Skip to main content
Our website is changing! Starting March 31, 2023 our website will look different, but we're working hard to make sure you can still find what you need.  
King County logo

King County Metro ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ! ਇਹ ਗਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬੱਸ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਹਿਦਾਇਤੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ । ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ!

ਕਦਮ 1: ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ

ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੱਸ ਰੂਟ ਲੱਭੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।

tripplanner.kingcounty.gov ‘ਤੇ ਜਾਓ, ਫੇਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਂਗੇ, ਟਾਈਪ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਚੁਣੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਜਾਂ ਮੈਟਰੋ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 206-553-3000, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ! ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ 1 ਦਬਾਓ। ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਾਈਡਰ 711 'ਤੇ WA ਰੀਲੇਅ ਨੂੰ ਡਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਦਮ 2: ਆਪਣੇ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਨੂੰ ਲੱਭੋ

ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਸਟਾਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਸ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜਿਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ।

ਕੁਝ ਬੱਸ ਸਟਾਪਾਂ 'ਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਪ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਬੱਸ ਦੀ ਸਾਈਡ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੂਟ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੂਟ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਦਮ 3: ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ

ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

A

ORCA ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਪ ਕਰੋ – ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆ।

B

ਕਿਰਾਇਆ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਪਾਓ।

C

ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਐਪ ’ਤੇ ਇੱਕ Transit GO ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੋ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ।

D

ਨਕਦੀ ਜਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾਖਲ ਕਰੋ। ਡਰਾਈਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਨਕਦੀ ਜਾਂ ਬੱਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪੇਪਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਲਈ ਕਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸਹੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਦੇਖੋ kingcounty.gov/WhichOrcaFare

ਬਾਈਕ ਅਤੇ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ

ਹਰੇਕ ਮੈਟਰੋ ਬੱਸ ਆਪਣੇ ਫਰੰਟ ਰੈਕ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਬਾਈਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਟਾਪ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਲੋਡ ਅਤੇ ਅਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰੋ।

ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ

ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਲ੍ਹਚੇਅਰ ਜਾਂ ਸਟਰੌਲਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਰੈਂਪ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ।

ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਠੀਕ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਵਾਰੀਆਂ, ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਸਟਰੌਲਰ ਅਤੇ ਵੀਲ੍ਹਚੇਅਰ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟਰੈਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 4: ਰੁਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉੱਤਰੋ

A

ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਪ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਸੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਪ ਅਗਲਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪੀਲੀ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚੋ ਜਾਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ “STOP” ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।

B

“STOP REQUESTED” ਚਿੰਨ੍ਹ ਚਮਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟੀ ਵੱਜੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਰੈਂਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ

ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਸਿਸਟਮ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ।

ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ

Metro ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਵੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਈਡਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਂ, ਅਸੀਂ ਏਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਾਂ।

ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
Ride Pingo

Kent Stationਅਤੇ Kent Valley ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਵਿਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੱਕ ਰਾਈਡ ਬੁੱਕ ਕਰੋ।

Ride Pingoਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ।
Via to Transit

Via to Transitਐਪ ਦੇ ਨਾਲ Othello, Rainier Beach/Skyway, Renton ਅਤੇTukwila ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੱਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਰਾਈਡ ਬੁੱਕ ਕਰੋ.

Viaਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ
ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ

Metro King County ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਚਕਦਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬੱਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਪੈਰਾ-ਟਰਾਂਜ਼ਟ ਸੇਵਾਵਾਂ,ਵਾਟਰ ਟੈਕਸੀ, ਵੈਨ ਪੂਲ, ਲਿੰਕ ਲਾਈਟ ਰੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ।

ਸਾਰੇ ਯਾਤਰਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਖੋ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ

ਨਵੇਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ

ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਲਿਖਤ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ

ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ।