Skip to main content

Mga rekomendasyon ng pampublikong kalusugan para pahintuin ang COVID-19 (Tagalog)

Mga rekomendasyon ng pampublikong kalusugan para pahintuin ang COVID-19

Public Health Recommendations to Stop COVID-19 in Tagalog/Filipino

Abril 28, 2023, Inirerekomenda ang isang na-update (bivalent) na bakuna para sa lahat ng may edad na 6 buwan pataas

Ang mga na-update (bivalent) na mga bakuna ay tina-target ang mga baryants ng Omicron na patuloy na kumakalat sa ating mga komunidad. Ang bakuna ay tina-target din ang orihinal na strain ng COVID bayrus. Ang mga taong nanatiling napapanahon (Ingles lamang) sa lahat ng inirerekomendang dosis ng bakuna ay may pinakamahusay na proteksyon laban sa malubhang COVID-19.

Mga rekomendasyon ng bakuna sa COVID-19 ng CDC mula Abril 19, 2023:

Ang lahat ng may edad na 6 taong gulang pataas ay dapat makakuha ng 1 na na-update na bakuna ng Pfizer o Moderna sa COVID-19 upang maituring na napapanahon (Ingles lamang).

Ang ilang mga tao ay maaaring makakuha ng karagdagang mga booster ng COVID-19:

  • Ang mga taong may edad na 65 taong gulang pataas ay maaaring makakuha ng 1 karagdagang dosis ng na-update na booster ng COVID-19, 4 o higit pang buwan pagkatapos ng unang na-update na bakuna
  • Ang mga taong may katamtaman o malubhang immunocompromised ay maaaring makakuha ng 1 karagdagang dosis ng na-update na booster ng COVID-19, 2 o higit pang buwan pagkatapos ng unang update ng bakuna ng COVID-19.

Ang mga bata na may edad na 6 na buwan-5 taon ay nangangailangan ng maraming dosis ng bakuna ng COVID-19 upang maging napapanahon, kabilang ang hindi bababa sa 1 na na-update na dosis ng Pfizer o Moderna. Depende ito sa bilang ng mga dosis na natanggap nila dati at sa kanilang edad.

Mangyaring makipag-usap sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa kung ilang dosis ang kailangan mo.

Para sa karagdagang impormasyon sa pagbabakuna, bisitahin ang Pahina ng bakuna sa COVID-19 mula sa Washington State Department of Health.

Gawin ang mga aksyong ito upang makatulong na supilin ang pagkalat ng coronavirus at panatilihing ligtas ang bawat isa.

Ang pinakamahusay na proteksyon ay ang mabakunahan. Ang mga taong ganap na nabakunahan ay maaari na ngayong gumawa ng mas maraming bagay nang ligtas at nakakatulong silang mabawasan ang COVID-19 sa komunidad.

Ang pagsusuot ng maskara sa mga lugar na may mataas na peligro (gaya ng mga mataong lugar) ay nakakatulong na protektahan ang lahat. Lalong mahalaga na protektahan ang mga taong hindi makakakuha ng buong proteksyon mula sa bakuna, tulad ng mga bata at mga taong may kondisyong medikal na hindi gaanong kayang labanan ang bayrus.

Magpasuri kung mayroon kang mga sintomas ng COVID-19 o nakisalamuha sa isang taong nagpositibo sa pagsusuri.

Kung nagpositibo ka sa COVID-19 o nasa mas mataas na panganib na magkasakit, ang pagkuha ng maagang paggamot sa COVID-19 (impormasyon sa Ingles lamang) ay makakatulong upang maprotektahan mula sa matinding karamdaman at pagpapaospital. Tanungin ang iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan upang makita kung ang paggamot ay inirerekomenda para sa iyo.

Panatilihing maliit at sa labas ang mga aktibidad kung sasali ang mga taong hindi nabakunahan. Ang bayrus ay madaling kumalat sa loob ng bahay, kaya ang mga negosyo at organisasyon ay maaaring mabawasan ang bayrus sa hangin sa pamamagitan ng pagkakaroon ng magandang daloy ng hangin sa panloob at paggamit ng mga air filter (website sa Ingles).

Caring for yourself or others

Pangangalaga ng iyong mga sintomas ng COVID-19 sa tahanan

Infographic

Ang Test to Treat ay isang bagong programang makakatulong sa mga nangangailangan ng pagsusuri at pangmadaliang libreng paggamot kung magpositibo sila sa COVID-19.

Karagdagang KaalamanMay makukuha kang tulong

Kung kailangan mo ng serbisyong interpretasyon o tulong online, tawagan ang hotline ng impormasyon sa ng Estado ng Washington. Hindi kami nagtatanong tungkol sa iyong katayuan ng imigrasyon.

Para humiling ng interpreter:

  1. 1-800-525-0127
  2. May mensahe kang maririnig. Maghintay kang sagutin ng operator ng call center.
  3. Sabihin ang nais mong wika.
  4. Tatawag ang operator ng call center sa isang serbisyo ng interpreter. Huwag mong ibababa. Manatili ka sa telepono hanggang sa konektado ka sa isang interpreter.

Patnubay sa COVID-19


Infographic


Mga video

Bakit kailangan nating kumuha ng COVID booster?


Ano ang mga dapat asahan kapag magpapabakuna sa COVID ang iyong batang anak


Bakit kailangan ng mga maliliit na bata ang magpabakuna laban sa COVID?

Paano paghandaan ang pagpapabakuna laban sa COVID ng iyong batang anakMga poster

Humandang tumulong sa isa't isa. Ang malakas na pandama ng komunidad ang makakatulong sa atin sa isang mahirap na panahon.


Link/share our site at www.kingcounty.gov/covid/filipino

expand_less