Skip to main content
King County logo

Than Phiền Về Giao Thông

Hệ Thống Trình Báo Trực Tuyến của Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Hạt King kính chào quý vị. Quý vị có thể tường trình sự việc của quý vị mà không phải chờ đợi và có thể in biên bản trình báo được chấp thuận. Nếu quý vị trình báo một trường hợp không ngừng xe tại các bảng “Stop”, xin dùng địa chỉ gần giao lộ đó nhất (chẳng hạn như 13457 Chandler Blvd SE) để giúp chúng tôi ấn định phạm vi pháp quyền thích hợp. Xin ghi rõ tên các con đường tại giao lộ này trong chi tiết trình báo.

Đối với các than phiền “chạy quá tốc độ”, xin dùng địa chỉ gần chỗ đó nhất (chẳng hạn như 13457 Chandler Blvd SE) để giúp chúng tôi ấn định phạm vi pháp quyền thích hợp. Xin ghi rõ tên đường xe đó chạy, bảng tốc độ cho phép, tốc độ ước lượng của xe đó, và những ngày trong tuần/giờ trong ngày khi tình trạng đó xảy ra nhiều nhất, trong chi tiết trình báo.

KHI BẤM VÀO NÚT “START REPORT” (BẮT ĐẦU TRÌNH BÁO), QUÝ VỊ XÁC NHẬN QUÝ VỊ HIỂU LÀ VIỆC TƯỜNG TRÌNH CHUYỆN GIẢ DỐI LÀ MỘT HÀNH ĐỘNG PHẠM PHÁP.

Startreport

Bắt đầu trình báo