Skip to main content
Many King County facilities are closed to the public. Learn how to access services remotely or while following social distancing guidelines.  
King County logo
Để làm chậm sự lây lan của CoVID-19, các hoạt động liên quan đến dịch vụ khách hàng của Sở Bầu cử Quận King sẽ được thực hiện trực tuyến bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 16 tháng 3. Xin quý vị vui lòng email elections@kingcounty.gov hoặc gọi số 206-296-VOTE (8683) nếu quý vị cần trợ giúp thêm.

King County Elections headquarters Văn phòng chính của Sở Bầu cử Quận King

The King County Elections facility is located in Renton at the intersection of SW Grady Way and Powell Avenue SW. The facility is located north of I-405. Văn phòng chính của Sở Bầu cử Quận King ở Renton nằm tại giao điểm của đường SW Grady Way và đường Powell Avenue SW. Văn phòng nằm ở phía bắc I-405.

King County Elections (Sở Bầu cử Quận King)
919 SW Grady Way
Renton, WA 98057
Get directions Hướng dẫn đường

Hours: Monday - Friday from 8:30 a.m. - 4:30 p.m. Giờ mở cửa: Thứ Hai – Thứ Sáu từ 8:30 sáng – 4:30 chiều

Elections Annex Văn phòng phụ của Sở Bầu cử

King County Administration Building (Tòa nhà Hành chính Quận King)
500 4th Avenue, Room 440
Seattle, WA 98104
Get directionsHướng dẫn đường