Skip to main content
King County logo

King County is the largest jurisdiction in the United States to conduct all elections by mail. The county has 1.4 million registered voters, a number that continues to grow each month. It is the 13th-most populated county in the country and home to one third of Washington’s voters. Quận King là khu vực có thẩm quyền pháp lý lớn nhất tại Hoa Kỳ thực hiện tất cả các cuộc bầu cử qua đường bưu điện. Quận King có hơn 1.4 triệu cử tri đã đăng ký, con số này tiếp tục tăng mỗi tháng. Quận King là quận đông dân thứ 13 trong nước và chiếm một phần ba số cử tri của Washington.

Led by Julie Wise, King County Elections is staffed by approximately 70 dedicated full-time employees who have a strong sense of pride and commitment to the work they perform. Working with the Executive and Council, Elections has implemented more than 300 reforms since 2004. We have an ongoing commitment to establish open and transparent processes. Dưới sự lãnh đạo của Julie Wise, Sở Bầu cử Quận King có khoảng 70 nhân viên tận tâm làm việc toàn thời gian, là những người có ý thức tự hào và cam kết mạnh mẽ với công việc của mình. Làm việc với Quận Trưởng và Hội đồng Quận King, Sở Bầu cử đã thực hiện hơn 300 cải cách kể từ năm 2004. Chúng tôi cam kết liên tục thiết lập các quá trình công khai và minh bạch.

King County Elections conducts accurate, secure and accessible elections, providing an important opportunity for county voters to participate in their government. The countywide vote-by-mail system allows us to provide outstanding service to residents, including the opportunity for public observation. Visitors are welcome to tour the 360-degree observation loop during business hours. Sở Bầu cử Quận King tiến hành các cuộc bầu cử chính xác, an toàn và dễ tiếp cận, cung cấp một cơ hội quan trọng để người dân của Quận King tham gia vào chính phủ của mình. Hệ thống bỏ phiếu qua thư toàn quận cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ xuất sắc cho người dân, bao gồm cơ hội để công chúng quan sát. Chúng tôi chào đón khách đến tham quan vòng quan sát 360 độ trong giờ làm việc.

King County Elections is a well-respected leader within the elections community for its programs, outreach and education, accessible voting advocacy and technology innovations. Voters can confirm their registration and track their ballots’ progress online. We also provide online candidate filing, with more than 90 percent of candidates now filing on the Web. Sở Bầu cử Quận King là một tổ chức dẫn đầu có uy tín trong cộng đồng các cơ quan bầu cử về các chương trình công tác, tiếp cận và giáo dục cộng đồng, vận động bầu cử cho người khuyết tật, và đổi mới công nghệ. Cử tri có thể kiểm tra hồ sơ đăng ký và theo dõi tiến độ của lá phiếu trực tuyến. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ nộp hồ sơ ứng cử viên trực tuyến, với hơn 90% ứng cử viên hiện nay nộp đơn tranh cử qua mạng.

King County produces all voting materials in English, Chinese, Korean, Vietnamese and Spanish. The county also employs a full-time translation staff to assist voters. Sở Bầu cử Quận King xuất bản tất cả các tài liệu bầu cử bằng tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha. Quận King cũng đã tuyển dụng một đội ngũ biên dịch viên toàn thời gian để hỗ trợ cử tri.

VisionTầm nhìn

To be the leader in providing inclusive elections. Trở thành tổ chức dẫn đầu trong việc cung cấp các cuộc bầu cử toàn diện.

Mission Tuyên bố sứ mệnh

We conduct fair, open and accurate elections. Chúng tôi tiến hành các cuộc bầu cử dễ dàng, an toàn và chính xác.

PrioritiesCác ưu tiên

Voter EngagementSự tham gia của cử tri

Continue to test and implement a customized approach to engaging voters and support citizens in exercising their democratic rights. Tiếp tục thử nghiệm và triển khai phương pháp tiếp cận phù hợp nhằm tăng cường sự tham gia của cử tri và hỗ trợ công dân thực hiện quyền dân chủ của họ.

Risk Strategy & Accountability Chiến lược phòng ngừa rủi ro & Trách nhiệm giải trình

Follow-up on audit recommendations, including pro-actively assessing and managing risk. Theo sát các khuyến nghị kiểm toán, bao gồm chủ động đánh giá và quản lý rủi ro.

Culture of Teamwork Văn hóa làm việc theo nhóm

Define and build a respectful work environment based on professionalism and collaboration. Thiết lập và xây dựng một môi trường làm việc tôn trọng lẫn nhau dựa trên tính chuyên nghiệp và sự cộng tác.

Các Giá trị Cốt lõi

Chúng tôi làm mọi việc với sự trung thực và chính trực. Chúng tôi luôn làm điều đúng đắn và luôn kiên định về mặt đạo đức trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Chúng tôi tin rằng nền dân chủ hoạt động tốt nhất khi mọi tiếng nói đều được lắng nghe. Chúng tôi chủ động làm việc để xóa bỏ các rào cản để đảm bảo tất cả các cử tri đều có thể tham gia một cách có ý nghĩa vào các cuộc bầu cử của chúng tôi.

Chúng tôi kiểm tra nghiêm ngặt và kiểm tra lại mọi bước của quy trình - nhiều lần nếu cần. Chúng tôi kiên trì thực hiện cam kết không bỏ sót cử tri nào.
Chúng tôi nhận ra rằng trách nhiệm của chúng tôi đối với công chúng và với nhau không chỉ đơn giản là điều hành các cuộc bầu cử. Chúng tôi sẵn sàng vượt lên trên và hơn thế nữa để giải quyết các vấn đề, chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm của chúng tôi, đồng thời đưa sứ mệnh và tầm nhìn của Sở Bầu cử Quận King thành hiện thực.
Chúng ta sẽ tốt hơn khi làm việc cùng với nhau. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp và các nhóm khác mà không hề do dự.

Chúng tôi tin tưởng vào sự minh bạch hoàn toàn. Chúng tôi cố ý chia sẻ những thành công và thừa nhận những sai lầm của chính mình - mặc dù điều đó không hề dễ dàng. Các cuộc bầu cử của chúng tôi có thể được quan sát và dễ hiểu đối với tất cả cử tri của chúng tôi.

King County Elections: A Timeline Sở Bầu cử Quận King: Mốc thời gian

 • 2020

  Voters broke turnout records in King County in both the March Presidential Primary and the November General election at 56% and 87% respectively. Các cử tri đã phá kỷ lục số cử tri đi bỏ phiếu ở Quận King trong cả cuộc Bầu cử Sơ bộ Tổng thống vào tháng Ba và Tổng tuyển cử vào tháng Mười một với tỷ lệ lần lượt là 56% và 87%.

  King County Elections won awards for the best get-out-the-vote campaign and the best voter registration campaign from the Reed Awards and the Pollies, an awards program of the American Association of Political Consultants. Sở Bầu cử Quận King đã nhận được các giải thưởng cho chiến dịch kêu gọi bỏ phiếu tốt nhất và chiến dịch đăng ký cử tri tốt nhất từ Reed Awards và Pollies, một chương trình giải thưởng của Hiệp hội các Nhà Cố vấn Chính trị Hoa Kỳ.

  King County Elections held the largest election that the county has ever seen amidst the global COVID-19 pandemic. Countless precautions were taken and KCE headquarters was retrofitted to reduce the spread of COVID among staff and our voters. Sở Bầu cử Quận King đã tổ chức cuộc bầu cử lớn nhất mà quận từng chứng kiến giữa đại dịch COVID-19 diễn ra trên toàn cầu. Vô số biện pháp phòng ngừa đã được thực hiện và trụ sở chính của Sở Bầu cử Quận King đã được trang bị thêm để giảm sự lây lan của COVID giữa nhân viên và cử tri.

  The partnership with the Seattle Seahawks expands to include a Vote Center location at CenturyLink Field, in addition to five other locations at event-center style venues to allow ample space for social distancing among the voters who need in-person assistance. Quan hệ đối tác với Seattle Seahawks được mở rộng để bao gồm một Trung tâm Bầu cử tại CenturyLink Field, cùng với 5 địa điểm khác tại các địa điểm theo kiểu trung tâm sự kiện để có không gian rộng rãi để thực hiện giãn cách xã hội giữa những cử tri cần hỗ trợ trực tiếp.
 • 2019

  King County Elections partners with the Seattle Foundation to fund its first two-year grant cycle for the Voter Education Fund, building in more stability for organizations who serve historically excluded communities and empower voters through voter education efforts. Sở Bầu cử Quận King hợp tác với tổ chức Seattle Foundation để tài trợ cho chu kỳ tài trợ kéo dài hai năm lần đầu tiên của Quỹ Giáo dục Cử tri nhằm xây dựng sự ổn định hơn cho các tổ chức phục vụ các cộng đồng từng bị loại trừ trước đây và trao quyền cho cử tri thông qua các nỗ lực giáo dục cử tri.

  Election officials implement sweeping electoral reform legislation passed in 2018. Changes include same-day voter registration, automatic registration for those with Enhanced IDs, and pre-registration for 16 and 17-year olds. Các quan chức bầu cử thực thi luật cải cách bầu cử sâu rộng được thông qua vào năm 2018. Các thay đổi bao gồm đăng ký cử tri trong cùng ngày, đăng ký tự động cho những người có Enhanced ID (Bằng lái xe/Thẻ căn cước nâng cao) và đăng ký trước cho các công dân 16 và 17 tuổi.

  King County and all other county election offices in Washington move to VoteWA, the Secretary of State’s brand-new voter registration system. Quận King và tất cả các văn phòng bầu cử cấp quận khác ở Washington chuyển sang VoteWA, hệ thống đăng ký cử tri hoàn toàn mới của Tổng Thư ký Tiểu bang.

  King County Elections hosts six Vote Center locations across the county to serve voters and expand opportunities for voters to get registered and receive assistance in the eight days leading up to the election. Sở Bầu cử Quận King mở 6 Trung tâm Bầu cử trên toàn quận để phục vụ cử tri và mở rộng cơ hội cho cử tri đăng ký và nhận hỗ trợ trong tám ngày trước cuộc bầu cử.

  King County Elections partners with the Seattle Seahawks and CenturyLink Field to engage and educate voters across the Puget Sound. Sở Bầu cử Quận King hợp tác với Seattle Seahawks và CenturyLink Field để thu hút và phổ biến thông tin cho các cử tri trên khắp Puget Sound.
 • 2018

  King County Elections provides prepaid postage on ballot return envelopes. Sở Bầu cử Quận King cung cấp phong bì lá phiếu gửi lại với bưu phí được trả trước.

  King County Elections wins the 2018 Achievement Award from the National Association of Counties. The department is recognized for its efforts to increase voter turnout by providing pre-paid postage on returned ballots, expanding ballot drop boxes, and for working with community partners to reach out to voters in limited-English speaking communities. Sở Bầu cử Quận King nhận được Giải thưởng Thành tựu 2018 từ Hiệp hội các Quận Hạt Quốc gia. Sở được công nhận vì những nỗ lực trong việc tăng số lượng cử tri bỏ phiếu bằng cách trả trước bưu phí cho những lá phiếu được gửi lại, mở thêm thùng phiếu, và hợp tác với các đối tác cộng đồng để tiếp cận các cử tri ở các cộng đồng nói tiếng Anh hạn chế.

  King County Elections wins the Election Center’s Democracy Award for the department’s 2017 media campaign, “Why Vote.” The campaign features two powerful videos, the “Multiplier Effect,” an animated spot designed to illustrate the importance of voting, and “The Struggle,” a more somber depiction of the hard-fought battle for voting rights in this country. The campaign also wins three Pollie Awards from the American Association of Political Consultants. Sở Bầu cử Quận King được Trung tâm Bầu cử trao Giải thưởng Dân chủ cho chiến dịch truyền thông năm 2017, “Why Vote” (Vì sao nên Bỏ phiếu). Chiến dịch này gồm có hai video gây tác động mạnh mẽ, “Multiplier Effect” (Ảnh hưởng Nhân lên), một đoạn phim hoạt hình được thiết kế để minh họa tầm quan trọng của việc bầu cử, và “The Struggle” (Sự Đấu tranh), một đoạn phim buồn về cuộc đấu tranh giành quyền bầu cử ở đất nước này. Chiến dịch này cũng nhận được ba Giải thưởng Pollie từ Hiệp hội các Nhà Cố vấn Chính trị Hoa Kỳ.
 • 2017

  King County Elections tests prepaid postage in two special elections. Sở Bầu cử Quận King thí điểm chương trình bưu phí trả trước trong hai cuộc bầu cử đặc biệt.

  The Voter Education Fund launches after a successful pilot to engage communities who speak a language other than English. Voter Education Fund (Quỹ Giáo dục Cử tri) được thành lập sau khi được thí điểm thành công với mục đích thu hút các cộng đồng nói một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh.

  King County Elections replaces its tabulation system with a new state-of-the-art program. The new system consists of user-friendly accessible voting units, high-speed scanners and an improved system to correct ballots with irregularities. Sở Bầu cử Quận King thay thế hệ thống đếm lá phiếu bằng một hệ thống mới và hiện đại hơn. Hệ thống mới bao gồm các thiết bị bỏ phiếu dễ sử dụng hơn cho người khuyết tật, các máy quét tốc độ cao và một hệ thống được cải tiến để chỉnh sửa các lá phiếu không theo quy luật.

  King County Elections adds 12 more permanent ballot drop boxes. About 94% of voters live within 3 miles of a drop box. Sở Bầu cử Quận King mở thêm 12 thùng phiếu cố định. Khoảng 94% cử tri sống trong phạm vi 3 dặm của một thùng phiếu.

  King County Elections launches My Voter Information application that allows voters to see their current registration information, the candidates and measures on their ballot, and to be able to track their ballot at four different stages. Sở Bầu cử Quận King ra mắt ứng dụng My Voter Information (Thông tin Cử tri của Tôi) cho phép cử tri thấy được thông tin đăng ký hiện hành, các ứng cử viên và dự luật có trên lá phiếu của họ, và họ cũng có thể theo dõi lá phiếu của mình ở bốn giai đoạn khác nhau.

  New interactive maps show voter registration and turnout based on demographics. Bản đồ tương tác mới cho biết số lượng cử tri đã ký cử tri và số lượng cử tri bỏ phiếu dựa trên nhân khẩu học.
 • 2016

  For the first time King County Elections received and processed more than 1 million ballots in the November general election. More than half of those ballots arrived via a ballot drop box rather than the mail. Lần đầu tiên Sở Bầu cử Quận King đã nhận được và xử lý hơn 1 triệu lá phiếu vào cuộc tổng tuyển cử tháng 11. Hơn một nửa số phiếu đó được gửi lại tại thùng phiếu.

  To improve access and make voting more convenient, King County Elections increases the number of ballot drop boxes to 43 permanent locations. About 91% of voters live within 3 miles of a drop box. Để cải thiện khả năng tiếp cận và làm cho việc bỏ phiếu thuận tiện hơn, Sở Bầu cử Quận King đã tăng số lượng thùng phiếu lên tới 43 thùng cố định. Khoảng 91% cử tri sống trong phạm vi 3 dặm của thùng một phiếu.

  King County Elections and the Seattle Foundation launched a pilot program to engage limited-English speaking voters. Sở Bầu cử Quận King và tổ chức Seattle Foundation đã khởi đầu một chương trình thí điểm để tăng cường sự tham gia của các cử tri nói tiếng Anh hạn chế.

  Voting materials are made available in two new languages: Korean and Spanish. Tài liệu bầu cử được dịch sang hai ngôn ngữ mới: tiếng Hàn Quốc và tiếng Tây Ban Nha.
 • 2015

  During the 2015 primary election, the Secretary of State's office completed a mandated 5-year procedural review of King County Elections to ensure compliance with 77 state statutes, 63 state rules and three pieces of federal legislation. Trong cuộc bầu cử sơ bộ năm 2015, văn phòng của Tổng Thư ký Tiểu bang đã hoàn tất thủ tục duyệt xét 5 năm bắt buộc cho Sở Bầu cử Quận King để đảm bảo tuân thủ với 77 đạo luật của tiểu bang, 63 điều lệ của tiểu bang và ba điều luật của liên bang. 

  Julie Wise is elected as Director of King County Elections. Julie Wise được bầu làm Giám đốc của Sở Bầu cử Quận King.

 • 2012

  King County Elections pilots three temporary ballot drop-off vans. Sở Bầu cử Quận King thí điểm 3 xe van bỏ phiếu tạm thời.

  Voting materials made available in Vietnamese. Tài liệu bầu cử được dịch sang tiếng Việt.
 • 2011

  First election year that Washington state becomes entirely vote-by-mail. Năm bầu cử đầu tiên Tiểu bang Washington hoàn toàn bỏ phiếu qua đường bưu điện.
 • 2010

  Online ballot marking program is available. Chương trình đánh dấu lá phiếu trực tuyến được ra mắt.
 • 2009

  Elections launches our online mail ballot tracker, allowing voters to track their ballot’s progress online, verifying its location at three different points. Sở Bầu cử Quận King ra mắt công cụ theo dõi lá phiếu trực tuyến, cho phép cử tri theo dõi tiến triển của lá phiếu trực tuyến, xác định vị trí của lá phiếu vào ba mốc điểm xử lý khác nhau.

  Sherril Huff becomes the first elected Director of King County Elections. Sherril Huff trở thành Giám đốc được bầu đầu tiên của Sở Bầu cử Quận King.

  King County moves to voting entirely by mail. Quận King đã chuyển sang bỏ phiếu hoàn toàn qua đường bưu điện.
 • 2008

  King County Elections pilots 8 ballot drop boxes for the Primary and General Elections in preparation for the move to vote by mail. Sở Bầu cử Quận King thí điểm 8 thùng phiếu cho cuộc Bầu cử Sơ bộ và Tổng tuyển cử để chuẩn bị chuyển qua bỏ phiếu qua đường bưu điện.

  King County citizens vote to make the elections director an elected position. Elections director was previously an appointed position. Công dân Quận King bỏ phiếu để đổi chức vụ giám đốc Sở Bầu cử thành chức vụ được bầu. Trước đây, giám đốc Sở Bầu cử là chức vụ được bổ nhiệm.

  Last year that polling sites are used. Năm cuối cùng Quận King sử dụng các địa điểm bỏ phiếu.

 • 2006

  Online candidate filing is available. Cung cấp nộp đơn tranh cử qua mạng cho ứng cử viên.

  King County Elections established the Disability Advisory Committee to provide feedback, input about new voting equipment, and how to best reach their community. As a result, input from a community advisory committee became Washington State law and a requirement of every county. Sở Bầu cử Quận King thành lập Ủy ban Cố vấn Người Khuyết tật để cung cấp phản hồi, đưa ra ý kiến về thiết bị bỏ phiếu mới, và cách tốt nhất để tiếp cận cộng đồng của họ. Kết quả là các góp ý của ủy ban cố vấn cộng đồng đã trở thành luật của Tiểu bang Washington và quy định cho tất cả các quận.

  The National Association for County Recorders, Election Officials and Clerks awards King County Elections the “Best Practice Award” for mail ballot processing, specifically the significant efforts to improve ballot count accuracy and implement nationally recognized quality control standards, such as Lean Six Sigma goals. Hiệp hội Quốc gia của Người Lưu trữ Văn thư, Viên chức Bầu cử và Thư ký Quận đã trao tặng cho Sở Bầu cử Quận King “Giải thưởng Thực hành Tốt nhất” cho quá trình xử lý phiếu bầu qua đường bưu điện, đặc biệt là những nỗ lực đáng kể trong việc cải thiện việc đếm phiếu chính xác và thực hiện các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng được công nhận trên toàn quốc, như các mục tiêu Lean Six Sigma (Mô hình Cải tiến Năng suất Chất lượng Tiên tiến).

 • 2005

  King County is the first county in the state to offer an online guide allowing voters to verify their registration and create a customized, address-specific voters pamphlet with candidate races and measures from the convenience of their personal computer. Quận King là quận đầu tiên trong tiểu bang cung cấp sách hướng dẫn cử tri trực tuyến. Cử tri có thể kiểm tra xem họ đã đăng ký bỏ phiếu hay chưa và tạo sách hướng dẫn cử tri theo địa chỉ nhà để có thể dễ dàng tìm thấy các tranh cử của ứng cử viên và dự luật từ máy tính cá nhân của họ.

 • 2002

  Voting materials made available in Chinese. Tài liệu bầu cử được dịch sang tiếng Trung Quốc.