Skip to main content
King County logo

Rau cov neeg uas tsis tau txhaj tshuaj, txoj cai ntawm State Department of Health Order (lus Aaskiv) kuj tseem nyob ruaj li qub: Cov neeg uas tsis tau txhaj tshuaj tas yuav tsum “npog ntsej muag rau cov chaw nyob sab haud thaum tawm rooj, lossis thaum tawm sab nraud thiab nrug tsis tau li 6 feet deb ntawm lwm tus.”

Txhua tus kuj yuav tsum npog ntaub qhov ncauj kom haum thaiv tau lub ntsej muag nyob rau hauv:

  • Chaw kaw neeg;
  • Chaw rau cov neeg tsis muaj vaj tse;
  • Tsev kawm ntawv thiab chaw zov me nyuam;
  • Chaw tos tsheb, thiab;
  • Chaw soj ntsuam kev noj qab haus huv xws li kws kho tshuaj thaj chaw ua num, kev pab cuam noj qab haus huv ruaj ntev, thiab chaw kho mob

Qhov chaw soj ntsuam kab mob kev nkeeg U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) tso tawm txoj kev cai tshiab (lus Aaskiv xwb) tso cai rau cov neeg uas txhaj tshuaj tas lawm tias tsis tas yuav npog daim ntawv qhov ncauj los tau rau qee thaj chaw. CDC tus Thawj Coj Rochelle Walensky nrog rau Washington state Department of Health kuj ntseeg thiab hais tawm tias kev tso neeg los hle ntaub npog ntseg muag mas yuav tsum yog los ntawm saib pes tsawg leej neeg hauv ib cheeb tsam tau txhaj tshuaj txog npaum li cas leej lawm.

Yog koj muaj lus noog txog kev tshwm sim li cas hauv King County, thov hu rau King County COVID-19 Call Center thaum 8:00 teev sawv ntxov txog rau 7:00 teev tsaus ntuj Monday txog rau Friday ntawm 206‑477‑3977. Muaj kev txhais lus los pab.