Skip to main content
King County logo

King County is the largest jurisdiction in the United States to conduct all elections by mail. The county has 1.28 million registered voters, a number that continues to grow each month. It is the 13th-most populated county in the country and home to one third of Washington’s voters. Quận King là khu vực có thẩm quyền pháp lý lớn nhất tại Hoa Kỳ thực hiện tất cả các cuộc bầu cử qua thư bưu điện. Quận King có khoảng 1.28 triệu cử tri đã đăng ký, con số này tiếp tục tăng mỗi tháng. Quận King là quận đông dân thứ 13 trong nước và chiếm một phần ba số cử tri của Washington.

Led by Julie Wise, King County Elections is staffed by approximately 70 dedicated full-time employees who have a strong sense of pride and commitment to the work they perform. Working with the Executive and Council, Elections has implemented more than 300 reforms since 2004. We have an ongoing commitment to establish open and transparent processes. Dưới sự lãnh đạo của Julie Wise, Sở Bầu cử Quận King có khoảng 70 nhân viên tận tâm làm việc toàn thời gian, là những người có ý thức tự hào và cam kết mạnh mẽ với công việc của mình. Làm việc với Quận Trưởng và Hội đồng Quận King, Sở Bầu cử đã thực hiện hơn 300 cải cách kể từ năm 2004. Chúng tôi cam kết liên tục thiết lập các quá trình công khai và minh bạch.

King County Elections conducts accurate, secure and accessible elections, providing an important opportunity for county voters to participate in their government. The countywide vote-by-mail system allows us to provide outstanding service to residents, including the opportunity for public observation. Visitors are welcome to tour the 360-degree observation loop during business hours. Sở Bầu cử Quận King tiến hành các cuộc bầu cử chính xác, an toàn và dễ tiếp cận, cung cấp một cơ hội quan trọng để người dân của Quận King tham gia vào chính phủ của mình. Hệ thống bỏ phiếu qua thư toàn quận cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ xuất sắc cho người dân, bao gồm cơ hội để công chúng quan sát. Chúng tôi chào đón khách đến tham quan vòng quan sát 360 độ trong giờ làm việc.

King County Elections is a well-respected leader within the elections community for its programs, outreach and education, accessible voting advocacy and technology innovations. Voters can confirm their registration and track their ballots’ progress online. We also provide online candidate filing, with more than 90 percent of candidates now filing on the Web. Sở Bầu cử Quận King là một tổ chức dẫn đầu có uy tín trong cộng đồng các cơ quan bầu cử về các chương trình công tác, tiếp cận và giáo dục cộng đồng, vận động bầu cử cho người khuyết tật, và đổi mới công nghệ. Cử tri có thể kiểm tra hồ sơ đăng ký và theo dõi tiến độ của lá phiếu trực tuyến. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ nộp hồ sơ ứng cử viên trực tuyến, với hơn 90% ứng cử viên hiện nay nộp đơn tranh cử qua mạng.

King County produces all voting materials in English, Chinese, Korean, Vietnamese and Spanish. The county also employs a full-time translation staff to assist voters. Sở Bầu cử Quận King xuất bản tất cả các tài liệu bầu cử bằng tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha. Quận King cũng đã tuyển dụng một biên dịch viên toàn thời gian để hỗ trợ cử tri.

VisionTầm nhìn

To be the leader in providing inclusive elections. Trở thành tổ chức dẫn đầu trong việc cung cấp các cuộc bầu cử toàn diện.

Mission Tuyên bố sứ mệnh

We conduct fair, open and accurate elections. Chúng tôi tiến hành các cuộc bầu cử công bằng, công khai và chính xác.

2021 PrioritiesCác ưu tiên năm 2021

Voter EngagementSự tham gia của cử tri

Continue to test and implement a customized approach to engaging voters and support citizens in exercising their democratic rights. Tiếp tục thử nghiệm và triển khai phương pháp tiếp cận phù hợp nhằm tăng cường sự tham gia của cử tri và hỗ trợ công dân thực hiện quyền dân chủ của họ.

Risk Strategy & Accountability Chiến lược phòng ngừa rủi ro & Trách nhiệm giải trình

Follow-up on audit recommendations, including pro-actively assessing and managing risk. Theo sát các khuyến nghị kiểm toán, bao gồm chủ động đánh giá và quản lý rủi ro.

Culture of Teamwork Văn hóa làm việc theo nhóm

Define and build a respectful work environment based on professionalism and collaboration. Thiết lập và xây dựng một môi trường làm việc tôn trọng lẫn nhau dựa trên tính chuyên nghiệp và sự cộng tác.

King County Elections: A Timeline Sở Bầu cử Quận King: Mốc thời gian

 • 2016

  For the first time King County Elections received and processed more than 1 million ballots in the November general election. More than half of those ballots arrived via a ballot drop box rather than the mail. [More] Lần đầu tiên Sở Bầu cử Quận King đã nhận và xử lý hơn 1 triệu phiếu bầu trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11. Hơn một nửa số phiếu bầu đó được gửi lại tại thùng phiếu thay vì qua đường bưu điện. [Thêm]

 • 2015

  During the 2015 primary election, the Secretary of State's office completed a mandated 5-year procedural review of King County Elections to ensure compliance with 77 state statutes, 63 state rules and three pieces of federal legislation. [More] Trong cuộc bầu cử sơ bộ năm 2015, văn phòng của Tổng Thư ký Tiểu bang đã hoàn tất thủ tục duyệt xét 5 năm bắt buộc cho Sở Bầu cử Quận King để đảm bảo tuân thủ với 77 đạo luật của tiểu bang, 63 điều lệ của tiểu bang và ba điều luật của liên bang. [Thêm]

  Julie Wise is elected as Director of King County Elections. Julie Wise được bầu làm Giám đốc của Sở Bầu cử Quận King.

 • 2012

  Sherril Huff becomes the first elected Director of King County Elections. Sherril Huff trở thành Giám đốc dân cử đầu tiên của Sở Bầu cử Quận King.

 • 2009

  First election year that Washington state becomes entirely vote-by-mail. Năm bầu cử đầu tiên Tiểu bang Washington hoàn toàn bỏ phiếu qua đường bưu điện.

  Elections launches our online mail ballot tracker, allowing voters to track their ballot’s progress online, verifying its location at three different points. [More] Sở Bầu cử Quận King ra mắt công cụ theo dõi phiếu bầu trực tuyến, cho phép cử tri theo dõi tiến triển của phiếu bầu trực tuyến, xác định vị trí của phiếu bầu vào ba thời điểm xử lý khác nhau. [Thêm]

 • 2008

  King County citizens vote to make the elections director an elected position. Elections director was previously an appointed position. Công dân Quận King bỏ phiếu để đổi chức vụ giám đốc Sở Bầu cử thành chức vụ được bầu. Trước đây, giám đốc Sở Bầu cử là chức vụ được bổ nhiệm.

  Last year that polling sites are used. Năm cuối cùng Quận King sử dụng các địa điểm bỏ phiếu.

 • 2006

  Online candidate filing is available. Cung cấp nộp đơn tranh cử qua mạng cho ứng cử viên.

  King County Elections established the Disability Advisory Committee to provide feedback, input about new voting equipment, and how to best reach their community. As a result, input from a community advisory committee became Washington State law and a requirement of every county. Sở Bầu cử Quận King thành lập Ủy ban Cố vấn Người khuyết tật để cung cấp phản hồi, đưa ra ý kiến về thiết bị bỏ phiếu mới, và cách tốt nhất để tiếp cận cộng đồng của họ. Kết quả là, ý kiến từ ủy ban cố vấn cộng đồng trở thành luật Tiểu bang Washington và là yêu cầu bắt buộc cho tất cả các quận.

  The National Association for County Recorders, Election Officials and Clerks awards King County Elections the “Best Practice Award” for mail ballot processing, specifically the significant efforts to improve ballot count accuracy and implement nationally recognized quality control standards, such as Lean Six Sigma goals. Hiệp hội Quốc gia của Người Lưu trữ Văn thư, Viên chức Bầu cử và Thư ký Quận đã trao tặng cho Sở Bầu cử Quận King “Giải thưởng Thực hành Tốt nhất” cho quá trình xử lý phiếu bầu qua đường bưu điện, đặc biệt là những nỗ lực đáng kể trong việc cải thiện việc đếm phiếu chính xác và thực hiện các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng được công nhận trên toàn quốc, như các mục tiêu Lean Six Sigma (Mô hình Cải tiến Năng suất Chất lượng Tiên tiến).

 • 2005

  King County is the first county in the state to offer an online guide allowing voters to verify their registration and create a customized, address-specific voters pamphlet with candidate races and measures from the convenience of their personal computer. Quận King là quận đầu tiên trong tiểu bang cung cấp sách hướng dẫn cử tri trực tuyến. Cử tri có thể xác minh hồ sơ đăng ký và tạo sách hướng dẫn cử tri được cá nhân hóa theo địa chỉ với các tranh cử và dự luật, một cách thuận tiện từ máy vi tính cá nhân.