Skip to main content

Lựa chọn bỏ phiếu dành cho người khuyết tật

Lựa chọn bỏ phiếu dành cho người khuyết tật

There are other ways to vote besides voting by mail. Ngoài việc bỏ phiếu qua đường bưu điện, Sở Bầu cử Quận King cũng cung cấp các lựa chọn bỏ phiếu khác.

Online ballot marking program Chương trình đánh dấu lá phiếu trực tuyến

  • Any registered voter can use the online ballot marking program. Bất kỳ cử tri đã đăng ký nào cũng có thể sử dụng chương trình đánh dấu lá phiếu trực tuyến.
  • Voters with disabilities can mark their choices on the ballot online. The online ballot marking program has been designed specifically to enable voters who are blind or have low vision to cast a private ballot. Cử tri khuyết tật có thể đánh dấu các lựa chọn trên lá phiếu trực tuyến. Chương trình đánh dấu lá phiếu trực tuyến được thiết kế để giúp các cử tri khiếm thị hoặc có thị lực kém có thể bỏ phiếu một cách kín đáo.
  • If a voter's ballot is damaged or lost, the voter may mark their ballot on a computer and print it out. Return it by mail or at a ballot drop box before the 8 p.m. election day deadline. Nếu lá phiếu của cử tri bị hư hỏng hoặc thất lạc, cử tri có thể đánh dấu lá phiếu trên máy tính và in ra. Gửi lại qua đường bưu điện hoặc tại thùng phiếu trước hạn chót là 8:00 tối vào ngày bầu cử.
  • Overseas and service voters may request to permanently receive their ballot using this program. Cử tri ở nước ngoài và đang thi hành công vụ có thể yêu cầu nhận lá phiếu cho tất cả các cuộc bầu cử bằng cách sử dụng chương trình này.

Vote centers Trung tâm bầu cử

Vote centers are available for voters that need assistance. Each center has voting machines that offer audio or large print ballots, and other assistive devices. Elections staff are available to assist as needed. Mail ballots can also be dropped off at any voting center, when open. Các trung tâm bầu cử được mở để trợ giúp cử tri. Mỗi trung tâm có các máy bỏ phiếu có thể cung cấp lá phiếu đã được thu âm hoặc bằng khổ chữ lớn, và các thiết bị trợ giúp khác. Nhân viên bầu cử có thể trợ giúp quý vị khi cần. Quý vị cũng có thể gửi lại lá phiếu tại bất kỳ trung tâm bầu cử nào, vào giờ làm việc.

Other accessible voting options Các lựa chọn bỏ phiếu khác

If one of the above options doesn’t work for you, please contact us for further assistance. Nếu một trong những lựa chọn trên không phù hợp với quý vị, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi để được trợ giúp thêm.

Accessible voting resources

expand_less