Skip to main content

Ai có thể bỏ phiếu

Ai có thể bỏ phiếu

Can I register to vote in Washington? Tôi có thể đăng ký bỏ phiếu ở Washington không?

New Effective January 1, 2022, if you have been convicted of a felony in Washington State, another state, or federal court, your right to vote is restored as long as you are not currently serving a DOC sentence in total confinement. Going forward, voting rights are immediately restored upon release from prison, regardless of community supervision status. All you need to do is re-register to vote.
LUẬT MỚI Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, nếu quý vị bị kết án phạm trọng tội ở tòa án Tiểu bang Washington, ở một tiểu bang khác, hoặc tòa án liên bang, quyền bỏ phiếu của quý vị sẽ được phục hồi miễn là quý vị hiện không đang chấp hành bản án bị giam giữ hoàn toàn theo thẩm quyền của Sở Cải huấn. Trong tương lai, quyền bỏ phiếu sẽ được phục hồi ngay lập tức sau khi ra tù, bất kể quý vị có bị giám sát ở cộng đồng hay không. Tất cả những gì quý vị cần phải làm là đăng ký bỏ phiếu lại.

To register to vote in the state of Washington, you must be: Để đăng ký bỏ phiếu ở tiểu bang Washington, quý vị phải là:

  • A citizen of the United States Công dân Hoa Kỳ
  • A legal resident of Washington state for at least 30 days prior to election day Cư dân hợp pháp ở tiểu bang Washington ít nhất 30 ngày trước ngày bầu cử
  • At least 18 years old by election day Ít nhất đủ 18 tuổi vào ngày bầu cử
    • If you are 16 or 17, you can sign up as a Future Voter and be automatically registered to vote when you qualify Nếu quý vị 16 hoặc 17 tuổi, quý vị có thể đăng ký làm Cử tri Tương lai và sẽ tự động được đăng ký bỏ phiếu khi quý vị đủ điều kiện.
  • Not disqualified from voting due to a court order Không bị truất quyền bỏ phiếu theo lệnh của tòa án
  • Not currently incarcerated for a federal or out-of-state felony conviction Hiện không bị giam giữ vì bị kết án phạm trọng tội ở tòa án liên bang hoặc ngoài tiểu bang
  • Not currently serving a sentence of total confinement under the jurisdiction of the Department of Corrections for a Washington felony conviction Hiện không đang chấp hành bản án bị giam giữ hoàn toàn theo thẩm quyền của Sở Cải huấn vì bị kết án phạm trọng tội ở Washington

Thông tin dành cho những người phạm trọng tội

If you have been convicted of a felony in Washington State, another state, or in federal court, your right to vote is be restored automatically as long as you are not currently serving a DOC sentence in total confinement. Voting rights are immediately restored upon release from prison following a felony conviction, regardless of community supervision status or outstanding legal fines or court fees.Nếu quý vị bị kết án phạm trọng tội ở tòa án Tiểu bang Washington, ở một tiểu bang khác, hoặc tòa án liên bang, quyền bỏ phiếu của quý vị sẽ tự động được phục hồi miễn là quý vị hiện không đang chấp hành bản án bị giam giữ hoàn toàn theo thẩm quyền của Sở Cải huấn. Quyền bỏ phiếu sẽ được phục hồi ngay lập tức khi ra tù sau khi bị kết án phạm trọng tội, bất kể quý vị có bị giám sát ở cộng đồng hay không, hoặc chưa thanh toán hết án phí hoặc các khoản tiền phạt theo luật định.

If you have questions about your status with DOC, call at (800) 430-9674.Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về tình trạng của mình với Sở Cải huấn (DOC), xin vui lòng gọi (800) 430-9674.

If you were convicted of a felony in another state or federal court, your right to vote is restored as long as you are not currently incarcerated for that felony.Nếu quý vị bị kết án phạm trọng tội tại tòa án tiểu bang khác hoặc tòa án liên bang, quyền bỏ phiếu của quý vị sẽ được phục hồi miễn là quý vị hiện không bị giam giữ vì trọng tội đó.

Once your right to vote has been restored, you must re-register to vote , which can be done online, by mail or in person.Một khi quyền bỏ phiếu của quý vị được phục hồi, quý vị phải đăng ký bỏ phiếu lại. Quý vị có thể đăng ký bỏ phiếu trực tuyến, qua đường bưu điện, hoặc trực tiếp đến văn phòng.

For more information on felony voting rights in Washington, visit the Secretary of State’s website .Để biết thêm thông tin về quyền bỏ phiếu của những người phạm trọng tội ở Washington, xin vui lòng truy cập trang web của Tổng Thư ký Tiểu bang.

 

Thông tin dành cho các cử tri không có địa chỉ cư trú

If you are homeless or don't have a traditional residential address, you can still register to vote.Nếu quý vị là người vô gia cư hoặc nếu quý vị không có địa chỉ cư trú cố định, quý vị vẫn có thể đăng ký bỏ phiếu.

Put the location where you live, such as a shelter, park, motor home, intersection or other identifiable location you consider your residence on your registration form. This location will be used to register you to vote. ( RCW 29A.08.112 effective 2005)Viết trên đơn đăng ký cử tri nơi quý vị sinh sống, chẳng hạn như nơi tạm trú, công viên, nhà di động, ngã tư, hoặc một địa điểm khác có thể xác định được mà quý vị coi là nơi cư trú. Địa điểm này sẽ được sử dụng cho mục đích đăng ký để quý vị có thể bỏ phiếu. (RCW 29A.08.112 có hiệu lực vào năm 2005).

You must also provide a valid mailing address where you can receive ballots and election information on time. A mailing address can be a post office box, address of a friend or relative, shelter, or general delivery at a local post office.Quý vị cũng phải cung cấp một địa chỉ nhận thư hợp lệ, là nơi quý vị có thể nhận lá phiếu và thông tin bầu cử kịp thời. Địa chỉ nhận thư có thể là hộp thư bưu điện, địa chỉ của bạn bè hoặc người thân, địa chỉ của nơi tạm trú, hoặc hòm thư lưu tại bưu điện địa phương.

No, your residential address must be where you live. This determines the issues and candidates that appear on your ballot.Không, địa chỉ cư trú phải là nơi quý vị sinh sống. Địa chỉ này quyết định các dự luật và ứng cử viên có trên lá phiếu của quý vị.

However, you can receive your elections mail at any valid mailing location you choose: a post office box, personal mailbox, college mailbox, or a military or out of state/country address. All elections-related materials, including your ballot, will be sent to the mailing address you provide.Tuy nhiên, quý vị có thể nhận thư liên quan đến bầu cử tại bất kỳ địa điểm nhận thư hợp lệ nào mà quý vị chọn: hộp thư bưu điện, hộp thư cá nhân, hộp thư trường đại học, hoặc địa chỉ quân đội hoặc địa chỉ ở ngoài tiểu bang/ở nước ngoài. Tất cả các tài liệu liên quan đến bầu cử, bao gồm lá phiếu của quý vị, sẽ được gửi đến địa chỉ nhận thư mà quý vị cung cấp.

expand_less