Skip to main content

Thay đổi lựa chọn ngôn ngữ của tôi

Thay đổi lựa chọn ngôn ngữ của tôi

Quận King xuất bản tài liệu bầu cử bằng các ngôn ngữ khác.

Get your voting materials in 中文 (Chinese), English, 한국어 (Korean), Español (Spanish), or Tiếng Việt (Vietnamese).

Nhận tài liệu bầu cử bằng tiếng Trung Quốc, tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc, tiếng Tây Ban Nha, hoặc tiếng Việt

expand_less