Skip to main content
Most King County offices will be closed on Monday, for Memorial Day.  
King County logo

Ballot drop boxes are closed. Các thùng phiếu hiện đang đóng.

The list of ballot drop boxes open for an election will be available about 30 days prior to election day. For non-countywide elections not all ballot drop boxes are open. Danh sách các thùng phiếu được mở cho cuộc bầu cử sẽ được đăng khoảng 30 ngày trước ngày bầu cử. Đối với các cuộc bầu cử không phải toàn quận, chúng tôi sẽ không mở tất cả các thùng phiếu.

List of all ballot drop boxes Danh sách đầy đủ của các thùng phiếu