Skip to main content

Cách bỏ phiếu

Cách bỏ phiếu

King County votes by mail, which means that you’ll receive your ballot and voters’ pamphlet through the mail. Ballots are mailed 20 days prior to the election and earlier to overseas and service voters. Quận King bỏ phiếu qua đường bưu điện, có nghĩa là quý vị sẽ nhận lá phiếu và tập sách hướng dẫn cử tri qua đường bưu điện. Lá phiếu được gửi đi qua đường bưu điện 20 ngày trước cuộc bầu cử và được gửi đi sớm hơn cho các cử tri trong quân đội và ở nước ngoài.

Tips for voting Lời khuyên khi bỏ phiếu

  • Read the ballot, envelope and voters’ pamphlet carefully. Đọc kỹ lá phiếu, phong bì và sách hướng dẫn cử tri.
  • Completely fill in the oval next to your choice. Tô kín hình bầu dục kế bên lựa chọn của quý vị.
  • We will count only those races for which you voted, and your ballot will be processed even if you don’t vote for each race. Chúng tôi sẽ chỉ đếm những tranh cử mà quý vị đã bầu chọn, và lá phiếu sẽ được xử lý thậm chí nếu quý vị không bầu chọn cho tất cả các tranh cử.
  • Remove and recycle the stub at the top of the ballot. Gỡ bỏ và tái chế phần cuống ở đầu lá phiếu.
  • Sign the declaration on the back of the return envelope. Ký tên vào tuyên thệ ở mặt sau của phong bì gửi lại.
  • Do not put multiple ballots in one envelope. Đừng bỏ nhiều lá phiếu vào cùng một phong bì.
expand_less