Skip to main content

ស្ទូចត្រីនិងអាហារសមុទ្រដែលមានសុវត្ថភាពសំរាប់បរិភោគ

ស្ទូចត្រីនិងអាហារសមុទ្រដែលមានសុវត្ថភាពសំរាប់បរិភោគ

ត្រីដែលចាប់ពីស្ទឹងឌូវ៉មមីស្ស មានតែត្រីសាលម៉ុនមួយគត់ដែលមានសុវត្ថភាពសំរាប់បរិភោគ


ក្នុងស្ទឹងឌូវ៉មមីស្សត្រីនិងសណ្តានសត្វសមុទ្ររស់នៅជាប្រចាំមួយជីវិតវាដូចជាត្រី(ភើជ ត្រីសូលឬអណ្តាតឆ្កែ ក្តាម គ្រុំ និងលៀស) មិនមានសុវត្ថភាពក្នុងការបរិភោគទេ។ មានសារជាតិកខ្វក់កំរិតខ្ពស់បំផុត ហើយសារជាតិកខ្វក់រួមមានសារធាតុគីមីគ្រោះថ្នាក់ឬពុលដូចជា(PCBs) អ្នកមិនអាចមើលឃើញសារធាតុគីមីនោះឡើយ។ សារជាតីគីមីពុលវាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់កូនក្នុងផ្ទៃ កូនង៉ា និងកូនក្មេងតូចខ្លំាងជាងគេ។ផ្តល់គ្រោះប៉ះពាល់ខាងការចងចាំ ការយកចិត្តទុកដាក់ ចលនាហើយនិងការលួតលាស់នៃផែ្នកខាងភាសារ។

ការពារសុខភាពរបស់អ្នក:

បរិភោគត្រីសាលម៉ុន!
ត្រីសាលម៉ុនគឺជាត្រីតែមួយគត់ពីស្ទឹងឌូវ៉មមីស្សដែលមានសុវត្ថភាពសំរាប់បរិភោគ។វាចំណាយពេលខ្លីក្នុងស្ទឹង។ សុមចូលរួមសិក្សាបន្ថែម

ទៅស្ទូចត្រី!
មានទីកន្លែងស្ទូចជាច្រើនក្នុងតំបន់ឃីងខោនធីដែលមានអាហារសមុទ្រមានសុវត្ថភាពសំរាប់បរិភោគ។ សូមរកមើលទីកន្លែង។

ត្រីមានសារប្រយោជន៍ដល់បេះដូងនិងខួរក្បាល! បរិភោគត្រីនិង
អាហារសមុទ្រចំរុះមកពីកន្លែងផ្សេងគ្នា។

ម្តាយនិងកូនក្មេង!
ដំបូន្មានជាពិសេសក្នុងការទទួលទានអាហារសមុទ្រពីតំបន់
ជិតៗ
មានសារសំខាន់ដល់ស្រ្តីមានផ្ទៃនិងស្រ្តីបំបៅដោះកូនហើយនិងកូនក្មេងតូចក្រោមអាយុ៦ឆ្នាំព្រមទាំងបុរសនិងស្រ្តីណាមានគំរោងមាន
កុន។សូមចូលរួមសិក្សាបន្ថែម។

ការណែនាំចេញពីក្រសួងឃីងខោនធីអប់រំអំពី: របៀបស្ទូចត្រីម្ហូបសមុទ្រដែលអាចនេសាទមកបរិភោគបានដោយសុវត្ថភាព

ការណែនាំចេញពីក្រសួងឃីងខោនធីអប់រំអំពី: របៀបស្ទូចត្រីម្ហូបសមុទ្រដែលអាចនេសាទមកបរិភោគបានដោយសុវត្ថភាព។

សូមទាក់ទងមកយើងខបើត្រូវការសេចក្តីណែនាំនេះជាក្រដាស់បោះពុម្ភ!

ផ្សារលក់ម្ហូបអាចមានជម្រើសសំរាប់ទិញអាហារសមុទ្រដែលមានសុវត្ថភាពបរិភោគចំពោះស្រ្តីមានផ្ទៃ ស្រ្តីបំបៅដោះកូន និងកូនក្មេងតូច

សូសូមយកប័ណ្ណដំបូន្មាននេះតាមខ្លួននៅពេលអ្នកទិញអហារសមុទ្រនៅតាមផ្សារដែលអ្នកទៅ។  មានជម្រើសច្រើននិងមានសុវត្ថភាពសំរាប់ជនគ្រប់រូបដែលក្នុងជូរមានពណ៌ប៉ៃតង។ ប្រសិនបើអ្នកជាស្រ្តីមានផ្ទៃ ស្រ្តីបំបៅដោះកូន កូនក្មេងតូច​​​​ (ក្រោមអាយុ៦ឆ្នាំ) ហើយនិងបុរស ឬស្រ្តីណាគម្រោងមានកូន
បំរាមហាមបរិភោគត្រីឬអាហារសមុទ្រក្នុងជួរពណ៌
ក្រហម។                                                      
(បំរាមឬជៀសវាង)  ប្រសិនបើអ្នកជាមនុស្សចំណោមអ្នកដែលមិនមែន ស្រ្តីពោះធំមិនមែនស្រ្តីបំបៅដោះកូន មិនមែនកូនក្មេងតូចក្រោមអាយុ៦ឆ្នាំ​ ឬក៏មិនមានគម្រោងមានកូននាអនាគតទេ អ្នកអាចបរិភោគត្រីឬអាហារសមុទ្រជួរដែលមានពណ៌ក្រហមបាន។  តែប្រសិនជាអ្នកជាមនុស្សចំណោមដែលងាយទទួលការរងប៉ះទង្គិច ជាពីសេសក្រុមមនុស្ស ស្រ្តីពោះធំ ស្រ្តីបំបោដោះកូន កូនក្មេងតូច(ក្រោមអាយុ៦ឆ្នាំ) ឬគម្រោងមានកូន សូមបរិភោគត្រីឬអាហារសមុទ្រក្នុងជួរមានពណ៌

ប៉ៃតងមួយខែពេញ។  សូមស្វែងយល់បន្ថែមពីដំបូន្មាននេ

Washington Healthy Fish Guide for Supermarkets

Washington Healthy Fish Guide for supermarkets

Available in:

សាកល្បងរូបមន្តចំអិនត្រីសាលម៉ុន ឆ្ងញ់ពិ សារហើយជំនួយបេះដូងនិងខួរក្បាល!

Recipe by Community Health Advocate, Paco Ramos
Also available in PDF format

Ingredients (for 4 servings)

 • 4 salmon fillets (4 oz. each)
 • 1 tbsp olive oil

Cajun seasoning

 • 2 tbsp salt
 • 1 tbsp sugar
 • 2 tbsp paprika
 • 1/4 tsp cayenne pepper
 • 1 tbsp white pepper
 • 1 tbsp onion powder
 • 1 tbsp garlic powder
 • 1 tbsp black pepper
 • 1/2 tsp dry basil
 • 1/2 tsp dry thyme

Caesar salad:

 • 4 cups romaine lettuce
 • 3/4 cup grated parmesan cheese
 • 1/2 cup Caesar dressing (to taste)
 • 1/2 cup croutons
 • Lemon wedge to garnish

Directions:

 1. Combine all the ingredients for the Cajun seasoning and mix well.
 2. Heat olive oil in non-stick cooking pan or skillet over medium-high.
 3. Place salmon fillets in pan, sprinkle Cajun seasoning mix to coat the fillets.
 4. Cook salmon fillets for 3-4 minutes per inch thickness. Flip, coat other side with more seasoning and continue to cook until salmon registers 145°F on cooking thermometer inserted in center.
 5. Use spatula to remove salmon from heat.
 6. Toss Caesar salad ingredients to combine, garnish with sliced lemon and serve with blackened salmon.

Blackened Cajun Salmon with Caesar Salad


Recipe by Sophorn Sim
Also available in PDF format

Ingredients (for 5-6 servings):

 • Slice of galangal root, chopped finely
 • 1 medium turmeric root, chopped finely
 • 3 to 4 kefir lime leaves, sliced
 • 2 stalks of lemon grass, sliced
 • 3 to 4 cloves of garlic
 • 1/2 tsp of shrimp paste
 • 1/2 tsp of sugar
 • 1 tsp of honey
 • Organic chicken flavor
 • 1/2 tsp of salt
 • 1 can of coconut cream
 • 1/2 salmon, filleted
 • Banana leaves
 • 2 egg yolks, beaten
 • 1/4 of red bell pepper (finely sliced)

Khmer Amok Salmon

Directions:

 • Blend sliced galangal roots, turmeric roots, kefir lime leaves, lemon grass, garlic to make paste.
 • Boil the coconut cream in sauce pan to reduce.
 • Pour in blended ingredients, heat on low, then add the sugar, shrimp paste, salt, honey, organic chicken flavor. Remove from heat.
 • Slice the filleted salmon into 2 in. pieces.
 • Gently combine with other ingredients in sauce pan and let marinate for 2 minutes.
 • Cut banana leaves* to make cone or boat, using tooth pick to support. Then put the 2 pieces of marinated salmon with sauce in the banana cones.
 • Spoon beaten egg yolks on top salmon in banana cone, add 2 fine slices of red bell peppers on top for decoration. Steam banana cones with salmon in steamer with boiling water for about 5 to 8 minutes.
 • Serve hot or cold, with rice or just by itself.

*Note: Kale leaves can be used instead of banana leaves, line bottom of steamer basket or rack with leaves, place marinated salmon right on top and steam. You can eat the steamed kale as well.

Recipe by Community Health Advocates: Roxana Urias Luz, María Cárdenas and Jennifer Teo
Also available in PDF format in English and Spanish

Ingredients (for 10 servings)

 • 2 lbs of salmon (skinless fillets)
 • 2 C. lime juice
 • 3 onions, finely diced
 • 8 tomatoes, diced
 • 1 bunch of cilantro
 • Salt and pepper to taste

Directions:

 1. Dice the salmon in small cubes.
 2. Add salt, pepper, lime juice and onions.
 3. Allow to marinate for at least 2 hours.
 4. Then, add diced tomatoes.
 5. Mix well.
 6. Add chopped cilantro before serving, and it is ready to serve!

* Note: recommended serving on tostadas

Salmon Ceviche

Recipe by Mai Hoang
Also available in PDF format in English

Ingredients (4 servings)
Wash all green vegetables:

 • 1/4 cup oil
 • 2 lb salmon fillets
 • Salt and peppers
 • 1 bunch green onion, chopped into quarters
 • 1 lemon, sliced
 • 1 big onion, yellow/white, sliced
 • 6 cloves garlic, minced
 • 20 large rice papers
 • 1 bunch lettuce, any
 • 1 cucumber, sliced
 • 1 bunch chives
 • 1 bunch Thai basil leaves
 • 4 c. Vermicelli noodles, boiled and drained

Fish sauce glaze:

 • 1 Tbsp. sugar
 • 1 Tbsp. oyster sauce
 • 1/4 c. fish sauce
 • Stir all to dissolve sugar in bowl, add pepper to taste

Dipping sauce:

 • 11 Tsp. sugar
 • 2 c. hot water
 • 1/2 c. fish sauce
 • 1 lime, juiced
 • 1 Tbsp. minced garlic
 • 1 Tbsp. sambal chili garlic hot sauce
 • Stir all to dissolve to sugar in bowl

Salmon Spring Rolls

Directions:

 1. Preheat oven to 350ºF. Wash the salmon fillets with salt. Pat dry and season with salt and pepper.

 2. Place fish on top of sliced onion and lemon in baking dish. Drizzle 1-2 tbsp. of oil over fish. Bake for 12 minutes, flip fillets so skin side is up, brush with glaze and bake for 10 more minutes. Broil high for 6 more minutes.

 3. While fish is baking, heat rest of oil in saucepan on medium. Fry garlic and green onions until fragrant, add salt and pepper to taste, drizzle over baked fish.

 4. Dip rice paper in hot warm quickly, place on plate, add 1 lettuce, noodle, chives, cucumber, basil and salmon to your liking in one corner of the paper. Roll, dip in sauce and enjoy!

សូមទស្សនារឿងរបស់អ្នកស្ទូចក្នុងសហគមន៍ពីស្ទឹងឌូវ៉មមីស្ស

Fun to Catch, Toxic to Eat

expand_less