Skip to main content

Gửi lại lá phiếu

Gửi lại lá phiếu

You can vote and return your ballot as soon as you receive it. Returning your ballot early allows time to correct any issues with your signature so we can count your ballot. You can return your ballot by mail or to a ballot drop box. Quý vị có thể bỏ phiếu và gửi lại lá phiếu ngay sau khi quý vị nhận được. Gửi lại lá phiếu sớm cho phép có thêm thời gian để chỉnh sửa bất kỳ vấn đề nào liên quan đến chữ ký để chúng tôi có thể đếm lá phiếu của quý vị. Quý vị có thể gửi lại lá phiếu qua đường bưu điện hoặc tại thùng phiếu.

Ballot drop boxes Thùng phiếu

Return your ballot to a ballot drop box, no stamp required. Your ballot must be returned to a ballot drop box by 8 p.m. election day. Plan ahead to avoid lines. Gửi lại lá phiếu tại thùng phiếu, không cần dán tem. Quý vị phải bỏ lá phiếu vào thùng phiếu không trễ hơn 8:00 tối vào ngày bầu cử. Quý vị nên đi sớm để tránh xếp hàng.

By mail Qua đường bưu điện

No stamp needed to return your ballot! You can vote and return your ballot through the U.S. Postal Service as soon as your receive it. Your ballot must be postmarked by Election Day, November 3. Không cần dán tem khi gửi lại lá phiếu! Quý vị có thể bỏ phiếu và gửi lại lá phiếu qua Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ ngay sau khi quý vị nhận được lá phiếu. Chúng tôi khuyên quý vị nên gửi lại lá phiếu không trễ hơn thứ Sáu trước Ngày Bầu cử để đảm bảo lá phiếu được bưu điện đóng dấu kịp thời để được đếm. Lá phiếu phải được đóng dấu bưu điện không trễ hơn Ngày Bầu cử.

Vote Centers Trung tâm Bầu cử

King County vote centers (VCs) are available to voters who need assistance completing their ballot. Trained staff and specialized equipment are available to help voters with disabilities cast a private, independent ballot. Trung tâm bầu cử của Quận King được mở để giúp các cử tri hoàn tất lá phiếu. Chúng tôi có nhân viên được đào tạo và các thiết bị đặc biệt để trợ giúp các cử tri khuyết tật bỏ phiếu một cách riêng tư và độc lập.

expand_less