Skip to main content
King County logo

स्वस्थ्य वाशिङ्टन – स्वास्थ्य लाभ को लागि बनाइएको कार्यतालिका

किङ काऊन्टी राज्यको स्वस्थ्य वाशिङ्टन - स्वास्थ्य लाभ को लागि बनाइएको कार्यतालिका को चरण ३ मा

तपाईंईं संग नबसेका मानिसहरुरुको सम्पम्पर्क्क मा आउदा, अनुहार ढाक्क्नेने चीजहरूरू (जस्स् तैतै् मास्कस्क) को प्रप्रयोग गरौ र छ फीटको दूरी कायम गरौ।

तपाईंईं संग नबसेका मानिसहरुरुको सम्पम्पर्क्क मा आउदा, अनुहार ढाक्क्नेने चीजहरूरू (जस्स् तैतै् मास्कस्क) को प्रप्रयोग गरौ र छ फीटको दूरी कायम गरौ।

English version:
COVID-19 poster on face masks and personal hygiene for schools