Skip to main content
King County logo

Return your ballot to a ballot drop-off location, no stamp required. Your ballot must be returned to a ballot drop-off location by 8 p.m. election day. Plan ahead to avoid lines. Bỏ phiếu vào thùng phiếu, không cần dán tem. Quý vị phải bỏ phiếu vào thùng phiếu không trễ hơn 8:00 tối vào ngày bầu cử. Quý vị nên đi sớm để tránh xếp hàng.

24-hour drop boxes Thùng phiếu mở 24 tiếng