Skip to main content
King County logo

Return your ballot to a ballot drop box. Your ballot must be returned to a ballot drop box by 8 p.m. election day. Plan ahead to avoid lines. Gửi lại lá phiếu tại thùng phiếu. Lá phiếu phải được bỏ vào thùng phiếu không trễ hơn 8 giờ tối vào ngày bầu cử. Quý vị nên đi sớm để tránh xếp hàng.

24-hour drop boxes Thùng phiếu mở 24 tiếng