care Facilities) ኣብ ነርሲንግ ሆም ዝነብሩ፡ ክንክን እንዳተገብረሎም ዝነብሩ ከምኡ’ውን ካልኦት ንነዊሕ ግዜ ክንክን ዝግበረሉ ቦታ ዝነብሩ ኣብቲ ዝነብሩሉ ቦታ ብናሽናል ፓርትነርሺፕ (national partnership) ምስ ፋርማሲ ቸይን (pharmacy chains) ብምውህሃድ ክታበት ኣብ ምውሳድ ይርከቡ።

 • ስርዓት ክንክን ጥዕና (Health Care Systems) ከም ሓኻይም፡ ሆስፒታላት፡ ከምኡ’ውን ኣካባብያዊ ክሊኒካት መብዛሕትኦም ኣረጋውያን ኣብ ኪንግ ካዉንቲ ክታበት ክረኽቡለን ዝኽእላ መባእታዊ መንገዲ ኢየን።

 • ተንቃሳቐስቲ ጉጅለ ክታበት (Mobile Vaccination Teams) ብምትሕብባር ህዝባዊ ጥዕናን ክፍሊ መጥፋእቲ ሓዊን ኣብ ብርቱዕ ሓደጋ ንዘለዉ ኣረጋዉያን እንተላይ ኣብ ኣዳልት ፋሚሊ ሆም ዝነብሩ ከምኡ’ውን ተመጣጣኒ ዋጋ ዘኽፍላ ትካላት ክንክን (affordable senior living facilities) ዝነብሩ ኣረጋውያን እንዳበጽሕዎም ይርከቡ።

 • ልዑል መጠን ክታበት፡ ብህዝባዊ ጥዕና ዝተወሃሃደ ፡ ኣብ ደቡብ ኪንግ ካውንቲ ናብ ዝርከባ ጕጅለታት ይበጽሕ አሎ። ዝለዓለ መጠን ናይ ሆስፒታልን ሞትን ኮቪድ-19 ፡ እንተላይ ብዕድመ ዝደፍኡ ዓበይትን ብገዛእ ርእሶም ክነብሩ ዘይክእሉ ውልቀ-ሰባትን ፡ ኣለይቶምን ክበጽሕ እዩ ።

 • ፋርማሲታት፡ ልክዕ ከም’ቲ ኣብ ከባቢኹም ኬድኩም ፍሉ ሾት ትወስድዎ፡ ብዙሓት ኣብያተ መድሃኒት- ትካላት ሸቐጣ ሸቐጥ (ግሮሰሪ) ወሲኽካ - ብምኻድ ክታበት COVID-19 ንምውሳድ ቆጸራ ክትሕዙ ትኽእሉ።

 • ኮምዩኒቲ ወይ ሃይማኖት ዝመሰረተን ክሊኒካት፡ ቦታታት መግቢ፡ ማእከላት ኣረጋዉያን ከምኡ’ውን መሰረተን ኣብ እምነት ዝገበራ ዉድባት ኣብነታት ናይ ቅልቅል ዝብላ ክሊኒካት መደብ ተታሒዙለን ካብ ዘለዋ ኢየን። ክታበት ምስተረኽበ ብኡንብኡ።

 • ካብ ገዛ ክወጽኡ ንዘይኽእሉ ዓበይቲ (ኣዛውንቲ) ሰባት፡ብተንቀሳቐስቲ ናይ ክታበት ወሃብቲ ኣሃዱን፡ ብኣብ ገዝ ገዛ እንዳኸዱ ሕክምናዊ ክንክን ዝህቡ መዝነት ዘለዎም ክኢላታትን፡ ኣብ ገዝኦም ክታበት ምርካብ ሓደ ኣማራጺ ኢዩ።