Skip to main content

Gặp gỡ Giám đốc

Gặp gỡ Giám đốc

Julie Wise

Julie Wise was elected Director of King County Elections Director in November 2015. King County is the 13th largest county in the nation with nearly 1.4 million registered voters and is one of the largest vote-by-mail jurisdictions in the world. In her twenty years of service to King County voters as an election administrator, Julie has been a champion for increasing both accessibility and security in our elections. Julie Wise đã được bầu làm Giám đốc Sở Bầu cử Quận King vào tháng 11 năm 2015. Quận King là quận lớn thứ 13 trên toàn quốc với gần 1.4 triệu cử tri đã đăng ký và là một trong những khu vực pháp lý lớn nhất trên thế giới bỏ phiếu qua đường bưu điện. Trong hai mươi năm phục vụ cử tri Quận King trong cương vị quản trị viên bầu cử, Julie đã là người đấu tranh cho việc tăng cường khả năng tiếp cận và an ninh trong các cuộc bầu cử của chúng ta.

A state and nationally certified election administrator, Wise has been recognized at many levels for her contributions to Elections, including: Washington’s Korean American Coalition’s Rocky Kim Pioneer Award, the national Election Center Democracy Award, 2019 Fix Democracy First Elected Official of the Year, and the Voter Outreach Award in 2017 from the Secretary of State. https://blogs.sos.wa.gov/fromourcorner/index.php/2017/06/wyman-honors-outstanding-county-elections-workers-2/Là quản trị viên bầu cử được chứng nhận ở cấp tiểu bang và quốc gia, Wise đã được công nhận ở nhiều cấp bậc vì những đóng góp của cô cho Sở Bầu cử, bao gồm: Giải thưởng Rocky Kim Pioneer Award từ Liên minh Người Mỹ Gốc Hàn ở Washington, Giải thưởng Dân chủ từ Trung tâm Bầu cử quốc gia, Viên chức được Bầu của Năm năm 2019 từ Tổ chức Fix Democracy First, và Giải thưởng Tiếp cận Cử tri (Voter Outreach Award) vào năm 2017 từ Tổng Thư ký Tiểu bang.

Wise was the first election administrator in the country to invite the Department of Homeland Security to do an audit of King County Elections’ ballot processing facility and the physical security of ballots throughout the chain of custody. She was the first county elections leader in the state to ask the Washington State Auditor’s Cybersecurity Team to partner with Elections’ dedicated cybersecurity staff to assess the department’s cybersecurity.Wise là quản trị viên bầu cử đầu tiên trong nước mời Bộ An ninh Nội địa đến để kiểm tra cơ sở xử lý lá phiếu của Sở Bầu cử Quận King và bảo mật lá phiếu trong suốt quá trình xử lý. Cô là nhà lãnh đạo bầu cử cấp quận đầu tiên trong tiểu bang yêu cầu Nhóm An ninh Mạng của Kiểm toán viên Tiểu bang hợp tác với đội ngũ nhân viên chuyên trách an ninh mạng của Sở Bầu cử để đánh giá an ninh mạng của sở.

Driven to remove barriers while prioritizing accuracy, security and transparency, Wise has pursued significant reforms and innovative solutions. She expanded voter outreach and education, increasing voter access through the Voter Education Fund, a first-of-its-kind public philanthropic partnership that provides funds to community organizations doing vital grassroots voter education and engagement work in underserved communities. Wise massively expanded ballot drop boxes from 10 to 70 and successfully added two languages, providing access to election services and complete voting materials in five languages total. Her push for prepaid postage in King County led to statewide action resulting in prepaid postage for all Washington voters. /depts/elections/education-and-outreach/voter-education-fund.aspxVới mục tiêu loại bỏ các rào cản đồng thời ưu tiên tính chính xác, an ninh và tính minh bạch, Wise đã theo đuổi những cải cách đáng kể và các giải pháp sáng tạo. Cô đã mở rộng chương trình giáo dục và tiếp cận cử tri, nâng cao khả năng tiếp cận của cử tri thông qua Quỹ Giáo dục Cử tri, một quan hệ đối tác đầu tiên giữa cơ quan chính phủ và tổ chức từ thiện cung cấp kinh phí cho các tổ chức cộng đồng thực hiện công tác giáo dục cử tri và tiếp cận cử tri quan trọng ở cấp cơ sở ở những cộng đồng chưa nhận được dịch vụ đúng mức. Wise đã tăng đáng kể số lượng thùng phiếu từ 10 thùng đến 70 thùng và đã bổ sung thành công thêm hai ngôn ngữ, mang lại khả năng tiếp cận đến các dịch vụ bầu cử và hoàn thành tài liệu bầu cử bằng tổng cộng năm ngôn ngữ. Sự thúc đẩy của cô đối với bưu phí trả trước ở Quận King đã dẫn đến bưu phí trả trước trên toàn tiểu bang cho tất cả các cử tri ở Washington.

Stay connected with JulieKết nối với Julie qua mạng xã hội

Theo dõi Julie trên Twitter (@KCE_Director)

director-color

Xem hoặc tải về phiên bản lớn hơn

 View or download larger version.

expand_less