Skip to main content

Kev ntsuam xyuas kev noj qab haus huv rau pej xeem kev qhia los txwv COVID-19 (Hmong)

Kev ntsuam xyuas kev noj qab haus huv rau pej xeem kev qhia los txwv COVID-19

Public Health Recommendations to Stop COVID-19 in Hmong

Thov mus saib Xeev Tuam Tsev Hauj Lwm ntsig txog Kev Noj Qab Haus Huv lub vev xaib rau cov ntaub ntawv txog COVID-19 uas muab txhais lawm. Koj mus saib tau qhov mes nus muaj ntau hom lus mus nrhiav cov ntawv txhais uas lawv muaj.

Ua raws li ntawm no los mus txwv kev sib kis ntawm tus kab mob coronavirus thiab thiaj li yuav los ceev tau kev noj qab haus huv ntawm peb ib leeg ib tug.

Yam kev tiv thaiv uas zoo tshaj plaws yog mus txhaj tshuaj. Cov uas txhaj tshuaj tas lawm ua tau ntau yam nyab xeeb dua thiab pab tau los mus txo kev sib kis ntawm COVID-19 hauv lub zej lub zos.

Thaum siv ntaub npog ncauj rau tej chaw uas muaj feem siab yuav sib kis (xws li chaw neeg coob) pab tau los mus tiv thaiv txhua tus. Yam no tseem ceeb rau cov uas tsis muaj hwv tsam tau txhaj tshuaj tiv thaiv, xws li me nyuam yaus thiab cov neeg uas muaj lwm yam mob uas lub cev yuav tawm tsam tsis yeej tus kab mob.

Mus kuaj (website yog lus Aaskiv xwb) yog koj muaj cov yam ntxwv kev mob thooj li COVID-19 los sis tau nyob ze ib tug neeg uas tau kuaj tias muaj tus mob lawm.

Yog tia koj kuaj tau raug kis tus kab mob COVID-19 lossis muaj kev pheej hmoo siab dua los ntawm tus kab mob, tau txais kev kho mob COVID-19 ntxov (cov ntaub ntaub ntawv tsuas muaj sau ua lus Askiv) tuaj yeem pab tiv thaiv los ntawm cov mob hnyav thiab kev mus pws kho mob hauv tsev kho mob. Thov koj tus kws kuaj mob los mus saib cov kev kho mob puas tau hais qhia rau koj.

Txwv tej kev uasi sib cuag kom neeg tsawg thiab coj mus ua rau sab nraud yog muaj cov neeg tuaj koom uas tsis tau txhaj tshuaj. Tus kab mob kis yooj yim thaum nyob sab hauv, yog vim li no tej laj kam thiab koos haum yuav tsum muaj cua tshiab nkag mus los huv si thiab siv cov tshuab lim cua (website yog lus Aaskiv xwb).


Muaj kev pab

Yog tias koj xav tau cov kev pab cuam kev txhais lus ua lwm hom lus los sis kev pab hauv oos lais, ces hu rau Tus Xov Tooj Hu Ceev Txog Cov Naub Ntawv Kab Mob Ntawm Xeev Washington. Peb yuav tsis nug txog koj qib kev nkag teb chaws. Txhua tus neeg yuav tau txais kev pab txhawb, yam tsis quav ntseg txog lawv qib kev nkag teb chaws.

Txhawm rau thov tus kws txhais lus:

  1. 1-800-525-0127
  2. Yuav tau xa tsab ntawv xa xov. Tos tus neeg ua hauj lwm txais xov tooj los teb koj.
  3. Hais hom lus uas koj xav hais.
  4. Tus neeg ua hauj lwm txais xov tooj yuav hu rau lub chaw muab kev pab cuam kws txhais lus. Tsis txhob muab xov tooj tua. Tuav koj lub xov tooj tos kom txog thaum koj tau txuas lus nrog tus kws txhais lus tso.

Kev taw qhia txog COVID-19


Paaj kuam txhij lug sib paab. Kev nkag sab zoo ntawm zej zog yuav coj peb hla lub sijhawm muaj kev phom sij.


Link/share our site at www.kingcounty.gov/covid/hmong

expand_less