Skip to main content

Trung tâm bầu cử

Trung tâm bầu cử

TRUNG TÂM BẦU CỬ HIỆN ĐANG ĐÓNG CỬA.

Trung tâm bầu cử được mở để giúp các cử tri mới đăng ký bỏ phiếu, cập nhật hồ sơ cử tri hiện có, cung cấp thẻ đăng ký cử tri và hỗ trợ các cử tri cần trợ giúp để hoàn tất lá phiếu. Chúng tôi có các nhân viên được huấn luyện và các thiết bị đặc biệt để trợ giúp các cử tri khuyết tật bỏ phiếu một cách riêng tư và độc lập.

(MAP)

,

 
 
 
 
 

,

 
 
 
 
 

,

 
 
 
 
 

,

 
 
 
 
 

,

 
 
 
 
 

,

 
 
 
 
 

,

 
 
 
 
 

,

 
 
 
 
 

, ,

 

,

 
 
 
 
 

,

 
 
 

,

 
 
 
 
 

,

 
 
 

,

 
 
 
 
 

expand_less