Skip to main content

Sở Bầu cử Quận King // King County Elections Vietnamese language home page

× Sở Bầu cử Quận King đóng cửa vào ngày 23 tháng 5 năm 2024 để đào tạo nhân viên.

Chúng tôi sẽ mở cửa trở lại vào ngày 24 tháng 5 năm 2024 lúc 8:30 sáng.

Sở Bầu cử Quận King

I want to... Tôi muốn…

April Special Election Cuộc bầu cử đặc biệt tháng 4 năm 2024
The election day deadline is April 23. Hạn chót của cuộc bầu cử là ngày 23 tháng 4.

Whats on ballot Nội dung lá phiếu

Returning my ballot Gửi lại lá phiếu

expand_less