Skip to main content
Many King County facilities are closed to the public. Learn how to access services remotely or while following social distancing guidelines.  
King County logo

Public Health Notice Thông báo Y tế Công cộng

As part of the continued effort to stop the spread of CoVID-19 in our community, King County Elections strongly recommends registering to vote , updating your registration , and accessing your ballot online when needed for the rest of the year. Nhằm mục đích góp phần trong nỗ lực tiếp tục ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 trong cộng đồng của chúng ta, Sở Bầu cử Quận King khuyến nghị quý vị nên đăng ký bỏ phiếu, cập nhật hồ sơ đăng ký, và truy cập lá phiếu trực tuyến khi cần cho đến hết năm.

We will have Vote Centers open for those who need assistance or have missed the deadlines but ask that those who are able to utilize the online tools do so. Đối với những quý vị nào có thể, xin vui lòng đăng ký bỏ phiếu, cập nhật hồ sơ đăng ký, và truy cập lá phiếu trực tuyến. Trung tâm Bầu cử chỉ dành cho những ai cần trợ giúp hoặc đã bị lỡ thời hạn đăng ký.

Please email elections@kingcounty.gov or give us a call at 206-296-VOTE (8683) if you need additional assistance. Xin quý vị vui lòng email elections@kingcounty.gov hoặc gọi số 206-296-VOTE (8683) nếu quý vị cần trợ giúp thêm.

Contact us Liên hệ với chúng tôi
General contact information

Thông tin liên lạc chung

  • Thư điện tử: elections@kingcounty.gov
  • Số điện thoại chính: 206-296-VOTE (8683), chúng tôi cung cấp dịch vụ bằng 120 ngôn ngữ
  • Fax: 206-296-0108
  • TTY: 711
  • Số điện thoại miễn phí: 800-325-6165 (sử dụng bên ngoài mã vùng 206)
Địa chỉ nhận thư:
King County Elections (Sở Bầu cử Quận King)
919 SW Grady Way, Suite 100
Renton, WA 98057
Other contact information

Thông tin liên lạc khác

Director of Elections Julie Wise

Giám đốc Sở Bầu cử Quận King Julie Wise

Jurisdictions submitting ordinances or resolutions

Khu vực bầu cử nộp sắc lệnh hoặc nghị quyết

Maps

Bản đồ

Media requests

Yêu cầu về truyền thông

Petitions

Kiến nghị

Results

Kết quả

Running for office / candidate filing

Tranh cử / nộp hồ sơ ứng cử viên

Signature challenges

Chữ ký chưa được chấp nhận

Voter registration

Đăng ký bỏ phiếu