Skip to main content
King County logo
COVID-19 डेल्टा भेरिएन्ट तीव्र रूपमा फैलँदैछ। किङ काउन्टीमा सेप्टेम्बर ७ बाट, ५०० वा सोभन्दा बढी मानिस भेला हुने बाहिरी कार्यक्रममा सबैले मास्क लगाउनुपर्नेछ, र सार्वजनिक भित्री ठाउँमा यो कायमै रहनेछ। मानिसहरूले ६ फुट दुरी कायम गर्न नसक्ने भिडभाड बाहिरी ठाउँमा मास्क लगाउन कडा रूपमा जोड दिइएको छ (अनिवार्य भने छैन)। थप जानकारीका लागि, किङ काउन्टीको आदेश र हाम्रो मास्कङ मार्गदर्शन पेज हेर्नुहोस् (वेबसाइट अंग्रेजीमा मात्र छ)।

कृ पया COVID-19 बाट एक अर्कालाई सुरक्षित राखौ।

कृ पया COVID-19 बाट एक अर्कालाई सुरक्षित राखौ।

English version:
COVID-19 poster on face masks and personal hygiene for schools