Skip to main content

Cử tri trong quân đội và ở nước ngoài

Cử tri trong quân đội và ở nước ngoài

Regardless of where you are in the world, you have the right to cast a ballot in every election and have it arrive on time to be counted. Overseas and service voters have additional voter registration, ballot delivery and ballot return options than other voters. Bất kể quý vị ở đâu trên thế giới, quý vị có quyền bỏ phiếu cho tất cả các cuộc bầu cử và gửi lại lá phiếu kịp thời để lá phiếu được đếm. Cử tri trong quân đội và ở nước ngoài có thêm các lựa chọn khác để đăng ký bỏ phiếu, nhận và gửi lại lá phiếu.

A service voter is any active-duty member of the Armed Forces, Merchant Marine, Public Health Service, NOAA, and their family members (whether stationed domestically or abroad). Cử tri trong quân đội là bất kỳ thành viên nào đang tại ngũ của Quân đội, Thủy thủ Thương thuyền, Dịch vụ Y tế Công cộng, Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia, và các thành viên trong gia đình của họ (bất kể đóng quân trong nước hoặc ở nước ngoài).

An overseas voter is any United States citizen who is living outside the U.S. for work, school, or other reasons. Cử tri ở nước ngoài là bất kỳ công dân Hoa Kỳ nào đang sinh sống bên ngoài Hoa Kỳ vì lý do công việc, học tập, hoặc các lý do khác.

Overseas and service voters can register to vote at any time, even on election day.

Cử tri trong quân đội và ở nước ngoài có thể đăng ký bỏ phiếu bất kỳ lúc nào, ngay cả vào ngày bầu cử.

Have a printer? You can mark and print your ballot with the online ballot marking program. Quý vị có máy in không? Quý vị có thể đánh dấu và in lá phiếu bằng cách sử dụng chương trình đánh dấu lá phiếu trực tuyến.

If you have a question or would like to make other arrangements to vote in this election, contact King County Elections.

Nếu quý vị có câu hỏi hoặc muốn thực hiện các lựa chọn khác để bỏ phiếu cho cuộc bầu cử này, xin vui lòng liên lạc với Sở Bầu cử Quận King.

Service and overseas ballots are sent 30 days before a special election, and 45 days before a primary or general election. Lá phiếu dành cho cử tri trong quân đội và ở nước ngoài được gửi đi 30 ngày trước cuộc bầu cử đặc biệt, và 45 ngày trước cuộc bầu cử sơ bộ và tổng tuyển cử.

There are three ways that an overseas or service voter can return a ballot: Cử tri trong quân đội và ở nước ngoài có ba cách để gửi lại lá phiếu:

1. Electronically: 1. Qua đường điện tử

Washington State law allows overseas and service voters to return their ballot materials by email or fax. Luật pháp Tiểu bang Washington cho phép cử tri trong quân đội và ở nước ngoài gửi lại lá phiếu qua thư điện tử hoặc fax.

  1. Email: return.ballot@kingcounty.gov Email: return.ballot@kingcounty.gov
  2. Fax: 206-296-4499 Fax: 206-296-4499

We must receive your marked, signed and dated ballot materials no later than 8 p.m. (Pacific Time) on election day. Chúng tôi phải nhận được lá phiếu đã đánh dấu, có chữ ký và ngày ký của quý vị trước 8:00 tối (giờ Thái Bình Dương) vào ngày bầu cử.

2. Mail: 2. Qua đường bưu điện

Return postage is free if the ballot is mailed through the U.S. Postal Service, U.S. Armed Forces Postal Service or the postal service of the U.S. Foreign Embassy. Be sure to sign and date your return envelope. The date on your envelope should be the same as the date you mailed your ballot (no later than election day). Quý vị sẽ được miễn bưu phí nếu quý vị gửi lại lá phiếu qua Dịch vụ Bưu điện Hoa Kỳ, Dịch vụ Bưu điện Quân đội Hoa Kỳ hoặc dịch vụ bưu điện của Đại sứ quán Hoa Kỳ ở nước ngoài. Xin quý vị nhớ ký tên và ghi ngày ký trên phong bì gửi lại. Ngày quý vị ký tên trên phong bì phải cùng ngày với ngày quý vị gửi lại lá phiếu (không được trễ hơn ngày bầu cử).

3. In-person : 3. Trực tiếp

You can return your ballot to one of our drop off locations before 8 p.m. on election day. Quý vị có thể gửi lại lá phiếu tại một trong các thùng phiếu trước 8:00 tối vào ngày bầu cử.

For information about postal service disruptions or delays anywhere in the world, visit USPS Service Alerts . We encourage voters experiencing postal disruptions or delays to sign up to receive and return their ballot electronically. Để biết thông tin về các gián đoạn hoặc trì hoãn của dịch vụ bưu điện ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới, xin vui lòng truy cập USPS Service Alerts (Thông báo về Dịch vụ USPS) . Chúng tôi khuyên các cử tri đang có dịch vụ bưu điện bị gián đoạn hoặc trì hoãn nên đăng ký nhận và gửi lại lá phiếu qua đường điện tử.

expand_less