Skip to main content

Xem chúng tôi xử lý lá phiếu

Xem chúng tôi xử lý lá phiếu

Phát trực tiếp xác minh đơn thỉnh cầu

This camera is experiencing technical difficulties

web-cams-sig-ver

Phát trực tiếp xác minh đơn thỉnh cầu

Đối với mỗi chữ ký trên đơn thỉnh cầu, đội ngũ của chúng tôi sẽ tuân theo một quy trình nhiều bước bắt đầu bằng việc nghiên cứu cử tri. Chúng tôi đang kiểm tra để đảm bảo rằng cử tri đã đăng ký trong khu vực phù hợp cho đơn thỉnh cầu và sau đó kiểm tra chữ ký trên đơn thỉnh cầu so với chữ ký trên hồ sơ đăng ký của cử tri. Cử tri phải đăng ký trong khu vực phù hợp cho đơn thỉnh cầu vào thời điểm chúng tôi kiểm tra đơn thỉnh cầu.

Nhân viên của chúng tôi được đào tạo bởi Lực lượng tuần tra tiểu bang Washington trong việc xác minh chữ ký và đang tìm kiếm các đặc điểm tương tự giữa các chữ ký.

expand_less /* https://kingcounty.gov/depts/elections/vietnamese.aspx */