Skip to main content

Cuộc bầu cử an ninh và có trách nhiệm giải trình

Cuộc bầu cử an ninh và có trách nhiệm giải trình

King County Elections has a number of cutting-edge election security measures in place and works with formal groups and partners who provide oversight to ensure the counting process is secure. Sở Bầu cử Quận King thực hiện nhiều biện pháp an ninh hiện đại và làm việc với các nhóm và đối tác chính thức, là các đơn vị giám sát để đảm bảo quá trình đếm phiếu được đảm bảo an ninh.

The public is invited to take a tour of the process. During an election, visitors are free to walk “the loop” in the Elections office where they can watch the entire journey a ballot takes, from the time it enters our mail sorter to when it is scanned into the system for tabulation. Công chúng được mời đến tham quan Sở Bầu cử. Nếu có một cuộc bầu cử đang diễn ra, khách tham quan có thể tự do đi quanh “vòng quan sát” tại văn phòng Sở Bầu cử để xem toàn bộ quá trình xử lý lá phiếu, từ thời điểm phân loại cho đến khi lá phiếu được quét vào hệ thống để tổng kết.

Observers from both political parties are requested to be on site for every election as added assurance of oversight and accountability. If you would like to be an observer, please contact the political party with which you affiliate. Elections are also monitored and formally reviewed periodically by the Secretary of State’s office . Quan sát viên từ cả hai đảng chính trị được yêu cầu phải có mặt vào mỗi cuộc bầu cử như là một sự đảm bảo bổ sung vào việc giám sát và trách nhiệm giải trình. Nếu quý vị muốn làm quan sát viên, xin vui lòng liên hệ với đảng chính trị của quý vị. Các cuộc bầu cử cũng được giám sát và xem xét chính thức định kỳ bởi văn phòng Tổng Thư ký Tiểu bang .

The Citizens’ Election Oversight Committee monitors county elections and advises on a variety of issues. The 14-member committee is appointed by the County Council and includes representatives from the state, county, parties and organizations. Ủy ban Giám sát Bầu cử của Công dân giám sát các cuộc bầu cử của quận và cố vấn về nhiều vấn đề khác nhau. Ủy ban gồm 14 thành viên được chỉ định bởi Hội đồng Quận và bao gồm các đại diện từ tiểu bang, quận, các đảng chính trị và tổ chức.

The Canvassing Board, with representatives from the County Council and Prosecutor’s Office, meets throughout each election to review challenged ballots and certify results. The Canvassing Board schedule is posted for each election. Hội đồng Kiểm phiếu, cùng với các đại diện từ Hội đồng Quận và Văn phòng Công tố viên, họp đều đặn trong mỗi cuộc bầu cử để xem xét các lá phiếu chưa được chấp nhận và xác nhận kết quả. Lịch họp của Hội đồng Kiểm phiếu được đăng cho mỗi cuộc bầu cử.

Every ballot returned to and received by King County Elections is accounted for at several points during its processing journey. Elections staff reconcile and account for every single ballot in the building on a daily basis. This reconciling process allows us to know exactly where each ballot is in the process, track trends and patterns, and identify and troubleshoot any potential issues. Each election is fully reconciled before certification and reconciliation reports are available online on each election’s results page. King County Elections has a long track record of complete reconciliation for each election without no discrepancies or unaccounted for ballots. Mỗi một lá phiếu được gửi lại và được Sở Bầu cử Quận King nhận đều được tính vào một số thời điểm trong suốt quá trình xử lý. Nhân viên bầu cử điều chỉnh và tính toán từng lá phiếu trong trụ sở mỗi ngày. Quá trình điều chỉnh này cho phép chúng tôi biết chính xác vị trí của mỗi lá phiếu trong quá trình này, theo dõi các xu hướng và kiểu mẫu, đồng thời xác định và khắc phục bất kỳ vấn đề tiềm ẩn nào. Mỗi cuộc bầu cử được điều chỉnh hoàn toàn trước khi báo cáo chứng nhận và các báo cáo điều chỉnh có sẵn trực tuyến trên trang kết quả của cuộc bầu cử. Sở Bầu cử Quận King có một hồ sơ dài về việc điều chỉnh đầy đủ cho mỗi cuộc bầu cử mà không có sự khác biệt hoặc không có phiếu bầu nào mà không được tính.

Cutting-edge security measures Các cuộc biện pháp an ninh hiện đại

A few of the security measures for each election: Một vài biện pháp an ninh cho mỗi cuộc bầu cử:

  • Ballots and ballot processing areas are safeguarded by key card access and biometric controls that check fingerprints. Lá phiếu và khu vực xử lý lá phiếu được đảm bảo an ninh bằng thẻ chìa khóa ra vào và thiết bị sinh trắc học kiểm tra dấu vân tay.
  • All staff, observers, visitors and media must be credentialed and wear a badge at all times. Color-coded lanyards allow for quick identification of security clearance. Tất cả nhân viên, quan sát viên, khách tham quan và cơ quan truyền thông đều phải được chứng nhận và đeo bảng tên vào mọi lúc. Dây đeo cổ có màu khác nhau cho phép xác định thủ tục an ninh một cách nhanh chóng.
  • Staff and party observers participate in a Logic and Accuracy Test to ensure equipment will function properly in preparation for each election. Nhân viên và quan sát viên từ các đảng chính trị tham gia vào buổi Kiểm tra tính Hợp lý và Chính xác để đảm bảo các thiết bị sẽ hoạt động chính xác vào mỗi cuộc bầu cử.
  • More than 20 security cameras monitor the building 24 hours a day. Hơn 20 camera an ninh giám sát tòa nhà 24 giờ mỗi ngày.
  • Building alarm systems are on doors and high security areas. Hệ thống báo động của tòa nhà được lắp đặt ở cửa ra vào và ở các khu vực an ninh cao.
  • Coordination of site and ballot security with the Sheriff’s Office. Phối hợp với Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận về an ninh tòa nhà và an ninh lá phiếu.
  • Ballots have a batching and tracking system. Lá phiếu có hệ thống phân mẻ và theo dõi tiến độ.
  • A formal chain of custody process supports all movement of ballots. Quy trình bảo vệ lá phiếu được áp dụng cho mọi di chuyển của lá phiếu.
expand_less