Skip to main content

Lá phiếu

Lá phiếu

Ballots are mailed about three weeks prior to an election day, earlier to overseas and service voters. Lá phiếu được gửi qua đường bưu điện khoảng ba tuần trước ngày bầu cử, sớm hơn cho các cử tri trong quân đội và ở nước ngoài.

How to get a ballot Cách nhận lá phiếu

By mail Qua đường bưu điện

If you are registered to vote, you will receive a ballot in the mail. Nếu quý vị đã đăng ký bỏ phiếu, quý vị sẽ nhận được lá phiếu qua đường bưu điện.

Accessible voting options Lựa chọn bỏ phiếu dành cho người khuyết tật

Voting by mail is a convenient option for most people. There are other options available if you need assistance voting. Bỏ phiếu qua đường bưu điện là sự lựa chọn thuận tiện cho đa số cử tri. Chúng tôi cũng cung cấp các lựa chọn khác nếu quý vị cần trợ giúp bỏ phiếu.

Going out of Town? Here’s how to get your ballots Quý vị sắp đi xa? Sau đây là cách quý vị có thể nhận lá phiếu của quý vị

By Mail: If you will be near a mailbox, we can send your ballot to you anywhere in the world. Contact us with your mailing address and let us know how long you will be there. We will mail your ballot directly to you. Qua đường bưu điện: Nếu quý vị sẽ ở gần một thùng thư, chúng tôi có thể gửi lá phiếu đến cho quý vị ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi để cập nhật địa chỉ nhận thư của quý vị và cho chúng tôi biết quý vị sẽ ở đó trong bao lâu. Chúng tôi sẽ trực tiếp gửi lá phiếu qua đường bưu điện đến cho quý vị.

Online: If you have access to the internet and a printer, you can download and print your ballot. You have different ballot return options, depending on where you are. Trực tuyến: Nếu quý vị có internet và máy in, quý vị có thể tải xuống và in lá phiếu của quý vị. Quý vị có các lựa chọn gửi lại lá phiếu khác nhau tùy thuộc vào nơi quý vị sẽ đi đến.

Before you leave: If you won’t be home to receive or return your regular mail ballot and are not able to access your ballot online, you can get a ballot before you leave. Contact us to find out more. Trước khi quý vị đi: Nếu quý vị sẽ không có mặt ở nhà để nhận hoặc gửi lại lá phiếu thông thường và không thể truy cập lá phiếu trực tuyến, quý vị có thể nhận lá phiếu trước khi đi. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi để biết thêm thông tin.

Fill out the special ballot application to get your ballot up to 90 days before a primary or general election. Điền vào đơn yêu cầu lá phiếu đặc biệt để nhận lá phiếu sớm nhất là 90 ngày trước cuộc bầu cử sơ bộ hoặc cuộc tổng tuyển cử.

expand_less