Skip to main content

Quy trình xử lý lá phiếu

Quy trình xử lý lá phiếu

Your ballot travels a long way from the time it’s printed to the time it’s mailed to you and returned to our office. Lá phiếu của quý vị trải qua một hành trình dài từ lúc được in ra cho đến lúc được gửi đến cho quý vị và gửi lại đến văn phòng của chúng tôi.

Your ballot packet is assembled about four weeks prior to Election Day. Ballot packets include a ballot, security and return envelopes, and any informational inserts. Tập phiếu của quý vị được chuẩn bị khoảng bốn tuần trước ngày bầu cử. Tập phiếu bao gồm lá phiếu, phong bì bảo mật và phong bì gửi lại, và các tờ thông tin liên quan.

If you are a local voter your ballot is mailed to you three weeks before Election Day. If you are overseas or a service voter, your ballot is mailed 45 days before a primary or general election and 30 days before special elections to allow more time for the ballot to reach you. Nếu quý vị là cử tri địa phương, lá phiếu sẽ được gửi đến cho quý vị ba tuần trước ngày bầu cử. Nếu quý vị là cử tri trong quân đội hoặc ở nước ngoài, lá phiếu được gửi đi 45 ngày trước cuộc bầu cử sơ bộ và tổng tuyển cử và 30 ngày trước cuộc bầu cử đặc biệt để cho phép có đủ thời gian để quý vị nhận được lá phiếu.

You have until Election Day to vote and return your ballot. Your ballot must be returned to a ballot drop box no later than 8 p.m. on election night, or be postmarked by the U.S. Postal Service no later than Election Day. Quý vị có thời hạn đến ngày bầu cử để bỏ phiếu và gửi lại lá phiếu của quý vị. Lá phiếu phải được bỏ vào thùng phiếu không trễ hơn 8:00 tối vào ngày bầu cử, hoặc được đóng dấu bưu điện bởi Dịch vụ Bưu điện Hoa Kỳ không trễ hơn ngày bầu cử.

Your ballot packet is returned to our office where a mail sorting machine scans the barcode for your information and takes a picture of the signature on the envelope. This signature will then be used in the verification process. Watch ballot sorting live during an election. Lá phiếu của quý vị được gửi lại đến văn phòng chúng tôi, tại đây thiết bị phân loại sẽ quét mã vạch để lấy thông tin của quý vị và chụp hình chữ ký trên phong bì. Chữ ký này sẽ được sử dụng trong quy trình xác minh chữ ký. Xem khâu phân loại lá phiếu được phát sóng trực tiếp khi có một cuộc bầu cử đang diễn ra.

State law requires that we compare your signature on the ballot envelope with your signature on file before we can count your ballot. If the signatures match, we can count your ballot. If the signatures do not match or is missing, we contact you by mail, email, and phone letting you know how to take care of the issue. You have until the day before the election is certified to respond. Watch signature verification live during an election. Luật pháp tiểu bang quy định chúng tôi phải so sánh chữ ký trên phong bì có chứa lá phiếu với chữ ký trong hồ sơ trước khi chúng tôi có thể đếm lá phiếu của quý vị. Nếu hai chữ ký này khớp với nhau, chúng tôi có thể đếm lá phiếu của quý vị. Nếu hai chữ ký này không khớp hoặc nếu phong bì không có chữ ký, chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị qua thư bưu điện, thư điện tử, và điện thoại để cho quý vị biết cách giải quyết vấn đề. Quý vị có thời hạn đến ngày trước ngày cuộc bầu cử được chứng nhận để hồi đáp. Xem khâu xác minh chữ ký được phát sóng trực tiếp khi có một cuộc bầu cử đang diễn ra.

Working with a batch of ballots, we first remove all the security envelopes from the return envelopes. This is the point where we separate the identity of the voter from the ballot inside the envelope to ensure your votes remain private. We then remove all ballots from the security envelopes. Finally, we inspect the ballot to see if the votes as marked by the voter can be properly read by our scanning equipment. We flag ballots that need additional review and send all ballots to another workgroup to be scanned. Watch ballot opening live during an election. Mở phiếu theo từng mẻ, trước tiên, chúng tôi lấy phong bì bảo mật ra khỏi phong bì gửi lại. Đây là thời điểm mà chúng tôi tách rời danh tính của cử tri ra khỏi lá phiếu bên trong phong bì để bảo đảm lá phiếu của quý vị được bảo mật. Sau đó, chúng tôi lấy tất cả lá phiếu ra khỏi phong bì bảo mật. Cuối cùng, chúng tôi kiểm tra lá phiếu để xem liệu các lựa chọn do cử tri đánh dấu có thể được đọc chính xác bằng máy quét hay không. Chúng tôi đánh dấu những lá phiếu nào cần được xem xét thêm và đưa các lá phiếu đó đến một nhóm khác để chuẩn bị cho khâu quét phiếu. Xem khâu mở phiếu được phát sóng trực tiếp khi có một cuộc bầu cử đang diễn ra.

Once your ballot is ready for counting, we scan the ballots and store the images on a secure and closed system. The tabulation server is secured in a room with security cameras, biometric-controlled access, and tamper evident seals. Watch ballot scanning live during an election. Khi lá phiếu của quý vị đã sẵn sàng để đếm, chúng tôi quét các lá phiếu và lưu trữ hình ảnh được quét trên một hệ thống an toàn và khép kín. Máy chủ kiểm phiếu nằm trong một căn phòng được theo dõi bởi camera an ninh, với lối ra vào có hệ thống sinh trắc học kiểm tra dấu vân tay, và được niêm phong. Xem khâu quét lá phiếu được phát sóng trực tiếp vào một cuộc bầu cử.

After ballots are scanned we review the electronic images for any stray marks, unclear voter intent or corrections. We review ballots in teams of two people to ensure the votes are counted correctly. We use the Voter Intent Manual created by the Office of the Secretary of State to ensure we are counting your votes as you intended. Using this guide ensures our voter intent decisions are made consistently from team to team and election to election. Watch ballot review live during an election. Sau khi lá phiếu được quét, chúng tôi xem lại hình ảnh được quét trên máy tính để tìm các dấu đánh rải rác, ý định cử tri không rõ ràng hoặc chỉnh sửa. Chúng tôi xem xét lá phiếu bằng các nhóm gồm hai nhân viên để đảm bảo các lựa chọn trên lá phiếu được đếm một cách chính xác. Chúng tôi sử dụng Sách Hướng dẫn về Ý định Cử tri được xuất bản bởi Văn phòng Tổng Thư ký Tiểu bang để đảm bảo chúng tôi đếm các lựa chọn trên lá phiếu đúng như ý định của quý vị. Việc sử dụng tập sách hướng dẫn này nhằm đảm bảo các quyết định liên quan đến ý định cử tri được thực hiện một cách đồng nhất từ nhóm này sang nhóm khác và từ cuộc bầu cử này sang cuộc bầu cử khác. Xem khâu xem xét lá phiếu được phát sóng trực tiếp khi có một cuộc bầu cử đang diễn ra.

Tabulation occurs at 8 p.m. on election night and results are made public soon after. Scanning and counting continue daily until all eligible votes are counted and the election is certified. Watch ballot scanning live during an election. Khâu tổng kết phiếu được thực hiện vào lúc 8:00 tối vào đêm bầu cử và kết quả được công bố ngay sau đó. Chúng tôi tiếp tục quét và đếm phiếu cho đến khi tất cả các lá phiếu đủ điều kiện được đếm và cuộc bầu cử được chứng nhận. Xem khâu quét lá phiếu được phát sóng trực tiếp vào một cuộc bầu cử.

expand_less