Skip to main content

Thay đổi địa chỉ

Thay đổi địa chỉ

Have you updated your residential or mailing address? You can update your registration online or by mail until 8 days before an election or in-person through Election day. Registrations done by mail need to be received, not postmarked, by the 8-day deadline. Quý vị đã cập nhật địa chỉ cư trú hoặc địa chỉ gửi thư chưa? Quý vị có thể đăng ký bỏ phiếu trực tuyến hoặc qua thư bưu điện cho đến 8 ngày trước Ngày Bầu cử hoặc trực tiếp đến văn phòng cho đến Ngày Bầu cử. Đơn đăng ký được gửi qua thư bưu điện phải được văn phòng chúng tôi nhận, chứ không chỉ có dấu đóng bưu điện, trễ nhất là 8 ngày trước ngày bầu cử.

There are five easy ways to update your address: Có năm cách dễ dàng để cập nhật địa chỉ của quý vị:

1. Online 1. Trực tuyến

Update your information online , 24-hours a day at the Secretary of State’s website. You will need one of the following: Cập nhật thông tin trực tuyến, 24 giờ mỗi ngày, trên trang mạng của Tổng Thư ký Tiểu bang.

  • A current Washington State driver license Bằng lái xe hiện hành do Tiểu bang Washington cấp
  • A current Washington State ID card Thẻ căn cước hiện hành do Tiểu bang Washington cấp

2. Email 2. Thư điện tử

Email our office with the following information: Gửi thư điện tử đến văn phòng của chúng tôi với các thông tin sau:

  • Your name Tên
  • Date of birth Ngày tháng năm sinh
  • Old residential and mailing address Địa chỉ cư trú và địa chỉ gửi thư cũ
  • New residential and mailing address Địa chỉ cư trú và địa chỉ gửi thư mới

3. Phone 3. Điện thoại

Contact our office during business hours. Liên lạc với văn phòng của chúng tôi vào giờ làm việc.

4. Mail 4. Qua đường bưu điện

Download and print a voter registration form and mail it to King County Elections. Forms are available in many languages. Tải và in đơn đăng ký cử tri và gửi qua đường bưu điện đến Sở Bầu cử Quận King. Đơn đăng ký cử tri có bằng nhiều ngôn ngữ.

5. In-person 5. Trực tiếp

You can register to vote in-person at the King County Elections Office in Renton, the Elections Annex in downtown Seattle, or at a Vote Center. Quý vị có thể đăng ký bỏ phiếu trực tiếp tại Văn phòng Sở Bầu cử Quận King ở Renton hoặc tại một Trung tâm Bầu cử.

You can also register to vote at one of our community events. Quý vị cũng có thể đăng ký bỏ phiếu tại một trong những sự kiện cộng đồng của chúng tôi.

There are three ways to register to vote with your new county. Quý vị có thể đăng ký bỏ phiếu ở quận mới bằng một trong ba cách sau.

1. Online 1. Trực tuyến

Update your information online , 24-hours a day at the Secretary of State’s website. You will need one of the following: Cập nhật thông tin trực tuyến, 24 giờ một ngày, trên trang mạng của Tổng Thư ký Tiểu bang.

  • A current Washington State driver license Bằng lái xe hiện hành do Tiểu bang Washington cấp
  • A current Washington State ID card Thẻ căn cước hiện hành do Tiểu bang Washington cấp

2. Mail 2. Qua đường bưu điện

Download and print a voter registration form and mail it to your new county. Forms are available in many languages. Tải và in đơn ghi danh cử tri và gửi qua đường bưu điện đến Sở Bầu cử Quận King. Đơn đăng ký cử tri có bằng nhiều ngôn ngữ.

3. In-person 3. Trực tiếp

Find your county elections department . Tìm văn phòng bầu cử tại quận của quý vị.

Register to vote in your new state, then cancel your registration in King County. Đăng ký bỏ phiếu ở tiểu bang mới, sau đó hủy bỏ hồ sơ đăng ký của quý vị ở Quận King.

You can still vote, contact King County Elections to get a ballot. Make sure to update your registration for the next election. Quý vị vẫn có thể bỏ phiếu, xin vui lòng liên lạc với Sở Bầu cử Quận King để nhận lá phiếu. Xin quý vị nhớ cập nhật hồ sơ đăng ký cho cuộc bầu cử kế tiếp.

expand_less