Skip to main content
King County logo

Ki ha taha pe ʻoku ʻikai huhu maluʻi kakato, ko e State Department of Health Order (ʻI he lea faka-Pilitāniá) ʻOku kei ʻaonga pe foki: ko e kakai ʻoku ʻikai huhu maluʻi kakato ʻoku fie maʻu "ke nau tui ha mata ʻoku ʻufiʻufi ʻaki ha faʻahinga feituʻu pe , pe ʻi tuʻa pea ʻikai lava ke tauhi ha fute ʻe ono ʻo e mamaʻo fakaesino mei he niʻihi kehe."

ʻOku totonu foki ke tui ʻe he tokotaha kotoa pe ha fakapuli ʻoku feʻunga ʻi he:

  • Ngaahi fale fakatonutonu;
  • Ngaahi fale tukuhausia;
  • Ngaahi ʻapiako mo e ngaahi feituʻu fanau;
  • Fefonongaʻaki ʻa e kakai, pea;
  • Ngaahi feituʻu tauhiʻanga ʻo e moʻui lelei hange ko e ngaahi ʻofisi ʻo e toketaa, tokangaʻi taimi loloa, mo e ngaahi falemahaki.

Naʻe toki fakatonutonu kimui ni ʻe he ngaahi senita ʻAmelika ki he mapuleʻi ʻo e mahaki mo e fakaʻehiʻehi (CDC) ʻa ʻene fakahinohino ke fakaʻata ʻa e kakai huhu maluʻi kakato ke taʻofi ʻenau tui fakapuli ʻi ha ngaahi feituʻu lahi. Talekita ʻo e CDC Walensky mo e Potungaue ʻo e Public Health ʻa Washington naʻa ne fakamahinoʻi ʻoku totonu ke fakafehokotaki ʻa e mandates ki he COVID-19 fakalotofonua mo e huhu maluʻi fakalotofonua.

Kapau ʻoku ʻi ai haʻo ngaahi fehuʻi fekauʻaki mo e meʻa ʻoku hoko ʻi he King County ʻo e tuʻi, kataki ʻo telefoni ki he COVID -19 King County ʻo e tuʻi mei he 8:00 a.m. ki he 7:00 p.m. Monite – Falaite ʻi he 206-477-3977. ʻOku lava ke maʻu atu e tokoni ki he lea fakafonuá.