Skip to main content

Tập sách hướng dẫn cử tri

Tập sách hướng dẫn cử tri

King County publishes a Local Voters’ Pamphlet that contains candidate and measure information. King County Elections does not edit or fact-check candidate or measure statements, and is not responsible for their content. Quận King xuất bản Tập sách Hướng dẫn Cử tri Địa phương bao gồm thông tin về ứng cử viên và dự luật. Sở Bầu cử Quận King không chỉnh sửa hoặc kiểm tra sự thật của các phát biểu của ứng cử viên hoặc dự luật, cũng như không chịu trách nhiệm về nội dung của các phát biểu đó.

Check your mailbox! The Local Voters’ Pamphlet is mailed to all residential households in King County about 3 weeks before the election. Kiểm tra hộp thư của quý vị! Tập sách Hướng dẫn Cử tri Địa phương được gửi đến tất cả các hộ gia đình ở Quận King khoảng 3 tuần trước cuộc bầu cử.

You can also access the Local Voters’ Pamphlet in three different ways online: Quý vị cũng có thể truy cập Tập sách Hướng dẫn Cử tri Địa phương trực tuyến bằng ba cách khác nhau:

  1. You can get a personalized voters’ pamphlet with My Voter Information. Your personalized pamphlet will contain only the candidates and measures that are on your ballot. Quý vị có thể sử dụng ứng dụng Thông tin Cử tri Của tôi (My Voter Information) để tạo tập sách hướng dẫn cử tri dựa vào thông tin cá nhân của quý vị. Tập sách hướng dẫn cử tri này sẽ chỉ có các ứng cử viên và dự luật có trên lá phiếu của quý vị.
  2. View the PDF print editions Xem ấn bản dưới định dạng PDF 

Alternate formats of the Local Voters’ Pamphlet (such as an audio edition) are available upon request. Contact us for more information. Sở Bầu cử Quận King cung cấp Tập sách Hướng dẫn Cử tri Địa phương ở định dạng khác (như phiên bản thu âm) theo yêu cầu. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi để biết thêm thông tin.

Candidates in the local voters’ pamphlet appear in the order they will appear on the ballot. Các ứng cử viên có tên trong tập sách hướng dẫn cử tri địa phương được xếp theo thứ tự như trong lá phiếu.

A ballot measure explanatory statement is prepared by the district attorney; it outlines the effect the ballot measure would have if passed into law. Phát biểu giải trình của dự luật lá phiếu được viết bởi luật sư của khu vực bầu cử; phát biểu này trình bày sơ lược tác động của dự luật lá phiếu nếu được thông qua thành luật.

No. King County Elections is not responsible for the content or accuracy of the statements, and we print them exactly as they are received (including any potential errors). Candidate statement word limits are based upon the number of voters within each district. Không. Sở Bầu cử Quận King không chịu trách nhiệm về nội dung hay tính chính xác của các phát biểu, và chúng tôi in các phát biểu theo đúng như khi nhận (bao gồm bất kỳ lỗi tiềm ẩn nào). Giới hạn từ ngữ trong phát biểu của ứng cử viên dựa vào số lượng cử tri có đăng ký trong phạm vi mỗi khu vực bầu cử.

The measures on your ballot reflect the districts in which you are registered to vote. The local voters’ pamphlet may cover multiple districts and include measures outside of your districts. Các dự luật trong lá phiếu của quý vị tương ứng với khu vực bầu cử mà quý vị đã đăng ký bỏ phiếu. Tập sách hướng dẫn cử tri địa phương có thể bao gồm nhiều khu vực bầu cử và bao gồm các dự luật nằm ngoài khu vực bầu cử của quý vị.

You can create a personalized pamphlet with My Voter Information that will contain only the candidates and measures that are on your ballot. Quý vị có thể sử dụng ứng dụng Thông tin Cử tri Của tôi (My Voter Information) để tạo tập sách hướng dẫn cử tri mà sẽ chỉ có các ứng cử viên và dự luật có trên lá phiếu của quý vị.

Districts choosing to participate in a local voters’ pamphlet are responsible for appointing committee members who agree to write statements. The statements are a way to persuade voters to vote for or against a measure. King County Elections is not responsible for the content or accuracy of the statements, and prints them exactly as they are received. Các khu vực bầu cử muốn tham gia để có tên trong tập sách dành cho cử tri địa phương có trách nhiệm bổ nhiệm các thành viên ủy ban, là những người đồng ý viết các phát biểu. Các phát biểu này là một cách để thuyết phục các cử tri bỏ phiếu ủng hộ hoặc phản đối một dự luật. Sở Bầu cử Quận King không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc tính chính xác của các phát biểu này, và in các phát biểu này đúng như khi nhận.

expand_less