Skip to main content

Hướng dẫn đường đến văn phòng của chúng tôi

Hướng dẫn đường đến văn phòng của chúng tôi

Public Health Notice Thông báo Y tế Công cộng

As part of the continued effort to stop the spread of CoVID-19 in our community, King County Elections strongly recommends registering to vote , updating your registration , and accessing your ballot online when needed for the rest of the year. Nhằm mục đích góp phần trong nỗ lực tiếp tục ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 trong cộng đồng của chúng ta, Sở Bầu cử Quận King khuyến nghị quý vị nên đăng ký bỏ phiếu, cập nhật hồ sơ đăng ký, và truy cập lá phiếu trực tuyến khi cần cho đến hết năm.

We will have Vote Centers open for those who need assistance or have missed the deadlines but ask that those who are able to utilize the online tools do so. Those who do come to a Vote Center in person will be required to wear a face covering over their nose and mouth. Đối với những quý vị nào có thể, xin vui lòng đăng ký bỏ phiếu, cập nhật hồ sơ đăng ký, và truy cập lá phiếu trực tuyến. Trung tâm Bầu cử chỉ dành cho những ai cần trợ giúp hoặc đã bị lỡ thời hạn đăng ký. Những quý vị trực tiếp đến Trung tâm Bỏ phiếu sẽ phải đeo khẩu trang che mũi và miệng

Please email elections@kingcounty.gov or give us a call at 206-296-VOTE (8683) if you need additional assistance. Xin quý vị vui lòng email elections@kingcounty.gov hoặc gọi số 206-296-VOTE (8683) nếu quý vị cần trợ giúp thêm.

King County Elections headquarters Văn phòng chính của Sở Bầu cử Quận King

The King County Elections facility is located in Renton at the intersection of SW Grady Way and Powell Avenue SW. The facility is located north of I-405. Văn phòng chính của Sở Bầu cử Quận King ở Renton nằm tại giao điểm của đường SW Grady Way và đường Powell Avenue SW. Văn phòng nằm ở phía bắc I-405.

King County Elections (Sở Bầu cử Quận King)
919 SW Grady Way
Renton, WA 98057
Get directions Hướng dẫn đường

Hours: Monday - Friday from 8:30 a.m. - 4:30 p.m. Giờ mở cửa: Thứ Hai – Thứ Sáu từ 8:30 sáng – 4:30 chiều

Gửi câu hỏi đến Bộ bầu cử Quận King

expand_less