Skip to main content
The Third Avenue entrance to the King County Courthouse is temporarily closed. Please use the Fourth Avenue entrance.  
King County logo

Have you updated your residential or mailing address? To get your information updated in time for the election, you need to change your address with King County Elections no later than 29 days before election day. This deadline applies no matter how you change your address. Quý vị đã cập nhật địa chỉ cư trú hoặc địa chỉ nhận thư chưa? Để cập nhật địa chỉ kịp thời cho cuộc bầu cử, quý vị cần thay đổi địa chỉ với Bộ Bầu cử Quận King không trễ hơn 29 ngày trước ngày bầu cử. Thời hạn này áp dụng cho tất cả các cách thức thay đổi địa chỉ.

There are five easy ways to update your address: Có năm cách dễ dàng để cập nhật địa chỉ:

1. Online 1. Trực tuyến

Update your information online, 24-hours a day at the Secretary of State’s website. Cập nhật thông tin trực tuyến, 24 giờ mỗi ngày, trên trang mạng của Tổng Thư ký Tiểu bang.

You will need one of the following: Quý vị sẽ cần một trong hai thẻ sau:

  • A current Washington State driver license Bằng lái xe hiện hành do Tiểu bang Washington cấp
  • A current Washington State ID card Thẻ căn cước hiện hành do Tiểu bang Washington cấp

2. Email 2. Thư điện tử

Email our office with the following information: Gửi thư điện tử đến văn phòng chúng tôi với các thông tin sau:

  • Your name Tên
  • Date of birth Ngày tháng năm sinh
  • Old residential and mailing address Địa chỉ cư trú và địa chỉ nhận thư cũ
  • New residential and mailing address Địa chỉ cư trú và địa chỉ nhận thư mới

3. Phone 3. Điện thoại

Contact our office during business hours. Liên lạc với văn phòng của chúng tôi vào giờ làm việc.

4. Mail 4. Qua đường bưu điện

Download and print a voter registration form and mail it to King County Elections. Forms are available in many languages. Tải và in đơn đăng ký cử tri và gửi qua đường bưu điện đến Sở Bầu cử Quận King. Đơn đăng ký cử tri có bằng nhiều ngôn ngữ.

5. In-person 5. Trực tiếp

Visit one of these locations: Ghé đến một trong hai địa điểm sau:

There are three ways to register to vote with your new county. Quý vị có thể đăng ký bỏ phiếu ở quận mới bằng một trong ba cách sau.

1. Online 1. Trực tuyến

Update your information online, 24-hours a day at the Secretary of State’s website. Cập nhật thông tin trực tuyến, 24 giờ một ngày, trên trang mạng của Tổng Thư ký Tiểu bang.

You will need one of the following: Quý vị sẽ cần một trong hai thẻ sau:

  • A current Washington State driver license Bằng lái xe hiện hành do Tiểu bang Washington cấp
  • A current Washington State ID card Thẻ căn cước hiện hành do Tiểu bang Washington cấp

2. Mail 2. Qua đường bưu điện

Download and print a voter registration form and mail it to your new county. Forms are available in many languages. Tải và in đơn ghi danh cử tri và gửi qua đường bưu điện đến Sở Bầu cử Quận King. Đơn đăng ký cử tri có bằng nhiều ngôn ngữ.

3. In-person 3. Trực tiếp

Find your county elections department. Tìm bộ bầu cử quận của quý vị.

Register to vote in your new state, then cancel your registration in King County. Ghi danh bỏ phiếu ở tiểu bang mới, sau đó hủy bỏ hồ sơ ghi danh của quý vị ở Quận King.
You can still vote, contact King County Elections to get a ballot. Make sure to update your registration for the next election. Quý vị vẫn có thể bỏ phiếu, xin vui lòng liên lạc với Sở Bầu cử Quận King để nhận lá phiếu. Xin quý vị nhớ cập nhật hồ sơ đăng ký cho cuộc bầu cử kế tiếp.