Skip to main content

Hủy bỏ hồ sơ đăng ký cử tri

Hủy bỏ hồ sơ đăng ký cử tri

Cancel my voter registration Hủy bỏ hồ sơ đăng ký cử tri của tôi

Cancel your voter registration if you have moved out of the county or if you no longer wish to be a registered voter. Print, sign and return our voter registration cancellation form . Hủy bỏ hồ sơ đăng ký cử tri nếu quý vị đã chuyển nhà ra khỏi Quận King hoặc nếu quý vị không muốn đăng ký làm cử tri nữa. Xin vui lòng in, ký tên và gửi lại đơn hủy bỏ hồ sơ đăng ký cử tri đến cho chúng tôi.

Cancel a voter registration for a deceased voter Hủy bỏ hồ sơ đăng ký cử tri cho một cử tri đã qua đời

Cancel the registration of a deceased voter by printing, signing and returning our voter registration cancellation form for a deceased voter . Hủy bỏ hồ sơ đăng ký cho một cử tri đã qua đời bằng cách in, ký tên và gửi lại đơn hủy bỏ hồ sơ đăng ký cử tri cho một cử tri đã qua đời đến cho chúng tôi.

expand_less