Skip to main content

Liên lạc với chúng tôi

Liên lạc với chúng tôi

Contact us Liên lạc với chúng tôi
General contact information

Thông tin liên lạc chung

  • Thư điện tử: elections@kingcounty.gov
  • Điện thoại chính: 206-296-VOTE (8683), chúng tôi cung cấp dịch vụ bằng 120 ngôn ngữ
  • Fax: 206-296-0108
  • TTY: 711
  • Điện thoại miễn phí: 800-325-6165 (sử dụng bên ngoài mã vùng 206)
Địa chỉ gửi thư:
King County Elections (Sở Bầu cử Quận King)
919 SW Grady Way, Suite 100
Renton, WA 98057
Other contact information

Thông tin liên lạc khác

Director of Elections Julie Wise

Giám đốc Sở Bầu cử Quận King Julie Wise

Jurisdictions submitting ordinances or resolutions

Khu vực bầu cử nộp sắc lệnh hoặc nghị quyết

Maps

Bản đồ

Media requests

Yêu cầu về truyền thông

Petitions

Kiến nghị

Results

Kết quả

Running for office / candidate filing

Tranh cử / nộp hồ sơ ứng cử viên

Signature challenges

Chữ ký chưa được chấp nhận

Voter registration

Đăng ký bỏ phiếu

expand_less