Skip to main content

Sở Bầu cử Quận King // King County Elections Vietnamese language home page

Sở Bầu cử Quận King

I want to... Tôi muốn…

November 2023 General Election Cuộc tổng tuyển cử tháng 11 năm 2023
The election day deadline is August 1. Hạn chót của cuộc bầu cử là ngày 7 tháng 11.

Whats on ballot Nội dung lá phiếu

Returning my ballot Gửi lại lá phiếu

expand_less