Skip to main content
King County logo

Kasabay ng pagpapalawak sa Link light rail hanggang sa Lynnwood, ang proyekto sa mobilidad ng Lynnwood Link Connections ay binuo upang matugunan ang mga nagbabago–bagong pangangailangan sa transit at mapabuti ang mga opsiyon sa mobilidad para sa mga komunidad sa hilagang–kanlurang King County at timog–kanlurang Snohomish County. Nakikipagtulungan ang Metro sa Sound Transit (Sa wikang Ingles) at Community Transit (Sa wikang Ingles), bukod sa iba pang mga kaakibat, upang isaayos ang mga ruta ng bus batay sa feedback mula sa mga komunidad.

Pangkalahatang–ideya ng Proyekto

Kasabay ng pagpapalawak sa Link light rail hanggang sa Lynnwood, ang proyekto sa mobilidad ng Lynnwood Link Connections ay binuo upang matugunan ang mga nagbabago–bagong pangangailangan sa transit at mapabuti ang mga opsiyon sa mobilidad para sa mga komunidad sa hilagang-kanlurang King County at timog–kanlurang Snohomish County. Nakikipagtulungan ang Metro sa Sound Transit at Community Transit, bukod sa iba pang kaakibat, upang isaayos ang mga ruta ng bus batay sa feedback mula sa mga komunidad. Sa 2024 at 2025, palalawakin ng Sound Transit ang Link light rail upang maisama ang limang bagong istasyon sa Seattle, Shoreline, Mountlake Terrace, at Lynnwood. Bukod pa sa mga bagong istasyon ng light rail, maaaring baguhin ng Sound Transit ang ST 522 Express route upang maitugma sa nakaplanong serbisyo ng Bus Rapid Transit sa pagitan ng Bothell at Shoreline nang pinakamaaga sa 2024 o 2025.

Upang mapaghandaan ang pagpapalawak ng serbisyo ng Link light rail hanggang sa Lynnwood Transit Center at ang posibleng pagbabago sa serbisyo ng ST 522 Express, matugunan ang mga nagbabago–bagong pangangailangan sa mobilidad, at mapabuti ang access sa mobilidad para sa mga populasyon na batay sa kasaysayan ay hindi sapat na napaglilingkuran, may sinisimulang proyekto sa mobilidad ang Metro sa hilagang–kanlurang King County, na pangkalahatang maglilingkod sa mga komunidad sa loob ng North Seattle, Shoreline, Lake Forest Park, Kenmore, Bothell, at Mountlake Terrace. Maghahatid ang proyektong ito ng updated na network para sa mobilidad na ikokonekta sa Sound Transit Link light rail at isasama sa mga serbisyo ng Sound Transit at Community Transit*. Isasagawa ang proyekto sa pakikipagtulungan sa Sound Transit, Seattle Department of Transportation (SDOT, Kagawaran ng Transportasyon ng Seattle), City of Shoreline, Community Transit, at iba pang kaakibat.

(Paalala: Nagsasagawa ang Community Transit ng hiwalay na proseso ng pagbabago sa disenyo ng network sa 2024. Pumunta sa https://www.communitytransit.org/transitchanges – Sa wikang Ingles upang malaman pa ang tungkol dito.)

Magpakita pa

Mga layunin ng proyekto

Sa tulong ng proyektong Lynnwood Link Connections, layunin ng Metro na:

 1. Pagbutihin ang mobilidad para sa mga priyoridad na populasyon (tulad ng tinutukoy sa Mobility Framework – Sa wikang Ingles), na mahalagang bahaging bumubuo sa ating mga kasalukuyan at potensyal na kostumer.
 2. Pantay–pantay na mabigyan ng kaalaman, pagkakataong sumali, at kakayahan ang mga kasalukuyan at potensyal na kostumer na naglalakbay sa lugar ng proyekto.
 3. Makapaghatid ng pinag–isang serbisyong akma sa pagpapalawak ng Link, sa mga pagbabago sa network ng transit at sa mga pangangailangan ng komunidad.
 4. Gawing mas mahusay, mabisa, at may malasakit sa kapaligiran ang sistema ng transit.

Equity Impact Review

Ang proyektong Lynnwood Link Connections ay gagawa ng pag–aaral na Equity Impact Review (EIR, Pagsusuri ng Epekto sa Pagkakapantay–pantay) upang tiyaking mapapabuti ng mga panukalang pagbabago sa ruta ang mobilidad at paggamit ng transportasyon ng mga populasyon na batay sa kasaysayan ay hindi sapat na napagsisilbihan sa King County. Sa bawat yugto ng proseso ng pagpaplano, susuriin ng Metro ang mga teknikal na datos at resulta mula sa pakikipag–ugnayan sa mga priyoridad na populasyon upang maunawaan ang inaasahang epekto sa mga komunidad na hindi sapat na napagsisilbihan at mahusay na makapagpasya para sa pagpaplano. Ibabahagi ang mga buod at teknikal na tala ng EIR sa katapusan ng bawat yugto ng pakikipag–ugnayan sa ilalim ng seksyong Proseso at Iskedyul na nasa ibaba.

Impormasyon tungkol sa ruta

Pag-aaralan ang mga sumusunod na ruta at aalamin ang mga kailangang pagbabago bilang bahagi ng Proyektong Lynnwood Link Connections.

Mga ruta ng Metro: 5, 16X, 20, 28, 64, 65, 67, 73, 75, 301, 302, 303, 304, 320, 322, 330, 331, 345, 346, 347, 348, 372

Ruta ng Sound Transit Express: 522

Mga Mapa

Magpakita pa

Mga Panukalang Ruta

Pinag-aaralan ng Metro ang mga bagong ruta ng bus para sa hilagang–kanlurang King County at sa bahagi ng timog Snohomish County, at gusto naming makuha ang iyong feedback.

Mapa ng Konsepto para sa Lugar ng Network sa Phase 2 ng Lynnwood Link Connections

Buksan ang mapa sa PDF

Sa Phase 1, nakatanggap kami ng direktang feedback mula sa mga survey, pakikipag–usap sa Community–Based Organizations (CBOs, Mga Organisasyon sa Komunidad), at input mula sa aming mga Partner Review at Mobility Board. Tiningnan namin ang mga feedback, hinanap ang magkakaparehong tema, at ibinuod ang sumusunod na 10 priyoridad na ginamit upang magawa ang mga posibleng bagong ruta ng bus.

Gumawa ng mga bago at pinabuting koneksiyon ng transit pasilangan at pakanluran.

Maglaan ng transit papunta/paalis sa mahahalagang destinasyong tinukoy ng komunidad kung saan nakatira ang mga priyoridad na populasyon, at mga lokasyong planong pagtayuan ng maraming pabahay sa 2026.

Pagbutihin ang panggabing serbisyo ng transit na nagsisilbi sa mga pangunahin at mahalagang destinasyon.

Panatilihing madalas at gawing mas madalas pa ang biyahe sa mga rutang nagkokonekta papunta/paalis sa mga pangunahing destinasyon at/o transit na madalas gamitin at maraming sumasakay (RapidRide, Link, Stride BRT, atbp.)

Maglaan ng transit papunta/paalis sa mga pangunahin at mahalagang destinasyong tinukoy ng komunidad, kung saan nakatira ang mga priyoridad na populasyon, at mga lokasyong planong pagtayuan ng maraming pabahay sa 2026.

Pagbutihin ang serbisyo ng transit tuwing weekend na nagsisilbi sa mga pangunahin at mahalagang destinasyon.

Tiyaking maginhawa, accessible, maaasahan, at walang patid hangga’t maaari ang pagpapalipat–lipat sa transit para sa lahat ng sumasakay, lalo na ang mga priyoridad na populasyon.

Kasama ang sumusunod sa mga karagdagang pangangailangang napag–alaman namin at patuloy na tutugunan sa loob ng Metro at ng aming mga kaakibat:

 • Titiyakin na mayroong maginhawang access papunta/paalis sa mga himpilan ng transit
 • Pagbubutihin ang kaligtasan at kaginhawahan sa mga himpilan ng transit at habang sakay ng bus o tren
 • Pagbubutihin ang oras ng biyahe sa transit papunta/paalis sa mga pangunahing destinasyon

Batay sa mga pangangailangang ito, ginawa ng Metro ang mga panukalang pagbabagong ito sa ruta ng bus. Kasama sa bawat sheet sa ibaba ang mga panukalang mapa at detalye ng ruta:

Kung sasakay ka sa rutang ito: Panukalang pagbabago: Pag–aralan ang mga rutang ito (PDFs):
5 5
16 16
20 61
28 16 28
64 65
65 65 72 336
67 67
73 72 65 348
75 75
301 333 334 336 348
302 333 334 336 348
303 333 334 336 348
304 46 333
320 61 322
322 322
330 72 333 336
331 333 334
345 46 65 333
346 46 65 333 334 336
347 334 336 348
348 348
372 72 324
ST 522 522
Link Link light rail

Proseso at Iskedyul

 • Pagpaplano bago ang Pakikipag–ugnayan sa
 • Pagsusuri sa Pangangailangan sa Phase 1 sa
  Inuuna ng Mobility Board ang mga pangangailangan
 • Mga Konsepto ng Serbisyo sa Phase 2
  Pag–aaralan ng Mobility Board ang mga rekomendasyon
 • Panukalang Serbisyo sa Phase 3 sa
  Pag–aaralan ng Mobility Board ang panghuling panukala
 • Konseho ng King County sa

Sa unang phase na ito ng pakikipag–ugnayan, ipapaalam ng Metro sa pangkalahatang publiko–kasama na ang mga sumasakay sa mga apektadong komunidad–ang tungkol sa saklaw at mithiin ng proyekto, at mangangalap ng impormasyon tungkol sa mga pangangailangan sa serbisyo mula sa publiko, mga sumasakay, at mga pangunahing stakeholder. Makakatulong ang impormasyong ito sa Mobility Board at kawanihan ng Metro sa kanilang magkasamang paggawa ng draft na konsepto ng serbisyo na hihingan ng feedback mula sa publiko sa pakikipag–ugnayan sa Phase 2.

Buod ng Pakikipag-ugnayan sa Phase 1 (PDF)

Sa ikalawang phase na ito ng pakikipag–ugnayan, ipapaalam ng Metro sa pangkalahatang publiko–kasama na ang mga sumasakay sa mga apektadong komunidad–ang tungkol sa saklaw at mithiin ng proyekto, at ibabahagi ang mga panukalang ruta ng bus na mabubuo gamit ang impormasyong makakalap sa Phase 1. Mangongolekta kami ng feedback tungkol sa mga panukalang pagbabago sa ruta upang malaman pa kung ano ang mga priyoridad ng komunidad at kung paano mapapahusay ng mga ito ang panghuling panukala para sa mga ruta ng bus.

Maaaring kasama ang sumusunod sa mga aktibidad na gagamitin upang ipaalam sa mga komunidad ang tungkol sa mga oportunidad sa pakikipag–ugnayan:

 • Makikipagtulungan sa mga Community–Based Organizations (CBOs)
 • Magho–host ng mga open house sa maraming wika
 • Press release at blog post sa maraming wika
 • Mga Alerto sa Transit, mga Alerto sa Sumasakay, at mga poster sa coach
 • Mamamahagi ng mga digital at/o naka-print na materyal sa maraming wika
 • Maglalagay sa website ng Metro ng impormasyon sa maraming wika
 • Personal na makikipag–usap sa mga himpilan ng bus, transit center, at event sa komunidad

Dumalo sa isa sa aming mga paparating na open house upang malaman pa ang tungkol dito at makipag–usap sa kawani ng proyekto mula sa Metro at Sound Transit.

Gagamitin namin ang iyong feedback upang makagawa ng panukala para sa serbisyo ng bus na pag–aaralan sa 2023 sa huling pagkakataon.

Sa huling phase ng pakikipag–ugnayan, magpapakita ang Metro sa publiko ng panukalang serbisyo ng bus at ipapaliwanag kung paano nakaimpluwensiya sa mga update na ito ang input ng komunidad mula sa Phase 2. Mangangalap kami ng feedback tungkol sa mga paraan kung paano higit pang mapapabuti ang panukalang serbisyo bago ito isapinal. Panghuli, ibubuod namin ang mga nakaraang phase ng pakikipag–ugnayan at pagbuo ng proyekto, pag–aaralan kung paano nakaimpluwensya sa pagbuo ng konsepto at sa pinal na panukalang serbisyo ang input, priyoridad, at pagsusuri sa pagkakapantay–pantay ng komunidad, at ipapaliwanag ang anupamang ibang mahalagang sunod na hakbang.

Mag-sign up para sa mga alerto sa text at/o email upang maabisuhan kapag handa na ang survey para sa Phase 3.

Paano ka Makakalahok

Pakikipag–ugnayan sa Komunidad

Sa pamamagitan ng proseso ng pakikipag–ugnayan sa komunidad na may tatlong phase, tutuunan ng Metro ang pakikinig sa mga pangangailangan sa mobilidad, pag–alam tungkol sa mga nakakasagabal sa mga sumasakay at mga pagkakataong mapabuti ang transit sa hilagang–kanlurang King County. Patuloy na ipapaalam sa amin ng mga lokal na komunidad ang tungkol sa mga nagbabago–bagong kondisyong nagdudulot ng mga hamon sa mobilidad, at pag–aaralan namin ang mga benepisyo at kailangang isakripisyo sa mga opsiyon sa mobilidad sa hinaharap kasama ng mga miyembro ng komunidad at stakeholder.

Mobility Board

Bumuo ang Metro ng Lynnwood Link Connections Mobility Board na may 15 miyembro para pantay–pantay na kumatawan sa mga grupo ng mga tao na batay sa kasaysayan ay hindi naisasali sa pagpapasya para sa transit at hindi balanseng naaapektuhan ng mga pasyang ito. Ang pangunahing tungkulin ng Mobility Board ay makipagtulungan sa mga kawani ng Metro upang makabuo at magpahusay ng maayos na panrehiyong network ng transit sa hilagang–kanlurang King County.

Partner Review Board

Bukod pa sa indibiduwal na pakikipag–ugnayan ng Metro sa mga kaakibat at stakeholder sa proyekto, bumuo rin ang Metro ng team ng mga tagalabas na stakeholder para maglingkod bilang lupon para sa pagsusuri ng konsepto, na tinatawag na Partner Review Board. Kasama sa Board ang mga kinatawan mula sa mga hurisdiksyon at pangunahing institusyon sa lugar ng proyekto, namumuno sa mga organisasyon sa komunidad, at kinatawan mula sa mga kaakibat na ahensiya ng transit. Ang pangunahing tungkulin ng Partner Review Board ay magbigay–impormasyon, magsuri, at magkomento tungkol sa mga konsepto ng serbisyo na binubuo ng Mobility Board. Alamin pa ang tungkol sa Partner Review Board

Makipag–ugnayan sa amin

Sa pamamagitan ng email (sa wikang gusto mo) sa: haveasay@kingcounty.gov

Pangkalahatang Komento

Kung may pangkalahatang komento ka o feedback sa mga serbisyo ng Metro, tumawag sa (206) 553-3000. May available na tagapagsalin!

Mag–sign up upang makatanggap ng mga update (Sa wikang Ingles)

Mga bagong subscriber

Makatanggap ng mga update sa proyekto at anunsyo tungkol sa mga kaganapan at mahahalagang pangyayari. Upang mag–subscribe, ilagay ang iyong impormasyon sa pakikipag–ugnayan. (Upang matanggap ang alerto sa email at text, kailangan mong mag–sign up nang dalawang beses.)

Mga kasalukuyang subscriber

Upang mapamahalaan ang mga kagustuhan mo, ilagay ang iyong email o numero sa mobile


Translation disclaimer