Skip to main content

Chữ ký chưa được chấp nhận

Chữ ký chưa được chấp nhận

Signature Challenges

Signature challenges occur when a voter does not sign the back of the ballot return envelope or when the signature on the return envelope does not match the signature(s) in their voter registration record. Any voter with a signature challenge can fix the issue and have their ballot counted by filling out and returning a form to King County Elections before the day the election results are certified. Chữ ký chưa được chấp nhận xảy ra khi cử tri không ký tên vào mặt sau của phong bì khi gửi lại lá phiếu, hoặc khi chữ ký trên phong bì gửi lại không khớp với (các) chữ ký có trong hồ sơ đăng ký của cử tri. Bất kỳ cử tri nào có chữ ký chưa được chấp nhận đều có thể giải quyết vấn đề để lá phiếu của mình được đếm bằng cách điền và gửi lại một mẫu đơn đến Sở Bầu cử Quận King trước ngày kết quả của cuộc bầu cử được chứng nhận.

Yes. All voters who have their signature challenged are sent a letter the next business day that explains the issue and includes a signature challenge form along with a postage-paid return envelope they can use to return the form. If the voter has provided an email address or phone number to King County Elections, they will also be sent emails and phone calls notifying them that there is an issue with their signature and asking them to contact King County Elections for more information. Any voter who has not fixed their signature issue 3 days before the deadline is sent a second reminder call and email. Có. Chúng tôi gửi một lá thư đến cho tất cả các cử tri có chữ ký chưa được chấp nhận vào ngày làm việc kế tiếp để giải thích vấn đề và gửi kèm một mẫu đơn dành cho chữ ký chưa được chấp nhận, cùng với một phong bì đã được trả trước bưu phí để cử tri có thể sử dụng để gửi lại mẫu đơn. Nếu cử tri đã cung cấp địa chỉ thư điện tử hoặc số điện thoại cho Sở Bầu cử Quận King, chúng tôi cũng sẽ gửi thư điện tử và gọi điện để thông báo cho cử tri biết rằng chữ ký của họ có vấn đề và yêu cầu họ liên lạc với Sở Bầu cử Quận King để biết thêm thông tin. Bất kỳ cử tri nào không giải quyết vấn đề về chữ ký 3 ngày trước hạn chót sẽ nhận được một cuộc gọi và email nhắc nhở lần thứ hai.

Most signature issues occur when the signature on the ballot return envelope does not match the signature(s) in that voter’s voter registration record or when the voter simply forgets to sign the ballot return envelope. Hầu hết các vấn đề về chữ ký xảy ra khi chữ ký trên phong bì gửi lại không giống với (các) chữ ký có trong hồ sơ đăng ký của cử tri hoặc khi cử tri quên ký tên vào phong bì khi gửi lại lá phiếu.

For information on specifically why your signature was challenged, contact King County Elections. Để biết thông tin cụ thể về lý do tại sao chữ ký của quý vị chưa được chấp nhận, xin vui lòng liên lạc với Sở Bầu cử Quận King.

If your signature has been challenged, you must fix the issue with your signature in order to have your ballot counted. You can do this by returning a signature challenge form to King County Elections before the day the election results are certified, which occurs 1-3 weeks after Election Day, depending on the type of election. If you do not fix the signature issue in time, your ballot will not be counted for that election. Nếu chữ ký của quý vị chưa được chấp nhận, quý vị phải giải quyết vấn đề về chữ ký để lá phiếu của quý vị được đếm. Quý vị có thể giải quyết vấn đề đó bằng cách gửi lại mẫu đơn dành cho chữ ký chưa được chấp nhận đến Sở Bầu cử Quận King vào trước ngày kết quả của cuộc bầu cử được chứng nhận, diễn ra 1-3 tuần sau Ngày Bầu cử, tùy thuộc vào cuộc bầu cử. Nếu quý vị không giải quyết vấn đề về chữ ký kịp thời, lá phiếu của quý vị sẽ không được đếm cho cuộc bầu cử đó.

You can fix your signature challenge by filling out and returning a signature challenge form to King County Elections. How you need to fill out and sign the form can vary depending on the specific reason your signature was challenged, so make sure to read and follow the instructions carefully. Quý vị có thể giải quyết vấn đề về chữ ký chưa được chấp nhận bằng cách hoàn tất và gửi lại mẫu đơn dành cho chữ ký chưa được chấp nhận đến Sở Bầu cử Quận King. Cách quý vị điền đơn và ký tên trên đơn có thể khác nhau tùy thuộc vào lý do cụ thể mà tại sao chữ ký của quý vị chưa được chấp nhận, vì vậy xin quý vị đọc và làm theo hướng dẫn một cách cẩn thận.

King County Elections mails a signature challenge form to every voter with a signature challenge issue, and emails a signature challenge form to every voter that has provided an email address. In addition, if you have a signature challenge you can download and print a signature challenge form in the Ballot Tracker tab on our My Voter Information page. Sở Bầu cử Quận King gửi mẫu đơn dành cho chữ ký chưa được chấp nhận qua đường bưu điện đến cho tất cả các cử tri có vấn đề về chữ ký, và qua thư điện tử đến cho tất cả các cử tri đã cung cấp địa chỉ thư điện tử. Ngoài ra, nếu quý vị có chữ ký chưa được chấp nhận, quý vị cũng có thể tải xuống và in mẫu đơn dành cho chữ ký chưa được chấp nhận ở phần Theo dõi Lá phiếu trên trang Thông tin Cử tri Của tôi (My Voter Information).

You can always see whether or not your ballot has been counted by checking the Ballot Tracker tab on our My Voter Information page. Quý vị có thể xem lá phiếu của quý vị đã được đếm hay chưa bằng cách kiểm tra phần Theo dõi Lá phiếu trên trang Thông tin Cử tri Của tôi (My Voter Information).

The signatures in your voter registration record may be old and no longer accurate. Signatures can naturally change over time, so if the only signature in your voter registration record is a few years old it may no longer reflect your current signature. You can add a new signature to your voter registration record by filling out a voter registration form . If you have a Washington State driver’s license or Washington State ID card, you can also update your registration online , which will add the signature from your driver’s license or state ID card to your voter registration record. Chữ ký trong hồ sơ đăng ký của quý vị có thể đã cũ và không còn chính xác nữa. Chữ ký có thể tự nhiên thay đổi theo thời gian, vì vậy nếu quý vị đã không cập nhật chữ ký trong hồ sơ đăng ký của quý vị trong vài năm, chữ ký đó có thể không còn giống với chữ ký hiện hành của quý vị nữa. Quý vị có thể bổ sung thêm chữ ký mới vào hồ sơ đăng ký bằng cách điền vào đơn đăng ký bỏ phiếu mới. Nếu quý vị có bằng lái xe hoặc thẻ căn cước do Tiểu bang Washington cấp, quý vị cũng có thể cập nhật hồ sơ đăng ký trực tuyến và chữ ký trên bằng lái xe hoặc thẻ căn cước do tiểu bang cấp sẽ được bổ sung vào hồ sơ đăng ký của quý vị.

For every ballot that is returned during an election, King County Elections staff compare the signature on the back of the return envelope to the signature(s) in the voter registration record for that voter. This process is required by Washington State law in order to make sure that the voter the ballot was mailed to is the voter who filled out and returned the ballot. Any ballot return envelope with a signature that does not match is flagged and reviewed by a second staff member before being challenged and set aside until the voter returns a signature challenge form. Đối với từng lá phiếu được gửi lại vào mỗi cuộc bầu cử, nhân viên của Sở Bầu cử Quận King so sánh chữ ký ở mặt sau của phong bì gửi lại với (các) chữ ký có trong hồ sơ đăng ký của cử tri. Quá trình này được quy định theo luật pháp của Tiểu bang Washington để đảm bảo rằng người nhận được lá phiếu do Sở Bầu cử Quận King gửi qua đường bưu điện chính là người bầu và gửi lại lá phiếu. Bất kỳ phong bì nào có chữ ký không giống sẽ bị đánh dấu và được một nhân viên thứ hai xem xét lại trước khi quyết định không chấp nhận chữ ký đó và lá phiếu của cử tri đó sẽ được để riêng cho đến khi cử tri gửi lại mẫu đơn dành cho chữ ký chưa được chấp nhận.

Under Washington State law, whether or not a voter has turned in their ballot and whether or not they have a signature issue is considered public information. Candidates and other organizations can request this information to see which voters in King County have outstanding signature issues. Some of these organizations then use this information to try to help voters fix their signature issues so their ballots can be counted. Theo luật pháp của Tiểu bang Washington, việc một cử tri đã gửi lại lá phiếu hay chưa và liệu lá phiếu của cử tri đó có vấn đề về chữ ký hay không được xem là thông tin công cộng. Ứng cử viên và các tổ chức có thể yêu cầu thông tin này để xem cử tri nào ở Quận King có chữ ký chưa được chấp nhận. Một vài tổ chức trong số các tổ chức này sử dụng thông tin này để cố gắng giúp cử tri giải quyết vấn đề về chữ ký để lá phiếu của cử tri đó có thể được đếm.

Please note that King County Elections never provides anyone with information on how you voted, just whether or not your ballot has been returned. King County Elections also never provides anyone with information on your phone number or email address. If you are not comfortable with a campaign or any other organization returning your signature challenge form for you, you can always return your form directly to King County Elections. Xin lưu ý là Sở Bầu cử Quận King không bao giờ cung cấp cho bất kỳ ai thông tin về việc quý vị bỏ phiếu như thế nào. Chúng tôi chỉ cung cấp thông tin về việc quý vị đã gửi lại lá phiếu hay chưa. Sở Bầu cử Quận King cũng không bao giờ cung cấp cho bất kỳ ai số điện thoại hay địa chỉ thư điện tử của quý vị. Nếu quý vị cảm thấy không thoải mái nếu một chiến dịch vận động bầu cử hoặc bất kỳ tổ chức nào khác gửi lại mẫu đơn dành cho chữ ký chưa được chấp nhận cho quý vị, quý vị có thể trực tiếp gửi lại đơn đến Sở Bầu cử Quận King.

If you have any more questions, please contact King County Elections. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên lạc với Sở Bầu cử Quận King.

expand_less